Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

 • Skriv ut


Innhold: FForsiden
Faglitteratur
Finansielle instrumenter – begreper
Finansielle instrumenter – CFD (Contract for difference)
Finansielle instrumenter – ETP (Exchange Traded Products)
Finansielle instrumenter – finansielle opsjoner
Finansielle instrumenter – ikke-finansielle opsjoner
Finansielle instrumenter – opsjoner mv. i arbeidsforhold
Finansielle instrumenter – renteswap, valutaswap og rente- og valutaswap
Finansielle instrumenter – terminkontrakter – futures og forwards
Finansskatt
Finnmark og Nord-Troms (den særskilte tiltakssonen)
Fisjon – innenlands
Fisjon over landegrensene
Fiske
Flypersonell (sivilt)
Flyttekostnader
Folketrygd – nedsettelse
Fordelingsfradrag
Fordringer
Foreldrefradrag
Formue
Forpleining
Forsikring – allment
Forsikring – livsforsikring (kapitalforsikring)
Forsikring – livsforsikring (livrenteforsikring)
Forsikring – syke- og ulykkesforsikring samt yrkesskadeforsikring
Forsknings- og utviklingskostnader, formue og inntektsfradrag
Forsknings- og utviklingskostnader – SkatteFUNN
Forsvarspersonell
1 Generelt
2 Skattemessig bosted
3 Lønn mv.
4 Diverse ytelser (alfabetisk ordnet)
4.1 Bolig
4.2 Endret tjenestested
4.3 Flyttegodtgjørelse
4.4 Godtgjørelser i Heimevernet
4.5 Husleie, dekning av merkostnader
4.6 Reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise)
4.7 Representasjon
4.8 Uniform
4.9 Uniformsgodtgjørelse
4.10 Utdanningskostnader
4.11 Utenlandstillegg mv.
5 Fradrag for merkostnader ved å bo utenfor hjemmet
6 Fradrag for merkostnader ved vakttjeneste
7 Bonus ved endt kontraktstid i Forsvaret
8 Kompensasjon for tapt arbeidsevne etter deltakelse i internasjonale operasjoner
Fosterforeldre
Fritaksmetoden
Fritidsbåter
Fusjon – innenlands
Fusjon over landegrensene
Føderåd

Forsvarspersonell


 • Sktl. § 5-15 første ledd bokstav d, f og l.
 • FSFIN § 5-15-6 tredje og syvende ledd og § 14-3 B.
 • Takseringsreglene § 1-2-1.

1 Generelt

Skatteloven har enkelte særregler som gjelder for personell i Forsvaret. Disse reglene behandles i dette emnet. I tillegg beskrives den skattemessige behandlingen av visse godtgjørelser mv. som ytes til personell i Forsvaret, fradrag for merkostnader mv.

2 Skattemessig bosted

For ansatte i Forsvaret gjelder de vanlige reglene om skattemessig bosted, se emnet «Bosted – skattemessig bosted». De som avtjener førstegangstjenesten vil bare unntaksvis kunne anses bosatt på tjenestestedet. Det vil i tilfelle bare gjelde når de ikke har noe hjem eller annet tilholdssted.For leger og tannleger kan det i tillegg bli spørsmål om stedbunden skattlegging for inntekt fra privat praksis.

3 Lønn mv.

3.1 Vernepliktige

For vernepliktige mannskaper i Forsvaret, tilsvarende mannskaper i Sivilforsvaret og siviltjenestepliktige fritatt for militærtjeneste (heretter under ett omtalt som vernepliktige), er følgende ytelser skattefrie
 • fri kost og losji (eller kontantgodtgjørelse for egen kost og losji)
 • fri bekledning
 • dagpenger
 • forsørgertillegg (ektefelletillegg og barnetillegg)
 • botillegg
 • dimisjonsgodtgjørelse, herunder dimisjonsgodtgjørelse som tilstås utskrevne sersjanter/kvartermestre som har oppebåret lønn under førstegangstjenesten
 • reisegodtgjørelse (for reiser mellom hjem og leir ved innvilget hjemmeboerstatus i Forsvaret og for reiser mellom innkvarteringssted og tjenestested i siviltjeneste) i den utstrekning godtgjørelsen ikke overstiger Skattedirektoratets fradragssatser.
Dette gjelder også tilsvarende ytelser under repetisjonsøvelser.

