Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

  • Skriv ut


Innhold: F

Finansielle instrumenter – ETP (Exchange Traded Products)


1 Innledning

ETP (Exchange Traded Products) er en felles betegnelse på børsomsatte produkter utstedt av en bank, et verdipapirforetak eller en fondsforvalter. De handles i børsenes åpningstid med noterte kjøps- og salgskurser.ETP kan være knyttet til aksje-, rente-, eiendoms- og råvaremarkeder over hele verden og til spesifikke bransjer og sektorer. Investor handler over børs gjennom megler/nettmegler og betaler kurtasje ved kjøp og salg. ETP-ene omfatter ETF (Exchange Traded Funds) og ETN (Exchange Traded Notes). ETP-er registrert i VPS er forhåndsutfylt i skattemeldingen.

2 ETF – Exchange Traded Funds

2.1 Generelt om produktet

Et ETF er et verdipapirfond, jf. lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond (verdipapirfondloven) § 1-2 første ledd nr. 1. ETF er en forkortelse for "Exchange Traded Funds" (Børshandlede fond). De aller fleste ETF-ene er såkalte "index trackers", det vil si passivt forvaltede fond som knytter seg til en gitt referanseindeks. En ETF kan være knyttet opp mot ulike aktivaklasser som f.eks. aksjer, valuta, eiendom, råvarer mv. Med ETF-er kan det således settes sammen en portefølje med forskjellige instrumenter. Investeringen kan gjøres med eller uten gearing, se emnet «Finansielle instrumenter – begreper», pkt. 3.20. Kjente gearede ETF-er på Oslo Børs er Bull- og Bear-fondene med OBX-indeksen som referanseindeks, som typisk søker å gi andelseieren henholdsvis to ganger positiv avkastning (Bull), eller en verdiøkning ved fall i indeksen lik to ganger negativ avkastning (Bear).

2.2 Skattleggingen av fondet

Et ETF-fond er et verdipapirfond og skattlegges etter reglene i sktl. § 10-20 første og annet ledd, se emnet «Verdipapirfond», pkt. 4 med henvisninger.

2.3 Skattleggingen av andelseierne

2.3.1 Formue
Om fastsetting av formue hos andelseier, se emnet «Verdipapirfond».
2.3.2 Utdeling fra ETF
En utdeling fra et ETF skattlegges etter reglene om utdeling fra verdipapirfond i sktl. § 10-20 tredje til sjette ledd, se emnet «Verdipapirfond», pkt. 3. Klassifiseringen av en utdeling fra verdipapirfond som aksjeutbytte eller renteinntekt vil avhenge av hvordan fondets portefølje er fordelt mellom aksjer og andre verdipapirer, jf. sktl. § 10-20 tredje ledd. Utdeling som ikke anses å skrive seg fra aksjeandelen i verdipapirfondet, faller utenfor fritaksmetoden og gir ikke grunnlag for skjerming, jf. sktl. § 10-20 sjette ledd. Derivater regnes som andre verdipapirer enn aksjer ved fastsetting av aksjeandelen i fondet. Dette gjelder også derivater som har aksjer som underliggende verdipapirer.
2.3.3 Gevinst og tap ved realisasjon av andel
Gevinst og tap ved realisasjon av andel i verdipapirfond skattlegges etter reglene om gevinst og tap ved realisasjon av aksjer, se sktl. § 10-20 syvende ledd. For skattyter som omfattes av fritaksmetoden, vil det ikke være skatteplikt for gevinst eller fradragsrett for tap for den delen som tilsvarer aksjeandelen i fondet. For personlige andelseiere får aksjonærmodellen anvendelse for den delen av realisasjonsgevinsten som anses å ha tilknytning til aksjer i fondet. For selskaper mv. gjelder fritaksmetoden. Nærmere om skattemessig behandling av gevinst og tap ved realisasjon av andel i verdipapirfond, herunder ETF, se emnet «Verdipapirfond», pkt. 3.3.

3 ETN - Exchange Traded Notes

3.1 Generelt om produktet

ETN er en forkortelse for "Exchange Traded Notes" som er gjeldsinstrument (derivat) notert på Oslo Børs og kjøpes og selges på samme måte som aksjer. Det betales ordinær kurtasje til megler. Utsteder av ETN-er som handles over Oslo Børs må være en finansinstitusjon eller et verdipapirforetak som fyller konkrete vilkår knyttet til ansvarlig kapital og kredittvurdering, se www.oslobors.no. Risikoen ved en investering i ETN-er vil primært være knyttet til utviklingen i det underliggende markedet som den aktuelle ETN er knyttet til. I tillegg vil investor ha en kredittrisiko mot utsteder, da ETN-er ikke er fond, men gjeldsinstrumenter med sikkerhet i balansen til utsteder. Markedet som det investeres i kan f.eks. speiles gjennom et utvalg av aksjer eller andre finansielle instrumenter, én eller flere indekser, én eller flere valutaer, eller gjennom priser på råvarer som f.eks. olje, aluminium, kobber og kraft. Investeringen kan gjøres med eller uten gearing.

3.2 Formue

Et ETN er et eget formuesobjekt. Formuen settes lik omsetningsverdien.

3.3 Skattemessig behandling av gevinst/tap

For skattyter som ikke omfattes av fritaksmetoden er gevinst/tap ved realisasjon av ETN-er skattepliktig/fradragsberettiget. Betalt kurtasje tillegges kostprisen og vil redusere en eventuell gevinst/øke et eventuelt tap.Hvis skattyter er subjekt under fritaksmetoden, vil fritaksmetoden komme til anvendelse dersom underliggende eiendeler i all hovedsak er aksjer mv. eller en indeks som dekker aksjer og andre eiendeler som kvalifiserer under fritaksmetoden Det kreves at en kvalifisert overvekt av markedsverdien til indeksens underliggende aksjer mv. refererer seg til selskap mv. som er hjemmehørende i EØS. Dette er tilfelle når minst 90 % av indeksens totale markedsverdi knytter seg til slike selskap mv. Nærmere om dette, se emnet «Fritaksmetoden», pkt. 3.11.2.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.