Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

  • Skriv ut


Innhold: F

Fosterforeldre


  • Sktl. § 5-10 og § 5-11.

1 Godtgjørelse for barns opphold hos fosterforeldre

Den godtgjørelse som fosterforeldre mottar fra kommunen for å holde fosterhjem for barn/ungdom, består av en utgiftsdel som forutsettes å dekke kostnader til barnets kost, losji, klær mv., samt en annen del som er en arbeidsgodtgjørelse til fosterforeldrene. Godtgjørelse til dekning av barnets oppholdskostnader skattlegges ikke såfremt godtgjørelsen ikke overstiger fastsatte veiledende satser. Arbeidsgodtgjørelsen skattlegges som lønn. Se LRD 11. juni 2001 i Utv. 2001/1312 (fosterhjemsgodtgjørelse for fire barn ble ansett som lønn).Kommunenes Sentralforbund veiledende satser oppdateres årlig. Fra og med 1. juli 2016 er satsene per barn per måned som følger
Utgiftsdekning inkl. lommepengerArbeidsgodtgjørelseSamlet godtgjørelse
0 – 6 årkr5 025kr7 800kr12 825
6 – 11 årkr6 235kr7 800kr14 035
11 – 15 årkr6 815kr7 800kr14 615
15 år og eldrekr7 405kr7 800kr15 205
Fosterhjemsgodtgjørelsen kan avvike fra foranstående beløp, f.eks. hvor godtgjørelsen er utredet av andre enn offentlige institusjoner. Som utgangspunkt skal veiledende sats for utgiftsdekning likevel legges til grunn, og det overskytende beløp anses som arbeidsgodtgjørelse. Hvis godtgjørelsen etter søknad er satt høyere enn det som følger av de standardiserte satsene og dette skyldes særlige forhold, må det likevel legges til grunn at utgiftene er høyere enn det som følger av de veiledende satsene. Et vilkår for fradrag ut over de standardiserte satsene er at det er søkt om ytterligere utgiftsdekning. Det er ikke tilstrekkelig at det kan dokumenteres at utgiftene gjelder barnet, se SKD 20. desember 2012 i Utv. 2013/1194. Godtgjørelse utover de veiledende satser til dekning av påkostninger eller kostnader som ellers ikke er fradragsberettiget hos mottaker, vil under enhver omstendighet ikke kunne anses som utgiftsgodtgjørelse. Dette vil for eksempel være dekning av påkostning på bygning. Slik godtgjørelse skal behandles som lønn. Det samme gjelder kostnader til dyrehold, selv om dyrene kan være et moment ved valg av fosterhjem eller familiehjem. Se SKD 20. desember 2012 i Utv. 2013/1194.

2 Godtgjørelse for barns opphold i besøkshjem

Godtgjørelse for barns opphold i besøkshjem består av en utgiftsdel og en lønnsdel. Arbeidsgodtgjørelsen behandles som lønn i alle relasjoner (skattetrekk, arbeidsgiveravgift og lønnsopplysning). Utgiftsdelen behandles skattemessig som utgiftsgodtgjørelse dersom den er utbetalt etter satser fastsatt av Kommunenes Sentralforbund.Kommunenes Sentralforbund veiledende satser oppdateres årlig. Fra og med 1. juli 2016 er satsene per barn per døgn som følger
Utgiftsdekning inkl. lommepengerArbeidsgodtgjørelseSamlet godtgjørelse
0-10 årkr275kr750kr1 025
10 år og eldrekr320kr750kr1 070

3 Foreldrefradrag

Når fosterforeldrene mottar fosterhjemsgodtgjørelse har de ikke rett til foreldrefradrag for fosterbarn.

4 Lønnsopplysnings- og arbeidsgiveravgiftsplikt

Fosterhjemsgodtgjørelsen omfattes av lønnsopplysningsplikten. Fosterhjemsgodtgjørelse består av to deler, en utgiftsdel og en lønnsdel. Lønnsdelen er skattepliktig inntekt og skal innrapporteres månedlig etter a-opplysningsloven i a-meldingen under beskrivelsen kommunal omsorgslønn og fosterhjemsgodtgjørelse. Av arbeidsgodtgjørelsen skal det svares arbeidsgiveravgift.

5 Organisering av fosterhjem som selvstendig næringsvirksomhet eller aksjeselskap

Fosterforeldrene utfører oppdraget i sitt private hjem og er å anse som selvstendige oppdragstakere. Etter folketrygdlovens bestemmelser er fosterforeldrene å anse som frilansere, jf. folketrygdloven § 1-9. Som utgangspunkt må fosterhjemsgodtgjørelse som overstiger utgiftene anses som lønn.Om et tilfelle hvor en person som avlaster familie ble ansett som arbeidstaker i forhold til arbeidsmiljøloven og ikke oppdragstaker. Se HRD i Rt. 2013/354. Slik arbeidsgodtgjørelse anses som lønn.Unntaksvis kan fosterforeldrene bli ansett for å utøve selvstendig næringsvirksomhet. Vedkommende må da for egen regning og risiko drive en vedvarende virksomhet som er egnet til å gi en netto inntekt, se nærmere emnet «Virksomhet – allment».Et aksjeselskap kan ikke påta seg oppdrag med å være fosterhjem. Hvis inntekten overføres til et aksjeselskap eller et annet foretak som er selvstendig skattesubjekt, vil dette være en etterfølgende inntektsanvendelse som ikke får betydning for beskatningen av fosterforeldrene, se SKD 20. desember 2012 i Utv. 2013/1194.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.