Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

 • Skriv ut


Innhold: FForsiden
Faglitteratur
Finansielle instrumenter – begreper
Finansielle instrumenter – CFD (Contract for difference)
Finansielle instrumenter – ETP (Exchange Traded Products)
Finansielle instrumenter – finansielle opsjoner
Finansielle instrumenter – ikke-finansielle opsjoner
Finansielle instrumenter – opsjoner mv. i arbeidsforhold
Finansielle instrumenter – renteswap, valutaswap og rente- og valutaswap
Finansielle instrumenter – terminkontrakter – futures og forwards
Finansskatt
Finnmark og Nord-Troms (den særskilte tiltakssonen)
Fisjon – innenlands
Fisjon over landegrensene
Fiske
Flypersonell (sivilt)
Flyttekostnader
Folketrygd – nedsettelse
Fordelingsfradrag
Fordringer
Foreldrefradrag
Formue
Forpleining
Forsikring – allment
Forsikring – livsforsikring (kapitalforsikring)
1 Generelt
2 Formuen
2.1 Generelt
2.2 Kapitalforsikring med avkastningsgaranti på sparedelen
2.3 Kapitalforsikring med investeringsvalg uten garantert avkastning på sparedelen
2.4 Inntruffet forsikringstilfelle
3 Inntektsfradrag
4 Lønnsbeskatning av premie
5 Skatteplikt for avkastning av sparedelen
6 Inntektsbeskatning ved utbetaling
7 Opplysningsplikt
Forsikring – livsforsikring (livrenteforsikring)
Forsikring – syke- og ulykkesforsikring samt yrkesskadeforsikring
Forsknings- og utviklingskostnader, formue og inntektsfradrag
Forsknings- og utviklingskostnader – SkatteFUNN
Forsvarspersonell
Fosterforeldre
Fritaksmetoden
Fritidsbåter
Fusjon – innenlands
Fusjon over landegrensene
Føderåd

Forsikring – livsforsikring (kapitalforsikring)


 • Sktl. § 4-16, § 5-20 annet ledd, § 5-21 annet ledd, § 6-47 annet ledd og § 14-21.
 • Lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 1-3 og § 2-6.
 • Lov 10. juni 2005 om forsikringsvirksomhet (forsikringsvirksomhetsloven) § 1-1
 • Lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler (FAL) § 10-2
 • FSFIN § 4-16 og § 5-20.

1 Generelt

Livsforsikring er en forsikringsordning hvor selskapets forpliktelser er knyttet til den forsikredes liv eller helse. Livsforsikringene kan deles i to hovedgrupper
 • kapitalforsikringer
 • livrente/pensjonsforsikring
Nedenfor behandles bare livsforsikringer som er kapitalforsikringer. Kapitalforsikring er forsikring hvor selskapet skal utbetale et bestemt beløp. Beløpet kan være oppdelt i terminer, jf. FAL § 10-2 bokstav d.Kapitalforsikring kan være tegnet med og uten oppsparing. Ved oppsparing kan de tegnes med og uten garantert avkastning. Det er spareelementet som er gjenstand for den skattemessige behandlingen etter reglene som er behandlet i dette emnet. Om ulike typer kapitalforsikringer, se emnet «Forsikring – allment», pkt. 3.Reglene som behandles nedenfor omfatter kapitalforsikring når forsikringssummen skal utbetales enten på et fastsatt fremtidig tidspunkt eller ved forsikredes tidligere død eller uførhet, selv om beløpet skal utbetales i flere terminer. Reglene gjelder også kapitalforsikring som skal utbetales bare dersom den forsikrede lever på et fastsatt fremtidig tidspunkt (overlevelseskapitalforsikring). Reglene gjelder uavhengig av når forsikringsavtalen er inngått, se imidlertid pkt. 6.2.2, pkt. 6.2.3 og pkt. 6.3.1.Om livrente/pensjonsforsikring, se de øvrige emnene om forsikring og emnene om pensjoner.

