Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

 • Skriv ut


Innhold: M

Merkostnader – pendler med hjem i utlandet


 • Sktl. § 6-13 tredje ledd.
 • FSFIN § 6-13 B.
 • FSSD § 6-13.

1 Innledning

1.1 Generelt

FSFIN § 6-13 B regulerer retten til fradrag for merkostnader til kost, losji og besøksreiser til hjemmet ved pendleres arbeidsopphold utenfor hjemmet for skattyter som er
 • skattepliktig som bosatt i Norge etter sktl. § 2-1
 • begrenset skattepliktig hit etter sktl. § 2-3 første ledd bokstav d eller annet ledd, eller
 • skattepliktig hit etter lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster, og
som av hensyn til sitt arbeid i Norge må bo utenfor det hjemmet skattyter har i utlandet. Forskriften gjelder bare for personer som har pendleropphold utenfor dette hjemmet. Om grensen mellom pendleropphold og yrkesopphold, se emnet «Reise – avgrensning mellom arbeidsreiser, besøksreiser og yrkesreiser». Forskriften regulerer ikke hvor skattyter har sitt skattemessige bosted, verken med hensyn til spørsmål om skatteplikt til Norge eller hvor i Norge skattyteren er skattepliktig som bosatt.Skattyter har fortsatt rett til fradrag for pendlerkostnader når han mottar dagpenger fra NAV og disse er skattepliktige i Norge. Det er en forutsetning at skattyter oppholder seg i Norge som arbeidssøker.

1.2 Hva behandles i dette emnet

I dette emnet behandles bare følgende to vilkår for rett til fradrag for merkostnader for skattyter som har arbeidsopphold i Norge. Skattyter
 • må ha sitt virkelige hjem i en annen stat etter kriteriene i sktl. § 3-1 femte til niende ledd, jf. FSFIN § 6-13-11, og
 • må kunne dokumentere at dette vilkåret er oppfylt jf. FSFIN § 6-13-12. Nærmere om kravet til dokumentasjon, se pkt. 2.2.2 og pkt. 2.3.2.
Om de øvrige vilkårene for å få fradrag for merkostnader i forbindelse med arbeidsopphold med overnatting utenfor hjemmet, herunder fradrag for besøksreiser, hvilke kostnader det kan kreves fradrag for og dokumentasjon av disse, se emnene «Merkostnader – kost og losji ved overnatting utenfor hjemmet» og «Merkostnader – besøksreiser til hjemmet».Om de tilfellene hvor arbeidsgiver yter godtgjørelse til dekning av merkostnader ved arbeidsopphold utenfor utenlandsk hjem, se emnet «Utland – lønnsinntekter og pensjonsinntekter mv.», pkt. 14.4.2.Om fradrag for merkostnader for skattyter som arbeider i Norge og må overnatte utenfor et hjem i Norge, se emnene «Merkostnader – kost og losji ved overnatting utenfor hjemmet», «Merkostnader – besøksreiser til hjemmet» og «Bosted – skattemessig bosted».

2 Vilkår for fradrag for merkostnader

2.1 Generelt

Et vilkår for fradrag for merkostnader er etter FSFIN § 6-13-11, at skattyter har sitt virkelige hjem i en annen stat. Kriteriene for hva som er skattyters hjem etter sktl. § 3-1 femte til niende ledd, må være oppfylt, se nedenfor. Om de øvrige vilkårene for å få fradrag for merkostnadene, se de andre emnene om merkostnader.Reglene vil også omfatte skattytere som har hatt sitt hjem i Norge, men etablerer et virkelig hjem i en annen stat etter disse reglene.Kostnadene inngår i eventuelt standardfradrag for utenlandske arbeidstakere, jf. sktl § 6-70 tredje ledd. Skattyter kan ved fastsettingen velge mellom å kreve standardfradrag eller fradrag for faktiske merkostnader dersom de øvrige vilkårene for dette er oppfylt. Se emnet «Utland – lønnsinntekter og pensjonsinntekter mv.», pkt. 12.2.

