Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

 • Skriv ut


Innhold: M

Merkostnader – kost og losji ved overnatting utenfor hjemmet


 • Sktl. § 5-11 annet ledd, § 6-13, § 6-30 første ledd og § 6-70.
 • FSFIN § 5-11-1 og § 5-12-10.
 • FSSD § 6-13.
 • Takseringsreglene § 1-2-2, § 1-2-3, § 1-2-5, § 1-3-1 til § 1-3-4 og § 1-3-7.

1 Nøkkeltall

Fradragssatser:
 • kr 586 per døgn for kost ved overnatting på hotell og frokost er inkludert i romprisen
 • kr 733 per døgn for kost ved overnatting på hotell og frokost ikke er inkludert i romprisen
 • kr 315 per døgn for kost ved overnatting på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter
 • kr 205 per døgn for kost ved annen overnatting.
Godtgjørelse anses medgått (det skal ikke beregnes overskudd) når godtgjørelsen er utbetalt med:
 • kr 586 per døgn for skattytere som sannsynliggjør å ha bodd på hotell, men hvor frokost inngår i romprisen
 • kr 733 per døgn for skattytere som sannsynliggjør å ha bodd på hotell, og selv betaler frokosten i tillegg til romprisen
 • kr 315 per døgn til dekning av kost ved overnatting på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter
 • kr 205 per døgn til dekning av kost ved annen overnatting
 • kr 300 per døgn til dekning av kost til langtransportsjåfører ved kjøring i utlandet
 • kr 430 per døgn til losji (ulegitimert nattillegg) på reise de første 28 døgn
Naturalytelse/overskudd på godtgjørelse:
 • fri kost/kostbesparelse alle måltider kr 89 pr døgn.
Fradragsretten for ulegitimerte småutgifter er opphevet med virkning fra og med inntektsåret 2016, se Prop. 1 LS (2016-2017) pkt. 5.4 side 84 flg. Slike merkostnader er fortsatt fradragsberettigede hvis de dokumenteres, men bare i tilfeller hvor det ikke er gitt fradrag for kostutgifter etter sats.

2 Generelt

I dette emnet behandles fradrag for kostnader til kost og losji ved arbeidsopphold med overnatting utenfor den boligen som etter skattereglene anses som skattyterens hjem.Om fradrag for kostnader til besøksreise ved arbeidsopphold med overnatting utenfor hjemmet, se emnet «Merkostnader – besøksreiser til hjemmet».Om fradrag for kostnader til kost når skattyteren ikke overnatter utenfor hjemmet, se emnet «Merkostnader – kost ved reiser/fravær fra hjemmet uten overnatting».Spesielt om skattyter som har arbeidsopphold i Norge og pendler til hjem i utlandet, se emnet «Merkostnader – pendler med hjem i utlandet».Spesielt om vilkårene for fradrag for merkostnader når skattyter har arbeidsopphold med overnatting utenfor Norge, se emnet «Merkostnader – arbeidsopphold med overnatting utenfor Norge».

3 Fradragsrett, vilkår for fradrag

3.1 Hovedregel

3.1.1 Generelt
Skattytere som av hensyn til sitt arbeid må bo utenfor hjemmet, har som hovedregel fradragsrett for merkostnader til kost og losji, jf. sktl. § 6-13 og FSSD § 6-13. Nærmere om når en person anses å måtte bo utenfor sitt hjem av hensyn til arbeidet/inntektsgivende aktivitet, se emnet «Bosted – skattemessig bosted», pkt. 5. Fradragsretten gjelder ved arbeidsopphold både i og utenfor virksomhet. Videre gjelder fradragsretten både under yrkesopphold og pendleropphold ved arbeidsstedet.Fradragsretten gjelder både gifte, samboere og enslige, når vilkårene for øvrig er oppfylt.Fradragsretten gjelder bare i forbindelse med inntekt som er skattepliktig til Norge.Det er som hovedregel en forutsetning at skattyteren har hatt arbeidsopphold utenfor en bolig som anses som vedkommendes hjem i skattemessig henseende etter norsk internrett, se emnet «Bosted – skattemessig bosted». Om unntak, se emnet «Merkostnader – pendler med hjem i utlandet» og emnet «Merkostnader – arbeidsopphold med overnatting utenfor Norge».Fradragsretten gjelder for merkostnader både for skattytere som er skattepliktig som bosatt i Norge etter norsk intern rett og for skattytere med begrenset skatteplikt til Norge. Er skattyter å anse som bosatt i Norge etter norsk intern rett, men som bosatt i utlandet etter skatteavtale, gjelder fradragsretten under forutsetning av at arbeidsinntekten er skattepliktig til Norge.Det gis ikke fradrag for ektefelles, barns eller andres kostnader til reise for å besøke skattyteren på arbeidsstedet eller for kostnader til kost og losji i forbindelse med slikt besøk.
3.1.2 Vilkår om betaling via bank
Det er etter sktl. § 6-51 et vilkår for fradragsrett at betaling har skjedd via bank eller annet foretak med rett til å drive betalingsformidling, dersom beløpet overstiger kr 10 000 for samme leveranse/tjeneste til samme mottaker i løpet av året. Dette kan f.eks. gjelde leie av bolig på stedet for arbeidsoppholdet. Nærmere om kravet til betaling via bank mv., se emnet «Kostnader – allment om fradrag», pkt. 5.

3.2 Kosthold under fiske og fangst

Om fradrag for kostnader til kosthold under fiske og fangst, se emnet «Fiske», pkt. 8.21.

3.3 Unntak, person som krever 10 % standardfradrag ved fastsettingen

Person som krever 10 % standardfradrag for utenlandske arbeidstakere ved fastsettingen, kan ikke i tillegg kreve fradrag for merkostnader ved arbeidsopphold utenfor hjemmet, jf. sktl. § 6-70 tredje ledd. Dette gjelder uavhengig av om skattyteren er å anse som bosatt i Norge etter norsk intern rett eller vedkommende har begrenset skatteplikt til Norge for arbeidsinntekten. Om behandling av godtgjørelser til dekning av merkostnadene for slike arbeidstakere eller når arbeidsgiver dekker kostnadene ved fri kost og/eller losji, se emnet «Utland – lønnsinntekter og pensjonsinntekter mv.», pkt. 13.

