Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

 • Skriv ut


Innhold: M

Merkostnader – besøksreiser til hjemmet


 • Sktl. § 6-13, § 6-44, og § 6-70.
 • FSFIN § 5-11-1, § 5-12-10, § 6-13 og § 6-44-5.
 • Skattedirektoratets forskuddssatser for 2017 punkt 8.3
 • Takseringsreglene § 1-3-5 og § 1-3-10.

1 Nøkkeltall

Satsene for avstandsfradraget er
 • kr 1,56 per km for de første 50 000 km
 • kr 0,76 per km for det overskytende
Bunnfradraget er kr 22 000 samlet for besøksreiser og arbeidsreiser, jf. sktl. § 6-44 første ledd.Faktiske kostnader til bom og ferge må overstige kr 3 300, jf. FSFIN § 6- 44-5 og § 6-44-4.

2 Generelt

I dette emnet behandles bare avstandsfradraget mv. ved besøksreise mellom bolig på hjemstedet (skattemessig bosted) og bolig i tilknytning til arbeidsstedet (pendlerbolig). Generelt om klassifisering av reiser og om grensen mellom besøksreise og yrkesreise, se emnet «Reise – avgrensning mellom arbeidsreiser, besøksreiser og yrkesreiser».Om fradrag for kostnader til kost og losji ved arbeidsopphold med overnatting utenfor hjemmet, se emnet «Merkostnader – kost og losji ved overnatting utenfor hjemmet».Om vilkårene for at skattyter som har arbeidsopphold i Norge skal anses å pendle til hjem i utlandet, se emnet «Merkostnader – pendler med hjem i utlandet».Om skattyter skattemessig bosatt i Norge som har merkostnader ved arbeidsopphold med overnatting utenfor Norge, se emnet «Merkostnader – arbeidsopphold med overnatting utenfor Norge».

3 Vilkår for fradrag

3.1 Hovedregel

3.1.1 Generelt
Skattyter som av hensyn til sitt arbeid må bo utenfor hjemmet, har som hovedregel fradragsrett for reise ved besøk i hjemmet, jf. sktl. § 6-13 første ledd. Fradragsretten gjelder for arbeidsopphold både i og utenfor virksomhet. Videre gjelder fradragsretten både under yrkesopphold og pendleropphold ved arbeidsstedet.Fradragsretten gjelder både gifte, samboere og enslige, når vilkårene for øvrig er oppfylt.Fradragsretten gjelder bare i forbindelse med inntekt som er skattepliktig til Norge etter skatteloven eller etter petroleumsskatteloven. Fradragsretten omfatter således også skattyter som har sitt hjem i en annen stat, og som pendler mellom dette hjemmet og norsk sokkel, jf. FSFIN § 6-13-11.Det er som hovedregel en forutsetning for fradragsrett at skattyteren har hatt arbeidsopphold utenfor en bolig som skattemessig anses som vedkommendes hjem etter norsk intern rett, se nærmere emnet «Bosted – skattemessig bosted».Fradragsretten gjelder i prinsippet for merkostnader både for skattytere som er skattepliktig som bosatt i Norge etter norsk intern rett og for skattytere med begrenset skatteplikt til Norge. Det samme gjelder hvis skattyter er å anse som bosatt i Norge etter norsk intern rett, men som bosatt i utlandet etter skatteavtale, forutsatt at arbeidsinntekten er skattepliktig til Norge.Om fradrag for kost på besøksreiser hvor selve reisen mellom hjemmet og pendlerboligen/arbeidsstedet varer mer enn 6 timer men ikke medfører overnatting, og skattyter har hatt fri kost på arbeidsstedet, se emnet «Merkostnader – kost ved reiser/fravær fra hjemmet uten overnatting» og takseringsreglene § 1-3-5.
3.1.2 Opphold underveis på besøksreisen
Stopp/opphold underveis på besøksreisen mellom pendlerboligen/arbeidsstedet og hjemmet, fratar ikke reisen karakteren av å være en besøksreise. Eventuell lengre reisestrekning som følge av oppholdet, øker ikke avstandsfradraget. Kreves fradrag for flybillett, jf. FSFIN § 6-44-5 annet ledd, og billetten blir dyrere på grunn av oppholdet underveis, er det bare fradragsrett for det reisen ville kostet uten oppholdet.
3.1.3 Besøksreiser til andre steder enn det skattemessige hjemmet
Fradragsretten for besøksreiser gjelder bare ved reise til det skattemessige hjemmet. Reisekostnader skattyter pådrar seg dersom han velger å besøke et annet sted enn hjemmet i en helg/friperiode, anses ikke som reisekostnad ved besøk i hjemmet etter sktl. § 6-13. Det gis derfor ikke fradrag for slike reiser selv om kostnadene er lavere enn kostnadene ved å reise hjem.Det gis ikke fradrag for ektefelles, barns eller andres kostnader til reise for å besøke skattyteren på arbeidsstedet eller for kostnader til kost og losji i forbindelse med slikt besøk.

