Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

 • Skriv ut


Innhold: K

Kommuner


 • Sktl. § 2-2, § 2-5, § 2-30, § 2-38
 • Endringslov 13. des. 2013 IX, overgangsregel ved innføringen av sktl. § 2-5 annet ledd bokstav c.

1 Generelt om skatteplikten

Kommuner og fylkeskommuner er i utgangspunktet unntatt fra skatteplikt etter sktl. § 2-30 første ledd bokstav c. Skattefriheten gjelder både formues- og inntektsskatt. Unntak fra regelen om skattefrihet gjelder for visse typer formue og inntekt etter sktl. § 2-5, se nedenfor.Inntekt av aksjer er i utgangspunktet omfattet av det generelle skattefritaket. I den grad det generelle skattefritaket ikke gjelder, er kommuner og fylkeskommuner omfattet av fritaksmetoden, jf. sktl. § 2-5 tredje ledd og § 2-38 første ledd bokstav g. Om fritaksmetoden, se emnet «Fritaksmetoden».Skattefriheten gjelder ikke for kommunalt eide selskaper mv. som er egne skattesubjekter. Interkommunale selskaper organisert etter lov om interkommunale selskaper 29. januar 1999 nr. 6 skattlegges på samme måte som aksjeselskaper, jf. sktl. § 2-2 første ledd bokstav g, og omfattes av fritaksmetoden som subjekt etter sktl. § 2-38 første ledd bokstav c.Et samarbeid mellom kommuner etter kommuneloven § 27 som ikke drives av et eget rettssubjekt, følger skattelovens regler for kommuner. Det samme gjelder hvor slikt samarbeid drives av et eget rettssubjekt, jf. Prop. 1 LS (2013-2014) pkt. 11.5.4 s. 202.

2 Utenlandske kommuner og offentlige organer

Skattefriheten gjelder bare for norske kommuner og fylkeskommuner. Utenlandske kommuner og offentlige organer omfattes ikke, jf. SKD 28. oktober 2010 i Utv. 2010/1505. Utenlandske enheter innenfor EØS som tilsvarer norske kommuner er imidlertid fritatt for skatt for aksjeutbytte etter § 2-38 første ledd bokstav i jf. bokstav g, og femte ledd. Skattefriheten forutsetter at det dreier seg om et overordnet offentlig organ, som har ansvar for bestyrelse av og utøvelse av offentlige oppgaver i et bestemt distrikt i det aktuelle landet.

3 Formuesskatt for kommuner og fylkeskommuner

3.1 Fylkeskommuner

Fylkeskommuner har formuesskatteplikt for
 • eiendom eller innretning utenfor fylkeskommunens område, jf. sktl. 2-5 første ledd bokstav d
 • formue knyttet til rederivirksomhet, jf. sktl. § 2-5 første ledd bokstav c. Det skal likevel ikke svares formuesskatt av formue i rederivirksomhet som drives til lettelse av trafikken til og fra fylket eller innenfor fylket, når fylkeskommunen ikke oppebærer direkte utbytte av virksomheten.

3.2 Primærkommuner

Kommuner (dvs. primærkommuner) har som utgangspunkt formuesskatteplikt for eiendom eller innretning utenfor kommunens område, jf. sktl. § 2-5 annet ledd bokstav b. Det er likevel ikke formuesskatteplikt for
 • vannledning med tilhørende dammer og bassenger
 • gravplass, krematorium med urnelund og urnehall, sykehus og feriekoloni. Det foreligger likevel skatteplikt for formue knyttet til virksomhet som kommunen driver i tilknytning til slik eiendom og som går ut over eiendommens egentlige formål.

3.3 Gjeld

Ved fastsettingen av formuen har kommuner og fylkeskommuner fradragsrett for gjeld med et beløp som svarer til halvparten av den skattepliktige bruttoformuen, jf. sktl. § 4-53 første ledd.Drives det skattepliktig økonomisk virksomhet i tilknytning til eiendom eller innretning utenom kommunens område som er fritatt for skatteplikt etter § 2-5 annet ledd bokstav b nr. 2, er det ikke fradragsrett for gjeld som knytter seg til slik virksomhet. Slik bruttoformue skal heller ikke regnes med ved beregningen av størrelsen på den skattepliktige bruttoformuen som danner grunnlag for gjeldsfradrag etter sktl. § 4-53 første ledd.

4 Inntektsskatt for kommuner og fylkeskommuner

4.1 Kommuners og fylkeskommuners produksjon, omsetning, overføring eller distribusjon av vannkraft

Kommuner og fylkeskommuner har skatteplikt for inntekt knyttet til produksjon, omsetning, overføring eller distribusjon av vannkraft utover omsetning av konsesjonskraft, jf. sktl. § 2-5 første ledd bokstav a og annet ledd bokstav a. Om omfanget av skatteplikten, se emnet «Kraftforetak», pkt. 5.1.Kommuner og fylkeskommuner har i utgangspunktet også skatteplikt for gevinst ved realisasjon av aksjer og andeler i aksjeselskap, allmennaksjeselskap eller annet selskap som er eget skattesubjekt og som på tidspunktet for kommunens/fylkeskommunens erverv eller senere driver virksomhet som omfattes av sktl. § 2-5 første ledd bokstav a, eller direkte eller indirekte eier aksjer og andeler i selskap som driver slik virksomhet, jf. sktl. § 2-5 første ledd bokstav b og annet ledd bokstav a. Kommuner og fylkeskommuner omfattes imidlertid av fritaksmetoden, jf. sktl. § 2-38 første ledd bokstav g. Gevinst på slike aksjer vil derfor normalt være fritatt for skattlegging og tap er ikke fradragsberettiget, jf. sktl. § 2-5 tredje ledd.

