Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

 • Skriv ut


Innhold: FForsiden
Faglitteratur
Finansielle instrumenter – begreper
Finansielle instrumenter – CFD (Contract for difference)
Finansielle instrumenter – ETP (Exchange Traded Products)
Finansielle instrumenter – finansielle opsjoner
Finansielle instrumenter – ikke-finansielle opsjoner
Finansielle instrumenter – opsjoner mv. i arbeidsforhold
Finansielle instrumenter – renteswap, valutaswap og rente- og valutaswap
Finansielle instrumenter – terminkontrakter – futures og forwards
Finansskatt
Finnmark og Nord-Troms (den særskilte tiltakssonen)
Fisjon – innenlands
Fisjon over landegrensene
1 Fisjoner som behandles i dette emnet
2 Fisjon hvor overdragende selskap er hjemmehørende i Norge
3 Fisjon hvor overtakende aksjeselskap er hjemmehørende i Norge
4 Fisjon av selskap med begrenset ansvar hjemmehørende i utlandet med norske aksjonærer eller filial mv. i Norge
4.1 Generelt
4.2 Betydningen for norske skatteforhold
4.3 Geografisk virkeområde og unntak for lavskatteland utenfor EØS
4.4 Hjemmehørende i lavskatteland innenfor EØS
4.5 Forholdet til selskapsrettslige regler
4.6 Tilleggsvederlag
4.7 Skatteplikt ved uttak av eiendeler mv. fra norsk beskatningsområde
4.8 Avvikling av det overdragende selskapet
4.9 Virkningstidspunktet for fisjonen
Fiske
Flypersonell (sivilt)
Flyttekostnader
Folketrygd – nedsettelse
Fordelingsfradrag
Fordringer
Foreldrefradrag
Formue
Forpleining
Forsikring – allment
Forsikring – livsforsikring (kapitalforsikring)
Forsikring – livsforsikring (livrenteforsikring)
Forsikring – syke- og ulykkesforsikring samt yrkesskadeforsikring
Forsknings- og utviklingskostnader, formue og inntektsfradrag
Forsknings- og utviklingskostnader – SkatteFUNN
Forsvarspersonell
Fosterforeldre
Fritaksmetoden
Fritidsbåter
Fusjon – innenlands
Fusjon over landegrensene
Føderåd

Fisjon over landegrensene


 • Sktl. § 9-14, § 11-1, § 11-4, § 11-5, § 11-7 til § 11-11 og § 14-27.
 • Asl./asal. kap. 14.

1 Fisjoner som behandles i dette emnet

I dette emnet behandles følgende typer fisjoner og vilkårene for når disse kan gjennomføres uten skattlegging av selskap eller aksjonærer, jf. sktl. § 11-11;
 • fisjon som skjer etter aksjelovene kap. 14 av aksjeselskap eller allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge (overdragende selskap) ved at eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres til ett eller flere overtakende selskap med begrenset ansvar hjemmehørende i annen eller andre EØS-stater, jf. sktl. § 11-11 første ledd bokstav b,
 • fisjon som skjer etter aksjelovene kap. 14 av selskap med begrenset ansvar hjemmehørende i annen EØS-stat når overtakende aksjeselskap eller allmennaksjeselskap er hjemmehørende i Norge, jf. sktl. § 11-11 sjette ledd,
 • fisjon av selskap med begrenset ansvar hjemmehørende i utlandet med norske aksjonærer eller filial mv. i Norge, når fisjonen gjennomføres i samsvar med prinsipper for skattemessig kontinuitet for slike transaksjoner i det landet hvor det overdragende selskapet er hjemmehørende og etter prinsippene om skattemessig kontinuitet i sktl. § 11-7, jf. sktl. 11-11 femte ledd.
Reglene gjelder tilsvarende for fisjon av SE-selskap, se Prop. 78 L (2010-2011) pkt. 8.5.1.Reglene om fisjon over landegrensene omfatter ikke selskaper skattemessig likestilt med aksjeselskaper/allmennaksjeselskaper. Reglene omfatter heller ikke fisjon av selskaper med deltakerfastsetting. Se Prop. 78 L (2010 – 2011) punkt. 8.5.6.Reglene om fisjon over landegrensene etter sktl. § 11-11 omfatter heller ikke fisjoner hvor overtakende og overdragende selskap er hjemmehørende i Norge selv om det ene eller begge selskapene er registrert i utlandet. Slike fisjoner behandles etter sktl. §§ 11-4 flg., jf. § 11-1 annet ledd. Se også emnet «Fisjon – innenlands». Om hvilke selskaper som er hjemmehørende i Norge, se emnet «Utland – skattemessig bosted», pkt. 3Om aksjebytte etter sktl. § 11-11 fjerde ledd, se emnet «Aksjer – aksjebytte»

