Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

  • Skriv ut


Innhold: F

Føderåd


  • Sktl. § 4-2 første ledd bokstav c, § 4-3 bokstav c, § 5-1 første ledd, § 5-40 annet ledd, § 6-52 og § 8-1 niende ledd.
  • Sktfvl. § 7-2 første ledd bokstav b.
  • Takseringsreglene § 3-2-4.

1 Definisjon

Når kjøperen av fast eiendom gjør opp for kjøpesummen på den måten at selgeren får hel eller delvis betaling i form av fremtidige årlige ytelser (begrenset til mottakerens levetid), som dels kan bestå i naturalytelser, herunder borett, foreligger føderåd (kår), og ikke vanlig underhold. Slikt føderåd er mest vanlig ved overdragelse av jord- og skogbrukseiendommer, men kan også være aktuelt ved overdragelse av andre faste eiendommer. En føderådsforpliktelse kan bare avtales i forbindelse med selve overdragelsen av eiendommen. En avtale om framtidige ytelser som avtales på et senere tidspunkt, følger ikke reglene om føderåd i sktl. §§ 5-1 og 6-52. Om når en eiendom anses overdratt, se emnet «Eierbegrepet». Ytes en rett til fri bolig som gave, foreligger ikke føderåd.Er ytelsene avtalt å løpe frem til en bestemt dato, regnes ytelsen som en del av vederlaget (avdragsbetaling), og ikke som føderåd. Om skille mellom føderåd (kår) og vederlag, se emnet «Inngangsverdi», pkt. 2.1.6.

2 Formuen

Kapitalisert verdi av rett til føderåd formuesbeskattes ikke, jf. sktl. § 4-2 første ledd bokstav c. Plikt til å svare føderåd er ikke gjeld for yteren, jf. sktl. § 4-3 første ledd bokstav c.

3 Inntekt/fradrag

3.1 Mottaker

3.1.1 Generelt
Fordel ved mottatte føderådsytelser i året er skattepliktig for mottakeren, jf. sktl. § 5-40 annet ledd. Dette gjelder både føderåd som ytes i kontanter og som naturalytelser, f.eks. som fri bolig, fri kost mv. Produkter skal verdsettes til full verdi (omsetningsverdi) uavhengig av de verdiene som er tallfestet i føderådskontrakten. Føderåd som ytes til ektefeller, skattlegges med en halvpart på hver. Føderåd inngår i beregningsgrunnlaget for minstefradraget, jf. sktl. § 6-31 første ledd bokstav b.Kapitalisert verdi av føderåd regnes ikke som vederlag for mottakeren av føderådet i forbindelse med gevinstberegning ved realisasjon av fast eiendom.
3.1.2 Særlig om føderådsbolig
Det er i takseringsreglene fastsatt særskilte satser for brutto leieverdi av føderådsbolig, se takseringsreglene § 3-2-4.Leieverdiene fastsettes sjablongmessig med utgangspunkt i boligens bruksareal. «Bruksareal» i denne sammenhengen er det arealet i boligen som er innredet til boligformål. Dette inkluderer kott, ganger vindfang mv., og innredede rom i kjeller og loft (for eksempel vaskerom, stue, soverom mv.). Det er bare areal innenfor en takhøyde på 1,9 m som teller med. For øvrig er det uten betydning om bare deler av boligen faktisk benyttes.For inntektsåret 2016 var satsene fastsatt slik, se takseringsreglene § 3-2-4:
BruksarealLeieverdi
Over 100 kvmkr 27 800
60 – 100 kvmkr 20 800
Under 60 kvmkr 13 900
Satsene for 2017 fastsettes i takseringsreglene for 2017.Finnes ikke bade-/dusjrom eller wc, reduseres verdien med 25 %. Samme reduksjon gjelder dersom avstanden til kommuneadministrasjonen er over 15 km. Oppfylles begge vilkårene, er reduksjonen samlet 40 %.I de tilfellene hvor ny eier og tidligere eier (føderådsyter og føderådsmottaker) deler en boenhet hvor føderådsmottaker har borett (bor i samme leilighet) i en bolig på eiendommen, er verdien av boretten fortsatt skattepliktig for føderådsmottaker. I slike tilfeller skal den verdien som er beregnet med utgangspunkt i takseringsreglene § 3-2-4, reduseres med 40 %. Føderådsyter gis forholdsmessig fradrag (60 %) for kostnadene (drift og vedlikehold) på boligen.

3.2 Yteren

3.2.1 Inngangsverdi
Kapitalisert verdi av føderåd som inngår ved oppgjør av kjøpesum ved erverv av eiendom, skal ikke tillegges kostpris (inngangsverdi), jf. sktl. § 8-1 niende ledd. Se for øvrig emnet «Inngangsverdi», pkt. 2.1.
3.2.2 Løpende ytelser
De uttatte føderådsytelsene inngår i yterens bruttoinntekt, men da ytelsene skal beskattes hos mottakeren, føres ytelsene samtidig til fradrag hos yteren, jf. sktl. § 6-52.Innenfor virksomhet føres verdien av ytelsene både på inntekts- og kostnadssiden i næringsoppgaven. Utenfor virksomhet fører yteren inntektsbeløpet i skjemaet «Utleie mv. av fast eiendom» (RF-1189) og til fradrag i skattemeldingen.De faktiske kostnadene knyttet til føderådsytelsen fradragsføres i næringsoppgaven. Ytes føderådet utenfor virksomhet, benyttes skjemaet «Utleie mv. av fast eiendom» (RF-1189).Føderådsyter skal ikke foreta forskuddstrekk i føderådsytelse, jf. sktbl. § 5-7 første ledd bokstav c.