3.2 Unntak, person som krever 10 % standardfradrag ved fastsettingen

Person som krever 10 % standardfradrag for utenlandske arbeidstakere ved fastsettingen, kan ikke i tillegg kreve fradrag for kostnader til besøksreise til hjemmet, jf. sktl. § 6-70 tredje ledd. Dette gjelder uavhengig av om skattyteren er å anse som bosatt i Norge etter norsk intern rett eller vedkommende har begrenset skatteplikt til Norge for arbeidsinntekten. Om behandling av godtgjørelser til dekning av merkostnadene for slike arbeidstakere eller når arbeidsgiver dekker kostnadene ved besøksreiser til hjemmet, se emnet «Utland – lønnsinntekter og pensjonsinntekter mv.», pkt. 13.

3.3 Hvor skattyter anses å ha sitt hjem

3.3.1 Generelt
Det er et vilkår for fradragsrett for besøksreiser at skattyter på grunn av sitt arbeid bor (overnatter) utenfor den boligen som etter skattereglene anses som skattyterens hjem. Som hovedregel er dette det skattemessige bostedet. Om hva som er skattemessig bosted, se emnet «Bosted – skattemessig bosted».Skattyteren anses ikke å ha sitt hjem i en boenhet i en periode hvor den er leid ut til andre.
3.3.2 Skattyter som arbeider i Norge og pendler til hjem i utlandet
Om når skattyter som arbeider i Norge kan anses å pendle til hjem i utlandet, se emnet «Merkostnader – pendler med hjem i utlandet».
3.3.3 Skattyter som arbeider utenfor Norge
Om tilfeller der skattyter har arbeidsopphold med overnatting utenfor Norge, se emnet «Merkostnader – arbeidsopphold med overnatting utenfor Norge».

3.4 Spesielt om studenter, vernepliktige mv.

Skattytere som oppholder seg utenfor hjemmet helt eller hovedsakelig av andre grunner enn inntektsgivende arbeid eller virksomhet, gis ikke fradrag for besøksreise til hjemmet selv om de tar arbeid på oppholdsstedet. Slike skattytere vil vanligvis heller ikke ha krav på fradrag for besøksreiser til hjemmet selv om de tar en jobb på hjemstedet i helgene eller feriene. Dette vil f.eks. gjelde for heltidsstudenter og vernepliktige i forsvaret som ikke mottar skattepliktig lønn for å gjennomføre studier eller militærtjeneste.Studenter som f.eks. i sommerferien tar heltidsarbeid på studiestedet og derfor bor utenfor hjemmet hovedsakelig på grunn av arbeidet i denne perioden, vil imidlertid ha krav på fradrag for besøksreiser til hjemmet i samme periode. Om fradrag for studenter som mottar lønn for å studere, se emnet «Utdanning – tilskudd og kostnader».Skattyter som har heltidsarbeid og som samtidig er deltidsstudent vil også ha krav på fradrag for besøksreiser til hjemmet (skattemessig bosted). Dette gjelder selv om valg av arbeidssted er påvirket av studiene.

