Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

 • Skriv ut


Innhold: FForsiden
Faglitteratur
Finansielle instrumenter – begreper
Finansielle instrumenter – CFD (Contract for difference)
Finansielle instrumenter – ETP (Exchange Traded Products)
Finansielle instrumenter – finansielle opsjoner
Finansielle instrumenter – ikke-finansielle opsjoner
Finansielle instrumenter – opsjoner mv. i arbeidsforhold
Finansielle instrumenter – renteswap, valutaswap og rente- og valutaswap
Finansielle instrumenter – terminkontrakter – futures og forwards
Finansskatt
Finnmark og Nord-Troms (den særskilte tiltakssonen)
Fisjon – innenlands
Fisjon over landegrensene
Fiske
Flypersonell (sivilt)
Flyttekostnader
Folketrygd – nedsettelse
Fordelingsfradrag
Fordringer
Foreldrefradrag
Formue
Forpleining
Forsikring – allment
Forsikring – livsforsikring (kapitalforsikring)
Forsikring – livsforsikring (livrenteforsikring)
1 Generelt
2 Formue
3 Inntektsfradrag
4 Inntektstillegg for premie
5 Inntektsbeskatning ved utbetaling
5.1 Generelt
5.2 Vilkår knyttet til selskapet
5.3 Vilkår knyttet til produktet
5.4 Inntektsfradrag må ikke være gitt
5.4.1 Generelt
5.4.2 Avløsning av løpende pensjon
5.5 Kollektiv livrenteforsikring i arbeidsforhold
5.6 Unntak fra skatteplikten
5.7 Beregning av skattepliktig inntekt
5.8 Fradragsrett for tap ved negativ avkastning
6 Gjenkjøp (innløsning) av livrenter
7 Forsikringsselskapers opplysningsplikt
8 Tidfesting av inntekt
Forsikring – syke- og ulykkesforsikring samt yrkesskadeforsikring
Forsknings- og utviklingskostnader, formue og inntektsfradrag
Forsknings- og utviklingskostnader – SkatteFUNN
Forsvarspersonell
Fosterforeldre
Fritaksmetoden
Fritidsbåter
Fusjon – innenlands
Fusjon over landegrensene
Føderåd

Forsikring – livsforsikring (livrenteforsikring)


 • Sktl. § 4-2 første ledd bokstav a og c, § 4-2 annet ledd, § 5-12 sjette ledd, § 5-40 tredje ledd, § 5-41 og § 6-47 annet ledd.
 • Lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt av 15. desember 2006 nr. 81 kap. VII overgangsregel til sktl. § 4-2 annet ledd.
 • FSFIN § 5-41.

1 Generelt

Om hva som er livrenteforsikring, se emnet «Forsikring – allment», pkt. 4. Livrenteforsikring kan være tegnet med og uten garantert avkastning.Individuell livrente med investeringsvalg uten avkastningsgaranti er et forsikringsprodukt hvor forsikringstaker har innflytelse over hvordan forsikringsselskapet plasserer premiemidlene. Det er selskapet som eier premiemidlene, samtidig som hele risikoen for avkastningen er lagt på forsikringstakeren. Endringen i markedsverdien av investeringene kan gi positiv eller negativ avkastning i forhold til innbetalte premier.Det er spareelementet som er gjenstand for den skattemessige behandlingen. Den skattemessige behandlingen er den samme for livrenteforsikring med og uten garantert avkastning, men for livrenteforsikring uten garantert avkastning kan det være aktuelt med fradrag for tap. Det er særlige skatteregler for ordninger som følger reglene om pensjon i arbeidsforhold, se emnene «Pensjon i arbeidsforhold – foretakspensjon» og «Pensjon i arbeidsforhold – innskuddspensjon».

2 Formue

2.1 Individuell livrenteforsikring

Verdien av individuell livrenteforsikring tegnet i selskap som har eller har hatt tillatelse til å drive forsikringsvirksomhet i Norge er skattepliktig formue, jf. sktl. § 4-2 annet ledd. Ved formuesbeskatningen legges gjenkjøpsverdien til grunn, jf. sktl. § 4-16 første ledd og FSFIN § 5-41-2 bokstav m.Livrenteforsikring tegnet i selskap som ikke har eller har hatt tillatelse til å drive forsikringsvirksomhet i Norge, anses ikke som skattepliktig formue. Dette har sammenheng med at disse er skattepliktige i sin helhet ved utbetaling, jf. sktl. § 5-1 og § 5-41. Se også Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) pkt. 5.3.4.