2 Fisjon hvor overdragende selskap er hjemmehørende i Norge

2.1 Generelt

Etter sktl. § 11-11 første ledd bokstav b kan et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge fisjoneres uten skattlegging ved at eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres til ett eller flere overtakende selskaper med begrenset ansvar hjemmehørende i annen eller andre EØS-stater. Fisjonen må skje etter reglene om fisjon over landegrensene i asal. § 14-12.

2.2 Fisjonstyper

Asal. § 14-12 regulerer fisjon der ett eller flere av de selskapene som deltar i fisjonen er hjemmehørende i annen eller andre EØS-stater. Reglene er beskrevet i allmennaksjeloven, men reglene gjelder tilsvarende for aksjeselskaper, jf. asl. § 14-12.Det er de fisjonstypene som det vises til i asal § 14-12 fjerde ledd nr. 1 som kan gjennomføres over landegrensene. Er det overdragende selskapet hjemmehørende i Norge, kan fisjon hvor overtakende selskap er hjemmehørende i annen EØS-stat gjennomføres for følgende fisjonstyper uten beskatning:
 • Fisjon som nevnt i asl./asal § 14-2 første ledd hvor et selskap deles ved at selskapets eiendeler, rettigheter og forpliktelser fordeles på selskapet selv (det overdragende selskapet) og ett eller flere overtakende selskaper hjemmehørende innenfor EØS mot at aksjeeierne i det overdragende selskapet får som vederlag aksjer i selskapet eller i overtakende selskaper.
 • Fisjon som nevnt i asl./asal § 14-2 annet ledd, hvor det overdragende selskapets eiendeler, rettigheter og forpliktelser skal fordeles på to eller flere overtakende selskaper hjemmehørende innenfor EØS mot at aksjeeierne i det overdragende selskapet får som vederlag aksjer i overtakende selskaper.
Fisjon som nevnt i asl./asal. § 14-2 tredje ledd, hvor aksjonærene i det overdragende selskapet får aksjer i det overtakende selskaps morselskap, kan ikke gjennomføres etter aksjelovene hvis det overtakende selskapet eller morselskapet ikke er hjemmehørende i Norge. Dermed kan en slik fisjon over landegrensene heller ikke gjennomføres uten beskatning. Det samme gjelder mor/datterfisjon etter asl./asal. § 14-11 b, jf. asal. § 14-12 fjerde ledd og asl. § 14-12 jf. asal. § 14-12 fjerde ledd.

2.3 Tilleggsvederlag

For at fisjonen skal være skattefri, må annen form for vederlag enn aksjer i selskap som direkte deltar i fisjonen, ikke utgjøre mer enn 20 % av samlet vederlag, jf. sktl. § 11-11 første ledd annet punktum. Som annet vederlag enn aksjer i selskap som deltar i fisjonen, regnes i denne sammenhengen blant annet aksjer i andre selskaper enn det overtakende selskapet eller det selskapet som videreføres ved fisjonen. Ved skattefri fisjon skattlegges tilleggsvederlag etter vanlige regler, se emnet «Fisjon – innenlands», pkt. 8.6.

