Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

 • Skriv ut


Innhold: M

Merkostnader – arbeidsopphold med overnatting utenfor Norge


 • Sktl. § 3-1, § 6-1 og § 6-13.
 • FSFIN § 3-1.

1 Generelt

Nedenfor behandles vilkår for fradrag og størrelsen av fradraget for losji, besøksreiser og andre merkostnader som følge av arbeidsopphold utenfor hjemmet for skattyter som er skattepliktig som bosatt i Norge etter norsk intern rett, men hvor stedet for arbeidet og overnattingen er i utlandet.Om fradrag for merkostnader ved arbeidsopphold med overnatting utenfor hjemmet når stedet for arbeidsopphold er i Norge, se de andre emnene om merkostnader og emnet «Utland – lønnsinntekter og pensjonsinntekter mv.», pkt. 12.2.Om reglene i norsk intern rett for inntreden og opphør av skatteplikt som bosatt i Norge, se emnet «Utland – skattemessig bosted».Om når en arbeidsinntekt opptjent i utlandet er skattepliktig til Norge, se emnet «Utland – lønnsinntekter og pensjonsinntekter mv.».Om personer som bor i en grensekommune på den ene siden og arbeider i en grensekommune på den andre siden av grensen mellom Sverige og Norge eller grensen mellom Finland og Norge, se emnet «Utland – grensegjengere».

2 Vilkår for fradrag

2.1 Hovedregel

2.1.1 Generelt
Skattytere som av hensyn til sitt arbeid i utlandet bor utenfor hjemmet, har som hovedregel fradragsrett for merkostnadene til losji, besøksreiser og andre merkostnader som følge av arbeidsoppholdet, jf. sktl. § 6-1 og § 6-13. Fradragsretten gjelder bare i forbindelse med arbeidsinntekt som er skattepliktig til Norge etter norsk intern rett. Om behandling av arbeidsinntekt opptjent i utlandet og fradrag knyttet til denne i forbindelse med unngåelse av dobbeltbeskatning, se emnet «Utland – unngåelse av dobbeltbeskatning».Fradragsretten gjelder for arbeidsopphold både i og utenfor virksomhet.Fradragsretten gjelder både gifte, samboere og enslige, når vilkårene for øvrig er oppfylt.Det er i utgangspunktet en forutsetning for fradragsretten etter sktl. § 6-13 at skattyteren har hatt arbeidsopphold utenfor den boligen som anses som vedkommendes hjem, se pkt. 3.1. Om fradragsrett for merkostnader som følge av arbeidsoppholdet i utlandet når skattyter ikke har bolig i Norge som han besøker, se pkt. 3.3. Det gis ikke fradrag for ektefelles, barns eller andres kostnader til reise for å besøke skattyteren på arbeidsstedet eller for kostnader til kost og losji i forbindelse med slikt besøk.
2.1.2 Vilkår om betaling via bank
Det er etter sktl. § 6-51 et vilkår for fradragsrett at betaling har skjedd via bank eller annet foretak med rett til å drive betalingsformidling, dersom beløpet overstiger kr 10 000 for samme leveranse/tjeneste til samme mottaker i løpet av året. Dette vil f.eks. gjelde leie av bolig på stedet for arbeidsoppholdet. Nærmere om kravet til betaling via bank mv., se emnet «Kostnader – allment om fradrag», pkt. 5.

2.2 Unntak, person som krever 10 % standardfradrag ved fastsettingen

Person som krever 10 % standardfradrag for utenlandske arbeidstakere etter sktl. § 6-70 ved fastsettingen, kan ikke i tillegg kreve fradrag for merkostnader ved arbeidsopphold utenfor hjemmet. Om behandling av godtgjørelser til dekning av merkostnadene for slike arbeidstakere eller når arbeidsgiver dekker kostnadene til kost og/eller losji, se emnet «Utland – lønnsinntekter og pensjonsinntekter mv.», pkt. 13.