4 Fradragets størrelse

4.1 Reiser til hjem i Norge og innenfor EØS-området

4.1.1 Generelt
Hovedregelen er at fradraget for besøksreiser til hjem i Norge og innenfor EØS-området skal fastsettes etter de samme satsene, beregningsmåtene og med eventuelle reduksjoner som for reiser mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise), se sktl. § 6-13 første ledd siste punktum, jf. § 6-44 og FSFIN § 6-44. Se nærmere emnet «Reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser)». Dette gjelder for eksempel:
 • avstandsfradraget, se forskuddssatsene for 2017, (fastsettes endelig i takseringsreglene § 1-3-10) som er
  • kr 1,56 per km for de første 50 000 km
  • kr 0,76 per km for det overskytende
 • bunnfradraget på kr 22 000 (sktl. § 6-44 første ledd annet punktum),
 • minstegrensen på kr 3 300 for fradrag for bompenger eller fergekostnader (FSFIN § 6-44-4 første ledd),
 • 50 000 km-grensen for høyeste fradragssats (FSFIN § 6-44-1 første ledd).
Disse reglene anvendes under ett for besøksreiser og for reiser mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise). Om særregel ved bruk av fly på besøksreise, se pkt. 4.1.2. Nærmere om anvendelse av bunnfradraget, se pkt. 6.3.Om maksimalt antall kilometer det kan gis fradrag for i året, se pkt. 4.1.3.Besørges transporten av arbeidsgiver helt eller delvis, kan ikke skattyteren kreve fradrag etter sats for denne delen av reisen, se FSFIN § 6-44-1 tredje ledd. Dette gjelder også der flere transportselskaper inngår avtale om å besørge transporten for hverandres ansatte, se HRD i Utv. 2004/261 (Rt. 2004/344) (Pryme). Om fradrag for eventuell egenbetaling i slike tilfeller, se emnet «Reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser)», pkt. 2.5.
4.1.2 Særregel om bruk av fly på besøksreiser
Hvis det er brukt fly på besøksreise, kan skattyter velge å kreve fradrag for faktiske kostnader til flybillett istedenfor avstandsfradrag for flyreisen, se FSFIN § 6-44-5 annet ledd. I tillegg skal skattyter ha avstandsfradrag mv. for den øvrige delen av reisen. Forutsetningen for å få fradrag for kostnader til fly er at kostnadene til flyreisen kan dokumenteres med billett, kvittering eller annen dokumentasjon fra flyselskapet. Dokumentasjonen skal ikke vedlegges skattemeldingen, men skal legges frem hvis skattemyndighetene ber om det.For billettløse reiser må utgiftene kunne legitimeres med en reisebeskrivelse/spesifisert reisekvittering fra reiseselskapet som gir opplysninger om foretatte reiser, arbeidstakers navn, tid og sted for avreise og ankomst samt pris. Kan ikke reiseselskapet levere en reisebeskrivelse/spesifisert reisekvittering for foretatte reiser, må det kunne dokumenteres på annen måte at utgiften er pådratt. For flyreiser betalt med kredittkort vil det sammen med belastningen for reisen ofte forekomme opplysninger om reisestrekning, dato og navn på den reisende. Dette anses som tilstrekkelig dokumentasjon. Dersom utskrift fra kreditt- eller bankkort som er benyttet ved betalingen ikke inneholder opplysninger om reisestrekning mv., må det i tillegg kunne fremskaffes bestillingsbekreftelse/reisedokument og boardingkort/setekvittering. Slik dokumentasjon sett under ett anses å være tilstrekkelig dokumentasjon på lik linje med reisebeskrivelse/spesifisert reisekvittering for gjennomførte reiser.Velger skattyteren å kreve avstandsfradrag for flyreisen, skal avstanden på denne delen av reisen ikke settes til flystrekningen, men til korteste strekning av bilvei eller rutegående transportmiddel på land eller sjø/vann mellom pendlerbolig og hjem. Måtte skattyteren ha passert bom eller betalt for bilen på ferge hvis han ikke hadde brukt fly, kan han ikke kreve fradrag som om han hadde hatt disse kostnadene. For faktiske kostnader til flyreiser til hjem innenfor EØS-området er det ingen beløpsbegrensning.Om kombinasjon av avstandsfradraget og fradrag for faktiske kostnader til flyreiser, se pkt. 4.1.3.
4.1.3 Maksimalt antall kilometer i året for besøksreiser og arbeidsreiser
Avstandsfradrag for reise mellom hjem og arbeidssted og fradrag for besøksreiser til hjem i Norge eller i andre land innenfor EØS-området, kan ikke gis for den delen av total reiseavstand som til sammen overstiger 75 000 kilometer per kalenderår, jf. sktl. § 6-44 første ledd. Dette innebærer at skattyter som bare har reiser hvor det kreves avstandsfradrag etter kilometersats, får et maksimalt årlig fradrag på kr 97 000 ((50 000 km x kr 1,56) + (25 000 km x kr 0,76)) før reduksjon med bunnfradraget kr 22 000. Maksimalt faktisk fradrag blir etter dette kr 75 000. Hvis skattyter reiser med fly og krever fradrag for faktiske kostnader til flybillett, samtidig som han bruker bil/kollektiv transport på noen av reisene/deler av reisene, skal maksimal reiseavstand etter sktl. § 6-44 første ledd ikke reduseres med reiseavstanden knyttet til flyreisene.