2.4 Overtakende selskap hjemmehørende i lavskatteland innenfor EØS

Er det overtakende selskapet hjemmehørende i et lavskatteland innenfor EØS, gjelder reglene om skattefri fisjon bare dersom det overtakende selskapet i fisjonen reelt etablerer seg/er reelt etablert og driver reell økonomisk aktivitet i den EØS-staten hvor selskapet blir/er hjemmehørende, se sktl. § 11-11 syvende ledd, jf. § 10-64 bokstav b (realitetskravet). Om hvilke land som er lavskatteland, se sktl. § 10-63 og FSSD § 10-63. Se også emnet «Utland – norsk kontrollert utenlandsk selskap (NOKUS)», pkt. 2.

2.5 Forholdet til selskapsrettslige regler

Fisjonen må skje etter asal. § 14-12 om fisjon over landegrensene. Brudd på de selskapsrettslige reglene om gjennomføringen av fisjonen hindrer ikke at fisjonen kan gjennomføres uten skattlegging.

2.6 Forholdet til regnskapsrettslige regler

Fisjonen kan gjennomføres uten beskatning, selv om det foreligger brudd på regnskapsrettslige regler om fisjon.

2.7 Avvikling av det overdragende selskapet

Medfører fisjonen at det overdragende selskapet overdrar samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser til andre selskaper, må det overdragende selskapet avvikles. Bestemmelsen i sktl. § 11-9 om at det overdragende selskapet må avvikles straks etter overdragelsen, gjelder tilsvarende for fisjoner over landegrensene der overdragende selskap er hjemmehørende i Norge, jf. sktl. § 11-11 første ledd siste punktum. For aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper er det aksjelovenes regler om oppløsning og avvikling som gjelder.

2.8 Kontinuitet på aksjonærnivå

Reglene i sktl. § 11-7 om krav til kontinuitet på aksjonærnivå gjelder tilsvarende hvor et selskap hjemmehørende i Norge fisjonerer og overtakende selskaper er hjemmehørende i en annen EØS-stat, se sktl. § 11-11 første ledd siste punktum, jf. § 11-7. Kontinuitet på aksjonærnivå innebærer at skatteposisjoner knyttet til aksjer, som inngangsverdi og ervervstidspunkt, overføres til aksjene i overtakende selskap, se emnet «Fisjon – innenlands», pkt. 4.9.4.

2.9 Kontinuitet på selskapsnivå

Reglene i sktl. § 11-7 første og femte ledd om kontinuitet på selskapsnivå gjelder tilsvarende hvor et selskap hjemmehørende i Norge fisjonerer og overtakende selskaper er hjemmehørende i en annen EØS-stat, se sktl. § 11-11 første ledd siste punktum jf. § 11-7.Kravet til kontinuitet på selskapsnivå gjelder skatteposisjoner som eksisterer for norske skatteformål før fisjonen gjennomføres. Dette innebærer at gevinster og tap ikke skal gjøres opp skattemessig dersom overtakende selskap gjennom filial mv. har begrenset skatteplikt hit etter intern rett og skatteavtale, eller eiendeler mv. på annen måte fortsatt har tilknytning til norsk beskatningsområde, se FIN 19. august 2011 i Utv. 2011/1216. Om skatteplikt ved uttak fra norsk beskatningsområde, se pkt. 2.11. Kravet til kontinuitet innebærer også at skatteposisjoner i form av fremførbart underskudd, negativ/tom positiv saldo og positiv/negativ gevinst- og tapskonto skal videreføres i overtakende selskap, så fremt overtakende selskap har begrenset skatteplikt hit. Nærmere om kontinuitet på selskapsnivå, se emnet «Fisjon – innenlands», pkt. 4.9.2.

