Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

  • Skriv ut


Innhold: J

Journalister mv.


  • Sktl. § 6-30.
  • FSSD § 6-21-2 tredje ledd.
  • Takseringsreglene § 1-3-24

1 Generelt

Det må vurderes på vanlig måte om honorarer til journalister mv. skal behandles etter reglene for lønn mv. eller etter reglene for virksomhetsinntekt, se emnet «Virksomhet – allment», pkt. 3.2. Dette kan etter omstendighetene få virkning for bokføringsplikt, minstefradrag, beregning av personinntekt, trygdeavgift mv. hos mottakeren av slike honorarer og for trekkplikt, arbeidsgiveravgift, innrapporteringsplikt mv. hos utbetaler av honoraret. Det vil kunne forekomme at en skattyter både har lønnsinntekt og virksomhetsinntekt.

2 Faktiske kostnader

2.1 Generelt

Mange frilansjournalister leverer stoff til flere aviser, blad og institusjoner, og må selv dekke de påløpte kostnadene.I arbeidsforhold utenfor virksomhet går kostnadene inn i minstefradraget. Når kostnadenes størrelse ikke sannsynliggjøres, gis fradrag etter satsene nedenfor. Satsene forutsetter full beskjeftigelse hele året.I virksomhet skal fradraget gis for faktiske kostnader på grunnlag av regnskap.

2.2 Hjemmekontor

Om fradrag for kostnader til hjemmekontor, se emnet «Bolig – hjemmekontor mv.».

2.3 Litteratur, aviser mv.

Kostnader til bøker, tidsskrifter, aviser mv. kan fradras med inntil kr 1 700 (2016), jf. takseringsreglene § 1-3-24. Kreves større fradrag må kostnadene dokumenteres.

2.4 Merkostnader til kost når skattyter ikke bor utenfor hjemmet

Merkostnader til kost på grunn av uregelmessig arbeidstid, overtid og nattarbeid, kan fradras etter vanlige regler, se emnet «Merkostnader – kost ved reiser/fravær fra hjemmet uten overnatting».

2.5 Merkostnader til kost og/eller losji på reise med overnatting

Om kostnader til kost, losji mv. når skattyteren bor utenfor hjemmet, se emnet «Merkostnader – kost og losji ved overnatting utenfor hjemmet».

2.6 Pressekort

Kostnader til internasjonalt pressekort kan fradras med kr 500 (2016), jf. takseringsreglene § 1-3-24. For øvrig gis det ikke fradrag for pressekort.

2.7 Reiser i yrket

Kostnader til reiser i yrket er fradragsberettiget. Fradrag for kostnader til trikk, buss og ferge, som ikke er dokumentert, innrømmes etter rimeligste reisemåte, f.eks. universalkort, månedskort, klippekort mv. Om fradrag for bruk av bil, se emnet «Bil – fradrag for bilkostnader».Når kostnadene ikke sannsynliggjøres, gis fradrag etter skjønn med kr 2 600 per år (2016) samlet for reiser med egen bil og offentlig kommunikasjonsmiddel, jf. takseringsreglene § 1-3-24.

2.8 Bevertningskostnader

Journalisters kostnader til bevertning av intervjuobjekter o.l. er fradragsberettiget når de etter forholdene må anses rimelige og ikke har karakter av selskapelighet, jf. FSSD § 6-21-2 tredje ledd. Kostnadene må dokumenteres med bilag og kunne tilordnes til konkrete intervjuer.For fast ansatte vil kostnadene normalt være dekket av arbeidsgiver, men frilansjournalister dekker disse selv i mange tilfeller.

2.9 Elektronisk kommunikasjon

Om kostnader til telefon og annen elektronisk kommunikasjon, se emnet «Elektronisk kommunikasjon (telefon mv.)».

2.10 Diverse utstyr

Fradrag innrømmes for anskaffelse av nødvendig utstyr når dette anses hovedsakelig knyttet til utøvelse av yrket. Dette gjelder f.eks. kontorinnredning, kontorutstyr, fotomateriell, mørkeromsutstyr, PC med tilbehør o.l. Fradrag gis enten ved direkte fradragsføring eller ved avskrivning, se emnene om driftsmidler.Kostnader til utstyr som hovedsakelig dekker private behov er ikke fradragsberettiget. Dette gjelder bl.a. gjenstander som er vanlig i privat eie, som f.eks. fjernsyn, dvd-spiller, stereoanlegg mv.

2.11 Minstefradraget

Om hvilke kostnader som inngår i eventuelt minstefradrag, se emnet «Minstefradrag».Om kombinasjon av bruk av minstefradrag på lønn og fradrag for faktiske utgifter i virksomhet, se emnet «Minstefradrag», pkt. 4.5.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.