2 Formuen

2.1 Generelt

Livsforsikringer som er kapitalforsikringer med oppsparing, formuesbeskattes hos forsikringstaker. Formuesverdien settes til gjenkjøpsverdien, jf. sktl. § 4-16 og FSFIN § 4-16-5. Dette gjelder livsforsikring både i norske og utenlandske selskaper. Forsikringer som etter sin art er uten gjenkjøpsverdi, formuesbeskattes ikke. Uten gjenkjøpsverdi er f.eks.
 • risikoforsikring
 • overlevelseskapitalforsikring

2.2 Kapitalforsikring med avkastningsgaranti på sparedelen

Gjenkjøpsverdien er i utgangspunktet kapitalforsikringens sparedel. Nærmere om fastsetting av gjenkjøpsverdien, se FSFIN § 4-16. Avtale eller forsikringsvilkår om at forsikringen ikke kan gjenkjøpes, er uten betydning.

2.3 Kapitalforsikring med investeringsvalg uten garantert avkastning på sparedelen

For kapitalforsikring med investeringsvalg uten garantert avkastning på sparedelen skal formuesverdien (gjenkjøpsverdien) settes til verdien av de underliggende andelene knyttet til sparedelen av forsikringen.

2.4 Inntruffet forsikringstilfelle

Når forsikringstilfellet er inntruffet, men forsikringssummen ennå ikke utbetalt, er hele forsikringssummen skattepliktig som formue (fordring). Etter at forsikringstilfellet er inntruffet skal derfor kapitalverdien av alle gjenstående terminer av forsikringen medregnes som formue.

3 Inntektsfradrag

Livsforsikringspremier anses i seg selv ikke som kostnad for å erverve inntekt eller rentekostnad. Det kan derfor ikke gis inntektsfradrag etter den alminnelige bestemmelse i sktl. § 6-1. Fradrag gis ikke selv om forsikringen f.eks. er tegnet av næringsdrivende som ledd i en låneordning eller til fordel for et firma på en viktig arbeidstakers liv (nøkkelmannsforsikring), se Utv. 1970/680 (Rt. 1970/1480).Premien er fradragsberettiget som lønnskostnad i de tilfellene hvor premiebetalingen anses som en fordel vunnet ved arbeid for arbeidstakeren, se nedenfor.Om fradrag for premie til pensjonsforsikringer etter de reglene som gjelder for dette, se emnene om pensjon.

4 Lønnsbeskatning av premie

4.1 Generelt

Når en arbeidsgiver betaler premien for en kapitalforsikring herunder gruppelivsforsikring
 • på en arbeidstakers liv og helse, og
 • med arbeidstakeren som formelt oppnevnt, avtalt eller underforstått begunstiget
skal premien behandles fullt ut som lønn hos arbeidstaker og arbeidsgiver. Dette gjelder også for engangspremie. Administrasjonskostnader som forsikringsselskapet belaster arbeidsgiver regnes som premie. Premien skal behandles som lønn, selv om arbeidsgiveren tegner forsikringen og står som forsikringstaker (eier) overfor forsikringsselskapet, da det er det reelle underliggende forhold som skal legges til grunn. Det er uten betydning om begunstigelsen er gjenkallelig eller ugjenkallelig.Dersom livsforsikringen er en kapitalforsikring med oppsparing tegnet på arbeidstakers liv, anses arbeidstakeren i utgangspunktet som begunstiget og premien skal behandles som lønn for vedkommende arbeidstaker. Påstås det at premien ikke skal behandles som lønn fordi forsikringen har annen karakter eller er tegnet for andre formål, må dette kunne dokumenteres, se FIN 6. februar 1986 i Utv. 1986/54.Har arbeidstaker fått pant i polisen, enten som sikkerhet for arbeidsgivers plikt til å betale pensjon over driften, eller som en regulær pantsettelse, behandles dette som om arbeidstakeren var oppnevnt som begunstiget. Premien skal da behandles som lønn.

