Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

  • Skriv ut


Innhold: G

Gebyrer til banker, verdipapirregister mv.


1 Låneomkostninger mv.

Om gebyr og andre omkostninger ved etablering, opprettholdelse og terminering av lån, se emnet «Renter av gjeld».

2 Forvaltningsgebyr

Omkostninger ved oppbevaring/forvaltning av verdipapirer som kan gi skattepliktig inntekt, er fradragsberettiget. Eksempel på slike omkostninger kan være leie av bankboks som brukes til oppbevaring av slike verdipapirer.Forvaltningsgebyr som fylkesmannen beregner seg av påløpte renter av bankkonti tilhørende personer som er satt under vergemål er fradragsberettiget. Fradraget er et «fordelingsfradrag», se emnet «Fordelingsfradrag».

3 Gebyr knyttet til indeksobligasjoner og banksparing med aksjeindeksert avkastning

3.1 Generelt

Om beskatning av avkastning og gevinst/tap på indeksobligasjoner og banksparing med aksjeindeksert avkastning, se emnet «Verdipapirer», pkt. 3.4. Se også FIN 14. september 2005 i Utv. 2005/1170, FIN 18. april 2006 i Utv. 2006/975 og FIN 19. januar 2007 i Utv. 2007/456.

3.2 Tegningsgebyr

Gebyrer som knytter seg til etableringen av spareordninger, ofte kalt tegningsgebyr eller etableringsgebyr, er fradragsberettiget etter de alminnelige regler, jf. sktl. § 6-1.Gebyret anses å knytte seg til avkastningen av spareordningen og er fradragsberettiget på det tidspunkt avkastningen gjøres opp. Der spareordningen er utformet slik at en økning i indeksen ett år ikke kan tapes ved en nedgang i indeksen et senere år, skal tegningsgebyret komme til fradrag med en forholdsmessig del over bindingstidens løpetid. Hvis avkastningen først er endelig ved utløpet av spareordningens løpetid, kommer gebyret til fradrag ved opphøret.

3.3 Gebyr ved førtidig innløsning

Vederlag som kunden betaler for å komme seg ut av spareordningene før bindingstidens utløp (avbruddsgebyr) behandles som tap ved innløsningen. Avbruddsgebyr er fradragsberettiget, når spareformen er i virksomhet eller gjelder mengdegjeldsbrev. Om begrepet «mengdegjeldsbrev», se emnet «Verdipapirer», pkt. 1. Tilsvarende gjelder for administrasjonsgebyr som debitor beregner for å dekke kostnadene ved den førtidige innløsningen.Foreligger det en positiv avkastning, kan avbruddsgebyret også utenfor virksomhet avregnes mot denne innenfor rammen av den positive avkastningen, se FIN 18. april 2006 i Utv. 2006/975. Slik avregning kan imidlertid ikke gjøres for administrasjonsgebyret.

4 Gebyrer i forbindelse med registrering i verdipapirregister

4.1 Årsavgift

Årsavgift vedrørende kontohold i verdipapirregister er fradragsberettiget både i og utenfor virksomhet.

4.2 Transaksjonsgebyr

Transaksjonsgebyrer til kontofører eller megler, herunder gebyr ved flytting og frigivelse av verdipapir, er ikke fradragsberettiget ved direkte fradragsføring i transaksjonsåret, men skal tas i betraktning ved beregning av eventuell skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap i realisasjonsåret.Om transaksjonsgebyrer ved erverv og realisasjon av aksjer, se emnet «Aksjer – realisasjon», pkt. 6.2.7.

4.3 Etablering av handelsfullmakt

Gebyr til kontofører for etablering av fullmakt til å omsette verdipapir gir ikke direkte fradragsrett, men skal først tas i betraktning ved beregning av eventuell skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap ved første realisasjon som finner sted på grunnlag av fullmakten.

5 Uttaksprovisjon

På visse bankinnskudd får skattyteren godskrevet full rente hvert år, men må tåle reduksjon ved uttak med fastsatt prosent av det uttatte beløp.Ved inntektsfastsettingen skal uttaksprovisjonen i sin helhet gå til fradrag i det år uttaksprovisjonen blir avregnet. Dette gjelder selv om uttaksprovisjonen overstiger akkumulerte renter på kontoen, og uten hensyn til om det dreier seg om konti i eller utenfor virksomhet.

6 Betalingsgebyr, uttaksgebyr mv.

Etter ulike ordninger belaster mange banker kundene med gebyrer når de bruker betalingskort, giro, sjekker mv. som betalingsmiddel eller ved uttak av kontanter. Fradrag ved inntektsfastsettingen for slike gebyrer gis bare dersom de er pådratt i inntektsgivende aktivitet.

7 Kontoholdsgebyr

Kontoholdsgebyr er et månedlig/årlig gebyr som enkelte banker belaster kundene uavhengig av faktiske innskudd eller uttak. Fradrag ved inntektsfastsettingen for slike gebyrer gis bare dersom de er pådratt i inntektsgivende aktivitet.

8 Medlemskap i fordelsordninger

Frivillig innbetalt gebyr som bare gir kunden fordeler i banken, f.eks. ved å redusere ikke-fradragsberettigede kostnader til girobetaling, uttaksgebyr mv., er ikke fradragsberettiget. Gebyr kan likevel være fradragsberettiget dersom ordningen hovedsakelig reduserer gebyrer mv. som er pådratt i inntektsgivende aktivitet.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.