2.10 Fordeling av selskapets skattemessige inngangsverdier, skatteposisjoner, aksjekapital mv.

Reglene i sktl. § 11-8 om fordeling av selskapets skattemessige inngangsverdier, skatteposisjoner, aksjekapital mv. gjelder tilsvarende hvor et selskap hjemmehørende i Norge fisjonerer og overtakende selskap er hjemmehørende i annen EØS-stat, se sktl. § 11-11 første ledd siste punktum. Om disse reglene, se emnet «Fisjon – innenlands», pkt. 4.10.

2.11 Skatteplikt ved uttak av eiendeler mv. fra norsk beskatningsområde

Medfører fisjonen at eiendeler, rettigheter og forpliktelser knyttet til det overdragende selskapet anses tatt ut av norsk beskatningsområde, kommer reglene om skatteplikt/fradragsrett etter skatteloven § 9-14 og § 14-27 til anvendelse. For fysiske driftsmidler og finansielle eiendeler og forpliktelser gjelder det etter skatteloven § 9-14 særlige regler, blant annet om utsettelse med innbetaling av skatt og bortfall av skatteplikt dersom faktisk realisasjon ikke skjer før etter fem år. Nærmere om når eiendeler, rettigheter og forpliktelser anses tatt ut av norsk beskatningsområde, og om skattleggingen i slike tilfeller, se emnet «Utland – uttak fra norsk beskatningsområde».

2.12 Skatteposisjoner som ikke er knyttet til objekter som er i behold i selskapet

2.12.1 Generelt
Utgangspunktet er at skatteposisjoner i form av gevinst- og tapskonto, negativ saldo og tom positiv saldo, skal inntektsføres/fradragsføres ved opphør av skatteplikt til Norge, jf. sktl. § 14-48 tredje ledd. Fremførbart underskudd kan fremføres videre hvis selskapet senere igjen skulle bli skattepliktig til Norge. Er visse vilkår oppfylt, kan imidlertid gevinstsaldo på gevinst- og tapskonto og negativ saldo i saldogruppene a, c, d, og j, fortsatt inntektsføres etter vanlige regler når skattyter blir hjemmehørende i annen EØS-stat, jf. sktl. § 14-48 fjerde ledd. Dette gjelder også når skatteplikten til Norge opphører ved en fisjon etter sktl. § 11-11, jf. sktl. § 14-48 femte ledd.
2.12.2 Vilkår for fortsatt inntektsføring
Ved opphør av skatteplikt til Norge der overtakende selskap er hjemmehørende i annen EØS-stat, må følgende vilkår være oppfylt for at inntektsføringen kan skje etter de vanlige reglene:
 • Overtakende selskap må være hjemmehørende innenfor EØS, jf. sktl. § 14-48 femte ledd.
 • Overtakende selskap som er hjemmehørende i lavskatteland innenfor EØS, må være reelt etablert og drive reell økonomisk aktivitet i dette landet, se sktl. § 14-48 femte ledd, jf. sktl. § 10-64 bokstav b.
 • Det overtakende selskapet må stille sikkerhet for skatteforpliktelsen dersom det ved flyttingen eller på et senere tidspunkt foreligger reell risiko for at skattekravet ikke kan inndrives. Sikkerhet må stilles i form av bankgaranti, pant i verdipapirer eller på annen betryggende måte, se sktl. § 14-48 fjerde ledd tredje punktum. Det er Skattedirektoratet som fastsetter sikkerhetsstillelsen. Avgjørelsen av om det foreligger reell risiko som nevnt, treffes med endelig virkning av Skattedirektoratet. Dersom det ikke lenger foreligger reell risiko som nevnt ovenfor, skal Skattedirektoratet etter krav fra skattyteren treffe avgjørelse om at sikkerhetsstillelse ikke er påkrevet, jf. sktl. 14-48 fjerde ledd fjerde, femte og sjette punktum.
2.12.3 Bortfall av retten til fortsatt inntektsføring
Retten til fortsatt inntektsføring etter vanlige regler faller bort, jf. sktl. § 14-48 fjerde ledd syvende og åttende punktum, hvis
 • kravet til sikkerhet ikke lenger er oppfylt,
 • det overtakende selskapet senere flytter til et land utenfor EØS eller flytter til et lavskatteland innenfor EØS og ikke er/blir reelt etablert og driver reell økonomisk aktivitet der, eller
 • det overtakende selskapet som er hjemmehørende i et lavskatteland innenfor EØS opphører med reell økonomisk aktivitet i dette landet.
Ved bortfall av retten til fortsatt inntektsføring skal resterende gevinstsaldo på gevinst- og tapskonto og negativ saldo i saldogruppene a, c, d og j inntektsføres i sin helhet det første året vilkårene ikke lenger er oppfylt.