3.4 Når anses skattyteren å bo utenfor hjemmet

3.4.1 Generelt
Det er et vilkår for fradragsrett for merkostnader at skattyter på grunn av sitt arbeid bor (overnatter) utenfor den boligen som i forhold til skattereglene anses som skattyterens hjem, dvs. som hovedregel det skattemessige bostedet.Skattyteren anses som hovedregel å bo (overnatte) utenfor hjemmet dersom mer enn fem timer tilbringes utenfor hjemmet i tiden mellom kl. 22 og kl. 06 og skattyteren ikke tilbringer mer enn tre timer hjemme innenfor samme tidsintervall. Se likevel unntak nedenfor om vakttjeneste inntil 48 timer.Skattyteren kan ikke anses å ha sitt hjem i en boenhet i en periode hvor den er leid ut til andre.
3.4.2 Sammenhengende opphold på arbeidsplassen inntil to døgn
En skattyter anses ikke å bo utenfor hjemmet ved sammenhengende opphold på arbeidsplassen inntil to døgn (til og med 48 timer) når dette oppholdet inngår som en del av den ordinære arbeidstiden, f.eks. skiftarbeid, arbeid på mobilt arbeidssted og sammenhengende vakter for leger, branntjenestemenn, militære, enkelte ferjemannskaper, ambulansepersonell mv. Om fradrag for merkostnader i slike tilfeller, se emnet «Merkostnader – kost ved reiser/fravær fra hjemmet uten overnatting». Ved avgjørelsen av om oppholdet inngår som en del av den ordinære arbeidstiden, vil det være av betydning om skattyter er forpliktet til å oppholde seg på arbeidsplassen. Oppholdet vil f.eks. ikke inngå som en del av den ordinære arbeidstiden hvis en langtransportsjåfør overnatter i bilen under en reise.
3.4.3 Skattyter som arbeider i Norge og pendler til bolig i Norge
Om hvor skattyter som arbeider i Norge til enhver tid har sitt hjem i Norge (skattemessig bosted), se emnet «Bosted – skattemessig bosted».
3.4.4 Skattyter som arbeider i Norge og pendler til bolig i utlandet
Om vilkår for at skattyter med arbeidsopphold i Norge skal anses å pendle til hjem i utlandet, se emnet «Merkostnader – pendler med hjem i utlandet».
3.4.5 Skattyter som har arbeidsopphold utenfor Norge
Om skattyter som har arbeidsopphold med overnatting utenfor Norge, se emnet «Merkostnader – arbeidsopphold med overnatting utenfor Norge».

3.5 Spesielt om studenter, vernepliktige mv.

Skattytere som oppholder seg utenfor hjemmet helt eller hovedsakelig av andre grunner enn inntektsgivende arbeid eller virksomhet, gis ikke fradrag for merkostnader ved arbeidsopphold utenfor hjemmet selv om de tar arbeid på oppholdsstedet. Slike skattytere vil vanligvis heller ikke ha krav på fradrag for merkostnader selv om de tar en jobb på hjemstedet i helgene eller feriene. Dette vil for eksempel gjelde for heltidsstudenter (grunn- eller videreutdanning) og vernepliktige i forsvaret som ikke mottar skattepliktig lønn for å gjennomføre studier eller militærtjeneste.Studenter som f.eks. i sommerferien tar heltidsarbeid på studiestedet og derfor bor utenfor hjemmet på grunn av arbeidet, har imidlertid krav på fradrag for merkostnader ved opphold utenfor hjemmet i denne perioden. Om fradrag for studenter som mottar lønn for å studere, se emnet «Utdanning – tilskudd og kostnader».Skattyter som har heltidsjobb og som samtidig er deltidsstudent, har også krav på fradrag for merkostnader ved opphold utenfor hjemmet (skattemessig bosted) selv om valg av arbeidssted er påvirket av studiene.

4 Fradragsrett, nærmere om kostnadens art

4.1 Generelt

Fradragsberettigede merkostnader ved overnatting/opphold utenfor hjemmet kan inndeles i følgende tre kostnadsgrupper:
 • kost
 • losji, og
 • besøksreiser til hjemmet.
Andre merkostnader som følge av arbeidsoppholdet utenfor hjemmet kan fradragsføres hvis kostnadene dokumenteres. Kostnader av privat karakter, f.eks. underholdning, drikkevarer som normalt ikke inngår som en del av et måltid mv. er ikke fradragsberettiget. Om kostnader til besøksreiser i hjemmet, se emnet «Merkostnader – besøksreiser til hjemmet».

4.2 Kost

Merkostnader til kost ved arbeidsopphold utenfor hjemmet, er fradragsberettigede så langt de er dekket av skattyteren selv. Også enslige har krav på fradrag for (mer-)kostnader til kost ved arbeidsopphold utenfor hjemmet. Dette gjelder også for ektefeller når hver av dem fyller vilkårene, selv om begge pendler mellom de samme boligene.

4.3 Losji

Det er i utgangspunktet også fradragsrett for merkostnader til losji ved arbeidsopphold med overnatting utenfor hjemmet. Forutsetningen er at boligen på hjemstedet ikke er leid bort under fraværet.Enslige vil ved pendleropphold ha krav på fradrag for merkostnader til losji på arbeidsstedet bare når de på hjemstedet, enten
 • er omfattet av reglene om skattefritak for fordel ved å bo i egen bolig,
 • bor i andres bolig hvor skattyteren enten tillegges fordel ved fri bruk eller dekker alle kostnadene vedrørende boligen slik at den fritaksbehandles,
 • har kostnader til leid selvstendig bolig, eller
 • har kostnader til leid uselvstendig bolig utenom foreldrehjem og fraværet fra denne boligen gjelder midlertidig arbeidsfravær
Enslige som er på yrkesreise har også rett til fradrag for losji i andre tilfeller. Om grensen mellom yrkesopphold og pendleropphold, se emnet «Reise – avgrensning mellom arbeidsreiser, besøksreiser og yrkesreiser», pkt. 4.Om hva som er selvstendig eller uselvstendig bolig, se emnet «Bosted – skattemessig bosted».

