Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

  • Skriv ut


Innhold: J

Jordbruk – forpaktning


  • Sktl. § 6-52.
  • Lov 25. juni 1965 nr. 1 om forpakting (forpaktingslova).

1 Generelt

Forpaktning er leie av jordbrukseiendom med bygning(er) og skal normalt være regulert i skriftlig forpaktningsavtale. Se for øvrig lov 25. juni 1965 nr. 1 om forpakting (forpaktingslova). Jordleie der bygninger ikke inngår i leieforholdet, reguleres ikke av forpaktingslova, jf. loven § 1 første ledd bokstav e.

2 Bokføringsplikt, årsregnskapsplikt og plikt til å levere næringsoppgave

2.1 Forpakter

Forpakteren skal levere næringsoppgave mv. som for eiere som selv driver gårdsbruk. Om bokføringsplikt og eventuell årsregnskapsplikt, se emnet «Regnskap – foretak med bokføringsplikt» og emnet «Regnskap – foretak med årsregnskapsplikt».

2.2 Bortforpakter

Forpaktningsinntekt behandles i de fleste tilfellene som inntekt ved utleie av formuesobjekter. Utøves det i bortforpakterens regi ikke ubetydelig aktivitet (med eksempelvis vedlikehold av maskiner og bygninger), må det vurderes konkret om utleien skal anses som virksomhet, se emnet «Virksomhet – allment». Anses utleien ikke som virksomhet, skal bortforpakteren levere skjemaet «Utleie mv. av fast eiendom», RF-1189. Dette gjelder også i tilfeller der bortforpakteren har krav på avskrivninger.Anses bortforpaktningen som egen virksomhet, må bortforpakteren levere næringsoppgave og skjemaet «Landbruk». Om bokføringsplikt og eventuell årsregnskapsplikt, se emnet «Regnskap – foretak med bokføringsplikt» og emnet «Regnskap – foretak med årsregnskapsplikt».

3 Skattested

3.1 Forpakter

Formue i og inntekt av forpaktningsvirksomhet skattlegges for personlige skattytere i den kommunen hvor eiendommen ligger, jf. sktl. § 3-3 første ledd.

3.2 Bortforpakter

Forpaktningsavgiften, etter fradrag for kostnader, skattlegges for personlige skattytere i den kommunen hvor eiendommen ligger, selv om den også dekker leie for løsøre, jf. sktl. § 3-3 første ledd.

4 Formue

4.1 Forpakter

Alle eiendeler som er forpakterens eiendom, er skattepliktig formue for ham. Verdien av egen buskap mv. ut over det som er forpaktet, fastsettes etter samme regler som er beskrevet i emnet «Jordbruk – allment», pkt. 8.4. I praksis formuesbeskattes ikke opparbeidet merverdi i forpaktet buskap hos forpakter.

4.2 Bortforpakter

Alle eiendeler som er bortforpaktet, er skattepliktig formue for bortforpakter. Formuesverdien av bortforpakters krav på å få tilbake besetning ved forpaktningens opphør, verdsettes etter takseringsreglenes satser ved det enkelte årsskifte i forpaktningsperioden i forhold til alder og antall dyr som var til stede ved starten av bortforpaktningen.

5 Inntekter/kostnader

5.1 Forpaktningsavgift

5.1.1 Forpakter
Forpaktningsavgift som er vederlag for leie av jordbrukseiendom som nyttes til skattepliktig inntektsgivende aktivitet av forpakteren, er en fradragsberettiget kostnad, jf. sktl. § 6-52.Forpaktningsavgift (i samsvar med forpaktningsavtalen) kan i tillegg til kontantvederlag bestå av:
  • forpliktelser til å påkoste leid bolig, driftsbygning eller andre formuesobjekter
  • forpliktelser til å foreta større vedlikeholdsarbeider som gjelder tidligere forsømt vedlikehold
  • forpliktelser til å foreta vedlikehold som ikke står i rimelig forhold til den bruk forpakteren gjør i leieperioden
  • forpliktelser til å påkoste/vedlikeholde formuesobjekter som ikke omfattes av forpaktningsavtalen, og
  • naturalytelser.
Om tidfesting av slike kostnader, se pkt. 5.4.1 og pkt. 6.Kostnader som etter dette anses som forpaktningsavgift skal i prinsippet fordeles mellom:
  • kostnad i inntektsgivende aktivitet, og
  • ikke fradragsberettigede private kostnader som f.eks. leie av bolig, hytte, jakt- og fiskerett mv.
I praksis kan forpakteren fradragsføre hele forpaktningsavgiften i sitt regnskap. Fordel ved privat bruk av bolig mv. må tilbakeføres som inntekt etter reglene om fri bolig.
5.1.2 Bortforpakter
Mottatt forpaktningsavgift er skattepliktig for bortforpakter.Om eventuell fradragsrett for kostnader når forpaktningsavgiften er ytet i form av dekning av bortforpakters kostnader, se pkt. 5.4.

5.2 Redskap

Inngår bruk av redskap i forpaktningsavtalen, avskriver bortforpakteren (eieren) redskapene på vanlig måte.Hvis det skal foretas oppgjør ut over den årlige forpaktningsavgiften for redskapsslit ved forpaktningens opphør, skal dette inntekts-/fradragsføres i oppgjørsåret.Om eventuell fradragsrett for kostnader når forpaktningsavgiften er ytet i form av dekning av bortforpakters kostnader, se pkt. 5.4.