2.13 Virkningstidspunktet for fisjonen

Bestemmelsen i sktl. § 11-10 tredje ledd om virkningstidspunktet for fisjonen, gjelder tilsvarende som for fisjon av aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper hjemmehørende i Norge, jf. sktl. § 11-11 første ledd siste punktum. I følge asal. § 14-12 fjerde ledd nr. 9, jf. asal. 13-33 annet ledd første punktum, inntrer rettsvirkningene av fisjonen på det tidspunktet som er fastsatt i lovgivningen i det landet hvor det enkelte overtakende selskap er hjemmehørende. For overtakende selskap som er underlagt selskapslovgivningen i annen EØS-stat enn Norge, skal fisjonen registreres i foretaksregisteret når foretaksregisteret har mottatt melding fra registreringsmyndigheten i den andre staten om at fisjonen har trådt i kraft, se asal. § 14-12 fjerde ledd nr. 8, jf. asal. § 13-32 tredje ledd.

3 Fisjon hvor overtakende aksjeselskap er hjemmehørende i Norge

3.1 Generelt

Etter sktl. § 11-11 sjette ledd kan et overdragende selskap med begrenset ansvar hjemmehørende i annen EØS-stat, fisjonere uten skattlegging av selskapene eller aksjonærene, når overtakende aksjeselskap eller allmennaksjeselskap er hjemmehørende i Norge. Fisjonen må skje etter reglene om fisjon over landegrensene i asal. § 14-12.

3.2 Fisjonstyper

Ved fisjon av selskap med begrenset ansvar som er hjemmehørende i en annen EØS-stat, og som er underlagt lovgivningen i en EØS-stat, gjelder asal. § 14-12, jf. asl. § 14-12 når overtakende aksjeselskap eller allmennaksjeselskap er hjemmehørende i Norge.Følgende fisjonstyper omfattes:
 • Fisjon som nevnt i asl./asal. § 14-2 første ledd hvor et selskap med begrenset ansvar hjemmehørende i annen EØS-stat deles ved at selskapets eiendeler, rettigheter og forpliktelser fordeles på selskapet selv (det overdragende selskapet) og på overtakende aksjeselskap eller allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge, og hvor aksjeeierne i det overdragende selskapet får som vederlag aksjer i selskapet eller i overtakende selskap.
 • Fisjon som nevnt i asl./asal § 14-2 annet ledd, hvor eiendeler, rettigheter og forpliktelser i overdragende selskap med begrenset ansvar hjemmehørende i annen EØS-stat, fordeles på to eller flere overtakende selskaper hvor minst ett av disse er et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge og hvor aksjeeierne i det overdragende selskapet mottar aksjer i overtakende selskap som vederlag.
Fisjon som nevnt i asl./asal. § 14-2 tredje ledd, hvor aksjonærene i det overdragende selskapet får aksjer i det overtakende selskapets morselskap, kan ikke gjennomføres etter aksjelovene når fisjonen skjer over landegrensene. Dermed kan en slik fisjon over landegrensene heller ikke gjennomføres uten beskatning. Det samme gjelder mor/datterfisjon etter asl./asal. § 14-11 b, jf. asal. § 14-12 fjerde ledd og asl. § 14-12 jf. asal. § 14-12 fjerde ledd.

