Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

  • Skriv ut


Innhold: F

Flyttekostnader


  • Sktl. § 6-1 og § 6-30.

1 Vilkår for fradrag

1.1 Hovedregel

Flyttekostnader som hovedsakelig er pådratt for å overta stilling, er fradragsberettigede når betingelsene for øvrig er oppfylt. Spesielt ved kort flytteavstand kan det være andre forhold som har vært hovedmotivet for flyttingen. Det er uten betydning om skattyteren har hatt inntektsgivende arbeid før flyttingen. Forutsetningen er imidlertid at skattyteren har akseptert tilbud om stillingen før flyttingen tok til.Skattyter som flytter for å starte eller overta virksomhet, vil ha krav på fradrag for flyttekostnader.For lønnstakere og pensjonister vil fradragsberettigede flyttekostnader inngå i minstefradraget.

1.2 Studenter mv.

Heltidsstudent har ikke krav på fradrag for flyttekostnader til studiestedet, selv om han skal ha arbeid på studiestedet ved siden av studiene. Dette gjelder også om studenten har en heltidsjobb på studiestedet i feriene. Om studenter som får fradragsrett for kostnader til studiene fordi de mottar lønn for å studere, se emnet «Utdanning – tilskudd og kostnader».Studenter har krav på fradrag for flyttekostnader, regnet fra det skattemessige hjem, i forbindelse med overtakelse av stilling etter endt studium. Dersom flytting foretas fra studiested til arbeidssted, må fradrag for flyttekostnadene begrenses til hva flytting mellom skattemessig hjem og arbeidssted ville ha kostet.

1.3 Utland

Fradragsretten gjelder også kostnader til flytting fra utlandet til Norge og fra Norge til utlandet, såfremt inntekten i den nye stillingen vil være skattepliktig i Norge.

1.4 Fratreden fra stilling

Flyttekostnader i forbindelse med fratreden fra stilling er i utgangspunktet ikke fradragsberettiget. Pensjonister som må fraflytte tjenestebolig ved oppnådd pensjonsalder/tilståelse av uføretrygd, har imidlertid krav på fradrag, se FIN 21. oktober 1975 i Utv. 1975/587. Fradragsretten for disse omfatter i prinsippet bare kostnader til rydding av og utflytting fra tjenesteboligen. I praksis er det også godkjent fradrag for flyttekostnader helt frem til den nye bolig i rimelig utstrekning.

1.5 Stortingsrepresentant

Om flyttekostnader for stortingsrepresentanter, se emnet «Stortingsrepresentanter mv.».

2 Hva fradragsretten omfatter

2.1 Generelt

Fradragsretten omfatter bl.a.
  • reisekostnader for skattyteren selv og hans husstand. Er reisen foretatt innenlands med egen privatbil, beregnes fradragets størrelse etter de kilometersatser som anvendes når en privatbil brukes noe i yrket, se emnet «Bil – fradrag for bilkostnader»
  • kostnader til flytting av innbo og løsøre, herunder kostnader til pakking, emballasje, nødvendig lagerleie, særskilt forsikring av innbo mv. under transport og lagring mv.
  • renholds- og oppryddingskostnader
  • karantenekostnader for kjæledyr
  • kostnader til montering av oppvaskmaskin mv. i den nye boligen
Det kan kreves fradrag for reisekostnader mv. i forbindelse med besiktigelse, overtakelse og tilflytting til den nye boligen, samt reisekostnader i forbindelse med konferanser om den nye stillingen. Indirekte kostnader som f.eks. kostnader til annonser om ny bolig, meglerprovisjon, tinglysningsgebyr og dokumentavgift vil ikke komme til fradrag. Det kan heller ikke kreves fradrag for påkostning på den nye boligen. Det er ikke fradragsrett for kostnader til besiktigelse av andre boliger enn den en flytter til.Flyttekostnadene må kunne dokumenteres eller sannsynliggjøres på annen måte. For lønnstakere og pensjonister inngår kostnadene i minstefradraget.Merkostnader til kost og losji i forbindelse med overnatting under flyttingen gis det fradrag for etter samme regler som for merkostnader ved yrkesreiser/opphold utenfor hjemmet. Tilsvarende gjelder ved overnatting i forbindelse med konferanse/intervju om en ny stilling. Slike kostnader inngår ikke i minstefradraget. På samme måte gis det fradrag for familieforsørgers merkostnader til kost og losji på det nye stedet dersom familien ikke har kunnet flytte samtidig, se emnet «Merkostnader – kost og losji ved overnatting utenfor hjemmet».Om fradragsrett for kostnader i forbindelse med intervju mv. hvis en ikke får stillingen, se emnet «Kostnader – allment om fradrag», pkt. 4.7.1.

2.2 Personforsikring

Eventuell særskilt ulykkesforsikring under reisen behandles etter reglene for vedkommende forsikring, se emnet «Forsikring – syke- og ulykkesforsikring samt yrkesskadeforsikring».

3 Flyttegodtgjørelse

For skattytere som har fått flyttegodtgjørelse etter satser og bestemmelser i statlig regulativ (særavtale), kan det legges til grunn at flyttegodtgjørelsen tilsvarer reelle flyttekostnader. Gis det godtgjørelse for flyttekostnadene på annet grunnlag, må dekningsbeløpet stå i et rimelig forhold til hva lignende flytting ville ha kostet etter gjengse priser.Dekkes/refunderes de fradragsberettigede flyttekostnadene av arbeidsgiver mot originalbilag, foreligger ikke skattepliktig overskudd.Refusjon av og godtgjørelse til dekning av flyttekostnader som ikke er fradragsberettiget anses i sin helhet som lønnsinntekt.

4 Stedet for fradrag

Flyttekostnader i forbindelse med etablering eller overtakelse av virksomhet kommer til fradrag i den kommunen virksomhetsinntekten skattlegges. Tilsvarende kostnader for en lønnsmottaker/pensjonist kommer til fradrag i vedkommendes skattekommune, normalt fraflyttingskommunen.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.