Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

 • Skriv ut


Innhold: F

Fordelingsfradrag


 • Sktl. § 6-3 annet og tredje ledd, samt § 6-90.

1 Generelt

Fordelingsfradrag er summen av fradragsberettigede kostnader som ikke er knyttet til en bestemt inntektskilde.Det er spesielle regler for behandlingen av fordelingsfradrag når personlige skattytere eller dødsbo har inntekter i flere kommuner. Reglene er ikke aktuelle for etterskuddspliktige. Inntekt fra selskap med deltakerfastsetting skattlegges bare i deltakernes bostedskommune, jf. sktl. § 3-3 niende ledd.Om fordeling av gjeld mellom kommuner, se emnet «Gjeld».

2 Flere kommuner

2.1 Generelt

Har skattyteren skattepliktig inntekt i flere kommuner, skal fordelingsfradrag som hovedregel fordeles forholdsmessig mellom de kommuner hvor skattyteren har inntekt, etter størrelsen av nettoinntekt før fordelingsfradrag, jf. sktl. § 6-90 første ledd.

2.2 Årets underskudd

Årets underskudd (før fradrag for fordelingsfradrag) oppstått i en kommune skal først fratrekkes øvrige inntekter i samme kommune. Dersom det fortsatt er udekket underskudd i kommunen, skal underskuddet fordeles forholdsmessig mellom kommunene sammen med øvrige fordelingsfradrag, jf. sktl. § 6-90 første ledd bokstav b.

2.3 Ektefeller

For ektefeller, foretas fordeling mellom kommuner særskilt for hver av ektefellene, jf. sktl. § 6-90 tredje ledd.Skattlegges ektefellene særskilt eller felles (ikke atskilt) og den ene ektefelles samlede kostnader overstiger de samlede inntekter i alle kommuner sett under ett (medregnet «hyttekommune(r)»), skal den udekkede del overføres til fradrag hos den annen ektefelle og tas med som fordelingsfradrag ved eventuell fordeling hos denne, jf. sktl. § 6-90 fjerde ledd.

2.4 Fastsettingen

Skattyteren skal levere skattemelding uten å ta hensyn til fordeling av fradrag mellom kommuner. Slik fordeling skjer maskinelt ved skatteberegningen.

3 Utland

Om fradrag i inntekt i Norge for

4 Eksempler på fordelingsfradrag

Følgende fradrag er eksempler på fordelingsfradrag
 • renter av gjeld, herunder inntektsfradrag for fordel ved rimelige lån i arbeidsforhold
 • andelseiers andel av fradragsberettigede kostnader i boligselskap ifølge oppgave fra selskapet
 • fradragsberettiget underholdsbidrag
 • foreldrefradrag
 • tilskudd til individuell pensjonsavtale
 • tidligere års underskudd (herunder fremført underskudd ved drift av våningshus i jordbruk fra 2004 og tidligere. Slikt fradrag kan imidlertid bare fordeles mellom jordbruk, skogbruk eller pelsdyrnæring)
 • årets udekkede underskudd i en kommune
 • bidrag til institutt som under medvirkning av staten forestår vitenskapelig forskning eller forestår undervisning
 • premie til frivillig syke- og ulykkesforsikring, når ikke minstefradrag benyttes
 • avsetning til avviklings- og omstillingsfond for reineiere
 • fradragsberettiget gave til visse frivillige organisasjoner, se emnet «Gaver og tilskudd utenfor arbeidsforhold»
Om fordeling av særfradrag og personfradrag, se henholdsvis emnene om særfradrag og «Klassefastsetting».

5 Eksempler på ikke-fordelingsfradrag

Følgende fradrag er eksempler på ikke-fordelingsfradrag
 • minstefradrag
 • jordbruksfradrag
 • særskilt fradrag for reineiere
 • særskilt fradrag for sjøfolk (sjømannsfradrag)
 • særskilt fradrag for fiskere
 • særskilt fradrag i inntekt fra skiferproduksjon
 • faktiske kostnader vedrørende tjenesten som kostnader til flytting, faglitteratur, hjemmekontor osv.
 • fradrag for reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise)
 • merkostnader ved å bo utenfor hjemmet, herunder fradrag for kostnader til pendlerbolig og fradrag for besøksreiser til hjemmet
 • premie til tjenestepensjonsforsikring
 • fagforeningskontingent
 • næringsdrivendes premie til egen tilleggstrygd for sykepenger fra folketrygden (bostedskommunen)

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.