Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

  • Skriv ut


Innhold: FForsiden
Faglitteratur
Finansielle instrumenter – begreper
Finansielle instrumenter – CFD (Contract for difference)
Finansielle instrumenter – ETP (Exchange Traded Products)
Finansielle instrumenter – finansielle opsjoner
Finansielle instrumenter – ikke-finansielle opsjoner
Finansielle instrumenter – opsjoner mv. i arbeidsforhold
Finansielle instrumenter – renteswap, valutaswap og rente- og valutaswap
Finansielle instrumenter – terminkontrakter – futures og forwards
Finansskatt
Finnmark og Nord-Troms (den særskilte tiltakssonen)
Fisjon – innenlands
Fisjon over landegrensene
Fiske
Flypersonell (sivilt)
1 Generelt
2 Merkostnader til kost ved arbeidsopphold utenfor hjemmet med overnatting
2.1 Inntektsfradrag
2.2 Kostgodtgjørelse
2.2.1 Kostnadene dokumenteres
2.2.2 Kostnadene dokumenteres ikke, innland
2.2.3 Kostnadene dokumenteres ikke, utland
3 Losji
4 Kostutgifter ved fravær uten overnatting
5 Bostedstillegg
6 Uniform
7 Tilleggspremie ved livsforsikring pga. flyrisiko og Loss of license
8 Reise mellom hjem og fast arbeidssted
9 Fri bolig
10 Akklimatiseringstillegg
11 Fordel ved rimelige reiser
12 Andre kostnader
Flyttekostnader
Folketrygd – nedsettelse
Fordelingsfradrag
Fordringer
Foreldrefradrag
Formue
Forpleining
Forsikring – allment
Forsikring – livsforsikring (kapitalforsikring)
Forsikring – livsforsikring (livrenteforsikring)
Forsikring – syke- og ulykkesforsikring samt yrkesskadeforsikring
Forsknings- og utviklingskostnader, formue og inntektsfradrag
Forsknings- og utviklingskostnader – SkatteFUNN
Forsvarspersonell
Fosterforeldre
Fritaksmetoden
Fritidsbåter
Fusjon – innenlands
Fusjon over landegrensene
Føderåd

Flypersonell (sivilt)


  • Sktl. § 5-11, § 6-13 og § 6-30 første ledd.
  • FSSD § 6-13.
  • Takseringsreglene § 1-2-1 til § 1-2-4, samt § 1-3-6.

1 Generelt

Nedenfor behandles bare sivilt flypersonell. Om militært flypersonell, se emnet «Forsvarspersonell».Flypersonell har mobilt arbeidssted og anses å oppholde seg på arbeidsstedet når de er på arbeid om bord i flyet. Dette gjelder selv om arbeidet utføres om natten. Dette innebærer at flypersonell ikke anses å være på tjenestereise når de er på det mobile arbeidsstedet, og derfor ikke kan oppebære skattefri kostgodtgjørelse for denne tiden.Nærmere om mobilt arbeidssted, se emnet «Merkostnader – kost ved reiser/fravær fra hjemmet uten overnatting», pkt. 2.2.Om når personer anses å overnatte utenfor hjemmet, se emnet «Merkostnader – kost og losji ved overnatting utenfor hjemmet».Har flypersonell opphold utenfor hjemmet i forbindelse med f.eks. kurs eller møter, gjelder de vanlige reglene, se emnet «Merkostnader – kost og losji ved overnatting utenfor hjemmet» og emnet «Merkostnader – kost ved reiser/fravær fra hjemmet uten overnatting».

2 Merkostnader til kost ved arbeidsopphold utenfor hjemmet med overnatting

2.1 Inntektsfradrag

Flypersonell gis fradrag for merutgifter til kost under arbeidsopphold utenfor hjemmet med overnatting etter de vanlige reglene, se emnet «Merkostnader – kost og losji ved overnatting utenfor hjemmet».

2.2 Kostgodtgjørelse

2.2.1 Kostnadene dokumenteres
Mottar skattyteren kostgodtgjørelse ved arbeidsopphold utenfor hjemmet med overnatting og har dokumentasjon for de faktiske medgåtte utgifter til kost, gjennomføres avregning av godtgjørelsen mot disse (nettometoden). Eventuelt underskudd inngår ikke i minstefradraget.
2.2.2 Kostnadene dokumenteres ikke, innland
Kan det ikke fremlegges dokumentasjon for de faktiske påløpte kostutgifter ved arbeidsopphold utenfor hjemmet med overnatting innenlands, men vilkårene for å innrømme fradrag for øvrig er oppfylt, kan avregning av godtgjørelsen foretas mot satsene i takseringsreglene. Se takseringsreglene og emnet «Merkostnader – kost og losji ved overnatting utenfor hjemmet».Overskudd på mottatt godtgjørelse går inn i beregningsgrunnlaget for minstefradraget. Fradrag for underskudd på mottatt godtgjørelse gis bare dersom det fremlegges dokumentasjon for faktiske kostnader eller når kostnaden beregnes etter laveste sats (hybel-/brakkesats).
2.2.3 Kostnadene dokumenteres ikke, utland
Ved arbeidsopphold utenfor hjemmet med overnatting utenlands har Riksskattestyret uttalt at det ikke er grunnlag for å anta at kostgodtgjørelse utbetalt etter satsene i flyselskapenes regulativ gir noe overskudd. Dette gjelder selv om flyselskapenes regulativ har høyere satser enn statlig regulativ.

