Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

  • Skriv ut


Innhold: J

Juridisk bistand/prosesskostnader


  • Sktl. § 6-1.

1 Generelt

Kostnader til juridisk bistand er fradragsberettigede når de er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt, se sktl. § 6-1. Dette gjelder blant annet kostnader til bistand ved rådgivning, forhandlinger og rettssaker. Tilsvarende gjelder hvor skattyter må dekke motpartens saks-/prosesskostnader ved rettssak/forlik.Fradragsretten gjelder både i og utenfor virksomhet.Hvorvidt saken tapes eller vinnes er ikke avgjørende for fradragsretten.Fradragsrett er først og fremst aktuelt i sivile saker, men vilkårene for fradrag kan også være aktuelt i straffesaker. Om straffesaker, se pkt. 3.11.Fradragsrett forutsetter at det foreligger en kostnad, dvs. en oppofrelse eller reduksjon i skattyters formuesstilling, se emnet «Kostnader – allment om fradrag». Dersom prosesskostnadene dekkes av andre må det vurderes konkret om skattyteren likevel har oppofret kostnaden, se emnet «Kostnader – allment om fradrag», pkt. 6.3. Prosesskostnadene anses ikke oppofret dersom de dekkes av motparten. Dekkes kostnadene av andre må kostnadsdekningen inntektsføres i det år kostnadsdekningen skjer, hvis kostnaden ikke anses oppofret av skattyter.Angår kostnadene bare delvis det skattepliktige inntektservervet, må skjønnsmessig fordeling foretas. Dette betyr at det må gjøres en konkret vurdering av skattyters kostnader for å vurdere hvilken del av saken de ulike kostnadene knytter seg til. Kostnader som bare knytter seg til det skattefrie inntektservervet er ikke fradragsberettiget.Hvis en kostnad knytter seg til to eller flere formål, gis det fradrag for hele kostnaden, hvis det skattepliktige inntektservervet er hovedformålet med å pådra seg kostnaden. Gjelder det innbyrdes avhengige og overlappende formål, kan det være vanskelig å vurdere hva som er hovedformålet. Det avgjørende vil da være om kostnadene er nødvendige og egnede til å fremme skattepliktig inntekt, se HRD i Utv. 2008/1135 (Rt. 2008/794) (Korsvold) (Tidligere næringslivsleder ble innrømmet fradrag for prosesskostnader som hadde betydning både for framtidig inntektsevne og omdømme).

2 Minstefradraget

Fradragsberettigede kostnader til juridisk bistand vil komme til fradrag i tillegg til eventuelt minstefradrag med mindre kostnaden må anses pådratt i tilknytning til inntekter som gir grunnlag for beregning av minstefradrag, se emnet «Minstefradrag».

3 Forskjellige spørsmål, alfabetisk ordnet

3.1 Arbeidstvist, lønn mv.

En lønnsmottakers kostnader til bistand i rettstvist om å beholde lønnsfastsetting eller få tilbake en stilling, vil være fradragsberettigede. Omfatter saken også krav om oppreisning for tort og svie, som er helt eller delvis skattefri, må fradragsretten begrenses til den delen av omkostningene som gjelder den skattepliktige del av kravet. Se også emnet «Skadeserstatning». Fradraget inngår i minstefradraget.Dekker arbeidsgiveren arbeidstakerens sakskostnader fordi arbeidstakeren i rettskraftig dom er blitt tilkjent erstatning for sine sakskostnader fra arbeidsgiveren etter § 20-2 i lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven), vil arbeidsgiverens dekning ikke anses som lønn. Dette gjelder uavhengig av hva saken gjelder. Det samme vil normalt gjelde dersom arbeidsgiver dekker arbeidstakerens sakskostnader i utenrettslig forlik eller avtale. Arbeidstakeren vil ikke få fradrag for kostnadene i den utstrekning de er dekket av arbeidsgiveren, da han ikke selv har oppofret dem.

3.2 Ekteskapstvist, underholdsbidrag, barnefordeling mv.

Kostnader påløpt i tvist om underholdsbidrag i ekteskapssaker er ansett fradragsberettiget. Kostnader vedrørende ikke-skattepliktig/ikke-fradragsberettiget underholdsbidrag er ikke fradragsberettiget. For mottaker av skattepliktig underholdsbidrag går kostnaden inn i eventuelt minstefradrag. Fradraget inngår ikke i minstefradraget for bidragsyteren.Om hvilke underholdsbidrag som er skattepliktig/fradragsberettiget, se emnet «Underholdsbidrag».Fradragsrett foreligger ikke for kostnader ved tvist om separasjon eller skilsmisse, ved skiftetvister eller ved barnefordeling, jf. FIN 15. januar 1981 i Utv. 1981/337.

3.3 Endringssak/prosess om avgifter til folketrygden

Kostnader til bistand til klage/rettssak vedrørende arbeidsgiveravgift er fradragsberettiget i samme utstrekning som arbeidsgiveravgiften er fradragsberettiget.Kostnader til bistand til klage/rettssak om fastsetting av trygdeavgift til folketrygden, f.eks. fastsetting av personinntekt er fradragsberettiget i samme utstrekning som kostnader vedrørende fastsetting av skattepliktig formue og inntekt, se pkt. 3.10.