2.2 Ektefeller/familieforsørgere som pendler til bolig i annen stat

2.2.1 Vilkår for at det virkelige hjem er i en annen stat
Ved avgjørelsen av om en ektefelle eller familieforsørger har sitt virkelige hjem i en annen stat, skal en legge til grunn de reglene som gjelder for hvor ektefelle eller familieforsørger har sitt hjem når vedkommende pendler mellom boliger i Norge, se FSFIN § 6-13-11 og emnet «Bosted – skattemessig bosted».
2.2.2 Dokumentasjon
Person som krever fradrag for merkostnader ved besøksreiser til ektefelle og/eller barn i annen stat, må kunne dokumentere
 • familietilknytningen ved vigsels- eller fødselsattest samt
 • felles bostedsadresse i utlandet,
jf. FSFIN § 6-13-12 første ledd.

2.3 Enslige som pendler til bolig i annen stat

2.3.1 Vilkår for at det virkelige hjem er i en annen stat
Ved avgjørelsen av om enslige har sitt virkelige hjem i en annen stat, skal en legge til grunn de reglene som gjelder for hvor enslige har sitt hjem når vedkommende pendler mellom boliger i Norge, se FSFIN § 6-13-11 og emnet «Bosted – skattemessig bosted».For enslige som er 22 år eller eldre er kravet til reisehyppighet vanligvis satt til regelmessige hjembesøk minst hver tredje uke. Lang reiseavstand kan i seg selv ikke begrunne noe unntak fra tre-ukerskravet. I visse tilfelle kan imidlertid skattyter bli ansett som pendler også ved sjeldnere hjembesøk enn hver tredje uke. Dette gjelder når det foreligger helt spesielle forhold, f.eks. spesielle arbeidsforhold, svak økonomi eller sykdom som gjør det rimelig å lempe på minstekravet. Det samme gjelder hvis årlig reiseavstand/årlige reisekostnader overstiger fradragsbegrensningene i sktl. § 6-44 første og annet ledd (75 000 kilometer for reiser til hjem innenfor EØS-området, og kr 92 500 for reiser til hjem utenfor EØS-området).
2.3.2 Dokumentasjon
Enslige må kunne dokumentere bostedsadresse i utlandet, samt sannsynliggjøre boligens standard, jf. FSFIN § 6-13-12 første ledd siste punktum.Enslige som er 21 år eller yngre og pendler til foreldrehjemmet, må kunne dokumentere familietilknytningen med fødselsattest og felles bostedsadresse. Kravet til dokumentasjon gjelder også enslige som er 22 år eller eldre og som pendler mellom foreldrehjem i annen stat og uselvstendig bolig i Norge.

3 Formelle krav til dokumentasjonen

Skattemyndighetene kan kreve at skattyter som pendler til annen stat fremlegger dokumentasjon/sannsynliggjøring etter FSFIN § 6-13-12 i notarialbekreftet kopi sammen med oversettelse til norsk av autorisert translatør. Av konvensjon mellom Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige 17. juni 1981 følger at de nordiske landene skal godta at skattyter som er statsborger i et annet nordisk land, fremlegger dokumentasjon på sitt eget nordiske språk.

4 Skattyter som både pendler til hjem i annen stat og mellom boliger i Norge

Krever skattyter fradrag for kostnader ved å pendle til sitt virkelige hjem i en annen stat, bortfaller retten til fradrag for eventuelle merkostnader ved å pendle mellom boliger i Norge, jf. FSFIN § 6-13-10 tredje ledd.Skattyter må velge om merkostnadene skal beregnes i forhold til hjem i annen stat eller i forhold til skattemessig bosted i Norge for hvert inntektsår under ett. Endrer forholdene seg i løpet av inntektsåret, f.eks. ved at skattyter ikke lenger har et virkelig hjem i en annen stat og får et skattemessig bosted i Norge utenfor arbeidsstedet, kan fradrag likevel kreves etter de endrede forholdene når vilkårene for øvrig er oppfylt.Pendler skattyter også mellom boliger i Norge, men velger å kreve fradrag for merkostnader i forhold til det virkelige hjemmet i annen stat, blir det spørsmål om hvor besøksreisen skal regnes fra. Har skattyter bare ett arbeidssted i Norge, skal besøksreisene regnes med utgangspunkt i det stedet vedkommende overnatter i forbindelse med sitt arbeid. Har skattyter flere arbeidssteder i Norge, skal besøksreisene regnes med utgangspunkt i det arbeidsstedet skattyter har hatt siste overnatting før hjemreisen til annen stat.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.