2.2 Livrenteforsikring ervervet med midler fra tilkjent erstatning ved personskade

Det skal ikke foretas formuesbeskatning hvis livrenteforsikringen er ervervet med midler fra tilkjent erstatning for personskade utmålt etter skadeerstatningsloven kapittel 3, jf. første ledd bokstav b i overgangsregel til skatteloven § 4-2 annet ledd. Dette gjelder hvor erstatningssummens størrelse er fastsatt med bindende virkning før 6. oktober 2006 og erstatningssummen helt eller delvis er brukt til kjøp av livrente innen 30. juni 2007. Hvis det er utmålt en standardisert erstatning etter skadeerstatningsloven § 3-2 a, og det dermed er tatt hensyn til fremtidig skatteplikt for erstatningen, gjelder ikke unntaket fra formuesbeskatning. Se nærmere i Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) pkt. 5.3.4.2.Se også FIN 25. juni 2007 i Utv. 2007/1261.

2.3 Livrenteforsikring ervervet med erstatnings- eller forsikringsutbetaling til personer som fyller 21 år eller er yngre i inntektsåret

Det skal ikke foretas formuesbeskatning hvis livrenteforsikringen er ervervet med midler fra tilkjent erstatning eller forsikring til barn og unge når den forsikrede er 21 år eller yngre ved utgangen av inntektsåret, jf. sktl. § 4-22, se emnet «Barn og ungdom», pkt. 4.

2.4 Kollektiv livrenteforsikring

Verdien av kollektiv livrenteforsikring skattlegges ikke som formue, jf. sktl. § 4-2 annet ledd siste punktum.Som kollektiv livrente regnes i denne sammenheng forsikringsordninger som omfatter personer i en nærmere angitt gruppe, og eventuelt ektefelle, barn eller lignende, jf. lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler (FAL) § 10-2 bokstav g.

2.5 Risikoforsikringer

Rene risikoforsikringer (bl.a. uførerente) inneholder ikke spareelement, og skal derfor ikke formuesbeskattes, jf. sktl. § 4-2 første ledd bokstav a og Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) pkt. 5.3.4.1 s. 55.

2.6 Forfalte livrenteterminer

En forfalt, men ikke utbetalt livrentetermin, enten den gjelder individuell eller kollektiv livrente, er alltid skattepliktig formue (fordring).

3 Inntektsfradrag

3.1 Utgangspunkt

Premie til livrenteforsikring er i utgangspunktet ikke fradragsberettiget.

3.2 Fradragsrett for arbeidsgiver

3.2.1 Generelt
Arbeidsgiver har fradragsrett for premie til individuell og kollektiv livrenteforsikring vedrørende ansatte i inntektsgivende aktivitet, da premien skal behandles som lønn.Er forsikringen tegnet til fordel for arbeidsgiver, som sikkerhet for sin egen fremtidige forpliktelse til å utbetale arbeidstaker pensjon over driften, skal premien ikke behandles som lønn, se pkt. 4.1.1. I slike tilfeller er det heller ikke fradragsrett for premien.Om inntektsfradrag for arbeidsgivers tilskudd/innskudd etter reglene om pensjonsordning i arbeidsforhold etter sktl. § 6-46 og § 6-72, se emnene «Pensjon i arbeidsforhold – foretakspensjon», «Pensjon i arbeidsforhold – innskuddspensjon» og «Pensjon – utenlandsk pensjonsordning».
3.2.2 Avløsning av pensjonsforpliktelser
Arbeidsgiver har også fradragsrett, enten som lønn eller pensjon, for innbetaling av en engangspremie til en livrente i et livsforsikringsselskap som avløsning av en pensjonsforpliktelse finansiert direkte over driften. Se for øvrig FIN 1. mars 1999 i Utv. 1999/717 og 9. mai 2007 i Utv. 2007/1037.