3.4 Erstatningssøksmål i yrke

Dersom et erstatningssøksmål mot en person er basert på at vedkommende har begått ansvarsbetingende handlinger eller unnlatelser i sitt yrke, anses prosesskostnader som vedkommende pådrar seg i anledning saken å ha en nær tilknytning til fradragsberettigede kostnader (erstatningsbetalinger). Prosesskostnadene vil da være fradragsberettiget. Det er ikke avgjørende for fradragsretten om vedkommende blir eller ikke blir idømt erstatningsansvar. Se Sivilombudsmannens uttalelse i Utv. 1994/1569. Fradraget inngår i eventuelt minstefradrag.Har skattyter pådratt seg erstatningsansvar for forsettlig handling, foreligger som hovedregel ikke fradragsrett. Se likevel emnet «Skadeserstatning», pkt. 5.2

3.5 Fast eiendom

Kostnader som kjøper pådrar seg ved tvist mellom kjøper og selger i forbindelse med erverv av eiendom eller rettighet skal aktiveres som en del av kostprisen. Se imidlertid SKD 8. juli 1999 i Utv. 1999/1555, hvor eieren av 1/3 ville erverve resten av eiendommen. Selgers kostnader er fradragsberettiget i den utstrekning gevinst/tap ved salget er skattepliktig/fradragsberettiget.Ved andre tvister som gjelder fast eiendom, eller rettighet i fast eiendom, er kostnadene fradragsberettiget dersom skattyterens løpende skattepliktige inntekt må antas å bli direkte eller indirekte påvirket av utfallet av tvisten. Må for eksempel eier av forretningseiendom prosedere mot en leietaker for å få inn leien, har prosesskostnadene tilknytning til den løpende inntekt (leien), og er derfor fradragsberettiget. Fradragsretten omfatter også kostnader ved tvist om eiendomsskatt for regnskapsbehandlet eiendom.Det gis fradrag for kostnader til grensegangs- og jordskiftesaker når kostnadene har tilknytning til skattepliktig inntektserverv, se FIN 8. juli 1985 i Utv. 1985/400. Tilsvarende gjelder eierens prosesskostnader til forsvar mot odelsløsning, jf. FIN 18. april 1990 i Utv. 1990/544. Om kostnader til tvist om eiendomsrett for eiendeler i virksomhet, se HRD i Utv. 1956/442 (Rt. 1956/980) og LRD 12. september 1980 (Gulating) i Utv. 1980/451.

3.6 Fritaksmetoden

For kostnader til juridisk bistand som knytter seg til aksjeinntekter mv. som omfattes av fritaksmetoden, jf. sktl. § 2-38, må spørsmålet om fradragsrett vurderes etter sktl. § 6-24. Fradragsrett foreligger bl.a. hvis kostnadene knytter seg til ledelse og administrasjon mv. av datterselskapene, jf. sktl. § 6-24 første ledd. Knytter kostnadene seg til erverv eller realisasjon av slike aksjer mv., er kostnadene ikke fradragsberettiget, jf. sktl. § 6-24 annet ledd. Om et tilfelle hvor det ikke ble ansett å foreligge fradragsrett for prosesskostnader i forbindelse med erstatningssak mot medaksjonær for brudd på aksjonæravtale, se SKD 17. desember 2012 i Utv. 2012/128. Se nærmere emnet «Aksjeselskap mv. – allment», pkt. 7.5.1.

3.7 Imøtegåelse av påstander om regelbrudd, avtalebrudd mv.

Kostnader til juridisk bistand mv. for å imøtegå påstander om regelbrudd, avtalebrudd eller lignende, kan være fradragsberettigede dersom kostnadene er pådratt for å opprettholde inntekt eller fremtidig inntektsevne. Det kan foreligge fradragsrett selv om det også er ikke-økonomiske motiver knyttet til kostnadene, se HRD i Utv. 2008/1135 (Rt. 2008/794) (Korsvold). Nærmere om kravet til tilknytning mellom kostnadene og inntektservervet, se emnet «Kostnader – allment om fradrag», pkt. 4.

3.8 Klagesaker/prosess om merverdiavgift

Kostnader til bistand til klage/rettssak vedrørende fastsetting av merverdiavgift er fradragsberettiget.

3.9 Oppkjøp mv. av foretak

Om kostnader, herunder til juridisk bistand, i forbindelse med erverv av foretak, se emnet «Transaksjonskostnader mv.».