4.2 Reiser til hjem utenfor EØS-området

4.2.1 Generelt
Reglene om avstandsfradrag gjelder i utgangspunktet ikke for skattyter som reiser til hjem utenfor EØS-området. For slike hjemreiser skal det gis fradrag for dokumenterte utgifter dersom skattyter bruker andre transportmidler enn privatbil, jf. sktl. § 6-44 annet ledd første punktum. Kan skattyter dokumentere bruk av privatbil til hjemreisene, gis likevel fradrag for utgiftene etter kilometersatsene som benyttes ved standardisert avstandsfradrag etter satsene ovenfor. Om begrensning av fradraget til årlig maksimumsbeløp, se pkt. 4.2.2.
4.2.2 Maksimalt fradragsbeløp
For reiser til hjem utenfor EØS-området er det fastsatt et maksimalt fradragsbeløp for samlede årlige reiseutgifter på kr 92 500 før reduksjon med bunnfradraget på kr 22 000, jf. sktl. § 6-44 annet ledd. Maksimalt årlig fradrag for slike reiser blir etter dette kr 70 500. Det maksimale fradragsbeløpet inkluderer også eventuelt avstandsfradrag for daglige reiser mellom pendlerbolig og arbeidstedet. Maksimumsfradraget omfatter også kostnader til bompasseringer og ferge når skattyter bruker bil. Utgifter til kost og eventuelt losji ved overnatting på selve reisen kan fradras i tillegg til maksimumsbeløpet.

4.3 Parkeringskostnader

Det gis ikke fradrag for faktiske parkeringskostnader på besøksreise i tillegg til avstandsfradraget. Dette gjelder også parkeringskostnader som påløper under selve arbeidsoppholdet der skattyter for eksempel bruker bil hjemmefra til flyplass. Om fradragsrett for parkeringskostnader ved pendlerbolig, se emnet «Merkostnader – kost og losji ved overnatting utenfor hjemmet», pkt. 7.2.5.

4.4 To-timersregelen, praktisering av regelen på besøksreiser

Når skattyter sparer minst to timer reise- og ventetid ved å benytte egen bil ved reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise), kan han/hun
 • kreve fradrag for bompenger og for kostnader til bil på ferge, eller
 • velge å beregne reisestrekning etter den lengre strekningen langs vei i forhold til den kortere strekningen for et rutegående transportmiddel
jf. FSFIN § 6-44-2 annet ledd og 6-44-4 første ledd annet punktum.Denne regelen gjelder også for besøksreiser. Ved besøksreiser kan det imidlertid være vanskelig å beregne spart reise- og ventetid. I praksis godtas derfor fradrag for reiseavstand langs vei og dokumenterte bom- og fergekostnader når skattyter faktisk har brukt bil. Nærmere om beregningen av reiseavstand, se emnet «Reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser)», pkt. 4.