3.3 Fradragsrett for trygdede

Trygdet person, herunder arbeidstaker, vil bare ha fradragsrett for premie til forsikrings- og pensjonsordninger som er nevnt i sktl. § 6-47 og § 6-72.

4 Inntektstillegg for premie

4.1 Arbeidsgiver betaler premien

4.1.1 Individuell livrenteforsikring
Betaler en arbeidsgiver premien for en individuell livrenteforsikring
 • på en arbeidstakers liv og helse, og
 • med arbeidstakeren som formelt oppnevnt, avtalt eller underforstått begunstiget
skal premien behandles fullt ut som lønn hos arbeidsgiver og arbeidstaker. Dette gjelder også for engangspremie.Er forsikringen tegnet til fordel for arbeidsgiver, som sikkerhet for fremtidige forpliktelser til å utbetale arbeidstaker pensjon over driften, behandles dette som en livrente med arbeidsgiver som begunstiget. Premien skal ikke behandles som lønn. Arbeidsgiver skal ikke ha fradrag for premieinnbetalingen og arbeidstakeren skal ikke ha tillegg for premien. Utbetalingen av pensjonen fra arbeidsgiver behandles etter reglene om pensjon over driften, se emnet «Pensjon i arbeidsforhold – pensjon utbetalt av arbeidsgiver over driften mv.».Om pant i polisen, se emnet «Forsikring – livsforsikring (kapitalforsikring)», pkt. 4.1.
4.1.2 Kollektiv livrenteforsikring i arbeidsforhold
Arbeidsgivers premiebetaling til kollektiv livrente i arbeidsforhold skal som hovedregel beskattes som naturalytelse, jf. sktl. § 5-12 sjette ledd. Fordelen for det enkelte medlem (ansatte) settes til den forholdsmessige andel av den samlede premien som utgjør premie for det aktuelle medlemmet. Om hva som anses som premie, se FIN 17. desember 2009 i Utv. 2010/114. Arbeidsgivers premieinnbetaling til pensjonsordning som nevnt i sktl. § 6-45 og § 6-72, vil likevel ikke være skattepliktig, jf. sktl. § 5-12 sjette ledd annet punktum. Dette gjelder tilskudd til offentlig pensjonsordning, foretaks-, innskudds- og tjenestepensjonsordning samt utenlandsk pensjonsordning.Som kollektiv livrente regnes i denne sammenheng forsikring i arbeidsforhold som omfatter flere personer i en nærmere angitt gruppe, og eventuelt ektefelle, barn eller lignende, jf. FSFIN § 5-41-2 bokstav n, jf. forsikringsavtaleloven § 10-2 bokstav g.

4.2 Arbeidsgiver betaler engangspremie til en livrenteforsikring som avløsning av en løpende pensjonsforpliktelse

Dersom arbeidsgiver betaler en engangspremie til en individuell eller kollektiv livrente i et livsforsikringsselskap, som avløsning av en aktuell løpende pensjonsforpliktelse finansiert direkte over driften, skal den tidligere arbeidstakeren ikke beskattes for innbetalingen av engangspremien. I stedet skal pensjonsutbetalingene beskattes løpende og i sin helhet som pensjon. En forutsetning for slik behandling er at livrenten oppfyller vilkårene for å være henholdsvis en individuell eller en kollektiv livrente, samt at det foreligger et debitorskifte mellom arbeidsgiver og forsikringsselskap uten at eiendomsretten til polisen tiltransporteres den tidligere ansatte, se FIN 1. mars 1999 i Utv. 1999/717 og 23. mars 2007 i Utv. 2007/919. Foretas det en avløsning før pensjonen begynner å løpe, anses avløsningsbeløpet som en skattepliktig fordel vunnet ved arbeid, jf. FIN 9. mai 2007 i Utv. 2007/1037.

4.3 Livrenteforsikring tegnet til fordel for aksjonær

Er livrenteforsikring tegnet av aksjeselskap til fordel for ikke-arbeidende aksjonær mv., skal både selskapet og aksjonæren behandle betalingen av premien som utbytte. For aksjonær som arbeider i selskapet kan premien i stedet behandles som lønn.Oppnevnes en ansatt eller aksjonær som begunstiget i en eksisterende livrenteavtale, skal verdien av livrenten på tidspunktet for oppnevnelsen behandles som lønn eventuelt utbytte. Sml. for øvrig BFU 55/2007.

