Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

  • Skriv ut


Innhold: F

Forsikring – allment


1 Generelt

Dette emnet tar for seg enkelte generelle forsikringstekniske kjennetegn ved ulike typer forsikringsordninger.

2 Livsforsikring, generelt

Livsforsikring er en forsikringsordning hvor selskapets forpliktelser er knyttet til den forsikredes liv eller helse. Livsforsikringene kan deles i to hovedgrupper
  • kapitalforsikringer (normalt med engangsutbetaling)
  • livrente/pensjonsforsikring (alltid løpende ytelser)
En forsikringsavtale kan bestå av en kombinasjon av disse.

3 Livsforsikring, kapitalforsikring

3.1 Generelt

Premie til kapitalforsikring dekker en risikodel, en kostnadsdel og i visse tilfeller også en sparedel. Ved kapitalforsikring (med eller uten oppsparing) sikres det utbetaling av en bestemt sum, enten i et engangsbeløp eller et bestemt antall ganger (inntektsforsikring). Forsikringstilfellet kan inntreffe ved dødsfall, ved dødsfall i løpet av et bestemt antall år (risiko- eller korttidsforsikring), ved at den forsikrede blir ufør, oppnår en viss alder eller dør før denne alder oppnås (sammensatt forsikring). Om den skattemessige behandlingen, se emnet «Forsikring – livsforsikring (kapitalforsikring)».

3.2 Gjeldsforsikring

Gjeldsforsikring er kapitalforsikring uten oppsparing i den utstrekning utbetalingen ikke overstiger restgjelden ved den forsikredes død.

3.3 Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring sikrer utbetaling av en bestemt forsikringssum hvis den forsikrede dør i forsikringsperioden, f.eks. før fylte 67 år. Dør han etter dette tidspunkt, har de etterlatte ikke noe krav mot selskapet. En gruppelivsforsikring er kapitalforsikring uten sparedel og premien dekker bare en risikodel og en kostnadsdel.

3.4 Nøkkelmannsforsikring

Siktemålet med en nøkkelmannsforsikring vil normalt være å sikre en bedrift mot tap ved en bestemt persons (nøkkelmanns) død. Nøkkelmannsforsikring er kapitalforsikring, normalt uten oppsparing.

3.5 Kontobasert forsikring

Kontobaserte forsikringer er en form for kapitalforsikring.

4 Livsforsikring, livrente/pensjonsforsikring

Er livsforsikring tegnet som en livrenteforsikring, utbetaler selskapet en løpende ytelse (renten) så lenge en person lever eller til personen når en bestemt alder, jf. lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler (FAL) § 10-2 bokstav e. Renten kan begynne å løpe straks, eller ved et bestemt fremtidig tidspunkt (oppsatt livrente) eller ved en persons død (overlevelsesrente). Renten kan opphøre ved et bestemt fremtidig tidspunkt selv om rentenyteren lever lenger (opphørende livrente). Forsikringsteknisk er en pensjonsforsikring også en livrenteforsikring.FSFIN § 5-41 oppstiller produktkrav, hvor samtlige krav må være oppfylt for at en livrenteforsikring skal behandles som livrente med begrenset skatteplikt, jf. sktl. § 5-41 første ledd. Nærmere om hvilke produkter som behandles etter reglene om livrenter, se emnet «Forsikring – livsforsikring (livrenteforsikring)», pkt. 5. De ordningene som skal behandles skattemessig som pensjon må holdes atskilt fra ordninger som skattemessig behandles som livrente. Skillet mellom hva som kalles pensjon og hva som kalles livrenter i skattereglene, går på hvordan ordningen behandles skattemessig.Om den skattemessige behandlingen av livrenter som ikke er pensjoner, se emnet «Forsikring – livsforsikring (livrenteforsikring)». Om den skattemessige behandlingen av pensjoner, se emnene om pensjoner.

5 Livsforsikring med investeringsvalg (Unit link)

Livsforsikring med investeringsvalg (også kalt «Fondsbasert livsforsikring» eller «Unit link») gir forsikringstaker valgrett i forhold til forsikringsselskapets plassering av premiereserven, mens produktet for øvrig er forsikringsteknisk identisk med ordinær livsforsikring, jf. FIN 26. september 1996 i Utv. 1996/1258. For slike avtaler er det forsikringstaker som har risikoen for avkastningen. Både individuelle livrenter og kapitalforsikringer med investeringsvalg kan gi tap i forhold til innskutt beløp (forsikringspremien). Nærmere om den skattemessige behandlingen av slikt tap, se emnene «Forsikring – livsforsikring (kapitalforsikring)» og «Forsikring – livsforsikring (livrenteforsikring)».

6 Syke- og ulykkesforsikring

6.1 Generelt

Ved privat syke- og ulykkesforsikring yter selskapet
  • engangserstatning ved dødsfall eller livsvarig invaliditet på grunn av ulykke som rammer den forsikrede
  • dagpenger ved ulykke som rammer den forsikrede og som forårsaker forbigående arbeidsuførhet
  • dagpenger ved sykdom som rammer den forsikrede og som forårsaker arbeidsuførhet
Forsikringen kan være tegnet som gruppeforsikring eller individuell forsikring.Både arbeidsgiver selv og/eller de ansatte kan være forsikrede (den persons helse forsikringen knytter seg til, jf. FAL § 10-2).Om skattemessig behandling av syke- og ulykkesforsikring, se emnet «Forsikring – syke- og ulykkesforsikring samt yrkesskadeforsikring».

6.2 Lisensforsikring

Lisensforsikring (loss of license-forsikring) gir rett til erstatning ved tap av lisens som er nødvendig for å utøve et bestemt yrke, f.eks. flygere. Om behandling av slik forsikring, se emnet «Forsikring – syke- og ulykkesforsikring samt yrkesskadeforsikring».

7 Avbruddsforsikring

Avbruddsforsikring har som formål å gi økonomisk trygghet mot et inntektsbortfall pga. arbeidsavbrudd hos person eller driftsavbrudd hos en bedrift. Dersom forsikringstilfellet inntreffer, ytes det et nærmere avtalt beløp per dag eller det utbetales en differanse mellom et hypotetisk driftsresultat og driftsresultat etter skade. Den erstatningsutløsende årsak til driftsavbruddet (forsikringstilfellet) vil være ulikt beskrevet i forsikringsavtalen avhengig av sikredes behov.Avbruddsforsikring kan deles i to grupper
  • forsikringer hvor de erstatningsutløsende årsaker er sykdom/ulykkesskade som rammer den sikredes helse (sykeavbruddsforsikringer)
  • forsikringer hvor de erstatningsutløsende årsaker er noe annet enn sykdom/ulykkesskade som rammer den sikredes helse (f.eks. brann i driftsbygning hos gårdbruker).

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.