4.5 Antall reiser

Fradrag gis for faktisk antall besøk. Skattemyndighetene kan kreve at antall besøk dokumenteres eller på annen måte sannsynliggjøres, jf. sktfvl. § 10-1 første ledd. Dette vil være mest aktuelt når skattyteren krever fradrag for et større antall besøksreiser enn skattytere flest under tilsvarende forhold.Har skattyter fått fradrag for tilsvarende antall besøksreiser i tidligere år og det er vanskelig for skattyteren å oppfylle et slikt dokumentasjonskrav første gang det blir stilt, bør som regel fradrag gis for vedkommende år. Skattyteren må i slike tilfeller gjøres oppmerksom på at han må sikre seg dokumentasjon for fremtidig reisehyppighet.

4.6 Reiser betalt i utenlandsk valuta

Når fradragsberettigede faktiske kostnader ved besøksreiser fra Norge til det virkelige hjemmet i utlandet er betalt av skattyteren i utenlandsk valuta, skal kostnadene omregnes til norske kroner etter en årlig gjennomsnittskurs, se FSFIN § 6-13-12 fjerde ledd. Valutakursene er tilgjengelig på norges-bank.noI alle andre tilfeller legges kursen på transaksjonstidspunktet til grunn dersom denne sannsynliggjøres. Hvis kursen ikke sannsynliggjøres, brukes årlig gjennomsnittskurs.

5 Flere bruker bil sammen

5.1 Ektefeller

Ektefeller skal ha hvert sitt fradrag for besøksreiser. Dette gjelder selv om de kjører i samme bil. Dette gjelder også om den bilen de kjører i, er firmabil stilt vederlagsfritt til disposisjon for en av dem av arbeidsgiver. Kjører de i samme bil og deler fradragsberettigede kostnader til bompassering eller ferge, kan de velge hvordan fradraget for disse kostnadene skal fordeles mellom dem.

5.2 Kameratkjøring

Flere skattytere som kjører i samme bil skal ha hvert sitt fradrag for besøksreiser. Dette gjelder også om den bilen de kjører i er firmabil stilt vederlagsfritt til disposisjon for en av dem av arbeidsgiver. Deles de fradragsberettigede kostnadene til bompassering eller ferge, gis hver av dem fradrag for det vedkommende betaler. Det samme gjelder dersom de krever fradrag for faktiske kostnader inntil kr 1,56 per km for årlig reiseavstand over 50 000 km.

6 Arbeidsgiver dekker reisekostnader ved besøk i hjemmet

6.1 Generelt

Det forekommer at arbeidsgiveren dekker pendlerens reisekostnader ved besøk i hjemmet. Dette kan foregå ved at
 • det gis godtgjørelse til dekning av slike kostnader,
 • pendleren får refundert billettkostnadene mot originalbilag som vedlegges arbeidsgivers regnskap,
 • arbeidsgiveren selv eier eller disponerer plass på det kommunikasjonsmiddelet som nyttes, eller ved
 • at arbeidstakeren får billetten.

6.2 Parkeringskostnader

Arbeidsgivers dekning av parkeringskostnader som påløper på besøksreiser er skattepliktig som lønn. Dette gjelder for eksempel dekning av parkeringskostnader på flyplass mv. når skattyter benytter bil mellom hjemmet og flyplassen.

6.3 Utgiftsgodtgjørelse

6.3.1 Hovedregel
Får arbeidstaker utgiftsgodtgjørelse til dekning av besøksreise til hjemmet, må han som hovedregel bruke nettometoden på godtgjørelsen. Dette innebærer at godtgjørelsen sammenlignes med avstandsfradraget, eventuelt tillagt faktiske kostnader til bompassering eller fergereise. Kostnader til bompassering og ferge skal tas med ved sammenligningen selv om disse ikke oppfyller minstekravet på kr 3 300 i FSFIN § 6-44-4 første ledd og selv om kravet i FSFIN § 6-44-4 annet ledd til 2 timers spart reisetid ved bruk av egen bil ikke er oppfylt. Eventuelt overskudd er skattepliktig og underskudd er fradragsberettiget. Ved denne sammenligningen skal avstandsfradraget tillagt eventuelle faktiske kostnader til bompassering, fergereise eller flyreise reduseres med bunnfradraget på kr 22 000. Bunnfradraget skal redusere både fradrag for besøksreiser og eventuelt fradrag for daglig reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise). Har arbeidstakeren rett til fradrag for daglig reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise), skal dette reduseres først. Er fradrag for daglig reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise) høyere enn bunnfradraget, skal bare dette fradraget reduseres og ikke fradrag for besøksreise. Er fradrag for daglig reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise) lavere enn bunnfradraget, er det differansen mellom bunnfradraget og dette fradraget som skal redusere fradrag for besøksreise.

