Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

 • Skriv ut


Innhold: M

Merkostnader – kost ved reiser/fravær fra hjemmet uten overnatting


 • Sktl. § 5-11 annet ledd, § 6-30 første ledd og § 6-70.
 • Takseringsreglene § 1-2-4, § 1-3-5 og § 1-3-6.

1 Nøkkeltall

Fradragssats for
 • å spise ett måltid utenfor hjemmet ved fravær fra hjemmet på 12 timer eller mer på grunn av arbeid, kr 92 per dag
 • kostutgifter på besøksreise for skattytere som har fri kost på arbeidsstedet og hvor reisen mellom hjemmet og arbeidsstedet eller eventuelt pendlerbolig varer 6 timer eller mer, kr 92 per dag
Satser for skattefri kostgodtgjørelse ved fravær i forbindelse med yrkesreiser innenlands uten overnatting
- reiser fra og med 6 og til og med 12 timerkr 289 uten legitimasjon
- reiser over 12 timerkr 537 uten legitimasjon

2 Fradragsrett for kostnader til kost når skattyteren ikke overnatter utenfor hjemmet

2.1 Reiser i yrket

(Mer-)kostnader til kost som skyldes fravær i forbindelse med reiser i yrket uten overnatting, er fradragsberettigede så langt de overstiger skattyterens utgifter til kost om han ikke hadde vært på reise, jf. sktl. § 6-1 første ledd.Forutsetningen for fradragsretten er at reisen har påført skattyteren merkostnader fordi det ikke var mulig å innta måltidet på eget arbeidssted (herunder mobilt arbeidssted) eller i kantine, personalrom, spiserom og lignende. Fradraget gis i utgangspunktet bare for dokumenterte kostnader.Hvis reisen fører til et fravær fra hjemmet på 12 timer eller mer, kan skattyteren velge å få fradrag etter satsen for dette, se pkt. 2.3, i stedet for fradrag for faktiske utgifter på reisen.Bokføringspliktige som har fradragsberettigede kostutgifter under reiser i virksomheten, må bokføre de kostnadene som faktisk har medgått.Fradrag for kost på reiser uten overnatting inngår i et eventuelt minstefradrag, jf. sktl. § 6-30 første ledd.Om regler og satser for trekkfri godtgjørelse til dekning av kostutgifter på yrkesreise uten overnatting, se pkt. 3.3.2.Person som krever 10 % standardfradrag ved fastsettingen, kan ikke i tillegg gis fradrag for kost etter disse reglene, jf. sktl. § 6-70 tredje ledd. Se for øvrig emnet «Utland – lønnsinntekter og pensjonsinntekter mv.», pkt. 13.

2.2 Mobilt arbeidssted

Skattytere som utøver sitt ordinære arbeid om bord på et transportmiddel (mobilt arbeidssted), anses ikke å være på yrkesreise under utførelse av det ordinære arbeidet. F.eks. vil togpersonell, flybesetning, sjåfører, loser, innbeordrede mannskaper og distriktsledere i utrykningspolitiet på patrulje mv. ikke anses å være på yrkesreise under sitt daglige virke. De vil derfor ikke ha krav på fradrag for merkostnader til kost under sitt arbeid om bord på transportmiddelet. Utbetaler arbeidsgiver i slike tilfeller godtgjørelse til dekning av kostutgifter, kan arbeidstakeren bruke nettometoden i forhold til fradragssatsen på kr 92 for dager hvor fraværet fra hjemmet er på 12 timer eller mer. Om nettometoden, se emnet «Utgiftsgodtgjørelse», pkt. 2.2.2. Nærmere om fradrag for merkostnader skattyter pådrar seg ved å ha lange fravær fra hjemmet, se pkt. 2.3.Er det i tjenesteplanen satt opp venting mellom to perioder med aktiv tjeneste, anses skattyter å være på yrkesreise i selve ventetiden hvis
 • ventingen skjer på et annet sted enn det faste oppmøtestedet,
 • det pga. reisetid ikke vil være mulig eller hensiktsmessig av hensyn til den videre tjenesten å reise tilbake, og
 • skattyteren er til arbeidsgiverens disposisjon.
Skattyter vil heller ikke i disse tilfellene være på yrkesreise under arbeidet på transportmiddelet.Har skattyteren flere slike venteperioder, ses hver slik periode isolert. Nærmere om yrkesreisens varighet for at skattyteren skal ha krav på fradrag for utgifter til kost, se pkt. 2.3.Skattytere som nevnt ovenfor vil imidlertid kunne være på yrkesreise i forbindelse med kurs, konferanser, møter o.l. på annet sted enn det mobile arbeidsstedet.