4.2 Når premien ikke er blitt skattlagt

Er det ikke foretatt løpende lønnsbeskatning av premien, kan skattefastsettingen, herunder arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget, endres av arbeidsgiveren og arbeidstakeren etter sktfvl. § 9-4, eller av skattemyndighetene etter sktfvl. kap. 12. Alternativt kan det foretas beskatning av den delen av den utbetalte forsikringssummen som tilsvarer de arbeidsgiverbetalte premier som har unngått beskatning, jf. sktl. § 5-21 annet ledd bokstav b. Dette medfører plikt for arbeidsgiveren til å svare arbeidsgiveravgift for utbetalingsåret av den skattepliktige delen.Skattepliktig del omfatter alle ubeskattede premier i forsikringsordningen for den ansatte. Dette gjelder uansett om det gjelder en langvarig polise med regelmessige premieinnbetalinger, eller en forsikringsordning med en rekke kortsiktige poliser etter hverandre. Dersom kapitalforsikring skal utbetales i terminer anses premien å bli tilbakebetalt først.Ved utbetaling av forsikringen til etterlatte kan beskatningen av de arbeidsgiverfinansierte premier bare foretas ved endring av avdødes skattefastsetting for de år premien er betalt, innenfor fristene i sktfvl. kap. 12.

4.3 Tilleggspremie og tilbakebetaling av premie

4.3.1 Arbeidstaker
Betaler arbeidsgiver en tilleggspremie som gjelder et tidligere år, er tilleggspremien skattepliktig som lønn for de ansatte det året tilleggspremien betales, jf. sktl. § 14-3 første ledd. Dette kan f.eks. være aktuelt for en gruppelivsforsikring med uføredekning, hvor forsikringsselskapet har rett til å beregne en tilleggspremie dersom uføreandelen i bedriften for et bestemt år viser seg å være høyere enn opprinnelig antatt risiko. Skattleggingen skal skje hos de arbeidstakere som innbetalingen gjelder. Dette gjelder også for arbeidstakere som ikke lenger arbeider i bedriften.Hvor premie for et tidligere år tilbakebetales, f.eks der uføreandelen blant de ansatte var lavere enn opprinnelig antatt risiko, kan fordelen ikke anses opptjent/innvunnet. Arbeidstakernes skattefastsetting for det år premien er skattlagt må da endres for de arbeidstakerne som tilbakebetalingen gjelder. Dette gjelder også for skattytere som ikke lenger arbeider i bedriften.
4.3.2 Arbeidsgiver
Arbeidsgiver har fradragsrett for tilleggspremien det året tilleggspremien er beregnet, jf. sktl. § 14-2 annet ledd første punktum. Hvis fradragsført premie tilbakebetales, skal premien tilbakeføres som inntekt i det året tilbakebetalingsbeløpet er fastsatt. Om endring av grunnlaget for arbeidsgiveravgiften, se emnet «Arbeidsgiveravgift – avgiftsplikt og grunnlag», pkt. 5.

4.4 Aksjonær

Er kapitalforsikringen tegnet av aksjeselskap med ikke-arbeidende aksjonær eller dennes nærmeste familie som begunstiget, skal premiebetalingen beskattes som utbytte hos aksjonæren, se emnet «Aksjer – utbytte».

4.5 Deltaker i selskap med deltakerfastsetting

Er kapitalforsikringen tegnet av et selskap med deltakerfastsetting og med deltaker eller dennes nærmeste familie som begunstiget, skal premiebetalingen normalt anses som en overskuddsanvendelse og skal tilordnes den aktuelle deltaker, enten som utdeling etter sktl. § 10-42 eller som arbeidsgodtgjørelse etter sktl. § 12-2 første ledd bokstav f.

5 Skatteplikt for avkastning av sparedelen

5.1 Generelt

Reglene i sktl. § 5-20 annet ledd om skatteplikt for avkastning på sparedelen av en livsforsikring gjelder livsforsikring (kapitalforsikring) tegnet i norsk selskap og selskap hjemmehørende i andre EØS-stater. For livsforsikring (kapitalforsikring) tegnet i selskap hjemmehørende i en stat utenfor EØS, knytter skatteplikten seg til utbetalingen av forsikringen, jf. sktl. § 5-21 annet ledd og pkt. 6.3. Om skattlegging ved flytting til utlandet, se emnet «Utland – skattemessig bosted», pkt. 5.3.3.