4.4 Livrenteforsikring tegnet til fordel for deltaker i selskap med deltakerfastsetting

Er livrenteforsikring tegnet av et selskap med deltakerfastsetting til fordel for ikke-arbeidende deltaker, skal både selskap og deltaker behandle betalingen av premien som utdeling etter sktl. § 10-42. For deltaker som arbeider i selskapet kan premien i stedet behandles som arbeidsgodtgjørelse, se emnet «Selskap med deltakerfastsetting – nettometoden».

5 Inntektsbeskatning ved utbetaling

5.1 Generelt

Livrenter skattlegges ved utbetaling, jf. sktl. § 5-1 første ledd.Skatteplikten er på visse vilkår begrenset til den del av livrenten som anses å gå utover tilbakebetaling av premie for forsikringen, se sktl. § 5-41 første ledd og FSFIN § 5-41-3. Vilkårene følger av sktl. § 5-41 og FSFIN § 5-41. Et vilkår er at det ikke er gitt fradrag for innbetalingen. Videre er det vilkår knyttet til det selskap som tilbyr forsikringen og til forsikringsproduktet.Samtlige av vilkårene må være oppfylt for at skatteplikten skal begrenses. I motsatt fall er utbetalingen skattepliktig med bruttobeløpet, jf. sktl. § 5-1 første ledd.

5.2 Vilkår knyttet til selskapet

Begrensningen av skatteplikten er betinget av at livrenten er tegnet i et selskap som har eller har hatt rett til å drive forsikringsvirksomhet i Norge. Dette kan være
 • et norsk selskap
 • en filial av forsikringsselskap med hovedsete i annen EØS-stat, se lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 5-2
 • et utenlandsk forsikringsselskap med hovedsete i annen EØS-stat som driver grenseoverskridende virksomhet her i riket etter finansforetaksloven § 5-5, dersom vilkårene er oppfylt, se FIN 7. mai 2002 i Utv. 2002/898
 • en filial av et selskap hjemmehørende utenfor EØS, under forutsetning av at det har fått tillatelse til å drive forsikringsvirksomhet i Norge etter finansforetaksloven § 5-6.

5.3 Vilkår knyttet til produktet

5.3.1 Generelt
Om hva som er livrente, se emnet «Forsikring – allment», pkt. 4. Reglene om begrensning av skatteplikten ved utbetaling gjelder for livrenter som er nevnt i FSFIN § 5-41-2 a–g og n, se FSFIN § 5-41-3 og § 5-41-4. Etter FSFIN § 5-41-1 annet ledd gjelder reglene tilsvarende så langt de passer for
 • livrente som er tegnet som fortsettelsesforsikring etter lov om foretakspensjon § 4-9
 • livrente som er tegnet etter lov om individuell pensjonsordning § 5-3
 • livrente som er tegnet etter overgangsbestemmelsene i FSFIN § 6-47-41
Om særlige regler for kollektive livrenter i arbeidsforhold, se pkt. 5.5.For livrenter hvor terminbeløp skal utbetales inntil en person når en bestemt alder (opphørende livrente), stilles det krav til forsikringstid og utbetalingstid for at ordningen skal falle inn under skattereglene for livrenter, jf. FSFIN § 5-41-2 bokstav a. Avtalt forsikringstid, dvs. tiden fra tegningstidspunktet til sist avtalte utbetaling, må være minst tolv år regnet fra tegningstidspunktet. Utbetalingstiden, dvs. tiden fra første til siste utbetaling, må i disse tilfellene være seks år eller mer. Disse kravene gjelder ikke for kollektiv livrente i arbeidsforhold, jf. FSFIN § 5-41-2 bokstav a siste punktum.
5.3.2 Livrente som skal finansiere førtidspensjonering
Tegnes livrenten av arbeidsgiver for å finansiere førtidspensjonering av arbeidstaker frem til arbeidstaker når lovhjemlet pensjonsalder, kan kravene til utbetalingstid som nevnt ovenfor fravikes i den grad de ikke kan oppfylles frem til lovhjemlet pensjonsalder. Den avtalte utbetalingstid må likevel være minst to år, regnet fra den kalendermåned utbetalingene begynner å løpe, jf. FSFIN § 5-41-2 bokstav a fjerde og femte punktum. Hvor kravene til forsikringstid eller utbetalingstid fravikes etter disse bestemmelsene, kan det ikke foretas utbetaling etter at lovhjemlet pensjonsalder er nådd, jf. FSFIN § 5-41-2 bokstav a sjette punktum. Premieinnbetalingen kan i disse tilfellene ikke overstige 66 prosent av arbeidstakers lønn i det siste året før fratredelsestidspunktet, likevel maksimalt 66 prosent av tolv ganger folketrygdens grunnbeløp (G) multiplisert med antatt utbetalingsår etter polisen, jf. FSFIN § 5-41-2 bokstav a syvende punktum. Disse reglene gjelder ikke for kollektive livrenter i arbeidsforhold, jf. FSFIN § 5-41-2 bokstav a siste punktum.
5.3.3 Livrente med garanti
Livrente med garanti er en type livrente som etter forsikringsavtalen i alle tilfelle vil bli utbetalt minst i et garantert antall år, jf. FSFIN § 5-41-2 bokstav d. For slike livrenter må det i tillegg til garantiperioden være avtalt en ikke-garantert utbetalingsperiode på minst fem år. Ved tegning av livsvarige livrenter kan den garanterte perioden ikke overstige statistisk forventet gjenstående levetid.