2.3 Lengre daglige fravær

Skattytere med svært lange daglige fravær fra hjemmet på grunn av sitt arbeid, kan kreve fradrag for eventuelle kostnader ved å måtte spise ett måltid om dagen utenfor hjemmet. Fradragsretten gjelder i alminnelighet bare for skattytere som faktisk kjøper mat og som har et sammenhengende fravær fra hjemmet på 12 timer eller mer, f.eks. på grunn av overtid og/eller reiser hjem/arbeidssted.Fradraget settes til kr 92 per dag, se Skattedirektoratets forskuddssatser for 2017. Det kan ikke kreves høyere fradrag, selv om kostnadene kan dokumenteres. Fradraget inngår i eventuelt minstefradrag.Person som krever 10 % standardfradrag ved fastsettingen, kan ikke i tillegg kreve fradrag for kost etter disse reglene, se for øvrig «Utland – lønnsinntekter og pensjonsinntekter mv.», pkt. 13.

2.4 Kost på besøksreiser

Skattytere som har fri kost på arbeidsstedet ved arbeidsopphold utenfor hjemmet med overnatting og hvor besøksreisen mellom hjemmet og stedet for arbeidsopphold varer 6 timer eller mer, kan kreve fradrag for kostutgifter på besøksreisen med kr 92 hver vei, se takseringsreglene § 1-3-5. Fradraget inngår ikke i minstefradraget.Person som krever 10 % standardfradrag ved fastsettingen, kan ikke i tillegg kreve fradrag for kost etter disse reglene, se for øvrig emnet «Utland – lønnsinntekter og pensjonsinntekter mv.», pkt. 13.

3 Godtgjørelse til kost når skattyteren ikke overnatter utenfor hjemmet

3.1 Generelt

Reglene nedenfor om behandling av kostgodtgjørelser gjelder når skattyter mottar godtgjørelse og ikke overnatter utenfor hjemmet.Om når skattyter anses å overnatte utenfor hjemmet, se emnet «Merkostnader – kost og losji ved overnatting utenfor hjemmet».

3.2 Bokføringspliktige

Godtgjørelse utbetalt til bokføringspliktige skattytere innenfor virksomheten, behandles hos mottakeren som en del av bruttoinntekten.Bokføringspliktig skattyter gis bare fradrag for faktiske kostnader etter reglene ovenfor.