5 Fradragsrett, forholdet til minstefradraget

Merkostnader til kost og losji ved arbeidsopphold med overnatting utenfor hjemmet, inngår ikke i minstefradraget, se sktl. § 6-30 første ledd annet punktum, jf. sktl. § 6-13. Dette gjelder både under yrkesopphold og pendleropphold.Når fraværet fra hjemmet om natten bare skyldes opphold på arbeidsplassen inntil to døgn (til og med 48 timer) og dette inngår som en del av den ordinære arbeidstiden, f.eks. skiftarbeid, arbeid på mobilt arbeidssted og sammenhengende vakter, regnes skattyteren ikke å bo utenfor hjemmet, sml. pkt. 3.4.2. Eventuelle merkostnader til kost i disse tilfellene inngår i minstefradraget. Se for øvrig emnet «Merkostnader – kost ved reiser/fravær fra hjemmet uten overnatting».

6 Fradragsrett, hva menes med dokumentasjon eller sannsynliggjøring

6.1 Dokumentasjon

Krav om at skattyter må dokumentere sine kostnader innebærer at skattyter på forespørsel må fremlegge kvitteringer/bilag for kostnadene. Dette vil være aktuelt ved krav om fradrag for faktiske kostnader og ved overskuddsberegning i henhold til faktiske kostnader.

6.2 Sannsynliggjøring

Krav om sannsynliggjøring innebærer at skattyteren på forespørsel må fremlegge en fortløpende oppstilling over hvordan vedkommende har innrettet seg under arbeidsopphold utenfor hjemmet. Oppstillingen skal minst inneholde følgende opplysninger:
 • dato og klokkeslett for avreise og hjemkomst for hver reise
 • navn og adresse på overnattingssted/utleier. Ved flere overnattingssteder skal dato for overnattingene angis
 • type losji fordelt på hotell, pensjonat eller annet nærmere angitt.
Krever skattyteren fradrag etter pensjonatsats, må han også oppgi hvorvidt han hadde kokemuligheter. Om hva som forstås med kokemuligheter, se pkt. 8.3.3. Sannsynliggjøring vil særlig være aktuelt i forbindelse med at skattyter må «legitimere arten av bosted» for å få fradrag etter riktig kostsats.

6.3 Langtransportsjåfører

Om krav til dokumentasjon av faktiske kostnader for langtransportsjåfører, se emnet «Langtransportsjåfører».

7 Fradragsrett, fradragets størrelse når kostnadene dokumenteres

7.1 Fradrag for dokumenterte kostnader til kost

Skattyter som på grunn av sitt arbeid bor utenfor hjemmet og derfor har fradragsrett for merkostnader, har krav på fradrag for faktiske kostnader til kost. Dette gjelder både i og utenfor virksomhet. Ved yrkesopphold utenfor hjemmet skal kostutgiftene ikke reduseres for kostbesparelse i hjemmet. For næringsdrivende følger dette av sktl. § 6-13 annet ledd og for lønnstakere av FSFIN § 5-15-6 fjerde ledd. Ved pendleropphold skal faktiske kostutgifter reduseres med kostbesparelse.Fradrag for faktiske kostnader forutsetter at skattyteren kan dokumentere kostnadene.

7.2 Fradrag for dokumenterte kostnader til losji

7.2.1 Generelt
Fradrag for losjikostnader forutsetter som hovedregel at skattyteren kan dokumentere kostnadene. Om fradrag etter sats for bruk av egen campingvogn eller egen brakke, se pkt. 8.4. Om krav til betaling via bank, se pkt. 3.1.2.
7.2.2 Kostnader til egen pendlerbolig, generelt
Brukes bolig bare som pendlerbolig hele året, skal skattyteren ha fradrag for faktiske kostnader, herunder fradrag for kostnader til vedlikehold, strøm mv. etter reglene om merkostnader ved opphold utenfor hjemmet, se sktl. § 6-13. Kostnader til eget bredbåndsabonnement i tilknytning til pendlerboligen anses også som losjiutgifter.Dersom deler av pendlerboligen også leies ut, vil fradraget for merkostnader begrenses til den andelen av kostnadene vedrørende boligen som faller på egen bruk til pendlerbolig. Om fradrag for kostnader knyttet til utleien, se emnet «Bolig – regnskapsbehandling».Fradrag for kostnader til egen pendlerbolig gis i den kommunen hvor pendleren er skattepliktig som bosatt.
7.2.3 Kostnader til egen pendlerbolig, midlertidig bruk av fritidsbolig
Har skattyter f.eks. brukt en fritidsbolig som pendlerbolig en mindre del av året, skal boligen fritaksbehandles. Er fritidsboligen fritaksbehandlet, skal skattyter ha fradrag for den delen av faste årskostnader vedrørende boligen (f.eks. forsikringer og kommunale avgifter), i forhold til det tidsrommet den har vært benyttet til pendlerbolig. Variable kostnader må vurderes konkret. Kostnader til større vedlikehold må fordeles over en periode som tilsvarer antatt levetid for de utførte arbeidene. Det skal ikke gis fradrag for hva det ville koste å leie tilsvarende bolig. Fradraget gis for den delen av boligen som skattyteren bruker og for det tidsrommet denne kan anses som pendlerbolig.Fører bruken som pendlerbolig til at boligen skal gå over fra å være fritaksbehandlet til å være regnskapsbehandlet, vil det i de fem første årene etter overgangen være begrensninger i adgangen til å få fradrag for vedlikehold, se emnet «Bolig – regnskapsbehandling».
7.2.4 Kostnader til innbo
Kostnader til alminnelig innbo i pendlerbolig er fradragsberettiget når vilkårene for øvrig er oppfylt. Fradraget fordeles normalt over innboets antatte levetid. Brukes boligen også til fritidsformål, må det foretas en forholdsmessig fordeling i forhold til bruken knyttet til pendleropphold og fritidsformål.
7.2.5 Garasje/parkeringsplass
Har skattyter kostnader til parkering i tilknytning til pendlerboligen, er disse fradragsberettigede som en del av losjikostnadene.