3 Losji

Om behandling av godtgjørelse til dekning av losjikostnader, se emnet «Merkostnader – kost og losji ved overnatting utenfor hjemmet», pkt. 11.Fradrag for merkostnader til losji gis kun når skattyter kan dokumentere kostnadene, jf. FSSD § 6-13-2.

4 Kostutgifter ved fravær uten overnatting

4.1 Inntektsfradrag

Er skattyteren hjemmefra mindre enn ett døgn, anses han normalt ikke å ha merkostnader til kost. Om fradrag i de tilfeller skattyteren har et sammenhengende fravær fra hjemmet på 12 timer eller mer, se emnet «Merkostnader – kost ved reiser/fravær fra hjemmet uten overnatting», pkt. 2.3.

4.2 Kostgodtgjørelse

Flypersonell anses å oppholde seg på arbeidsstedet når de er på arbeid om bord i flyet.Kostgodtgjørelse ved fravær fra hjemmet under 12 timer anses alltid fullt ut som lønn. Eventuell kostgodtgjørelse i forbindelse med arbeid om bord kan ikke overskuddsberegnes etter den forenklede metode for kostgodtgjørelse på tjenestereiser uten overnatting.Om godtgjørelse ved daglig fravær fra hjemmet på 12 timer eller mer, se emnet «Merkostnader – kost ved reiser/fravær fra hjemmet uten overnatting», pkt. 2.3.

5 Bostedstillegg

Bostedstillegg til flypersonell som er stasjonert i utlandet, er skattepliktig. Det gis fradrag for eventuelle merkostnader, se emnene «Merkostnader – kost og losji ved overnatting utenfor hjemmet» og «Merkostnader – arbeidsopphold med overnatting utenfor Norge».

6 Uniform

Uniformsgodtgjørelse skattlegges ikke.

7 Tilleggspremie ved livsforsikring pga. flyrisiko og Loss of license

Tilleggspremie ved livsforsikring pga. flyrisiko kommer til fradrag som premie til syke- og ulykkesforsikring. Sum fradrag for tilleggspremie og premie for Loss of license kan maksimalt utgjøre kr 700, jf. sktl. § 6-47 første ledd bokstav d, og inngår i minstefradraget.Arbeidsgivers dekning av premie til Loss of license er skattepliktig, og skal innrapporteres som lønn.Nærmere om skatteplikt for utbetaling ved inntreden av forsikringstilfelle, se emnet «Forsikring – syke- og ulykkesforsikring samt yrkesskadeforsikring».

8 Reise mellom hjem og fast arbeidssted

Om fradrag for reise mellom hjem og fast arbeidssted, se emnet «Reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser)» og spesielt pkt. 2.5.

9 Fri bolig

Om fri bolig, se emnet «Bolig – fri bolig».

10 Akklimatiseringstillegg

Akklimatiseringstillegg er skattepliktig.

11 Fordel ved rimelige reiser

Når det gjelder fordelen ved rimelige reiser for flypersonell, se emnet «Naturalytelser i arbeidsforhold», pkt. 4.34.7.

12 Andre kostnader

Kostnader til
  • pliktig legekontroll
  • fornyelse av flysertifikat
  • nødvendig spesialutstyr
  • faglitteratur, se emnet «Faglitteratur»
er fradragsberettiget når skattyter må betale kostnadene selv. Kostnadene inngår i eventuelt minstefradrag.Kostnader til typeutsjekk på ny flytype i forbindelse med tiltredelse av stilling, er som hovedregel ikke fradragsberettiget da dette ikke anses som ajourhold av flygerutdanningen. Er slik typeutsjekk et vilkår for å fortsette i en stilling flygeren allerede har, vil det derimot foreligge fradragsrett, se emnet «Utdanning – tilskudd og kostnader», pkt. 2.Kostnader til fornyelse av flysertifikat er ikke fradragsberettiget dersom flygeren ikke arbeider som flyger når kostnadene pådras.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.