Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

 • Skriv ut


Innhold: F

Folketrygd – nedsettelse


 • Ftrl. § 3-15 fjerde ledd.
 • Forskrift 18. desember 1997 nr. 1408 om nedsettelse av pensjonsgivende inntekt, pensjonsopptjening og avgift når fastsatt skatt og avgift helt eller delvis ikke er betalt (nedsettelsesforskriften).
 • Forskrift 19. desember 1997 nr. 1421 om gjennomføring av nedsettelse av pensjonsgivende inntekt, pensjonspoeng og avgift når fastsatt skatt og avgift helt eller delvis ikke er betalt (gjennomføringsforskriften).

1 Generelt

Ved manglende betaling av trygdeavgift og skatt skal pensjonsgivende inntekt på visse vilkår settes ned.Nedsettelsen skal gis virkning for trygdeavgift. Nedsettelsen vil også få betydning for NAVs beregning av pensjonspoeng.

2 Nedsettelse ved manglende betaling

2.1 Hovedregel

2.1.1 Generelt
Pensjonsgivende inntekt skal settes ned hvis trygdeavgift til folketrygden for vedkommende inntektsår og skatt og avgift som er fastsatt sammen med denne
 • ikke er fullt betalt innen tre år etter utløpet av fastsettingsåret, eller
 • er vedtatt nedsatt/ettergitt/avskrevet som uerholdelig.
Se forskrift 18. desember 1997 nr. 1408 om nedsettelse av pensjonsgivende inntekt, pensjonspoeng og avgift når fastsatt skatt og avgift helt eller delvis ikke blir betalt (nedenfor omtalt som nedsettelsesforskriften) § 1 første ledd.Den pensjonsgivende inntekt skal i utgangspunktet nedsettes uavhengig av hva som er årsaken til at fastsatt skatt og avgift ikke blir betalt. Dette vil for eksempel gjelde ikke-betaling som skyldes at skatten er nedsatt av hensyn til skattyter, se sktbl. § 15-1 første ledd annet punktum. Det samme gjelder dersom skattyter får en gjeldsordning etter lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner, og hvor gjeldsordningen omfatter skatte- og avgiftskrav.Nedsettelsen av pensjonsgivende inntekt foretas av skattekontoret på grunnlag av melding fra Skattedirektoratet, se forskrift 19. desember 1997 nr. 1421 om gjennomføring av nedsettelse av pensjonsgivende inntekt, pensjonspoeng og avgift når fastsatt skatt og avgift helt eller delvis ikke er betalt (gjennomføringsforskriften) § 3. Den skal gis virkning både for trygdeavgift og dessuten for NAVs beregning av pensjonspoeng.
2.1.2 Fastsettingsåret
Med fastsettingsåret menes året det er foretatt ordinær fastsetting (året etter inntektsåret), eventuelt det senere år det er truffet vedtak i endringssak for vedkommende inntektsår. Dette gjelder uansett om endringssaken skyldes en klage som ikke blir tatt til følge, fører til samme skatt eller til høyere eller lavere samlet skatt og selv om endringssaken ikke berører pensjonsgivende inntekt/personinntekt. Vedtak om ikke å realitetsbehandle en klage, får ikke betydning for hvilket år som er fastsettingsåret.
2.1.3 Skatt og avgift fastsatt sammen med trygdeavgiften
Med skatter og avgifter som er fastsatt sammen med trygdeavgiften, menes all skatt og avgift som inngår i siste skatteoppgjør for vedkommende skattyter det inntektsår saken gjelder inklusiv renter beregnet etter sktbl. § 11-5. Dette vil omfatte skatt på formue, skatt på alminnelig inntekt, toppskatt (t.o.m. inntektsåret 2015) og trinnskatt (f.o.m. inntektsåret 2016). I samlet skatt inngår også tilleggsskatt, forsinkelsesavgift etter den opphevede ligningsloven og tvangsmulkt etter ny skatteforvaltningslov.Ved beregningen settes skatt og avgift fastsatt sammen med trygdeavgiften til fastsatt skatt etter alle skattebegrensninger og fradrag i skatt som f.eks. for boligsparing for ungdom (BSU), for prosentvis andel av kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU), for skatt betalt til utlandet iht. skatteavtale (kredit) og for godtgjørelse for skatt av aksjeutbytte etter reglene som gjaldt til og med inntektsåret 2005.
2.1.4 Henvendelse fra skattyter
Spørsmål fra skattytere vedrørende ikke-betaling, ettergivelse og avskrivning som uerholdelig skal henvises til skatteoppkreveren.