4 Avløsning av føderåd

Engangsutbetaling til avløsning av føderåd er ikke fradragsberettiget. Avløsningsbeløpet tillegges inngangsverdien for eiendommen. Dette gjelder ikke avløsning av føderåd i jord- eller skogbruk der eiendommen er ervervet i 2004 eller tidligere hvor den kapitaliserte verdien av føderådet allerede er lagt til inngangsverdien.Avløsningsbeløp for føderåd er skattepliktig inntekt for mottaker, jf. sktl. § 5-40 annet ledd.

5 Frafall av krav på føderåd

5.1 Generelt

Føderådsmottaker som uten vederlag ensidig helt eller delvis frafaller kravet på framtidige føderådsytelser, anses å ha ytet en gave til føderådsyteren. Da det for gaver gjelder regler om kontinuitet, se emnet «Arv og gave – inngangsverdi og kontinuitet», får ikke frafall av rett til føderåd skattemessige virkninger verken for mottakeren eller yteren.

5.2 Særlig om endring av kontrakt om føderådsbolig (kårbolig)

Finansministeren har i brev til Stortinget 9. januar 2009 (fin.dep.no under «Brev til Stortinget») uttalt at i de tilfellene føderådsmottaker og føderådsyter ønsker å endre en føderådsavtale om borett, er endringen en privatrettslig avtale og må som hovedregel legges til grunn ved skattleggingen.Medfører endringen at føderådsmottakerne for fremtiden skal dekke alle kostnadene med vedlikehold og drift av boligen, og føderådsmottakerne er nær slektning av føderådsyteren, for eksempel foreldre eller besteforeldre, skal føderådsmottakerne ikke skattlegges for noen bofordel, se emnet «Bolig – fritaksbehandling», pkt. 8. Fordelsbeskatningen etter satsene i takseringsreglene § 3-2-4 skal ikke reduseres om føderådsmottaker påtar seg å dekke bare deler av de totale kostnadene med vedlikehold og drift av boligen.Føderådsyter har ved endringen mottatt en gave fra føderådsmottaker. Som nevnt ovenfor får ikke frafall av rett til slike ytelser noen skattemessige virkninger verken for mottakeren eller yteren. Om kontinuitet ved arv og gave, se emnet «Arv og gave – inngangsverdi og kontinuitet».En endring av tidligere avtale om føderåd ved at det etableres en ny forpliktelse eller en økning av en eksisterende forpliktelse, anses som en ny disposisjon. Denne disposisjonen faller utenfor reglene om føderåd, se pkt. 1. Dette medfører at yteren ikke vil ha krav på fradrag for påløpte kostnader som følge av den nye avtalen, se URD i Utv. 2005/294 (Dalane tingrett). (Kostnader ved å stille bolig til fri disposisjon for andre ble ikke ansett som kostnader for å erverve inntekt). Mottakeren blir i slike tilfeller heller ikke skattepliktig for fordelen etter bestemmelsen om føderåd i sktl. § 5-1, men skatteplikten følger av sktl. § 5-20 tredje ledd om vederlagsfri bruk av andres eiendeler. En endret eller ny avtale som innebærer en ny forpliktelse eller økning av en eksisterende forpliktelse får ingen innvirkning på kostpris/avskrivningsgrunnlag for yteren.

6 Bytte av føderådsbolig

Det regnes fortsatt som føderåd at føderådsyteren tar tilbake føderådsboligen og i stedet stiller en annen bolig til disposisjon for føderådsmottakeren, f.eks. en leid leilighet. Føderådsmottaker skal fortsatt skattlegges etter sjablongregelen, men da for leieverdien av den nye boligen, se pkt. 3.1.2, og føderådsyter skal ha fradrag for faktiske kostnader.

7 Skattested

Føderåd er en stedbunden inntekts- og fradragspost når det er påheftet fast eiendom, jf. sktl. § 3-3 tredje ledd bokstav c.

8 Innrapportering av føderåd

Føderåd i jord- og skogbruk skal normalt bare innrapporteres når yteren driver jord- og/eller skogbruksvirksomhet, dvs. plikter å levere næringsoppgave, jf. sktfvl. § 7-2 første ledd bokstav b. Føderåd som i slike tilfeller ytes til ektefeller, skal innrapporteres med en halvpart på hver. Innrapportering skal skje én gang årlig, jf. a-opplysningsloven § 4 annet ledd. Om sammenstilling til mottaker av innrapporterte opplysninger, se sktfvfs. § 7-12-2.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.