3.3 Tilleggsvederlag

For at fisjonen skal være skattefri, må annen form for vederlag enn aksjer i selskap som direkte deltar i fisjonen, ikke utgjøre mer enn 20 % av samlet vederlag, jf. sktl. § 11-11 sjette ledd fjerde punktum. Som annet vederlag enn aksjer i selskap som deltar i fisjonen, regnes i denne sammenhengen blant annet aksjer i andre selskaper enn overtakende selskap eller det selskapet som videreføres ved fisjonen. Ved skattefri fisjon skattlegges tilleggsvederlag etter vanlige regler, se emnet «Fisjon – innenlands», pkt. 8.6.

3.4 Overdragende selskap hjemmehørende i lavskatteland innenfor EØS

Er det overdragende selskapet hjemmehørende i et lavskatteland innenfor EØS, gjelder reglene om skattefri fisjon bare dersom selskapet er reelt etablert og driver reell økonomisk aktivitet i den EØS-staten hvor selskapet er hjemmehørende, se sktl. § 11-11 syvende ledd, jf. § 10-64 bokstav b. Om hvilke land som er lavskatteland, se sktl. § 10-63 og FSSD § 10-63. Se også emnet «Utland – norsk kontrollert utenlandsk selskap (NOKUS)», pkt. 2.

3.5 Forholdet til selskapsrettslige regler

Fisjonen må skje etter aksjelovene § 14-12. Brudd på de selskapsrettslige reglene om gjennomføringen av fisjonen hindrer ikke at fisjonen kan gjennomføres uten skattlegging.

3.6 Forholdet til regnskapsrettslige regler

Fisjonen kan gjennomføres uten beskatning selv om det foreligger brudd på regnskapsrettslige regler om fisjon.

3.7 Avvikling av det overdragende selskapet

Et selskap som overdrar samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser i forbindelse med en fisjon, skal oppløses og avvikles straks etter overdragelsen, jf. sktl. § 11-9. Denne bestemmelsen gjelder tilsvarende der overdragende selskap er hjemmehørende i annen EØS-stat, jf. sktl. § 11-11 sjette ledd tredje punktum.

3.8 Kontinuitet

3.8.1 Kontinuitet i det overdragende selskapets hjemstat
Et vilkår for skattefrihet er at fisjonen gjennomføres i samsvar med de prinsippene for skattemessig kontinuitet som gjelder for slike transaksjoner i den staten hvor det overdragende selskapet er hjemmehørende, se sktl. § 11-11 sjette ledd siste punktum, jf. annet punktum. Reglene om skattefri fisjon gjelder således bare hvis det i det landet hvor overdragende selskap er hjemmehørende, er regler om skattemessig kontinuitet ved fisjon hvor det overtakende selskap er hjemmehørende i Norge.
3.8.2 Kontinuitet på aksjonærnivå
For aksjonærene i det overdragende selskapet, skal skatteposisjoner som inngangsverdi og ervervstidspunkt videreføres på vederlagsaksjene, se sktl. § 11-11 sjette ledd tredje og femte punktum jf. § 11-7 fjerde ledd.
3.8.3 Fordeling av aksjekapital
Om eierkontinuitet gjelder sktl. § 11-8 for det utenlandske overdragende selskapet, jf. sktl. § 11-11 sjette ledd tredje punktum. Som utgangspunkt skal nominell og innbetalt aksjekapital, herunder innbetalt overkurs, fordeles mellom selskapene i samme forhold som nettoverdiene er tilordnet det enkelte selskap. Se nærmere «Fisjon – innenlands», pkt. 4.10.3. Bestemmelsen skal hindre at verdier forskyves mellom selskapene. Dersom reglene i det overdragende selskapets hjemland ivaretar hensynet til eierkontinuitet på annen måte enn ved å fordele aksjekapitalen i samme forhold som nettoverdiene, kan § 11-8 første ledd i visse tilfeller tolkes innskrenkende. Det kreves imidlertid fortsatt at fordelingen av egenkapitalen selskapene imellom tilsvarer fordelingen av nettoverdiene mellom selskapene. Se nærmere brev fra FIN av 6. juli 2015.
3.8.4 Eiendeler, rettigheter og forpliktelser i overdragende selskap
Skattemessig verdi av eiendeler, rettigheter og forpliktelser i overdragende selskap som befant seg innenfor norsk beskatningsområde før fisjonen, skal videreføres med kontinuitet i overtakende selskap, se sktl. § 11-11 sjette ledd tredje og femte punktum, jf. § 11-7 fjerde ledd. Dette kan for eksempel være tilfelle der det overdragende selskapet har en filial i Norge før fisjonen.
3.8.5 Eiendeler som tas inn i norsk beskatningsområde ved fisjonen
Kontinuitetsprinsippet er ikke relevant for skatteposisjoner som før fisjonen ikke eksisterte for norske skatteformål. For eiendeler rettigheter og forpliktelser som ved fisjonen tas inn i norsk beskatningsområde, gjelder alminnelige regler om fastsetting av skattemessig verdi. For driftsmidler som tas inn i norsk beskatningsområde fastsettes inntaksverdien etter sktl. § 14-60 flg. Nærmere om fastsetting av inntaksverdien i slike tilfeller, se emnet «Utland – driftsmiddel som tas inn i eller ut av norsk beskatningsområde».