8 Fradragsrett, fradragets størrelse når kostnadene ikke dokumenteres

8.1 Fradragets størrelse for bokføringspliktige

Bokføringspliktige skattytere, se emnet «Regnskap – foretak med bokføringsplikt», som har krav på fradrag for merkostnader ved yrkesopphold utenfor hjemmet, skal føre kostnadene til kost og losji mv. i sitt regnskap såfremt de er driftskostnader i virksomheten. Bokføringspliktige skattytere har ikke krav på fradrag etter satsene nedenfor for kostnader som skal føres i regnskapet.For bokføringspliktig som bor utenfor hjemmet på grunn av sitt arbeid uten å være på reise i virksomheten (f.eks. pendler), skal kostnadene til kost og losji ikke føres i regnskapet. I slike tilfeller kan fradrag kreves på vanlig måte etter satsene nedenfor.

8.2 Fradragets størrelse for ikke-bokføringspliktige, generelt

8.2.1 Vilkår for fradrag etter sats
Ikke-bokføringspliktige skattytere som har krav på fradrag for merkostnader ved arbeidsopphold utenfor hjemmet, kan som hovedregel kreve fradrag for merkostnader til kost etter satsene nedenfor i stedet for faktiske kostnader. Det er imidlertid en forutsetning at kostnadene i sin helhet er dekket av skattyteren selv, og ikke for noen del subsidiert av arbeidsgiver, eller dennes oppdragsgiver. Fradrag etter sats kan også kreves så lenge arbeidsgiverens subsidiering ikke overstiger det som anses som et rimelig velferdstiltak for ansatte som ikke pendler, jf. FSFIN § 5-15-6 første ledd. Se også emnet «Velferdstiltak», pkt. 3.6. Tilsvarende gjelder hvor arbeidsgiver holder kokkelag, eller hvor arbeidsgiver har kantine/messe hvor det serveres frokost, lunsj og middag, og de ansattes egenbetaling minst svarer til det beløpet som kreves for at rimelig kantinemat skal bli ansett som rimelig velferdstiltak.Ved subsidiering ut over det som anses som et rimelig velferdstiltak, må fradraget begrenses til dokumenterte kostnader.Subsidiering omfatter ikke kontantgodtgjørelser (kostgodtgjørelse) utbetalt direkte til skattyter.Andre tilfeller hvor skattyter ikke anses å ha dekket kostnadene selv kan være ved forsikringsutbetaling. Dette kan for eksempel være aktuelt hvor reiseforsikring dekker kostutgifter som følge av at skattyter på grunn av sykdom eller andre årsaker må utsette hjemreisen etter en yrkesreise. Slik utbetaling anses å redusere vedkommendes fradragsberettigede kostnader. Mottar skattyter godtgjørelse fra arbeidsgiver for samme tidsrom, vil et beløp tilsvarende forsikringsutbetalingen være skattepliktig.
8.2.2 Noen kostnadsarter dokumenteres, andre ikke
Det er ikke anledning til å dele opp en sats, f.eks. ved å kreve fradrag for dokumenterte kostnader for en del av kostutgiftene i løpet av et døgn og kreve fradrag for resten av kostnadene etter sats, eventuelt etter en redusert sats.
8.2.3 Beregning av antall fraværsdøgn
Kostnadsfradrag etter sats for overnatting utenfor hjemmet baseres på det antallet døgn skattyteren faktisk har vært fraværende fra sitt hjem av hensyn til arbeidet, inklusiv selve reisen til og fra hjemmet. Skattyteren må sannsynliggjøre antall fraværsdøgn. Når fradragssatsene for hotell brukes på reise med overnatting, skal del av døgn som overstiger helt reisedøgn med minst 6 timer, regnes som helt døgn. I andre tilfeller må antall fraværsdøgn beregnes konkret, hvor det særlig legges vekt på antall måltider som ikke kan inntas hjemme.For arbeidstakere som bor utenfor hjemmet hele året og som reiser hjem hver uke, kan følgende norm for antall fraværsdøgn brukes:
 • uten lørdagsfri 280 døgn
 • fri hver annen lørdag 255 døgn
 • fri hver lørdag 240 døgn,
jf. takseringsreglenes § 1-3-9. Tiden som går med til reisen er inkludert. Ved færre hjemreiser enn hver uke, må antallet fraværsdøgn forhøyes. Reiser skattyter hjem også midt i uka og overnatter hjemme til neste dag, må antall fraværsdøgn reduseres tilsvarende.På anlegg er det vanlig at arbeidstiden innrettes slik at skattyter har lengre friperioder. I slike tilfeller må antall fraværsdøgn vurderes konkret.
8.2.4 Yrkesreiser ut fra pendlerbolig
Mottar en pendler kostgodtgjørelse på yrkesreiser uten overnatting utenfor pendlerboligen, skal fradraget for merkostnader ved arbeidsopphold utenfor det egentlige hjemmet i utgangspunktet ikke reduseres. Kostgodtgjørelse behandles etter de vanlige reglene, se emnet «Merkostnader – kost ved reiser/fravær fra hjemmet uten overnatting».Mottar en pendler kostgodtgjørelse på yrkesreiser med overnatting utenfor pendlerboligen, skal det ikke gis fradrag for merkostnader til kost i forhold til det egentlige hjemmet for de samme døgnene.