3.2 Vervet personell

Vervet personell som ikke tidligere har fullført førstegangstjenesten, skattlegges ikke for verdien av fritt opphold i det tidsrommet som svarer til førstegangstjenesten. Etter utløpet av tiden for førstegangstjenesten skattlegges godtgjørelsen og fri kost og losji på vanlig måte.

3.3 Befalsskoleelever

Elever ved befalsskoler har i skoletiden samme godtgjørelse som vernepliktige. Ved skattleggingen gjelder samme regler som for vernepliktige, se pkt. 3.1.Utdanningsbonus dagsats, utbetalt til befalsskoleelever er ikke skattepliktig.

3.4 Forsvarsansatte med tjeneste- eller skoleopphold i USA

Om skatteplikt for lønn mv. fra den norske stat opptjent under tjeneste- eller skoleopphold i USA, se emnet «Utland – lønnsinntekter og pensjonsinntekter mv.», pkt. 1.3.7.

3.5 Krigsskoleelever og elever/studenter ved sivile skoler

Elever/studenter ved Hærens krigsskole, Luftkrigsskolen, Sjøkrigsskolen og ved sivile skoler, utbetales lønn etter grad. Lønnen er skattepliktig.

3.6 Lærlinger med kontrakt i Forsvaret

Lærlinger med kontrakt i Forsvaret avtjener sin førstegangstjeneste det første året av lærlingperioden. Under førstegangstjenesten skal de behandles som vernepliktige.I sitt andre år anses lærlingene som lønnet personell. De er da skattepliktige for fordeler som for eksempel fri kost, fritt losji, bostønad og forsørgertillegg.

3.7 Norske fredsstyrker

Om norske fredsstyrker som tjenestegjør i utlandet, se emnet «Utland – lønnsinntekter og pensjonsinntekter mv.», pkt. 3.5.2.

3.8 Offiserer og befal

Foruten den faste regulativlønnen, utbetales i Forsvaret en lang rekke særtillegg. De aller fleste av disse anses som rene lønnstillegg og skattlegges i sin helhet.

3.9 Befal med redusert lønn etter fratreden

Redusert lønn etter fratreden er å betrakte som pensjonsytelse og regnes dermed som personinntekt med lav sats på trygdeavgift. I samsvar med dette skal den reduserte lønnen innrapporteres som pensjon.

4 Diverse ytelser (alfabetisk ordnet)

4.1 Bolig

Fordel ved bruk av Forsvarets tjenesteboliger er skattefri, jf. sktl. § 5-15 første ledd bokstav l.

4.2 Endret tjenestested

Dersom militær forlegning og/eller forpleining ikke kan skaffes, utbetales skyss-, kost- og losjigodtgjørelse etter statlig regulativ (særavtale) eller etter avtale om dekning av kostnader ved endring av tjenestested. Om behandling av slike godtgjørelser, se emnene «Merkostnader – kost og losji ved overnatting utenfor hjemmet» og «Merkostnader – besøksreiser til hjemmet».

4.3 Flyttegodtgjørelse

Om behandling av flyttegodtgjørelse, se emnet «Flyttekostnader», pkt. 3.

4.4 Godtgjørelser i Heimevernet

Administrasjonsgodtgjørelse for innsatsstyrkesjefer, troppssjefer, områdesjefer og HV-ungdomsledere i Heimevernet er ment å dekke kostnader og antas ikke å gi skattepliktig overskudd.Ekstraordinært tjenestetillegg (I-tillegg og kompensasjonstillegg) til vernepliktige mannskaper i Heimevernet, er skattepliktig inntekt etter sktl. § 5-1, se FIN 19. september 2006 i Utv. 2006/1349.

4.5 Husleie, dekning av merkostnader

I de tilfellene hvor militær bolig ikke kan skaffes og vedkommende må leie bolig på det private markedet, refunderes differansen mellom den husleien som betales og den husleien som er vanlig på det nye tjenestestedet i Forsvarets familiebolig/kvarter. Refusjonen skal behandles som lønn.

4.6 Reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise)

Personell som bor utenfor tjenesteområdet og ikke fører to husholdninger, får delvis dekket kostnader til reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise) på visse vilkår. Godtgjørelsen skal behandles som lønn.

