Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

 • Skriv ut


Innhold: F

Finansielle instrumenter – ikke-finansielle opsjoner


 • Sktl. § 4-2 første ledd bokstav a, § 4-3 bokstav a, § 5-1 annet ledd, § 5-30 annet ledd, § 6-2 første ledd og § 9-4.

1 Generelt

I dette emnet behandles ikke-finansielle opsjoner, dvs. opsjoner som faller utenfor definisjonen av "finansielle opsjoner" i skatteloven § 9-10. Skattelovens definisjon av "finansielle opsjoner" samsvarer imidlertid ikke helt med den betydningen begrepet er gitt i finansmarkedet. Denne ulikheten omtales nærmere i emnet «Finansielle instrumenter – begreper», pkt. 2.1 og pkt. 2.2.2.Finansielle opsjoner, dvs. opsjoner som omfattes av oppregningen i sktl. § 9-10, behandles i emnet «Finansielle instrumenter – finansielle opsjoner». Omtalen av ikke-finansielle opsjoner i dette emnet, bygger på den avgrensningen som utledes av sktl. § 9-10.Om hva en opsjon er, og hva de øvrige begrepene brukt nedenfor betyr, se emnet «Finansielle instrumenter – begreper».Begrepet «ikke-finansielle opsjoner» omfatter både opsjoner som er egne formuesobjekter og opsjoner som ikke er egne formuesobjekter. Hvorvidt en ikke-finansiell opsjon er eget formuesobjekt eller ikke, kan få betydning for skatteplikt/fradragsrett, for tidfesting og for formuesbeskatning.I dette emnet behandles ikke tegningsrett til aksjer. Om slike tegningsretter, se emnet «Aksjer – realisasjon».

2 Opsjoner som er egne formuesobjekter

Ikke-finansielle opsjoner anses som egne formuesobjekter når opsjonene er ment til/opprettet for omsetning eller tilsvarende utnytting uavhengig av det underliggende objektet, f.eks. når
 • det underliggende objektet ikke er en individuelt bestemt gjenstand, men et objekt som er artsbestemt og som kan omsettes i effektive markeder
 • det underliggende objektet er av en slik art at det ikke kan leveres, eller
 • det er avtalt eller forutsatt at det underliggende objektet ikke skal leveres.
Eksempel på opsjoner som er egne formuesobjekter, er opsjoner hvor det underliggende objektet er en definert kvalitet råolje eller elektrisk kraft.Opsjoner som er egne formuesobjekter skal normalt beskattes separat, dvs. som egne skatteobjekter uavhengig av sitt underliggende objekt, se emnet «Finansielle instrumenter – begreper», pkt. 3.45. Gevinst ved realisasjon er skattepliktig etter sktl. 5-1, og tap er fradragsberettiget etter sktl. § 6-2 første ledd.

3 Opsjoner som ikke er egne formuesobjekter

Eksempler på ikke-finansielle opsjoner som ikke er egne formuesobjekter, er opsjoner hvor det underliggende objektet er fast eiendom eller individuelt bestemte løsøregjenstander og opsjonen ikke er ment til/opprettet for omsetning uavhengig av det underliggende objektet.Opsjoner som ikke er egne formuesobjekter skal beskattes integrert med sitt underliggende objekt, se emnet «Finansielle instrumenter – begreper», pkt. 3.45. Det vil si at opsjonen ikke beskattes som sådan, men at urealisert gevinst/tap på opsjonen videreføres til det underliggende objektet og at dette objektet blir bestemmende for både skatteplikt/fradragsrett og tidfesting.

4 Formue

Opsjoner som er egne formuesobjekter, regnes som skattepliktig formue.Opsjoner som ikke er egne formuesobjekter, regnes ikke som skattepliktig formue.

5 Inntekt/fradrag for innehaver

5.1 Opsjonens inngangsverdi

Opsjonens inngangsverdi er for
 • den opprinnelige innehaveren: opsjonspremien
 • senere kjøper av opsjonen: kjøpesummen
 • opsjon mottatt som arv etter dødsfall som har skjedd etter utgangen av 2013 eller gave ytet etter utgangen av 2013: opsjonspremien hos arvelater/giver
 • for arv etter dødsfall som skjedde i 2013 eller tidligere, og gave ytet i 2013 eller tidligere, omsetningsverdien på dødsfalls-/gavetidspunktet, likevel ikke høyere enn grunnlaget for eventuell arveavgift
Nærmere om kontinuitet ved arv og gave, se emnet «Arv og gave – inngangsverdi og kontinuitet».

5.2 Erverv av opsjon

Inngangsverdi for en opsjon kan ikke fradragsføres ved ervervet av opsjonen, men må aktiveres. Om behandling av inngangsverdien hos innehaveren når opsjonen innløses, selges eller faller bort, se nedenfor.

5.3 Salg av opsjon

Gevinst ved salg av opsjonsretten er skattepliktig inntekt, og tap ved salg er fradragsberettiget. Gevinst/tap for innehaveren settes til differansen mellom salgssummen (utgangsverdien) og opsjonens inngangsverdi, se ovenfor.