8.3 Fradragets størrelse for ikke-bokføringspliktige, satsene for kost ved opphold innenlands

8.3.1 Generelt
Avgjørende for valg av sats er hvor skattyteren har bodd. Om krav til sannsynliggjøring, se pkt. 6.2. Skattyter som ikke kan sannsynliggjøre hvordan han har innrettet seg under arbeidsoppholdet, kan kreve fradrag etter laveste sats (hybel-/brakkesats).Skattytere som har høyere kostnader enn satsene nedenfor, må kunne dokumentere de faktiske kostnadene for å ha rett til fradrag for disse.Skattytere som har rett til fradrag for merkostnader til kost etter standardsatser ved arbeidsopphold utenfor hjemmet kan kreve fradrag etter følgende satser:
 • kr 733 per døgn når skattyter kan sannsynliggjøre å ha bodd på hotell og frokosten ikke er inkludert i romprisen. På de fleste hoteller er imidlertid frokost inkludert i romprisen.
 • kr 586 per døgn når skattyter kan sannsynliggjøre å ha bodd på hotell og frokost er inkludert i romprisen
 • kr 315 per døgn når skattyter kan sannsynliggjøre å ha bodd på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter. Om kokemuligheter, se nedenfor.
 • kr 205 per døgn når skattyter har bodd privat eller på hybel, brakke, leilighet mv. med kokemulighet eller ikke kan sannsynliggjøre hvordan han har innrettet seg under arbeidsoppholdet. Denne satsen skal også brukes i andre tilfeller når skattyter har forpleining i kokkelag eller kan spise frokost, lunsj og middag i kantine eller messe, og samlede kostutgifter ikke overstiger det som er lagt til grunn ved fastsetting av satsen.
Alle satsene ovenfor er nettosatser hvor det er tatt hensyn til kostbesparelse i hjemmet.Satsene ovenfor gjelder i prinsippet uavhengig av hvor lenge skattyteren har oppholdt seg på et arbeidssted.Fradragssatsene er de samme for enslige og familieforsørgere. Fyller begge ektefeller vilkårene for å kreve fradrag for merkostnader, har de krav på hvert sitt fradrag beregnet etter de vanlige reglene uavhengig av den andre ektefellen.Ved overnatting på hurtigrute og ferger, som for eksempel ferger til Danmark eller Tyskland, brukes hotellsatsen. Ved overnatting på tog, buss, bil, båt, fly e.l. brukes pensjonatsatsen.Langtransportsjåfører gis normalt fradrag etter pensjonatsatsen innenlands. Se for øvrig emnet «Langtransportsjåfører».Om reduksjon av fradragssatsen når et eller flere måltider blir betalt av arbeidsgiver eller arbeidsgiverens oppdragsgiver, se pkt. 11.3.3.
8.3.2 Småutgifter
Det gis ikke fradrag for småutgifter ved siden av fradrag for kost etter sats, selv om disse dokumenteres.
8.3.3 Hva er kokemuligheter
Fradrag etter hybel/brakkesatsen gis når skattyteren kan stelle minst ett av måltidene per dag på oppholdsstedet, f.eks. frokost eller kveldsmåltid. Dette gjelder selv om skattyteren ikke kan tilberede middag og derfor må spise dette måltidet ute, f.eks. på restaurant, kafé mv.Bruk av denne fradragssatsen forutsetter at det er forsvarlig, blant annet sett i forhold til hygiene mv., å tilberede frokost og/eller kveldsmåltid på oppholdsstedet samt å kunne oppbevare mat på forsvarlig måte. Selv om det ikke er mulig å stelle frokostmåltid eller aftens på oppholdsstedet, skal denne fradragssatsen likevel brukes dersom skattyter kan spise frokost, lunsj og middag i kantine eller messe, og samlede utgifter til kost ikke overstiger det som er lagt til grunn ved fastsetting av fradragssatsen, se pkt. 8.3.1.
8.3.4 Særskilt fradrag for kost på besøksreise når det er fri kost på arbeidsstedet
Det er i takseringsreglene § 1-3-5 fastsatt en særskilt sats på kr 89 (2016) for fradrag for kost på besøksreise mellom sted for arbeidsopphold og hjemmet for skattyter som har fri kost på arbeidsstedet dersom besøksreisen ikke medfører overnatting men varer 6 timer eller mer. Ved forskuddstrekket for 2017 kan det legges til grunn at satsen blir kr 92.

8.4 Fradragets størrelse for ikke-bokføringspliktige, losji ved opphold innenlands

Fradrag for kostnader til losji gis som hovedregel ikke etter sats, men bare for dokumenterte kostnader. Om behandling av godtgjørelse til dekning av losjikostnader, se pkt. 11.3.5.Kostnader til losji ved overnatting i egen campingvogn eller egen brakke gis likevel etter en sats på kr 61 per døgn (2016), jf. takseringsreglene § 1-3-1. Nærmere om fradrag ved bruk av egen campingvogn ved arbeidsopphold utenfor hjemmet, se emnet «Campingvogner».Om fradrag for kostnader ved bruk av egen pendlerbolig, se pkt. 7.2.2.

8.5 Fradragets størrelse for ikke-bokføringspliktige, satser for kost ved opphold utenlands

8.5.1 Generelt
Hvis skattyter sannsynliggjør å ha bodd på hotell i utlandet, gis fradrag for kostutgifter etter satsene fastsatt av Skattedirektoratet for vedkommende land, med mindre skattyteren dokumenterer høyere kostutgifter. Disse satsene gjelder bare i de første 28 døgn ved sammenhengende opphold. Satsene reduseres med 25 % f.o.m. det 29. døgnet ved lengre sammenhengende opphold på ett sted, se takseringsreglene § 1-2-3 fjerde ledd. Satsene er gjengitt i vedlegg 1 til takseringsreglene.Hvis skattyter ikke sannsynliggjør å ha bodd på hotell, gis fradrag etter pensjonatsats eller hybel/brakkesats innenlands, se ovenfor. I de tilfellene skattyter påstår et høyere prisnivå, må han kunne dokumentere de faktiske kostnadene.
8.5.2 Langtransportsjåfører
Ansatte langtransportsjåfører kan ved turer i utlandet kreve fradrag for ulegitimerte kostnader til kost etter en sats på kr 300 per døgn (2016), jf. takseringsreglene § 1-3-7.
8.5.3 Småutgifter
Det gis ikke fradrag for småutgifter ved siden av fradrag for kost etter sats, selv om kostnadene legitimeres.

8.6 Fradrag for ikke-bokføringspliktige, losji ved opphold utenlands

Fradrag for merkostnader til losji gis som hovedregel ikke etter sats, men bare for dokumenterte kostnader.