4.7 Representasjon

Det er bare personer i definerte stillinger som får dekket representasjonskostnader, og det må søkes om dekning i hvert enkelt tilfelle. Refusjonsbeløp skattlegges ikke. Gis det godtgjørelse (ikke refusjon) til representasjon, er denne skattepliktig med bruttobeløpet. Representasjonskostnadene er ikke fradragsberettigede.

4.8 Uniform

Fri uniform anses ikke som skattepliktig fordel, jf. FSFIN § 5-15-6 tredje ledd.

4.9 Uniformsgodtgjørelse

Uniformsgodtgjørelse antas ikke å gi overskudd. Det gis normalt ikke fradrag for uniformskostnader utover den mottatte godtgjørelsen.

4.10 Utdanningskostnader

Om når forsvaret dekker kostnader i forbindelse med utdanning ved sivile skoler, se emnet «Utdanning – tilskudd og kostnader».

4.11 Utenlandstillegg mv.

Utenlandstillegg, bostedsgodtgjørelse, barnetillegg og familietillegg for personell som gjennomgår kurs, skole og tjeneste i utlandet er ikke skattepliktig inntekt. Om norsk personell i utlandet, se emnet «Utland – lønnsinntekter og pensjonsinntekter mv.», pkt. 9.Utbetales det godtgjørelse etter satsene i statlig regulativ (særavtale), herunder utenlandsregulativet, behandles godtgjørelsen etter de vanlige reglene, se emnet «Merkostnader – kost og losji ved overnatting utenfor hjemmet».

5 Fradrag for merkostnader ved å bo utenfor hjemmet

5.1 Merkostnader til kost

Vernepliktige, samt elever ved befalsskoler som ikke har lønn, gis ingen spesielle fradrag på grunn av militærtjeneste.Ansatte i Forsvaret som bor borte fra hjemmet har krav på fradrag for merkostnader etter de vanlige reglene, se emnet «Merkostnader – kost og losji ved overnatting utenfor hjemmet». Det er en forutsetning at skattyter selv betaler for kosten og ikke har fri kost, se emnet «Merkostnader – kost og losji ved overnatting utenfor hjemmet».Ved forpleining i felles messe, gis fradrag etter satsen for hybel/brakke med kr 205 per døgn, se emnet «Merkostnader – kost og losji ved overnatting utenfor hjemmet», pkt. 8.3. Alternativt kan skattyter kreve fradrag for faktiske kostnader til kost, redusert med satsen for kostbesparelse i hjemmet.

5.2 Merkostnader til besøksreiser

Ansatte i Forsvaret skal ha fradrag for besøksreiser til hjemmet etter de vanlige reglene. I mange tilfeller vil imidlertid Forsvaret besørge hele eller deler av hjemreisen, se FSFIN § 5-15-6 syvende ledd. Se for øvrig emnet «Merkostnader – besøksreiser til hjemmet».

6 Fradrag for merkostnader ved vakttjeneste

Lengre sammenhengende opphold på arbeidsplassen inntil to døgn (48 timer), f.eks. i forbindelse med vakter, anses ikke som reise med overnatting utenfor boligen når oppholdet inngår som en del av den ordinære arbeidstiden. Eventuelle merkostnader inngår i minstefradraget. Det er normalt fri kost i messe under vakttjeneste, og det skal da ikke gis fradrag for merkostnader til kost.Ved vakt i hjemmet anses det ikke å påløpe merkostnader.

7 Bonus ved endt kontraktstid i Forsvaret

Bonus som utbetales etter endt kontrakt som avdelingsbefal utbetales enten som en engangssum eller med en månedlig utbetaling over maksimalt 2 år. Bonus kan også utbetales som en kombinasjon av engangsutbetaling/månedlig utbetaling. Bonus utbetalt som engangssum skattlegges på utbetalingstidspunktet. Det samme gjelder for månedlig bonusutbetaling. Det foretas ikke justering ift. tidligere opptjeningsår.

8 Kompensasjon for tapt arbeidsevne etter deltakelse i internasjonale operasjoner

Personer som ved tjenestegjøring i internasjonal operasjon i perioden 1. januar 1978 og fram til 31. desember 2009, har pådratt seg varig psykisk belastningsskade og som følge av dette er blitt varig ervervsmessig ufør, kan få økonomisk kompensasjon, jf. forskrift 22. desember 2009 nr. 1768 om særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner (i kraft fra 1. januar 2010). Om den skattemessige behandlingen av slik kompensasjon, se emnet «Skadeserstatning», pkt. 2.8.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.