3.9 Virkningstidspunktet for fisjonen

Bestemmelsen i sktl. § 11-10 tredje ledd om virkningstidspunktet for fisjonen, gjelder tilsvarende for fisjon over landegrensene, jf. sktl. § 11-11 første ledd siste punktum. Når overtakende selskap er underlagt norsk rett, får fisjonen virkning fra det tidspunktet da melding vedrørende alle overtakende selskaper er registrert i Foretaksregisteret, se asal. § 14-12 fjerde ledd nr. 10, jf. § 14-8.

4 Fisjon av selskap med begrenset ansvar hjemmehørende i utlandet med norske aksjonærer eller filial mv. i Norge

4.1 Generelt

Fisjon av selskap med begrenset ansvar hjemmehørende i utlandet kan etter sktl. § 11-11 femte ledd gjennomføres uten beskatning av selskapet og aksjonærene når fisjonen gjennomføres etter prinsipper for skattemessig kontinuitet i den staten hvor det overdragende selskapet er hjemmehørende og for norske skatteformål etter de prinsippene som framgår av sktl. § 11-7. Det er således en forutsetning at hjemstaten til det overdragende selskapet har regler om skattemessig kontinuitet for hele transaksjonen, se også FIN 19. august 2011 i Utv. 2011/1216.På selskapsnivå innebærer prinsippene i § 11-7 et krav til videreføring av skattemessige verdier og ervervstidspunkter på eiendeler, rettigheter og forpliktelser tilhørende en norsk filial mv. som utfisjoneres til overtakende selskap, jf. sktl. § 11-7 første ledd. På aksjonærnivå skal samlet inngangsverdi og ervervstidspunkt videreføres på vederlagsaksjene, jf. sktl. § 11-7 fjerde ledd. Nærmere om kravet til kontinuitet, se emnet «Fisjon – innenlands», pkt. 4.9. For eiendeler mv. som ikke faller inn under norsk beskatningsrett, er det også et vilkår at overføringen skjer etter regler om skattemessig kontinuitet i det overdragende selskapets hjemland.Det er ikke noe krav at fisjonen faller inn under de fisjonsformene som kan gjennomføres over landegrensene uten beskatning hvor overdragende eller overtakende selskap er hjemmehørende i Norge.

4.2 Betydningen for norske skatteforhold

På selskapsnivå kan fisjon av selskap hvor både overdragende og overtakende selskap er hjemmehørende i utlandet få betydning for norske skatteforhold hvis noen av selskapene har en filial i Norge eller på annen måte er begrenset skattepliktig til Norge. På aksjonærnivå vil fisjon av selskap hjemmehørende i utlandet bare ha betydning for norske skatteforhold dersom det overdragende selskapet har aksjonærer skattepliktig som bosatt/hjemmehørende i Norge.