9 Skatteplikt ved fri kost og losji under arbeidsopphold utenfor hjemmet

9.1 Fri kost

9.1.1 Generelt
Når skattyter har pendleropphold utenfor hjemmet og får fri kost eller kost dekket etter regning, skal han ha et særskilt tillegg for kostbesparelse i hjemmet, fastsatt til kr 87 per døgn (2016), jf. takseringsreglene § 1-2-1. Forskuddssatsen for fri kost/kostbesparelse i hjemmet for 2017 er kr 89 per døgn. Satsen for kostbesparelse i hjemmet skal ikke fravikes selv om skattyter har sitt hjem i et annet land hvor levekostnadene avviker vesentlig fra det norske nivået, se HRD 11. november 2015 (Ventor) i Utv. 2015/2115 (Rt. 2015/1239). Se også emnet «Naturalytelser i arbeidsforhold», pkt. 4.24.1.Tillegg for kostbesparelse i hjemmet skal ikke gis hos skattyter som får fri kost mv. på yrkesreise, jf. FSFIN § 5-15-6 fjerde ledd. Dette gjelder også for skattyter (lønnsmottaker) som krever standardfradrag for utenlandske arbeidstakere. Om skillet mellom pendleropphold og yrkesreise, se emnet «Reise – avgrensning mellom arbeidsreiser, besøksreiser og yrkesreiser».Det er en særskilt sats på kr 89 for fradrag for kost på besøksreise mellom sted for arbeidsopphold og hjemmet for skattyter som har fri kost på arbeidsstedet dersom besøksreisen ikke medfører overnatting men varer 6 timer eller mer, jf. takseringsreglene § 1-3-5. Ved forskuddstrekket for 2017 kan det legges til grunn at satsen blir kr 92.
9.1.2 Småutgifter når skattyter har fri kost
Småutgifter må kunne dokumenteres for å være fradragsberettigede.

9.2 Fritt losji

I utgangspunktet er fritt losji ikke skattepliktig for skattyter som ville hatt krav på fradrag for kostnader til dette losjiet, for eksempel losji i pendlerbolig eller på yrkesreise, se pkt. 3.For pendler som ved fastsettingen krever 10 % standardfradrag for utenlandske arbeidstakere, vil fritt losji stilt til disposisjon i forbindelse med arbeidsforholdet være skattepliktig inntekt, se for øvrig emnet «Utland – lønnsinntekter og pensjonsinntekter mv.», pkt. 12.2. Dette gjelder ikke for person som har fritt losji på yrkesreise.

10 Refusjon av kostnader til kost og losji

10.1 Refusjon til bokføringspliktige

Får bokføringspliktige skattytere refundert kostnader innenfor virksomheten, skal refusjonsbeløpet inntektsføres i sin helhet i regnskapet og behandles som en del av bruttoinntekten. Om fradrag for faktiske kostnader, se pkt. 7.

10.2 Refusjon til ikke-bokføringspliktige

Refunderer arbeidsgiver den ansattes faktiske kostnader til kost og losji på yrkesreise med overnatting, vil dette ikke føre til noe inntektstillegg dersom skattyteren ville hatt krav på fradrag for kostnaden, se pkt. 3.Refunderer arbeidsgiver den ansattes faktiske kostnader til kost og losji i forbindelse med pendleropphold utenfor hjemmet (ikke på yrkesreise), skal vedkommende skattlegges for kostbesparelse i hjemmet med kr 87 per døgn, jf. takseringsreglene § 1-2-1. Det kan ved forskuddstrekket legges til grunn at satsen for 2017 er kr 89 per døgn. Om behandling av refusjonstilfellene når arbeidstakeren krever 10 % standardfradrag for utenlandske arbeidstakere ved fastsettingen, se emnet «Utland – lønnsinntekter og pensjonsinntekter mv.», pkt. 13.

11 Godtgjørelse for kost og/eller losji

11.1 Godtgjørelse til bokføringspliktige

Godtgjørelse utbetalt til bokføringspliktige skattytere til dekning av merkostnader innenfor virksomheten, skal inntektsføres i sin helhet i regnskapet og behandles som en del av bruttoinntekten. Fradrag gis for faktiske kostnader såfremt vilkårene for dette foreligger, se pkt. 7.

11.2 Godtgjørelse til ikke-bokføringspliktige, generelt

11.2.1 Nettometoden, hovedregel
Godtgjørelse til dekning av kostnader til kost og/eller losji ved arbeidsopphold utenfor hjemmet med overnatting, herunder borteboertillegg mv., som er utbetalt skattyter som ikke er bokføringspliktig, behandles som hovedregel etter nettometoden, dvs. over-/underskudd beregnes til differansen mellom mottatt godtgjørelse og de fradragsberettigede (mer-)kostnadene.Eventuelt overskudd er skattepliktig etter sktl. § 5-11 og inngår i personinntekten uavhengig av om godtgjørelsen er trekkpliktig. Om fradragsrett for underskudd, se nedenfor.
11.2.2 Nettometoden, unntak
Skattyter som krever standardfradrag for utenlandske arbeidstakere ved fastsettingen for vedkommende inntektsår, kan ikke bruke nettometoden på utgiftsgodtgjørelse til dekning av kostnader til kost og losji ved pendleropphold utenfor hjemmet og til besøksreiser til hjemmet, jf. FSFIN § 5-11-1 annet ledd. Godtgjørelsen er da skattepliktig arbeidsinntekt med bruttobeløpet. Dette gjelder også for personer som anses skattemessig bosatt i Norge. Se for øvrig emnet «Utland – lønnsinntekter og pensjonsinntekter mv.», pkt. 13.
11.2.3 Underskudd på kostgodtgjørelse
Underskudd i den mottatte godtgjørelsen er bare fradragsberettiget når
 • de faktiske kostnadene som godtgjørelsen skal dekke dokumenteres for hele året, eller
 • kostnadene beregnes etter laveste sats (hybel-/brakkesatsen).
Dette gjelder selv om godtgjørelsen er lavere enn satsene fastsatt av Skattedirektoratet.Ved underskuddsberegningen skal faktiske kostnader ikke reduseres med kostbesparelsen i hjemmet.
11.2.4 Minstefradrag
Overskudd på godtgjørelse inngår i beregningsgrunnlaget for minstefradraget. Eventuelt underskudd fratrekkes utenom minstefradraget.
11.2.5 Godtgjørelse til kost og losji ved forlenget opphold
Om godtgjørelse til kost og losji ved forlenget opphold utenfor hjemmet (privat weekendopphold), se emnet «Naturalytelser i arbeidsforhold», pkt. 4.34.6.

