Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

 • Skriv ut


Innhold: G

Gaver og tilskudd i arbeidsforhold mv.


 • FSFIN §§ 5-15-1 til 5-15-3.
 • Takseringsreglene § 1-2-21.

1 Hovedregel

1.1 Generelt

I utgangspunktet er gaver/naturalytelser ervervet i arbeidsforhold skattepliktig inntekt for mottakeren. Verdien av en skattepliktig gave vil i alminnelighet måtte fastsettes ut fra hva det ville ha kostet mottakeren å kjøpe vedkommende vare/tjeneste. Det er verdsettingen på overtakelsestidspunktet til privat eie som legges til grunn. Se likevel om unntak nedenfor, og under emnene «Naturalytelser i arbeidsforhold» og «Velferdstiltak».

1.2 Oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi

Oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi, for eksempel blomster, konfekt, (rimelig) vinflaske mv. anses i praksis ikke som skattepliktig for mottaker. Dette gjelder både i og utenfor ansettelsesforhold. Slike gaver er skattefrie, selv om det samme år ved andre anledninger er gitt andre skattefrie gaver innenfor gjeldende beløpsgrenser.

1.3 Gaver som ytes til arbeidstakerens nærmeste pårørende

At gaven ytes den ansattes ektefelle eller barn fratar ikke gaven karakter av arbeidsvederlag for skattyteren. Om gaver/pengestøtte til livsopphold for medarbeidere i ulønnet oppdrag, se pkt. 6.3.

2 Unntak, skattefrihet for visse gaver/ytelser i ansettelsesforhold

2.1 Gaver mv.

2.1.1 Generelt
Visse gaver fra arbeidsgiver er skattefrie etter rammer og beløpsgrenser fastsatt av Finansdepartementet, jf. FSFIN § 5-15-1.Skattefritaket omfatter gaver til så vel ansatte som styremedlemmer. Skattefriheten er betinget av at gaven gis etter en generell ordning i bedriften.Gaven må i utgangspunktet bestå av en naturalytelse. Gavekort som ikke kan løses inn i kontanter, likestilles med gaver ytet i form av naturalytelser. Det samme gjelder gaver som i utgangspunktet består i penger, men hvor den ansatte leverer kvittering til arbeidsgiveren for kjøpet av gaven.Skattefritaket gjelder i følgende tilfeller:
 • gave i anledning mottakerens 25, 40, 50 eller 60 års tjenestetid i bedriften, jf. FSFIN § 5-15-1 første ledd. Fritaket gjelder bare for verdier inntil kr 8 000. Når gaven består i gullklokke med inskripsjon, regnes verdi inntil kr 12 000 som skattefri. Utgjør verdien av gaven mer enn beløpsgrensene ovenfor, skattlegges det overskytende beløpet. Benyttes andre runde år for tjenestejubileum, kan gaver ved disse anledningene gi grunnlag for fritak. Dette gjelder ikke for jubileum under 25 år (f.eks. 20 års tjenestetid i bedriften) og ikke for gaver som gis oftere enn anvisningene som nevnt ovenfor. Forutsetningen er videre at disse jubileene trer i stedet for, og for øvrig kan sammenlignes helt ut, med de som er nevnt ovenfor, f.eks. at man ikke markerer 25 års tjenestetid, men 30 års tjenestetid tradisjonelt i vedkommende bedrift. Således kan det ikke gis skattefri gave både ved 25 og 30 års tjenestetid,
 • jubileums- eller oppmerksomhetsgave fra arbeidsgiver, jf. FSFIN § 5-15-1 annet ledd. Skattefriheten gjelder bare for verdier inntil kr 3 000. Utgjør verdien mer, skattlegges det overskytende beløpet fullt ut som lønn. Som jubileums- eller oppmerksomhetsgave regnes gave fra arbeidsgiver i anledning av at;
  • bedriften har bestått i 25 år eller i et antall år som er delelig med 25 (f.eks. 75 år eller 125 år). Har bedriften bestått i 50 år eller et antall år som er delelig med 50, vil skattefritaket gjelde verdier inntil kr 4 500,
  • mottakeren gifter seg eller fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år, eller
  • mottakeren går av med pensjon eller slutter av annen grunn etter minst 10 år i bedriften.
 • gave som består av annet enn pengebeløp (f.eks. julekurv, gavekort som ikke kan innløses i kontanter) når verdien ikke overstiger kr 1 000 i løpet av inntektsåret, og bedriften ikke fradragsfører kostnaden, jf. FSFIN § 5-15-1 femte ledd. Utgjør verdien av gaven mer enn kr 1 000, skattlegges det overskytende.
Gaver kan gis etter flere alternativer til samme skattyter i samme år.
2.1.2 Om begrepet «bedrift» i FSFIN § 5-15-1
Ved vurderingen av om hvor lenge bedriften har bestått eller tjenestetid i bedriften, kan i konsernforhold i enkelte tilfeller begrepet «bedrift» etter FSFIN § 5-15-1 omfatte mer enn bare det selskapet som direkte står som arbeidstakers arbeidsgiver. Når for eksempel et konsern viderefører det opprinnelige selskapets produkt som konsernets hovedprodukt, må konsernets selskaper anses som én bedrift etter FSFIN § 5-15-1.