5.4 Inntektsfradrag må ikke være gitt

5.4.1 Generelt
For at skatteplikten skal begrenses til det beløp som overstiger innbetalt premie, må det ikke være gitt inntektsfradrag for premien ved skattefastsettingen, se sktl. § 5-41 første ledd annet punktum. Det har ingen betydning om det er gitt skattefradrag etter de tidligere bestemmelser i sktl. (1911) § 44 ellevte ledd nr. 1, eller § 44 annet ledd nr. 2.
5.4.2 Avløsning av løpende pensjon
Hvis en aktuell løpende pensjon over driften avløses ved at arbeidsgiver tegner en livrente mot et engangsbeløp, kan dette gjennomføres uten at arbeidstaker beskattes for engangsbeløpet. Arbeidsgivers innbetaling av engangsbeløpet er fradragsberettiget for arbeidsgiver. Se nærmere pkt. 4.2. Utbetalingen av livrenten vil da være skattepliktig i sin helhet.

5.5 Kollektiv livrenteforsikring i arbeidsforhold

Reglene om begrensning av skatteplikten ved utbetaling av livrenter gjelder ikke for kollektive livrenter i arbeidsforhold som er tegnet før inntektsåret 2007, jf. FSFIN § 5-41-1 første ledd. Hele utbetalingen vil da være skattepliktig som pensjon. Utbetaling på livrenteforsikring opprettet etter 1. januar 2007 hvor arbeidstaker er skattlagt for hele premieinnbetalingen, er skattepliktig bare for den del av livrenten som går ut over tilbakebetaling av innbetalt premie.Ved utbetaling etter arbeidstakers død fra kollektiv livrenteforsikring opprettet før 1. januar 2007, vil gjenlevende ektefelle bli skattlagt fullt ut for livrentene etter hovedregelen i sktl. § 5-1, på samme måte som andre former for pensjon mv. til etterlatte, jf. FSFIN § 5-41-1 første ledd.Ved utbetaling etter arbeidstakers død fra kollektiv livrenteforsikring opprettet etter 1. januar 2007 hvor arbeidstaker er skattlagt for hele premieinnbetalingen, vil gjenlevende ektefelle være skattepliktig bare for den del av livrenten som går ut over tilbakebetaling av innbetalt premie, jf. FSFIN § 5-41-4 tredje ledd.