11.3 Godtgjørelse til ikke-bokføringspliktig, opphold innenlands

11.3.1 Generelt
Er godtgjørelsen utbetalt med høyere satser enn nedenfor, vil merutbetalingen øke det skattepliktige overskuddet, med mindre full kostnadsdokumentasjon fremlegges. Eventuelt skattepliktig overskudd beregnes fra første dag.
11.3.2 Forenklet overskuddsberegning av kostgodtgjørelse
Godtgjørelse for kostnader til kost mv. ved arbeidsopphold utenfor hjemmet med overnatting innenlands, kan normalt anses medgått i sin helhet dersom godtgjørelsen er utbetalt etter satser med inntil
 • kr 733 per døgn for skattytere som kan sannsynliggjøre å ha bodd på hotell, og selv betaler frokosten i tillegg til romprisen. På de fleste hoteller er imidlertid frokost inkludert i romprisen.
 • kr 586 per døgn for skattytere som kan sannsynliggjøre å ha bodd på hotell, men hvor frokost inngår i romprisen
 • kr 315 per døgn for skattytere som kan sannsynliggjøre å ha bodd på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter
 • kr 205 per døgn for skattytere som har bodd privat eller på hybel/brakke med kokemuligheter eller ikke kan sannsynliggjøre hvordan de har innrettet seg under arbeidsforholdet
Dette gjelder også utenlandske arbeidstakere såfremt vedkommende ikke krever 10 % standardfradrag ved fastsettingen og vilkårene for øvrig er oppfylt. Se også emnet «Utland – lønnsinntekter og pensjonsinntekter mv.».Forutsetningen for at godtgjørelsen skal anses medgått i sin helhet er at skattyteren må dekke de reelle kostnadene selv, uten subsidiering fra arbeidsgiver eller hans oppdragsgiver, se pkt. 8.2.1.For at godtgjørelse etter hotell- og pensjonatsats i utgangspunktet ikke skal anses å gi overskudd, må skattyter kunne sannsynliggjøre å ha bodd på henholdsvis hotell eller pensjonat. Om krav til sannsynliggjøring, se pkt. 6.2. Kan skattyter ikke sannsynliggjøre at han har bodd på hotell eller pensjonat, kan han kreve fradrag i godtgjørelsen med satsen for hybel/brakke med mindre han kan dokumentere høyere kostnader.Nærmere om hva som menes med kokemulighet, se pkt. 8.3.3.Ved overnatting på hurtigrute og ferger, som f.eks. ferger til Danmark eller Tyskland, anses utbetaling av kostgodtgjørelse i samsvar med sats for hotellovernatting ikke å gi overskudd. Ved overnatting på tog, buss, bil, båt, fly e.l., anses utbetaling i samsvar med pensjonatsatsen ikke å gi skattepliktig overskudd. Overskytende beløp er skattepliktig inntekt med mindre skattyter kan dokumentere høyere kostnader, jf. takseringsreglene § 1-2-2 fjerde ledd.Satsene ovenfor gjelder i prinsippet uavhengig av hvor lenge skattyteren har oppholdt seg på et arbeidssted, og skal således ikke reduseres ved sammenhengende opphold på samme sted utover 28 dager.
11.3.3 Påspandert måltid
Blir skattyter under arbeidsoppholdet utenfor hjemmet påspandert ett eller flere enkeltstående måltider, må den godtgjørelsen som skal anses skattefri reduseres tilsvarende.Fradrag for påspandert måltid skal utgjøre henholdsvis 20 % av godtgjørelsen for frokost, 30 % for lunsj og 50 % for middag. Dette gjelder for fradragssatsene for kost både ved hotell-, pensjonat- og brakkeovernatting.

Eksempel 1

Kostgodtgjørelse ved overnatting på hotell på reise der arbeidstakeren får redusert kostgodtgjørelsen på grunn av påspandert en lunsj og en middag.

5 kostdøgn à kr 733

kr

3 665

Reduksjon av kostgodtgjørelsen:

- påspandert lunsj (733 x 30 %)

kr

219

- påspandert middag(733 x 50 %)

kr

366

kr

585

Netto godtgjørelse etter satser for skattefri godtgjørelse fastsatt av SKD

kr

3 080

Blir godtgjørelse utbetalt med kr 3 080, er den skattefri. Blir det utbetalt kr 3 665, er det skattepliktige overskuddet på kr 585. Splittes godtgjørelsen opp i en trekkfri del på kr 3 080 og en trekkpliktig del på kr 585, vil den trekkfrie delen ikke være arbeidsgiveravgiftspliktig (Eksempelet forutsetter at frokost ikke er inkludert i romprisen. Er frokost inkludert, må det i tillegg fratrekkes kr 147 per overnatting.)

Eksempel 2

Kostgodtgjørelse etter «hotellsats», men ved overnatting på brakke på reise der arbeidstakeren får redusert kostgodtgjørelsen på grunn av påspandert en lunsj og en middag.

5 kostdøgn à kr 733

kr

3 665

Reduksjon av kostgodtgjørelsen:

- påspandert lunsj

kr

219

- påspandert middag

kr

366

kr

585

Netto utbetalt godtgjørelse

kr

3 080

Beregning av overskudd

Skattefri del

5 kostdøgn à kr 205

kr

1 025

- påspandert lunsj (205 x 30 %)

kr

61

- påspandert middag (205 x 50 %)