3 Når anses skattyteren å bo utenfor hjemmet

3.1 Nærmere om kravet til å bo utenfor hjemmet

Det er et vilkår for fradragsrett for merkostnader etter sktl. § 6-13 at skattyter på grunn av sitt arbeid bor (overnatter) utenfor den boligen som anses som skattyterens hjem, dvs. som hovedregel det skattemessige bostedet. Om når det foreligger fradragsrett for merkostnader etter sktl. § 6-1, se pkt. 3.3.

3.2 Skattytere som arbeider utenfor Norge og har bolig både i Norge og i utlandet

3.2.1 Generelt om vilkår
Skattyter har krav på fradrag for merkostnader ved opphold i utlandet, herunder merkostnader til bolig, når han/hun
 • anses bosatt i Norge etter norsk intern rett
 • er skattepliktig til Norge for inntekt av arbeid utført i utlandet
 • disponerer selvstendig bolig i Norge som han/hun pendler hjem til, og
 • har bolig på stedet for arbeidsoppholdet i utlandet (eid eller leid) som i forhold til hjemmet i Norge har status som pendlerbolig.
Fradragsretten for merkostnader gjelder også om ektefelle og barn følger med til utlandet. Fradragsretten gjelder uavhengig av reglene om bosted i FSFIN § 3-1 fordi disse reglene ikke gjelder forholdet mellom bolig i Norge og bolig i utlandet, men bare mellom boliger i Norge. Grensedragningen mellom hva som skal anses som selvstendig og uselvstendig bolig avgjøres imidlertid etter kriteriene i FSFIN § 3-1-4, se emnet «Bosted – skattemessig bosted», pkt. 6.4.
3.2.2 Krav til boligen i Norge
For at boligen i Norge skal anses som selvstendig (se pkt. 3.2.1 tredje strekpunkt), kreves det en boenhet som
 • har minst 30 kvadratmeter areal av primærrom
 • har innlagt vann og avløp
 • pendleren eier eller disponerer for et tidsrom som må forutsettes å få en varighet av minst ett år, og
 • pendleren har tilgang til alle ukens dager,
jf. FSFIN § 3-1-4. Er boligen i utlandet uselvstendig (mindre enn 30 kvm boareal/P-rom og/eller uten vann og avløp) kan også den boligen skattyter pendler hjem til i Norge være uselvstendig.
3.2.3 Krav til reisehyppighet
For at boligen i utlandet skal ha status som pendlerbolig, kreves det en viss reisehyppighet til boligen i Norge. Kravet til reisehyppighet må vurderes blant annet i forhold til reiseavstand, reisemuligheter og reisekostnader. Hvis tjenestestedet er utenfor Europa, kreves det i utgangspunktet minimum to hjemreiser i året. Er tjenestestedet i Europa, kreves det i utgangspunktet fire hjemreiser i året. Om tjenestestedet er i Sverige, Danmark eller Finland, kreves det i utgangpunktet 8 hjemreiser i året. For arbeidstakere som tiltrer/avslutter arbeidsforholdet i løpet av inntektsåret, må kravene til antall reiser reduseres forholdsmessig ut fra lengden på arbeidsforholdet det aktuelle inntektsåret. Hele husstanden trenger ikke å være med på reisene.Når arbeidstakerens familie blir boende i det felles hjemmet i Norge, er det ikke krav til reisehyppighet. Med familie menes i denne sammenhengen:
 • ektefelle (gjelder ikke separerte ektefeller, med mindre de har etablert felles hjem igjen, og meldepliktige samboere),
 • barn som i løpet av året ikke fyller 22 år eller mer (egne barn, fosterbarn eller adoptivbarn). Det er ikke et krav at barnet forsørges, og
 • egne søsken, herunder halvsøsken og adoptivsøsken, men bare når arbeidstakeren forsørger minst en av dem.
3.2.4 Størrelsen på fradragene
Fradrag for besøksreiser gis for faktiske reiser mellom stedet for arbeidsoppholdet og hjemmet i Norge. Hvis ektefelle er med til utlandet uten at han/hun også arbeider der, er det bare fradragsrett for skattyters egne reisekostnader. Nærmere om beregningen av fradraget, se emnet «Merkostnader – besøksreiser til hjemmet».Dokumenterer ikke skattyter høyere kostnader, gis det et sjablongfradrag for merkostnader til kost som følge av arbeidsoppholdet i utlandet tilsvarende den laveste satsen (hybel-/brakkesats), se emnet «Merkostnader – kost og losji ved overnatting utenfor hjemmet», pkt. 8.3. Arbeider begge ektefellene i utlandet, skal begge ha et slikt fradrag.Det gis bare fradrag for faktiske merkostnader til bolig i utlandet. Kostnadene må kunne dokumenteres.