4.2 Kommuners skatteplikt for konkurranseutsatt avfallshåndtering

4.2.1 Generelt
Kommuner er i følge sktl. § 2-5 annet ledd bokstav c skattepliktig for inntekt knyttet til konkurranseutsatt avfallshåndtering. Skatteplikten gjelder for alle stadier i avfallsprosessen, herunder
 • innsamling
 • transport
 • mottak
 • oppbevaring
 • behandling og
 • etterkontroll av avfall mv.
Videre foreligger det skatteplikt for inntekt fra omsetning og levering av produkter av avfall, herunder elektrisk energi og fjernvarme mv.Skatteplikten gjelder ikke håndtering av husholdningsavfall fra kommunens egne innbyggere som utgjør kommunens lovpålagte plikt etter forurensningsloven §§ 29, 30 og 31, jf. § 34. Skattefriheten gjelder for alle stadier i avfallsprosessen for slikt avfall. Dette gjelder f.eks. omsetning av sluttprodukter av lovpålagt avfall, forutsatt at kommunen tar med denne inntekten i regnestykket når den fastsetter avfallsgebyret for innbyggerne i tråd med selvkostprinsippet, jf. Prop. 1 LS (2013-2014) pkt. 11.5.2 s. 199.Hvis kommunen også utfører tjenester som håndtering av husholdningsavfall fra andre kommuner og/eller næringsavfall, foreligger det skatteplikt for inntektene fra de andre kommunene og/eller for inntektene fra håndtering av næringsavfall.Som næringsavfall anses også avfall fra kommunens egne virksomheter, institusjoner og bygg mv. Fordelen ved at egen etat eller kommunale foretak henter og behandler eget avfall anses som skattepliktig uttak etter sktl. § 5-2, jf. Prop. 1 LS (2013-2014) pkt. 11.5.2 s. 199.Om skatteplikt/skattefrihet for kommunalt eide selskaper som driver med avfallshåndtering, se emnet «Skattefrie institusjoner mv.», pkt. 3.4.13.
4.2.2 Fordeling av inntekter og kostnader fra lovpålagt avfallshåndtering og avfallshåndtering som utføres i et marked
Kommuner som utfører avfallshåndtering i et marked, i tillegg til den lovpålagte oppgaven om håndtering av husholdningsavfall fra egne innbyggere, må henføre inntekter og kostnader til hhv. den skattefrie og skattepliktige delen i samsvar med skattelovens alminnelige tilordningsregler. Departementet er gitt fullmakt til å gi nærmere regler om fordelingen, jf. sktl. § 2-5 annet ledd bokstav c tredje punktum.
4.2.3 Begrensning av fradragsretten for gjeldsrenter
I følge sktl. § 2-5 annet ledd bokstav c tredje punktum er Finansdepartementet gitt fullmakt til å gi regler om begrensning av fradragsretten for gjeldsrenter etter sktl. § 6-40 fjerde ledd som knytter seg til inntekt av skattepliktig avfallshåndtering. I følge Prop. 1 LS (2013-2014) bør regelen om fradragsrett for gjeldsrenter som knytter seg til inntekt av avfallshåndtering være den samme uavhengig av om rentene knytter seg til avfallsvirksomhet i egen eller i annen kommune. Det er ved redaksjonens avslutning ikke gitt regler for begrensning av fradragsretten for gjeldsrenter.
4.2.4 Overgangsregler
Inngangsverdi per 1. januar 2014 for driftsmidler som inngår i den konkurranseutsatte avfallshåndteringsvirksomheten fastsettes til enten
 • anskaffelsesverdi, tillagt senere påkostninger, nedskrevet med de skattemessige avskrivningssatsene som gjelder for de ulike driftsmidlene for eiertiden fram til og med inntektsåret 2013, eller
 • markedsverdi per 1. januar 2014.

4.3 Særlig om fylkeskommuners skatteplikt

I tillegg til inntekter som nevnt i pkt. 4.1, er fylkeskommuner skattepliktige for
 • eiendom eller innretning utenfor fylkeskommunens område, jf. sktl. § 2-5 første ledd bokstav d
 • rederivirksomhet, jf. sktl. § 2-5 første ledd bokstav c. Dette gjelder likevel ikke rederivirksomhet som drives til lettelse av trafikken til og fra fylket eller innenfor fylket, når fylkeskommunen ikke oppebærer direkte utbytte av virksomheten.

4.4 Særlig om kommuners skatteplikt

I tillegg til inntekter som nevnt i pkt. 4.1 og pkt. 4.2, er kommuner i utgangspunktet skattepliktig for eiendom eller innretning utenfor kommunens område, jf. sktl. § 2-5 annet ledd bokstav b. Selv om eiendommen eller innretningen ligger utenfor kommunens område, er det likevel ikke skatteplikt for inntekt av
 • vannledning med tilhørende dammer og bassenger
 • gravplass, krematorium med urnelund og urnehall, sykehus og feriekoloni. Det er likevel skatteplikt for inntekt av virksomhet som kommunen driver i tilknytning til slik eiendom og som går ut over eiendommens egentlige formål.

4.5 Renter av gjeld

Kommuner og fylkeskommuner har bare fradragsrett for gjeldsrenter som knytter seg til gjeld som kommer til fradrag ved fastsettingen av skattepliktig formue, jf. pkt. 3.2. Siden kommuner og fylkeskommuner som hovedregel ikke har formuesskatteplikt for eiendom og anlegg som ligger innenfor kommunens/fylkeskommunens område, jf. pkt. 3, vil det heller ikke foreligge fradragsrett for gjeldsrenter som knytter seg til virksomhet innenfor kommunens område. Dette gjelder selv om den kommunale virksomheten er skattepliktig.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.