5.2 Kapitalforsikring tegnet i selskap hjemmehørende i Norge eller annen EØS-stat

5.2.1 Skatteplikt for årlig avkastning på sparedelen av en kapitalforsikring med garantert avkastning
Årlig beregnet avkastning på sparedel av en kapitalforsikring med garantert avkastning tegnet i forsikringsselskap hjemmehørende i Norge eller i annen EØS-stat, er skattepliktig inntekt for forsikringstakeren, jf. sktl. § 5-20 annet ledd bokstav a. Størrelsen av den årlige avkastning skal fastsettes etter FSFIN § 5-20-6 og § 5-20-7.Om skattlegging ved opphør av skatteplikt som bosatt i Norge, se emnet «Utland – skattemessig bosted», pkt. 5.3.3.Forsikringstakeren er den som har tegnet forsikringen og/eller etter avtalen er ansvarlig for betaling av premien. Dette gjelder selv om forsikringen er tegnet på en annens liv og/eller om en annen er oppnevnt som begunstiget.Arbeidsgiver som står som forsikringstaker for forsikring tegnet til fordel for ansatt mv., skal skattlegges for den årlige avkastning på sparedelen. Den inntekt som arbeidsgiveren blir skattlagt for, kan ikke fradragsføres som lønn.
5.2.2 Skatteplikt for avkastning på sparedelen av en kapitalforsikring med investeringsvalg uten garantert avkastning
Kapitalforsikring med investeringsvalg uten avkastningsgaranti må ha et tilstrekkelig forsikringselement for å bli skattlagt etter reglene om en livsforsikring som er kapitalforsikring.I en livsforsikring som er kapitalforsikring med investeringsvalg uten garantert avkastning, er avkastningen på sparedelen skattepliktig, se sktl. § 5-20 annet ledd bokstav b. Dette gjelder også i de tilfellene avkastningen utbetales til andre enn forsikringstakeren.Avkastningen er endringen i markedsverdien i de underliggende verdipapirene, med fradrag for selskapets kostnader. Avkastningen anses opptjent/innvunnet først ved avtalt opphør eller gjenkjøp.Det er fradragsrett for tap (negativ avkastning) på kapitalforsikring med investeringsvalg tegnet i norsk forsikringsselskap eller i selskap hjemmehørende i annen EØS-stat, jf. sktl. § 6-47 annet ledd. Tapet anses pådratt/oppofret ved avtalt opphør eller gjenkjøp.
5.2.3 Tidfesting
Avkastning på sparedelen av kapitalforsikring med garantert avkastning opptjenes løpende og skattlegges som inntekt året etter opptjeningsåret, se sktl. § 14-21.For kapitalforsikring med investeringsvalg uten garantert avkastning gjelder ikke tidfestingsregelen i sktl. § 14-21. Avkastning og tap tidfestes ved avtalt opphør eller gjenkjøp, jf. sktl. § 14-2 første og annet ledd.

6 Inntektsbeskatning ved utbetaling

6.1 Generelt

I utgangspunktet regnes formuesforøkelse ved utbetaling på livsforsikring ikke som skattepliktig inntekt, jf. sktl. § 5-21 annet ledd. Det er omfattende unntak fra dette utgangspunktet, se nedenfor.