2.2 Unntak

2.2.1 Generelt
Pensjonsgivende inntekt nedsettes ikke i tilfellene nedenfor.
2.2.2 Skattekontorets ansvar
I følgende tilfeller har skattekontoret ansvaret for at pensjonsgivende inntekt ikke nedsettes
 • når nedsettelsen av pensjonsgivende inntekt ikke vil utgjøre mer enn 25 % av det gjennomsnittlige grunnbeløp for folketrygden for det inntektsår nedsettelsen gjelder, se egen del bak i Lignings-ABC/Skatte-ABC (Satser mv.) for vedkommende år, jf. nedsettelsesforskriften § 3 bokstav a
 • når (fastsatt) skatt mv. nedsettes (etter søknad) i forbindelse med etterbetaling av pensjon, lønn mv., jf. nedsettelsesforskriften § 3 bokstav b
 • når det er klart at skattleggingen vil bli forandret i endringssak. Dette gjelder også om endringen bare kan føre til forhøyet samlet skatt og uten at pensjonsgivende inntekt endres, jf. nedsettelsesforskriften § 3 bokstav g
 • når skatte- og avgiftskravet er brakt inn for domstolene, og saken ikke er rettskraftig avgjort, jf. nedsettelsesforskriften § 3 bokstav f
 • når foreldre, adoptivforeldre eller pleieforeldre som skattlegges under ett med barn, jf. sktl. § 2-14, se emnet «Barn og ungdom», har fått nedsatt eller ettergitt skatt av barnets formue og/eller inntekt som ikke har inngått i beregningsgrunnlaget for pensjonsgivende inntekt hos foreldrene, jf. nedsettelsesforskriften § 3 bokstav h.
2.2.3 Skatteoppkrevers ansvar
I følgende tilfeller er det skatteoppkrever som har ansvaret for at pensjonsgivende inntekt ikke endres
 • når skyldige skatter og avgifter betales til skatteoppkreveren innen fristen som fremgår av varsel om endring, jf. nedsettelsesforskriften § 2
 • når skattyter ikke er varslet om virkning av ettergivelse og betaler de ettergitte skatter og avgifter innen 14 dager etter varsel om endringssaken jf. nedsettelsesforskriften § 2 tredje punktum
 • når det pågår avdragsbetaling i henhold til avtale mellom skatteoppkreveren og skattyter, og denne ikke misligholdes jf. nedsettelsesforskriften § 3 bokstav c
 • når det foregår tvangsmessig innfordring i form av påleggstrekk jf. nedsettelsesforskriften § 3 bokstav d
 • når skatte- og avgiftskravet er sikret med tilstrekkelig pant, og skatteoppkreveren har stilt inndrivingen i bero, jf. nedsettelsesforskriften § 3 bokstav e.

2.3 Gjennomføring av nedsettelse

2.3.1 Generelt
Pensjonsgivende inntekt reduseres med samme prosent som nedsatt/ikke betalt skatt og avgift utgjør av samlet skatt og avgift vedkommende inntektsår, før eventuell ettergivelse/nedsettelse av andre grunner enn etterbetaling av lønn/pensjon mv., jf. nedsettelsesforskriften § 7 første ledd. Skattekontoret fastsetter prosenten for nedsettelse etter forslag fra Skattedirektoratet, jf. gjennomføringsforskriften § 2.NAV vil beregne pensjonspoengene på nytt av den reduserte pensjonsgivende inntekt, jf. nedsettelsesforskriften § 4. Fastsatt trygdeavgift, mellom- og høy sats, reduseres med samme prosent som pensjonsgivende inntekt. Trygdeavgift skal således ikke beregnes på grunnlag av den reduserte pensjonsgivende inntekt.Nedsettelsen fører ikke til ny fullstendig skatteberegning.
2.3.2 Frist for endring
Fristen for å ta opp slik sak til endring er
 • ved manglende betaling: fem år etter utløpet av fastsettingsåret, se nedsettelsesforskriften § 1 annet ledd annet punktum, jf. første ledd første punktum. Med fastsettingsåret menes året det er foretatt ordinær fastsetting, eventuelt det senere år det er truffet vedtak i endringssak for vedkommende år
 • ved vedtak om ettergivelse mv.: to år etter utløpet av vedtaksåret, jf. nedsettelsesforskriften § 1 annet ledd tredje punktum
Det er tilstrekkelig for avbrytelse av fristen at skattyter har mottatt varsel om at et nærmere angitt spørsmål er tatt opp til behandling, eller at slikt varsel er sendt fra skattekontoret i rimelig tid før fristens utløp. Er det skattyteren som tar saken opp, er det tilstrekkelig at han har postlagt en henvendelse til skattekontoret før fristens utløp.
2.3.3 Varsel
Skattyter skal varsles før endringssak iverksettes, se nedsettelsesforskriften § 1 annet ledd jf. sktfvl. § 5-6. Er skattyter varslet om at en nedsettelse/ettergivelse av skatter/avgifter medfører at pensjonsgivende inntekt/pensjonspoeng blir redusert, trenger ikke skattekontoret å varsle på nytt ved gjennomføringen av endringssaken.

2.4 Senere betaling

Innbetales skyldige skatter/avgifter etter at nedsettelse av pensjonsgivende inntekt og pensjonspoeng er foretatt, medfører ikke innbetalingen adgang til å gjenopprette de nedsatte pensjonspoeng, jf. nedsettelsesforskriften § 6.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.