3.3 Ikke-bokføringspliktige

3.3.1 Generelt
Godtgjørelse i arbeidsforhold for kost på reiser uten overnatting eller ved overtidsarbeid utbetalt til skattyter som ikke er bokføringspliktig, behandles normalt etter nettometoden. Dette innebærer at overskudd eller underskudd beregnes til differansen mellom mottatt godtgjørelse og de fradragsberettigede (mer-)kostnadene. Om hva som er fradragsberettigede (mer-)kostnader, se pkt. 2.1 og pkt. 2.3. Se for øvrig emnet «Utgiftsgodtgjørelse».Om mobilt arbeidssted, se pkt. 2.2.Om behandling av godtgjørelsen når arbeidstakeren krever 10 % standardfradrag ved fastsettingen, se emnet «Utland – lønnsinntekter og pensjonsinntekter mv.», pkt. 13.
3.3.2 Særlig om kostgodtgjørelse ytet etter satser og vilkår fastsatt av Skattedirektoratet
Når det ytes kostgodtgjørelse etter satser fastsatt av Skattedirektoratet eller etter lavere sats, på yrkesreiser uten overnatting, anses dette som hovedregel ikke å gi skattepliktig overskudd. Kostgodtgjørelsen må være utbetalt i samsvar med vilkårene i særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands, jf. Skattedirektoratets forskuddssatser. I tillegg må legitimasjonskravene i skattebetalingsforskriften være oppfylt, jf. forskriften § 5-6-12 fjerde ledd siste punktum. Kostgodtgjørelse på yrkesreiser uten overnatting i 2017 anses ikke å gi overskudd så lenge de ikke overstiger
 • kr 289 for reise som varer minst 6 timer
 • kr 537 for reise om varer minst 12 timer.
Med yrkesreise menes både pålagte og/eller godkjente reiser av ikke fast karakter og rutinemessige faste oppdrag som ikke trenger godkjenning av arbeidsgiver/oppdragsgiver. Ansatte som har reiseoppdrag som en del av sitt ordinære arbeid, for eksempel sjåfører, flybesetning, mannskap på båter, politi i UP-tjeneste osv., anses imidlertid ikke å være på yrkesreise under utførelsen av dette arbeidet.For reiser under 15 km etter korteste veistrekning, beregnes ikke kostgodtgjørelse uten legitimasjon, se kommentarene til § 9 i særavtalen.Er kosten dekket av arbeidsgiver, oppdragsgiver eller av arrangør/vertskap, vil en eventuell godtgjørelse som utbetales være skattepliktig.Hvis kostgodtgjørelsen overstiger satsene fastsatt av Skattedirektoratet, vil merutbetalingen utgjøre et skattepliktig overskudd med mindre full kostnadsdokumentasjon fremlegges.
3.3.3 Underskudd på godtgjørelsen
Underskudd på mottatt godtgjørelse er fradragsberettiget bare når de samlede, faktiske kostnadene for hele året dokumenteres.Underskudd på godtgjørelse for kostnader ved reise i yrket uten overnatting inngår i sin helhet i minstefradraget dersom dette benyttes.
3.3.4 Sannsynliggjøring
Standardisert overskuddsberegning forutsetter at arbeidsgiveren oppbevarer enten reiseregning fra arbeidstaker eller egne notater som minst inneholder
 • hvor skattyteren har reist
 • formålet med reisen
 • reisedato, og
 • klokkeslett for utreise og hjemkomst.
3.3.5 Yrkesreiser ut fra pendlerbolig
Mottar en pendler kostgodtgjørelse for fravær fra pendlerbolig i forbindelse med yrkesreiser uten overnatting utenfor pendlerboligen, skal fradraget for (mer-)kostnader ved arbeidsopphold utenfor det egentlige hjemmet i utgangspunktet ikke reduseres. Kostgodtgjørelse for yrkesreiser uten overnatting behandles etter vanlige regler.
3.3.6 Kostgodtgjørelse ved overtid
Godtgjørelse til kost i forbindelse med overtid som utbetales med inntil kr 92 per dag, anses å ha medgått når skattyteren har et sammenhengende fravær fra hjemmet på 12 timer eller mer og må antas å ha hatt kostnader til mat. Mottar skattyter slik godtgjørelse kan han ikke samtidig kreve fradrag for kostutgifter ved lengre fravær fra hjemmet etter reglene beskrevet i pkt. 2.3.
3.3.7 Kostgodtgjørelse på besøksreiser
Godtgjørelse til pendlere som har fri kost på arbeidsstedet og hvor reisen mellom hjemmet og arbeidsstedet eller eventuelt pendlerbolig varer 6 timer eller mer, anses medgått når godtgjørelsen ikke overstiger kr 92 for hver reisevei.For skattyter som er pendler og som ved fastsettingen krever 10 % standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker, er slik kostgodtgjørelse likevel skattepliktig i sin helhet, jf. FSFIN § 5-11-1 annet ledd.

4 Fri kost

4.1 Generelt

Fri kost er i utgangspunktet skattepliktig. Om rimelig mat i bedriftskantine, se emnet «Velferdstiltak», pkt. 3.6.Om fri kost på yrkesreiser, se emnet «Naturalytelser i arbeidsforhold», pkt. 4.24.4.Fri kost i forbindelse med overtid er ikke skattepliktig når skattyteren har et sammenhengende fravær fra hjemmet på 12 timer eller mer. Skattyteren kan da ikke samtidig kreve fradrag for kostutgifter ved lengre fravær fra hjemmet etter reglene beskrevet i pkt. 2.3.Om behandling av fri kost når arbeidstakeren krever 10 % standardfradrag ved fastsettingen, se emnet «Utland – lønnsinntekter og pensjonsinntekter mv.», pkt. 13.Om fri kost ved frivillig arbeid, se emnet «Naturalytelser i arbeidsforhold», pkt. 4.24.3.

4.2 Utland

Ved reise uten overnatting utenlands brukes reglene ovenfor tilsvarende. Om flybesetning, se emnet «Flypersonell (sivilt)».

5 Lønnsrapportering

Om lønnsrapportering, se Skatteforvaltningshåndboken, omtalen av sktfvl. § 7-2.

6 Flere kommuner

Fradraget for kost under yrkes- eller besøksreiser gis alltid i den kommunen hvor arbeidsinntekten skattlegges.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.