2.2 Premie for forslag

Det er skattefrihet i anledning av at den ansatte mottar premie for forslag til forbedring av organisasjonen og arbeidsmetoder i bedriften, men bare for verdier inntil kr 2 500, jf. FSFIN § 5-15-1 fjerde ledd. Premie med verdi ut over kr 2 500 i samme inntektsår er skattepliktig med den overskytende verdien. Det er et krav om at premien består av annet enn penger og at den gis etter en generell ordning i bedriften.

2.3 Prisbelønninger

Det er skattefrihet i anledning av at den ansatte mottar Det Kongelige Selskap for Norges vels medalje for lang og tro tjeneste.

3 Aksjeerverv til underpris

Om ansattes aksjeerverv til underpris, se emnet «Aksjer – ansattes erverv til underpris».

4 Personalrabatt på varer og tjenester

Personalrabatt på varer skattlegges ikke når alle følgende vilkår er oppfylt, jf. FSFIN § 5-15-3
 • rabatten må anses rimelig
 • varen produseres eller omsettes i arbeidsgiverens virksomhet
 • vareuttaket må anses å dekke et vanlig privat forbruk. Kjøp oftere enn hvert tredje år av betydelige kapitalgjenstander som f.eks. bil, båt o.l., kan ikke anses å dekke vanlig privat forbruk. Ved kjøp av betydelige kapitalgjenstander hvert tredje år eller sjeldnere, må det uansett vurderes om den konkrete rabatten anses som rimelig.
FIN har inntil videre lagt til grunn at skattefritaket kan omfatte tjenester når vilkårene som gjelder for personalrabatter på varer er oppfylt. Dette gjelder for eksempel når ansatte leier formuesobjekter. For at rabatten skal anses som rimelig må den ikke bringe prisen under arbeidsgivers kostpris inkl. indirekte kostnader. Rabatten må normalt ikke være større enn det som gis storkunder. Dersom rabatten overstiger et rimelig nivå eller det ikke betales noe for ytelsen, skattlegges fordelen som oppnås fullt ut.Utlån av formuesgjenstander som ikke leies ut i arbeidsgivers virksomhet, omfattes ikke av reglene om personalrabatter. Dette kan imidlertid etter omstendighetene være skattefritt etter reglene i FSFIN § 5-15-6 første ledd om rimelig velferdstiltak hvis alle eller en betydelig gruppe ansatte har mulighet til å oppnå denne fordelen.Regelen om skattefritak for rimelig personalrabatt omfatter heller ikke fordel ved rimelig lån i arbeidsforhold, for eksempel rimelig lån for bankansatt, se FIN 9. mai 2008 i Utv. 2008/934. Mindre gebyrfritak vil kunne anses som skattefri personalrabatt, se SKD 2. mars 2015 i Utv. 2015/1916. Uttalelsen er nærmere omtalt i emnet «Lån i arbeidsforhold», pkt. 4.2.2.Fordel ved rimelig lån i arbeidsforhold er særskilt regulert i sktl. § 5-12, og FSFIN § 5-12 A, se emnet «Lån i arbeidsforhold».