5.4 Innløsning av opsjon

5.4.1 Kjøp/salg av det underliggende objektet
Den fordelen som innehaveren får ved å innløse en ikke-finansiell opsjon ved kjøp/salg av det underliggende objektet skal ikke skattlegges særskilt, men inngår i en eventuell gevinst/tapsberegning ved realisasjon av det underliggende objektet (integrert beskatning).Når en kjøpsopsjon brukes til kjøp av det underliggende objektet, skal inngangsverdien for opsjonen inngå i innehaverens kostpris for det underliggende objektet som erverves.Brukes en salgsopsjon til å selge det underliggende objektet, skal det salgsvederlaget som innehaveren mottar for objektet reduseres med inngangsverdien for opsjonen.
5.4.2 Differanseavregning ved innløsning av ikke-finansiell opsjon som regnes som eget formuesobjekt
Hvis en ikke-finansiell opsjon (som regnes som eget formuesobjekt) innløses ved differanseavregning, er gevinst skattepliktig inntekt. Tilsvarende tap er fradragsberettiget. Dette gjelder både i og utenfor virksomhet.Gevinst/tap settes til forskjellen mellom det beløpet som utstederen betaler til innehaveren i forbindelse med differanseavregningen (utgangsverdien) og opsjonens inngangsverdi, se ovenfor.

5.5 Bortfall

5.5.1 Ikke-finansiell opsjon som regnes som eget formuesobjekt
Innehaver som ikke innen bortfallsdagen nytter sin rett etter en ikke-finansiell opsjon (som regnes som eget formuesobjekt), har fradragsrett for tapet av opsjonens inngangsverdi. Innenfor virksomhet følger dette av sktl. § 6-2 første ledd. Utenfor virksomhet følger dette av sktl. § 6-2 første ledd, jf. sktl. § 9-4.Frafaller innehaveren sin rett etter opsjonsavtalen med endelig virkning overfor utstederen før utløpet av opsjonsperioden/innløsningsdato, anses opsjonen bortfalt. Ved konkurs hos utstederen vil opsjonen falle bort hvis boet ikke trer inn i forpliktelsen, jf. dekningsloven § 7-3. En opsjon vil også falle bort hvis utsteder dør uten at noen overtar forpliktelsen. Selv om en opsjon faller bort ved utsteders konkurs eller dødsfall, kan verdien av opsjonen på konkurs-/dødsfallstidspunktet helt eller delvis være sikret ved at det foreligger pant eller annen sikkerhet. Om betydningen av oppgjørssentralers (clearingsentralers) rolle i slike tilfeller, se emnet «Finansielle instrumenter – begreper», pkt. 3.35.En opsjon kan før løpetiden er ute også falle bort hvis underliggende objekt blir verdiløst eller når det er avtalt at bestemte begivenheter skal ha slik virkning. Blir det underliggende objektet verdiløst, vil en kjøpsopsjon bli verdiløs med den følge at den må anses bortfalt. En salgsopsjon vil derimot være verd innløsningskursen.
5.5.2 Ikke-finansiell opsjon som ikke regnes som eget formuesobjekt
Innehaver som ikke innen bortfallsdagen nytter sin rett etter en ikke-finansiell opsjon (som ikke regnes som eget formuesobjekt), har fradragsrett for tapet av opsjonens inngangsverdi når opsjonen er eid som ledd i innehaverens virksomhet, jf. sktl. § 6-2 annet ledd.Utenfor virksomhet kan tap være fradragsberettiget etter sktl. § 6-1 første ledd, for eksempel hvis opsjonen er inngått for å skaffe seg tilgang til et formuesobjekt som kunne gitt skattepliktig avkastning og/eller gevinst, eller for å sikre seg en skattepliktig gevinst hvis det gjelder en salgsopsjon.

5.6 Frikjøp av opsjonen

Vederlag som innehaver mottar fra utsteder for at denne skal bli fri for opsjonsforpliktelsen, behandles på samme måte som salgsvederlag for opsjonen, se ovenfor.

6 Inntekt/fradrag for utsteder

6.1 Skatteplikt for opsjonspremien

Opsjonspremien er skattepliktig inntekt for utstederen uavhengig av arten av det underliggende objektet.Tidspunktet for skattlegging av opsjonspremien følger de vanlige reglene, se emnene om tidfesting.

6.2 Bortfall

Det skjer ingen ytterligere skattlegging hos utstederen ved bortfall av opsjonen.

6.3 Innløsning av opsjon

Brukes opsjonen av innehaveren, skal utstederens eventuelle
 • gevinst/tap ved salget av det underliggende objektet (ved kjøpsopsjon), eller
 • inngangsverdi ved kjøpet av det underliggende objektet (ved salgsopsjon)
fastsettes uten at en tar hensyn til den opsjonspremien som utstederen har mottatt. Om beskatning av opsjonspremien, se pkt. 6.1.

7 Utland

Om skatteplikt etter sktl. § 10-70 for latent opsjonsgevinst ved utflytting, se emnet «Utland – gevinst og tap på aksjer og andeler mv. ved utflytting».

8 Tidfesting av gevinst/tap

Om tidfesting av gevinst/tap, se emnet «Tidfesting – realisasjonsprinsippet».

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.