6.2 Kapitalforsikring tegnet i norsk selskap eller selskap hjemmehørende i annen EØS-stat

6.2.1 Kapitalforsikring med garantert avkastning tegnet i norsk selskap
Utbetaling fra livsforsikring (kapitalforsikring) med garantert avkastning tegnet i norsk forsikringsselskap regnes ikke som skattepliktig inntekt, jf. sktl. § 5-21 annet ledd.Skattefritaket for utbetalingen gjelder også når kapitalytelsen er sikret ved premier som det er gitt inntektsfradrag for etter bestemmelser i tidligere sktl. § 44 annet ledd nr. 2 som gjaldt til og med inntektsåret 1974 (sosiale fradrag ved premieinnbetaling til norske selskap). Det samme gjelder når det etter 1974 er gitt skattefradrag for premiene etter tidligere bestemmelse i sktl. § 44 ellevte ledd nr. 1, som gjaldt til og med inntektsåret 1991.Fritak for inntektsbeskatning for utbetaling fra norsk forsikringsselskap gjelder uavhengig av om avkastningen på sparedelen faktisk er skattlagt løpende.
6.2.2 Kapitalforsikring med garantert avkastning tegnet 1. januar 2004 eller senere i selskap hjemmehørende i annen EØS-stat
Skattefritaket for utbetalingen gjelder også for kapitalforsikring med garantert avkastning tegnet 1. januar 2004 eller senere i selskap hjemmehørende i annen EØS-stat. Fritak for inntektsbeskatning av utbetaling fra slikt selskap gjelder uavhengig av om avkastningen på sparedelen faktisk er skattlagt løpende. Skattefritaket gjelder både når forsikringstilfellet er inntruffet og eventuelt når forsikringen blir gjenkjøpt.Om skattefritak for utbetaling fra kapitalforsikring tegnet før dette tidspunkt, se nedenfor.
6.2.3 Kapitalforsikring med garantert avkastning tegnet før 1. januar 2004 i selskap hjemmehørende i annen EØS-stat
Utbetaling fra livsforsikring (kapitalforsikring) med garantert avkastning tegnet før 1. januar 2004 i selskap hjemmehørende i annen EØS-stat, regnes i utgangspunktet ikke som skattepliktig inntekt, jf. sktl. § 5-21 annet ledd. Dette gjelder bare såfremt forsikringstakeren er skattlagt i inntektsåret 2004 for avkastningen i tidligere år etter overgangsreglene. Om overgangsreglene, se Lignings-ABC for inntektsåret 2004, side 481, pkt. 6.3.Er skattyter ikke skattlagt for slik avkastning etter overgangsreglene, vil utbetalingen være skattepliktig for så vidt gjelder premie som ble innbetalt før 1. januar 2004 og samlet avkastning på forsikringen før nevnte dato. Dette innebærer at den avkastningen som ble opptjent i 2003 og tilordnet skattyteren av selskapet i 2004 og senere avkastninger ikke skattlegges ved utbetalingen, men skattlegges løpende, se pkt. 5.2.1.Overgangsreglene gjelder bare kapitalforsikring som er tegnet etter 1. januar 1986. Er kontrakten inngått før 1. januar 1986, er utbetalingen som hovedregel skattefri.
6.2.4 Kapitalforsikringer med investeringsvalg uten avkastningsgaranti, positiv/negativ avkastning
Om skatteplikt/fradragsrett for positiv/negativ avkastning av kapitalforsikring med investeringsvalg, se pkt. 5.2.2.
6.2.5 Kapitalforsikringer i arbeidsforhold
Utbetaling av kapitalforsikring med eller uten oppsparing tegnet av arbeidsgiver til fordel for ansatte mv.
 • i norsk forsikringsselskap
 • forsikringsselskap hjemmehørende i annen EØS-stat
er i utgangspunktet ikke skattepliktig, jf. sktl. § 5-21 annet ledd bokstav b. Om behandlingen når premien ikke tidligere er blitt skattlagt, se pkt. 4.2.

6.3 Kapitalforsikring tegnet i selskap hjemmehørende utenfor EØS

6.3.1 Generelt
Dersom en kapitalforsikring er tegnet i forsikringsselskap hjemmehørende utenfor EØS og kontrakten er inngått før 1. januar 1986, er utbetalingen som hovedregel skattefri. Dette gjelder selv om slik forsikring er tegnet til fordel for ansatt, medeier eller aksjonær.Utbetaling fra kapitalforsikring tegnet i forsikringsselskap hjemmehørende i en stat utenfor EØS-området, er alltid skattepliktig for den forsikrede dersom kontrakten er inngått 1. januar 1986 eller senere. Bruttobeløpet skal da skattlegges. Bruttobeløpet skal ikke reduseres med premie som skattyter har betalt selv eller premie betalt av arbeidsgiver og skattlagt hos den ansatte. Se Ot.prp. nr. 50 (1985/86) pkt. 3.7.1. og Ot. prp. nr. 1 (2003-2004) pkt. 7.2.
6.3.2 Utbetaling til etterlatte
Utbetaling til etterlatte fra utenlandsk forsikringsselskap skattlegges ikke.
6.3.3 Kredittforsikring
Om kredittforsikring i utenlandsk forsikringsselskap, se FIN 15. februar 1995 i Utv. 1995/111.

7 Opplysningsplikt

Norske og utenlandske selskaper som har tillatelse fra Kongen til å drive forsikringsvirksomhet etter lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) jf. lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet (forsikringsvirksomhetsloven), har etter sktfvl. § 7-3 plikt til å gi opplysninger om finansielle forhold og forsikringer. Se nærmere Skatteforvaltningshåndboken.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.