5 Erkjentlighetsgave for enkeltstående arbeidsprestasjoner utenfor ansettelsesforhold

Erkjentlighetsgave (takknemlighetsgave) for enkeltstående arbeidsprestasjoner utført av andre enn bedriftens ansatte regnes ikke som skattepliktig inntekt for mottageren når verdien av gaven ikke overstiger kr 500, jf. FSFIN § 5-15-2. Skattefritaket vil også kunne omfatte gaver til selvstendig næringsdrivende, forutsatt at arbeidsprestasjonen ikke er et ledd i utøvelsen av virksomheten. Skattefritaket er betinget av at gaven består av en naturalytelse og at det ikke er avtalt eller forutsatt vederlag. Gavekort regnes som naturalytelse hvis det ikke kan innløses i kontanter. Det samme gjelder gaver som i utgangspunktet består i penger, men hvor mottaker leverer kvittering til oppdragsgiver for kjøpet av gaven. Overstiger gaven kr 500 vil det ikke foreligge skattefrihet etter denne bestemmelsen, men det vil kunne foreligge skattefrihet for beløp som er under grensen for lønnsopplysningsplikt etter sktfvfs. § 7-2-1 (kr 1 000/10 000), se sktl. § 5-15 første ledd bokstav i. Nærmere om lønnsopplysningsplikt, se Skatteforvaltningshåndboken.

6 Gaver som mer indirekte er knyttet til arbeidsforhold

6.1 Generelt

Selv om gaven ikke gis direkte fra arbeidsgiver, vil det foreligge skatteplikt hvis gaven har klar sammenheng med arbeidsforholdet.Ville det m.a.o. ikke ha vært sannsynlig at gaven hadde vært ytet om vedkommende ikke hadde vært ansatt der han er eller hatt det oppdraget han har, vil det i alminnelighet foreligge skatteplikt. Dette vil f.eks. gjelde hvis arbeidsgiverens forretningsforbindelser setter opp premier til den av de ansatte som oppnår det høyeste salget osv. Se om unntak nedenfor.Oppmerksomhetsgave ved spesielle anledninger (for eksempel jubileum) fra forretningsforbindelser og institusjoner er skattefri for mottaker når verdien av gaven etter omstendighetene er rimelig. Tilsvarende gjelder andre oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi, se pkt. 1.2.Se også emnet «Representasjon», pkt. 2.

6.2 Drikkepenger for drosjesjåfører, serveringspersonale mv.

Drikkepenger er skattepliktig inntekt. Fordelen kan settes skjønnsmessig til 3 % av innrapportert lønn, med mindre et lavere beløp kan sannsynliggjøres.Ved fastsettingen av 3 % -tillegget er det tatt hensyn til eventuelle vekslingstap. Tillegget tas med i beregningsgrunnlaget for minstefradraget.

6.3 Gaver som direkte erstatter arbeidsvederlag

I noen tilfeller arbeider personer frivillig i hel- eller deltidsstilling for en organisasjon uten at organisasjonen selv utbetaler lønn for arbeidet. «Avlønningen» av medarbeiderne er basert på at frivillige bidragsytere gir pengestøtte eller gaver direkte til den enkelte medarbeider til dekning av deres livsopphold.Når slik gave og pengestøtte ytes fra mottakerens nære familie, kan det generelt legges til grunn at giver har hatt gavehensikt og at gaven er skattefri, se sktl. § 5-50 tredje ledd og SKDs Retningslinjer av 29. mai 2015. Som nær familie anses mottakers
 • slektninger i rett opp- eller nedstigende linje (f.eks, barn, barnebarn, foreldre, besteforeldre og oldeforeldre)
 • fosterforeldre og fosterbarn
 • søsken, svigerfamilie, tanter og onkler, nieser og nevøer
Gaver og pengestøtte som mottas fra andre enn mottakers nære familie anses normalt som skattepliktig lønn, se sktl. § 5-10 bokstav a jf. § 5-1 første ledd. Om fradragsrett for giver for slike ytelser, se pkt. 7.Dersom mottaker kan sannsynliggjøre at en giver som ikke er i nær familie har hatt gavehensikt fordi støtten ikke har sammenheng med det arbeidet som mottakeren gjør for organisasjonen, kan støtten anses som skattefri gave etter sktl. § 5-50 tredje ledd. Dette kan f.eks. være pengegaver som ytes i forbindelse med fødselsdager, eller at giver også har gitt tilsvarende ytelser til andre personer som ikke har tilknytning til organisasjonen.