Eksempel

Skattyter har mottatt utgiftsgodtgjørelse på kr 20 000 til dekning av besøksreiser og har krav på avstandsfradrag med kr 16 000 for besøksreisene. Kostnader til bompassering på besøksreisene utgjør kr 3 000. I tillegg til besøksreisene har han også krav på fradrag for reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise) på kr 5 000. Skattepliktig overskudd på godtgjørelsen blir:

Godtgjørelse

kr

20 000

Avstandsfradrag for besøksreiser

Kostnader til bompassering

kr

kr

16 000

3 000

Gjenstående bunnfradrag (kr 22 000– kr 5 000)

-

kr

17 000

kr

2 000

Overskudd

kr

18 000

Merk at kostnadene til bompassering tas med ved beregningen av overskudd selv om disse ikke overstiger minstekravet for fradragsrett på kr 3 300 etter FSFIN § 6-44-4.

6.3.2 Unntak for personer med 10 % standardfradrag
Om behandling av godtgjørelser til besøksreiser når arbeidsgiver dekker kostnadene helt eller delvis for personer som krever standardfradrag for utenlandske arbeidstakere ved fastsettingen, se emnet «Utland – lønnsinntekter og pensjonsinntekter mv.», pkt. 14.4.2.

6.4 Arbeidsgiver refunderer faktiske kostnader eller arbeidstakeren får billettene som naturalytelse

Arbeidsgivers dekning av faktiske kostnader til besøksreise er ikke skattepliktig for arbeidstaker. Dette gjelder uavhengig av om arbeidstaker får billetten av arbeidsgiver eller om arbeidsgiveren refunderer arbeidstakerens reisekostnader. For arbeidstaker med hjem innenfor EØS-området er skattefri dekning begrenset til den delen av utgiftene som ikke overstiger kr 97 000 ((50 000 km x kr 1,56) + (25 000 km x kr 0,76)). Begrensningsregelen gjelder ikke arbeidsgivers dekning av kostnader til flyreiser innenfor EØS-området. For arbeidstaker med besøksreiser til hjem utenfor EØS-området er skattefri dekning av faktiske kostnader, herunder dekning av kostnader til flyreiser, begrenset til kr 92 500, jf. fradragsbegrensningen i sktl. § 6-44 annet ledd.

6.5 Arbeidsgiver besørger transporten ved å eie eller disponere plass på det kommunikasjonsmidlet som nyttes

6.5.1 Hovedregel
I tilfeller hvor arbeidsgiver besørger transporten ved f.eks. selv å eie eller disponere plass på det kommunikasjonsmiddelet som nyttes, følger det av praksis at pendleren ikke skattlegges. Det gis ikke fradrag for besøkskostnader i slike tilfeller, med mindre skattyteren må betale en egenandel for reisen.Hvis arbeidsgiver anses å besørge transporten på deler av reisestrekningen, og dekker kostnadene på øvrige deler av reisestrekningen, skal grensen på kr 97 000 for skattefri dekning, se pkt. 6.4, bare sammenholdes med kostnadene knyttet til den delen av reisestrekningen som arbeidsgiver ikke anses å besørge.Om når arbeidsgiver anses å besørge transporten, se emnet «Reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser)», pkt. 2.5.
6.5.2 Unntak for personer med 10 % standardfradrag
Om behandling av fri transport på besøksreiser for personer som krever standardfradrag for utenlandske arbeidstakere ved fastsettingen , se emnet «Utland – lønnsinntekter og pensjonsinntekter mv.», pkt. 14.4.3.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.