5.6 Unntak fra skatteplikten

5.6.1 Barnerente
Barnerente er en overlevelsesrente som er tegnet i tilknytning til annen livrente og som skal løpe til den måned barnet er 25 år, eventuelt utover denne alderen hvis barnet blir varig ufør. I en kollektiv livrente kan det avtales lavere aldersgrense. Se FSFIN § 5-41-2 bokstav i. Utbetaling av slik livrente er ikke skattepliktig inntekt, se FSFIN § 5-41-5. Dette gjelder selv om det er avtalt at livrenten skal løpe etter fylte 25 år hvis barnet blir ufør.
5.6.2 Uførerente
Uførerente er en ren risikoforsikring som ikke omfatter sparing, se FSFIN § 5-41-2 bokstav j. For slike livrenter skal bare 20 % av terminbeløpet regnes som inntekt, se FSFIN § 5-41-6.
5.6.3 Tilbakebetaling av premiebeløp ved forsikredes død
Innbetalt premiebeløp som tilbakebetales ved den forsikredes død (se FSFIN § 5-41-2 bokstav b), er ikke skattepliktig inntekt. Dette gjelder både når denne del av forsikringen er utstedt på samme polise som hovedforsikringen og når den er utstedt på egen polise. Se FSFIN § 5-41-7.

5.7 Beregning av skattepliktig inntekt

Beregningen av skattepliktig inntekt foretas hvert år av forsikringsselskapene. Nærmere om reglene for beregningen, se FSFIN § 5-41-3 annet og tredje ledd, jf. § 5-41-4.

5.8 Fradragsrett for tap ved negativ avkastning

For livrenter med investeringsvalg uten avkastningsgaranti tegnet i selskap med tillatelse til å drive forsikringsvirksomhet i Norge, se ovenfor, er det fradragsrett for tap ved negativ avkastning vedkommende år, se sktl. § 6-47 annet ledd og Ot.prp. nr. 68 (2003-2004) pkt. 2.2. Det er negativ avkastning som fremkommer ved den beregning som fremgår av FSFIN § 5-41-3 annet og tredje ledd som er fradragsberettiget. Det er således ikke aktuelt med fradrag for tap før utbetalingstidspunktet, siden det da ikke vil være realisert noe tap.Reglene om tapsfradrag ovenfor gjelder også i de tilfellene avkastningen utbetales til andre enn forsikringstakeren (for eksempel en arving). Fradragsretten for tap gjelder da for den som mottar utbetalingen, se Ot.prp. nr. 68 (2003-2004) pkt. 2.2.4.

6 Gjenkjøp (innløsning) av livrenter

Ved gjenkjøp (innløsning) av livrenter settes skattepliktig inntekt som hovedregel til gjenkjøpsverdien med fradrag for innbetalte premier som ikke allerede er kommet til fradrag ved tidligere utbetaling, se FSFIN § 5-41-8 første ledd.Ved gjenkjøp (innløsning) av livrenter før vilkårene til minste forsikringstid er oppfylt settes skattepliktig inntekt til skattepliktig inntekt som nevnt i forrige avsnitt, tillagt en åttendedel av gjenkjøpsverdien, jf. FSFIN § 5-41-8 annet ledd. Slikt tillegg skal ikke gjøres hvis gjenkjøpsverdien er lavere eller lik innbetalt premie, jf. FSFIN § 5-41-8 annet ledd annet punktum. Vilkåret til minste forsikringstid innebærer at den avtalte forsikringstiden (tiden fra tegningstidspunktet til siste avtaleutbetaling) må være minst tolv år regnet fra tegningstidspunktet, jf. FSFIN § 5-41-2 a.Om avløsning av pensjon i arbeidsforhold, se emnet «Pensjon – allment».Om avløsning av pensjon ved overdragelse av virksomhet, se emnet «Enkeltpersonforetak – realisasjon».

7 Forsikringsselskapers opplysningsplikt

Om forsikringsselskapers plikt til å gi skattemyndighetene opplysninger om utbetalt livrente og om antatt skattepliktig del mv., se Skatteforvaltningshåndboken, omtalen av sktfvl. § 7-3.

8 Tidfesting av inntekt

Livrente, engangs- og avløsningsbeløp mv. som utbetales i henhold til livrenteforsikring, skal skattlegges etter kontantprinsippet, jf. sktl. § 14-3 første ledd.Skattepliktig premie til kollektiv livrente i arbeidsforhold tidfestes det år arbeidsgiver foretar innbetalingen, jf. sktl. § 14-3 første ledd annet punktum. Tilsvarende gjelder hvor arbeidsgiver betaler premie til andre livrenter.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.