3.3 Skattytere som arbeider utenfor Norge og ikke har bolig i Norge som vedkommende besøker

3.3.1 Spesielt om skattytere som arbeider utenfor Norge og bare overnatter i én bolig i utlandet
I samsvar med lang praksis innrømmes det fradrag med hjemmel i sktl. § 6-1 for merkostnader ved arbeidsopphold i utlandet når skattyter
 • anses bosatt i Norge etter norsk intern rett
 • ikke har tatt fast opphold i utlandet
 • er skattepliktig til Norge for inntekt av arbeid utført i utlandet, og
 • overnatter bare i bolig ved stedet for arbeidsoppholdet i utlandet uten å besøke egen bolig verken i Norge eller i utlandet.
Alle vilkårene må være oppfylt.Dokumenterer ikke skattyter høyere kostnader, gis det et sjablongfradrag for merkostnader til kost som følge av arbeidsoppholdet i utlandet tilsvarende den laveste satsen (hybel-/brakkesats), se emnet «Merkostnader – kost og losji ved overnatting utenfor hjemmet», pkt. 8.3. Arbeider begge ektefellene i utlandet, skal begge ha slikt fradrag.Fradragsretten for merkostnader som følge av arbeidsoppholdet i utlandet gjelder også for personer som tar midlertidig arbeidsopphold i utlandet og som har leid ut boligen i Norge i fraværsperioden, f.eks. familieforsørgere hvor familien følger med til utlandet.Det er ikke fradragsrett for kostnader til losji i slike tilfeller hvor skattyter ikke har bolig i Norge som han/hun besøker, se finansministerens svar 23. mai 2005 på spørsmål nr. 756, Stortingsforhandlingene, Dokument nr. 15 (2004-2005).Selv om skattyter reiser til Norge, gis det ikke fradrag for kostnader til besøksreise dersom han/hun ikke har bolig tilgjengelig for egen boligbruk i Norge. Dette gjelder enten vedkommende ikke har egen bolig i Norge eller om boligen i Norge er utleid. Skattyter som har leid ut boligen i Norge, kan etter omstendighetene likevel kreve fradrag for reisekostnader som er pådratt for å føre tilsyn med den utleide boligen, jf. sktl. § 6-1.Fradragsretten for merkostnader gjelder normalt ikke for personer som har tatt fast opphold i utlandet og ikke disponerer bolig i Norge, men som fremdeles anses skattepliktig som bosatt i Norge etter norsk intern rett.
3.3.2 Spesielt om skattytere som arbeider utenfor Norge og overnatter vekselvis i to eller flere boliger i utlandet
For skattytere som
 • anses bosatt i Norge etter norsk intern rett,
 • ikke har tatt fast opphold i utlandet
 • er skattepliktig til Norge for inntekt av arbeid utført i utlandet,
 • ikke har bolig i Norge, og
 • overnatter vekselvis i en bolig ved stedet for arbeidsoppholdet i utlandet og en annen bolig i utlandet,
må det vurderes hvilken bolig i utlandet som skal anses som skattyterens hjem. I disse tilfellene gjelder ikke reglene om bosted i sktl. § 3-1 og FSFIN § 3-1 direkte, men reglene anvendes så langt de passer.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.