5.3 Buskap

5.3.1 Buskap overtatt etter takst
Skjer overtaking og tilbakelevering av buskap etter takst, vil overtakingen bli sett på som kjøp av hel buskap for forpakter og salg for bortforpakter. Alle vanlige endringer i buskapen virker siden inn på forpakterens inntekt. Når tilbakeleveringen finner sted, er det forpakteren som selger buskapen etter takst og bortforpakteren som kjøper den.
5.3.2 Leie av bortforpakterens buskap
Går avtalen ut på at det ved opphør av forpaktningsavtalen skal leveres tilbake samme antall dyr, er det også vanlig at dyrene takseres både ved overtaking og tilbakelevering.Bortforpakteren (eieren) fører hvert år bortforpaktet buskap i sin balanse med samme antall dyr og enhetspriser som ved overlevering. Balansen korrigeres for dyr som selges for bortforpakterens regning.Forpakter fører, som en praktisk håndtering, buskapen opp i sin inngående balanse etter takseringsreglenes satser fra forpaktningens begynnelse. Senere balanseendringer hos forpakter får inntekts-/fradragsvirkning på vanlig måte som om forpakter var eier av dyrene. Ved forpaktningens opphør, må det hos forpakter foretas en inntektskorreksjon for å utligne eventuell inntekt/fradrag som har oppstått gjennom en samlet økning/nedgang i balanseverdi på buskapen hos forpakter gjennom hele forpaktningsperioden, da den reelle verdiendringen av buskapen i forpaktningsperioden gjøres opp mellom eier og forpakter. En økning av balanseverdien hos forpakter må således fradragsføres, mens en reduksjon må inntektsføres.Når bortforpakteren (eieren) ved forpaktningens opphør yter vederlag for økt antall, vekt eller kvalitet, regnes dette som jordbruksinntekt for forpakteren, og som kjøp av buskap for bortforpakteren.Vederlag som forpakteren yter for nedgang i dyretall, vekt og kvalitet, fører forpakteren som driftskostnad. Bortforpakteren fører samme beløp som driftsinntekt (salg av buskap).

5.4 Påkostninger og vedlikehold

5.4.1 Forpakter
Foretar forpakteren påkostninger på den forpaktede eiendommen og/eller andre leide objekter, og kostnadene ikke skal refunderes av eieren, må kostnadene aktiveres hos forpakteren. Tilsvarende gjelder omfattende vedlikehold som setter eiendommen i bedre stand enn den var da den ble overtatt av forpakter. Kostnadene behandles som et tillegg til forpaktningsavgiften og fordeles til fradrag over investeringsåret og den gjenværende leieperioden (lineært). Påkostninger/nyanlegg hvor forpakteren selv anses som eier, f.eks. fordi han senere skal overta eiendommen, aktiveres og saldoavskrives på vanlig måte hos forpakteren. Om fradrag for vedlikeholdskostnader hos forpakter, se emnet «Vedlikehold», pkt. 9.2.
5.4.2 Bortforpakter
Påkostninger/større vedlikehold som foretas for forpakterens regning og som skal tilfalle bortforpakteren, er skattepliktig fordel for bortforpakteren. Nærmere om skattemessig behandling for bortforpakteren når denne blir eier av påkostningen, se emnet «Driftsmiddel – allment om fradrag for inngangsverdi», pkt. 6.6. I den utstrekning arbeidet anses som vedlikehold, har bortforpakteren fradragsrett for et tilsvarende beløp på samme måte som om han hadde bekostet vedlikeholdet selv. Om tidfestingen, se pkt. 6.2. Generelt om skattemessig behandling av vedlikeholdskostnader på leid formuesobjekt, se emnet «Vedlikehold», pkt. 9.2.Om skattemessig behandling av våningshus som bortforpakter (eieren) bor i, se emnene om bolig.

6 Tidfesting av inntekter og kostnader

6.1 Forpakter

Om tidfesting av inntekter og kostnader i forpakterens jordbruksvirksomhet, se emnene «Jordbruk – allment» og «Tidfesting – realisasjonsprinsippet». Forskuddsbetalt forpaktningsavgift som gjelder oppgjør for lengre tidsrom enn ett år, fordeles til fradrag over det tidsrommet den gjelder for.

6.2 Bortforpakter

Inntekter og kostnader følger realisasjonsprinsippet.Verditilvekst som er tilført bortleide formuesobjekter for forpakterens regning, er skattepliktig inntekt for bortforpakteren som forskuddsbetalt leie og fordeles til inntekt over restleieperioden. Om aktivering hos bortforpakter, se emnet «Driftsmiddel – allment om fradrag for inngangsverdi», pkt. 6.6. Kostnader til større vedlikehold som forpakter tar på seg som en del av forpaktningsavtalen, og som blir inntektsført som tilleggsleie hos bortforpakter, se pkt. 5.4.2, kan fradragsføres hos bortforpakteren i det året vedlikeholdet utføres.Se for øvrig emnene om tidfesting av inntekter og kostnader.

7 Jordbruksfradrag

Om eventuelt jordbruksfradrag hos forpakter og bortforpakter, se emnet «Jordbruk – jordbruksfradrag», pkt. 1.5.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.