4.3 Geografisk virkeområde og unntak for lavskatteland utenfor EØS

Det er ikke noe vilkår at selskapene som deltar i fisjonen er hjemmehørende innenfor EØS. Skattefritaksregelen i sktl. § 11-11 femte ledd gjelder imidlertid ikke hvis ett eller flere av de selskapene som deltar i fisjonen er hjemmehørende i et lavskatteland utenfor EØS, jf. sktl. § 11-11 syvende ledd første punktum. Om lavskatteland innenfor EØS, se pkt. 4.4.

4.4 Hjemmehørende i lavskatteland innenfor EØS

Selskap som deltar i fisjonen, og som er hjemmehørende i et lavskatteland innenfor EØS, må være reelt etablert og drive reell økonomisk aktivitet i denne EØS-staten, se sktl. § 11-11 syvende ledd, jf. § 10-64 bokstav b. Om hvilke land som er lavskatteland, se sktl. § 10-63 og FSSD § 10-63. Se også emnet «Utland – norsk kontrollert utenlandsk selskap (NOKUS)», pkt. 2.

4.5 Forholdet til selskapsrettslige regler

Det er ikke oppstilt noe krav til at fisjonen skal følge særskilte selskapsrettslige regler.

4.6 Tilleggsvederlag

For at en fisjon skal være skattefri etter sktl. § 11-11 femte ledd, må det legges til grunn et krav om maksimalt tilleggsvederlag tilsvarende 20 % -kravet i aksjelovene § 14-2 første ledd. Nærmere om 20 % -kravet, se pkt. 2.3. Ved skattefri fisjon skattlegges tilleggsvederlag etter vanlige regler, se emnet «Fisjon – innenlands», pkt. 8.6.2.

4.7 Skatteplikt ved uttak av eiendeler mv. fra norsk beskatningsområde

For selskap hjemmehørende i utlandet kan eiendeler, rettigheter og forpliktelser være knyttet til norsk beskatningsområde ved filial eller lignende. Tas disse ut av norsk beskatningsområde i forbindelse med fisjon, kommer reglene om skatteplikt/fradragsrett etter skatteloven § 9-14 og § 14-27 til anvendelse, jf. sktl. § 11-11 tredje ledd. Nærmere om når eiendeler, rettigheter og forpliktelser anses tatt ut av norsk beskatningsområde, og om skattleggingen i slike tilfeller, se emnet «Utland – uttak fra norsk beskatningsområde».Reglene i sktl. § 14-48 femte ledd om fortsatt inntektsføring av visse skatteposisjoner kommer ikke til anvendelse ved opphør av skatteplikt for eventuell filial i Norge i forbindelse med slike fisjoner, da disse reglene bare gjelder for fusjoner og fisjoner etter sktl. § 11-11 første ledd, dvs. fusjoner og fisjoner hvor overdragende selskap er hjemmehørende i Norge. Fortsatt inntektsføring vil imidlertid kunne foretas i medhold av sktl. § 14-48 fjerde ledd hvis vilkårene for øvrig er oppfylt, se emnet «Driftsmiddel – avskrivning på/inntektsføring av saldo», pkt. 14.3 og emnet «Gevinst- og tapskonto», pkt. 3.6.

4.8 Avvikling av det overdragende selskapet

Bestemmelsen i sktl. § 11-9 om at et selskap som ved fisjon overdrar samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser må avvikles straks etter overdragelsen, gjelder tilsvarende for utenlandsk selskap i forhold til skatteplikten etter norsk rett.

4.9 Virkningstidspunktet for fisjonen

Virkningstidspunktet for en fisjon mellom utenlandske selskaper, vil normalt være det tidspunktet som følger av selskapslovgivningen i det landet hvor det enkelte overtakende selskap er hjemmehørende.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.