kr

102

kr

163

kr

862

Skattepliktig del

kr

2 218

11.3.4 Hyretillegg
Om behandling av merkostnader til egen kost for sjøfolk som mottar hyretillegg, se emnet «Sjøfolk».
11.3.5 Losjigodtgjørelse/nattillegg
Godtgjørelse som en pendler mottar til dekning av losjikostnader er i utgangspunktet ikke skattepliktig i den utstrekning den bare dekker dokumenterte losjikostnader. Dette gjelder både dekning/refusjon av husleie for leid bolig og av faktiske kostnader til pendlerbolig som skattyter eier.Reglene ovenfor gjelder også utenlandske arbeidstakere såfremt vedkommende ikke krever 10 % standardfradrag ved fastsettingen og vilkårene for øvrig er oppfylt. Se også emnet «Utland – lønnsinntekter og pensjonsinntekter mv.», pkt. 13.For skattyter som er på yrkesreise i oppdrag eller tjeneste, kan det gis ulegitimert nattillegg etter statlig regulativ (særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands) når 5 timer eller mer av natten tilbringes utenfor hjemmet. Nattillegget etter særavtalen utgjør kr 430 per døgn. Slik godtgjørelse anses ikke å gi skattepliktig overskudd, selv om kostnadene ikke dokumenteres, jf. takseringsreglene § 1-2-2 sjette ledd. Dette gjelder selv om skattyter har overnattet hos slektninger, i egen hytte, i egen campingvogn, sittet på buss/tog eller kjørt bil og derfor har lave eller ingen kostnader til losji. Om hva som er yrkesreise, se emnet «Merkostnader – kost ved reiser/fravær fra hjemmet uten overnatting», pkt. 3.3.2. Ulegitimert nattillegg på inntil kr 430 kan i slike tilfeller utbetales trekkfritt etter skattebetalingsforskriften § 5-6-12 fjerde ledd.Satsen i Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands gjelder bare de første 28 døgn, jf. avtalen § 1 nr. 2. Fra med dag 29 gjelder Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested mv. (Da dekkes bare legitimerte merutgifter til husleie med inntil kr 10 000 per mnd. fra det 29. døgnet og inntil 100 uker, jf. avtalens § 3 nr. 2 b. Etter den tid fastsettes godtgjørelsen konkret.) Sammenhengende opphold avbrytes ikke ved at skattyteren reiser bort fra arbeids-/oppholdsstedet i fritiden.Reglene ovenfor forutsetter at arbeidsgiver eller hans oppdragsgiver ikke har subsidiert arbeidstakerens eventuelle losjikostnader direkte eller indirekte. Foreligger slik subsidiering, er godtgjørelsen ut over dokumenterte losjikostnader skattepliktig.Om hvilke kostnader til losji som er fradragsberettiget, se pkt. 7.2.
11.3.6 Godtgjørelse ved endret tjenestested, beordringstillegg, kompensasjonstillegg, «borteboertillegg» e.l.
Spørsmål om overskudd på godtgjørelse etter statens «Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested mv.», beordringstillegg, kompensasjonstillegg, borteboertillegg mv.) avgjøres på grunnlag av vanlige retningslinjer og fradragssatser, jf. bl.a. pkt. 7.2.

11.4 Godtgjørelse til ikke-bokføringspliktige, opphold utenlands

11.4.1 Kost, generelt
Når skattyter ved opphold utenfor hjemmet med overnatting utenlands, sannsynliggjør å ha bodd på hotell e.l., skal kostgodtgjørelse utbetalt etter satsen fastsatt av Skattedirektoratet for vedkommende land ikke anses å ha gitt overskudd.Satsen reduseres med 25 % ved sammenhengende opphold over 28 døgn. Sammenhengende opphold avbrytes ikke ved at skattyteren reiser bort fra arbeids-/oppholdsstedet i fritiden.For skattytere som ikke har bodd på hotell, skal kostgodtgjørelse inntil satsen for henholdsvis pensjonat eller hybel-/brakke innenlands ikke anses å gi overskudd. Det skal heller ikke beregnes kostbesparelse i hjemmet.Fradragssatsen er den samme for enslig og familieforsørger.Om behandling av kostgodtgjørelse når arbeidstakeren krever 10 % standardfradrag for utenlandske arbeidstakere ved fastsettingen, se emnet «Utland – lønnsinntekter og pensjonsinntekter mv.», pkt. 13.
11.4.2 Kost, langtransportsjåfører
Godtgjørelse til kost for ansatte langtransportsjåfører for kjøring i utlandet kan utbetales trekkfritt med inntil kr 300 per døgn. Det kan normalt legges til grunn at godtgjørelsen ikke har gitt overskudd, jf. takseringsreglene § 1-3-7 (2016).Om behandling av godtgjørelsen når arbeidstakeren krever 10 % standardfradrag for utenlandske arbeidstakere ved fastsettingen, se emnet «Utland – lønnsinntekter og pensjonsinntekter mv.», pkt. 13.
11.4.3 Kost, flybesetning
Om overskuddsberegning på kostgodtgjørelse til flybesetning, se emnet «Flypersonell (sivilt)».
11.4.4 Ulegitimerte småutgifter
Det er ikke fradragsrett for ulegitimerte småutgifter verken på reiser i Norge eller i utlandet. Kontantgodtgjørelse til dekning av slike kostnader er trekkpliktig og skattepliktig i den utstrekning arbeidstaker ikke legitimerer kostnadene overfor arbeidsgiver. Trekkplikten framgår av skattebetalingsforskriften § 5-6-12 fjerde ledd annet punktum.Om behandling av fri kost og losji når arbeidstakeren krever 10 % standardfradrag for utenlandske arbeidstakere ved fastsettingen, se emnet «Utland – lønnsinntekter og pensjonsinntekter mv.», pkt. 13.
11.4.5 Losji
Arbeidstaker må ved opphold i utlandet dokumentere faktiske losjikostnader som vilkår for skattefri dekning av arbeidsgiver.Hvis arbeidsgiver betaler losjigodtgjørelse som overstiger arbeidstakers dokumenterte kostnader, skal differansen innrapporteres som lønn og skattlegges hos arbeidstaker. Se takseringsreglene § 1-2-3.
11.4.6 Utenlandstillegg ved opphold i utlandet
Godtgjørelse til dekning av økte leveomkostninger som utbetales til norske tjenestemenn («utenlandstillegg», «utetillegg», mv.) under opphold i utlandet er ikke skattepliktig, jf. sktl. § 5-15 første ledd bokstav d.Om skattefritak for godtgjørelse til dekning av merkostnader for personer som tjenestegjør i fredsstyrker i utlandet, se emnet «Utland – lønnsinntekter og pensjonsinntekter mv.», pkt. 3.5.2.Om skattlegging av utenlandstillegg til andre grupper, se emnet «Utland – lønnsinntekter og pensjonsinntekter mv.», pkt. 9.Skattefritaksregelen i sktl. § 5-15 første ledd bokstav d omfatter ikke eventuelt overskudd på utgiftsgodtgjørelse etter satser fastsatt av Skattedirektoratet.

12 Lønnsrapportering

Om lønnsrapportering, se Skatteforvaltningshåndboken, omtalen av § sktfvl. § 7-2.

13 Flere kommuner

Fradraget for kost og losji under arbeidsreiser gis alltid i den kommunen hvor arbeidsinntekten skattlegges.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.