3.10 Skatt på formue og inntekt

3.10.1 Generelt
Kostnader til juridisk bistand er fradragsberettigede når de er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt, jf. sktl. § 6-1.Kostnader til ren skatteplanlegging er ikke fradragsberettiget.Kostnader til utarbeidelse av skattedokumenter som f.eks. skattemelding og bistand til avklaring av spørsmål under den ordinære skattefastsettingen, er fradragsberettiget når kostnadene har sammenheng med en skattepliktig inntekt eller inntektserverv, se HRD i Utv. 2005/1271 (Rt. 2005/1434) (Total E&P Norge AS m.fl.). Det samme gjelder kostnader til bistand ved endringssak tatt opp av skattemyndighetene etter eget tiltak, jf. sktfvl. § 12-1. Videre er det fradragsrett for bistand til å fremlegge opplysninger mv. i forbindelse med kontroll etter sktfvl. kap. 10.Kostnader til bistand til klage/rettssak vedrørende inntekts- og/eller formuesskatt er ikke fradragsberettiget. Det samme gjelder kostnader til bistand i saker hvor skattyter anmoder om endring av fastsatt skatt, som ikke behandles etter reglene om klage.Kostnader ved prosess vedrørende eiendomsskatt på regnskapsbehandlet eiendom er fradragsberettiget.Om dekning fra det offentlige av kostnader til juridisk bistand i forbindelse med endring av skattlegging til gunst for skattyter, se Skatteforvaltningshåndboken.
3.10.2 Kostnader til boligtaksering
Om kostnader til boligtaksering, se emnet «Bolig – regnskapsbehandling», pkt. 3.10.

3.11 Straffesak

Det kan etter omstendighetene gis fradrag for kostnader til juridisk bistand og prosesskostnader ved straffeanklage, hvis kostnadene har en nær og påregnelig tilknytning til en skattepliktig inntekt eller et skattepliktig inntektserverv. Dette kan for eksempel være aktuelt hvor en som et ledd i et inntektserverv, har brutt eller anklages for å ha brutt, bestemmelser som har betydning for utøvelsen av dette inntektservervet. Dette gjelder for eksempel påstander om brudd på konkurranselovgivningen, valutalovgivningen, forurensningslovgivningen, taushetspliktsregler, injurielovgivningen og påstander om korrupsjon. Kostnadene anses for å ha en tilstrekkelig tilknytning til inntektservervet dersom den påståtte lovovertredelsen har nær sammenheng med utøvelsen av inntektservervet. Tilknytningskravet anses også oppfylt dersom kostnadene er nødvendige og egnet for å opprettholde inntektsevnen, og det er en "nær og påtagelig" forbindelse mellom kostnadene og inntektene, se HRD i Utv 2008/1135 (Rt. 2008 s. 794) (Korsvold) (Næringslivsleder måtte fratre stillingen sin som følge av straffeanklage om overtredelse av verdipapirhandelloven. Straffeanklagen falt etter hvert bort, men vedkommende hadde pådratt seg kostnader til bl.a. advokat, for å bli renvasket.).Ved uaktsomme overtredelser av denne typen straffbare handlinger, vil det som utgangspunkt ikke ha betydning for fradragsretten om en blir dømt eller frifunnet. Blir en dømt for forsettlig overtredelse, vil det som utgangspunkt ikke foreligge noen slik nær og påregnelig tilknytning til inntektservervet, slik at fradragsrett dermed er avskåret. Er lovovertrederen en ansatt som ikke kan identifiseres med arbeidsgiveren, kan fradragsrett likevel foreligge hos arbeidsgiveren, selv om den ansatte har handlet forsettlig. Se FIN i Utv. 1984/52.Som utgangspunkt er tilknytningskravet ikke oppfylt for påståtte straffbare handlinger som ikke har noe med inntektservervet å gjøre, for eksempel ved anklager om vinningsforbrytelser, voldsforbrytelser mv. Tilknytningskravet kan likevel være oppfylt hvis en fellende dom vil virke ødeleggende for fremtidige inntektserverv. Blir en kjent skyldig, vil kostnadene vanligvis ikke ha tilstrekkelig tilknytning til noe fremtidig inntektserverv, slik at kostnadene ikke er fradragsberettigede. Er det en ansatt som ikke kan identifiseres med arbeidsgiveren som blir kjent skyldig, kan det likevel foreligge fradragsrett hvis arbeidsgiveren har kostnader med å begrense skadevirkningene for foretaket.Fradrag for prosesskostnader er ikke begrenset til prosesskostnader før domstolsbehandling.Om et tilfelle hvor vilkårene for fradrag ikke var oppfylt, se LRD 27. mai 1983 i Utv. 1984/243.Dersom det er tvil om vilkårene for fradrag er oppfylt, kan tidfestingen utsettes til dette er avklart. Dette er tilfelle hvor det foreligger siktelse eller tiltale for forsettlig handling. Fradragsrett vil da som hovedregel kun foreligge dersom skattyter blir frikjent eller siktelsen/tiltalen for forsett frafalles. Er prosesskostnadene fradragsført det året de ble pådratt og det viser seg at vilkårene for fradrag ikke er oppfylt, må fradragsføringen reverseres. Dette kan gjøres enten ved å endre fastsettingen tilbake i tid, eller å inntektsføre tilsvarende beløp i det året avklaringen finner sted. Dersom fristene for endring av fastsettingen i henhold til skatteforvaltningslovens regler er ute, må korrigeringen foretas som en inntektsføring i det året avklaringen finner sted.

3.12 Trygdetvist

Kostnader til bistand for å oppnå høyere skattepliktige trygdeytelser, f.eks. uføretrygd, er fradragsberettiget. Fradraget inngår i minstefradraget.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.