7 Giverens inntektsfradrag

Ytelse av gaver til ansatte er fradragsberettiget for giveren i samme utstrekning som lønnsutbetalingene. Det samme gjelder erkjentlighetsgave (takknemlighetsgave) for enkeltstående arbeidsprestasjon til person som ikke er ansatt i bedriften. Dette gjelder selv om gaven er skattefri for mottakeren etter reglene som nevnt ovenfor. Oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi gitt av arbeidsgiver til ansatte er også fradragsberettiget. Spesielt om julegaver o.l. til ansatte (gaver i form av gjenstander inntil kr 1 000), se pkt. 2.1 og FSFIN § 5-15-1 femte ledd.I hvilke tilfeller gaver til andre enn ansatte er fradragsberettiget, må bedømmes konkret i forhold til fradragsreglene i sktl. § 6-1 første ledd mv. Selv om ytelsen er betegnet som gave, kan den i realiteten være et vederlag, reklamekostnad, representasjonskostnad, aksjeutbytte mv.

8 Utbetaling fra arbeidsgiver- eller arbeidstakerorganisasjoner

8.1 Streike- og lockoutbidrag

Bidrag som arbeidstakere eller arbeidsgivere mottar fra sine fagorganisasjoner er ikke skattepliktig inntekt, jf. sktl. § 5-15 første ledd bokstav j nr. 5 og § 5-31 bokstav b. Streikebidrag og lockoutbidrag er derfor skattefrie for mottakeren.Fortsetter arbeidsgiver å betale ut lønn til streikende arbeidstakere, for så å få tilbakebetalt dette fra fagorganisasjonen, anses utbetalingene fullt ut som lønn når utbetalingene er behandlet som lønn i forhold til opptjening av feriepengerettigheter, pensjonsrettigheter mv., se FIN 2. juli 1999 i Utv. 1999/1550.

8.2 Utbetaling av oppsparte streikefondsmidler til medlemmer som går av med pensjon

Streikefondsmidler som fagforeningsorganisasjon utbetaler til medlem ved oppnådd pensjonsalder, vil være skattefri så langt utbetalingen ikke overstiger medlemmets tidligere innbetalinger til streikefond. Utbetaling ut over dette beløpet vil representere avkastning og være skattepliktig som kapitalinntekt. Avkastningen vil måtte tidfestes til det tidspunktet størrelsen på utbetalingen er fastsatt. Blir utbetalingen fastsatt først etter medlemmets død, vil avkastningen være skattefri for etterlatte/arvinger.

8.3 Dekning av tapt arbeidsfortjeneste

Dekning av tapt arbeidsfortjeneste utbetalt fra arbeidsgiver- og lønnstakerorganisasjon er skattepliktig som lønnsinntekt. Slike utbetalinger har sammenheng med arbeidet for vedkommende organisasjon og kan derfor ikke anses som skattefritt bidrag etter sktl. § 5-15 første ledd bokstav j nr. 5. Nærmere om begrunnelsen, se BFU 59/2004.

9 Arbeidsgivers dekning av utgifter til fagforeningsarbeid

Arbeidsgivers dekning av kostnader som ansatte som også er tillitsvalgte har i forbindelse med utøvelse av sitt verv i en arbeidstakerorganisasjon er skattefri, se sktl. § 5-15 første ledd bokstav a. Kostnader som kan kreves dekket skattefritt etter bestemmelsen kan f.eks. være kostnader til
 • kontorplass og rekvisita
 • lokaler til fagforeningsarbeid
 • reise og opphold i forbindelse med kurs for tillitsvalgte, årsmøter ol
 • reise og opphold i forbindelse med møter med andre avdelinger av virksomheten.
Det er et vilkår for skattefrihet etter sktl. § 5-15 første ledd bokstav a at kostnaden som dekkes er tilstrekkelig nært knyttet til utøvelsen av vervet som tillitsvalgt. Dette må vurderes konkret. Det er ikke noe vilkår at arbeidsgiver er forpliktet til å dekke kostnadene etter tariffavtale eller annen overenskomst.

10 Tidfesting av inntekt

Om tidspunktet for skattlegging av gaver, se emnene om tidfesting av inntekter og kostnader.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.