Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

 • Skriv ut


Innhold: P

Pensjon – allment


 • Sktl. § 5-20 annet ledd bokstav c, § 5-42 bokstav b, § 6-45, § 6-46, § 6-47, § 6-72, § 12-2 bokstav j
 • FSFIN § 6-45-2, § 6-72-1
 • Ftrl. § 23-3 annet ledd

1 Generelt

I dette emnet omtales som utgangspunkt bare avtaler som behandles som pensjon i forhold til skattereglene. Om livrenter som ikke behandles som pensjon i forhold til skattereglene, se emnet «Forsikring – livsforsikring (livrenteforsikring)». Om nye regler om skattefavorisert pensjonssparing, se emnet «Pensjon – skattefavorisert individuell pensjonssparing».Uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra andre ordninger skattlegges som lønnsinntekt. Med uføreytelser fra andre ordninger menes ytelser fra offentlige tjenestepensjonsordninger, tjenestepensjonsordninger i privat sektor samt uføreytelser fra individuell pensjonsforsikringsavtale og pensjonsspareavtale (inkludert tidligere IPA) og kollektive livrenter inngått før 2007. Det samme gjelder uføreytelser fra utlandet når mottaker er skattepliktig som bosatt i Norge.Ifølge lov 21. desember 2005 nr. 124 om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven) har arbeidsgivere plikt til å ha pensjonsordning for sine ansatte, enten i form av foretakspensjon, innskuddspensjon eller som tjenestepensjon, jf. OTP-loven § 2 første ledd. Foretak med offentlige pensjonsordninger er unntatt, jf. OTP-loven § 1 tredje ledd. Om foretakspensjon, innskuddspensjon og tjenestepensjon, se emnene «Pensjon i arbeidsforhold – foretakspensjon», «Pensjon i arbeidsforhold – innskuddspensjon» og «Pensjon i arbeidsforhold – tjenestepensjon».Avtaler om utbetaling av pensjon kan inngås i mange sammenhenger. Skattereglene begrenser ikke hvilke avtaler som kan inngås mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og/eller forsikringsselskaper mv. Det er imidlertid bare enkelte typer pensjonsavtaler som behandles skattemessig som pensjon.Følgende avtaler behandles skattemessig som pensjonsavtalerYtelser som skattemessig skal behandles som pensjon er personinntekt, og det skal svares trygdeavgift lav sats, jf. ftrl. § 23-3 annet ledd nr. 1 bokstav a. Sktl. § 6-47 første ledd bokstav d har regler om fradrag for innbetalinger til skattefavorisert individuell pensjonssparing. Utbetalinger fra slik ordning skal bare skattlegges som alminnelig inntekt, se sktl. § 5-20 annet ledd bokstav c, se emnet «Pensjon – skattefavorisert individuell pensjonssparing». Disse reglene er ikke trådt i kraft ved avslutningen av redaksjonsarbeidet for Skatte-ABC 2017.Dersom foretaket i tillegg som en del av pensjonsordningen etter foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, tjenestepensjonsloven eller lov om individuell pensjonsordning (herunder tidligere IPA) har tegnet særskilt forsikring som gir rett til uføreytelse, skal denne del av ytelsen skattemessig behandles som lønnsinntekt, se sktl. § 5-42 bokstav b og § 12-2 bokstav j. Det skal svares trygdeavgift mellomsats, jf. ftrl. § 23-3 annet ledd nr. 2 bokstav b.Se for øvrig emnet «Personinntekt – lønn, pensjon, introduksjonsstønad og visse trygdeytelser».

2 Arbeidsgivers fradragsrett i forbindelse med pensjon

2.1 Pensjon utbetalt direkte av arbeidsgiver (pensjon over driften)

Om arbeidsgivers fradrag for pensjon i arbeidsforhold som utbetales direkte av arbeidsgiver (pensjon over driften), se emnet «Pensjon i arbeidsforhold – pensjon utbetalt av arbeidsgiver over driften mv.».

2.2 Spesielt om arbeidsgiverfinansiert pensjon sikret ved premie og/eller tilskudd

Utgangspunktet i skattelovgivningen er at det ikke er fradragsrett for premie eller tilskudd fra arbeidsgiver til sikring av pensjoner for ansatte, med mindre kostnaden er pålagt i eller i medhold av lov, jf. sktl. § 6-45 første punktum. I andre tilfeller har skatteloven derfor ingen alminnelig hjemmel for fradrag for kostnader til å sikre pensjoner. De tilfellene der det gis rett til fradrag for slike premier og tilskudd, er positivt regulert og bestemmelsene er uttømmende, se sktl. § 6-45, § 6-46 og § 6-72. Etter disse bestemmelsene kan arbeidsgiver på nærmere vilkår gis fradrag for premie og/eller tilskudd til pensjonsordning som sikrer pensjon for sine ansatte enten etterForetakspensjonsloven inneholder to ulike hovedprinsipper for opptjening av rett til pensjon
 • ytelsesbasert pensjon, eller
 • engangsbetalt alderspensjon
Avtale etter innskuddspensjonsloven er i utgangspunktet en pensjonsspareavtale hvor pensjonen som utbetales er et resultat av innskutte midler og avkastningen på disse.Tjenestepensjon er en arbeidsgiverfinansiert pensjonsforsikringsordning som gir rett til alderspensjon og innskuddsfritak ved uførhet i samsvar med uføregraden.Om tilskudd til utenlandsk pensjonsordning, se pkt. 2.5. Foretaket kan i tillegg som en del av pensjonsordningene etter foretakspensjons-, innskuddspensjons- og tjenestepensjonsloven tegne særskilt forsikring etter foretakspensjonsloven som kan gi uførepensjon til medlemmer som helt eller delvis mister ervervsevnen og/eller ytelser til barn og andre etterlatte av medlemmer som dør, jf. foretakspensjonsloven § 2-1, innskuddspensjonsloven § 2-4 og tjenestepensjonsloven § 2-1.Et foretak kan ha kombinerte pensjonsordninger, jf. foretakspensjonsloven § 2-12, innskuddspensjonsloven § 2-13 og tjenestepensjonsloven § 2-9.Et foretak kan også ha forskjellige ordninger for forskjellige arbeidstakere (parallelle ordninger), jf. foretakspensjonsloven § 2-9, innskuddspensjonsloven § 2-10 og tjenestepensjonsloven § 2-10.Et foretak kan imidlertid ikke samtidig ha kombinerte pensjonsordninger og parallelle pensjonsordninger etter foretakspensjonsloven § 2-9, tjenestepensjonsloven § 2-10 eller innskuddspensjonsloven § 2-10. Se foretakspensjonsloven § 2-12 annet ledd bokstav d, innskuddspensjonsloven § 2-13 og tjenestepensjonsloven § 2-9 annet ledd bokstav d.

2.3 Spesielt om arbeidsgivers tilskudd til kommunal pensjonsordning

Fradrag for arbeidsgivers andel av premie til offentlig pensjonsordning tilsvarende de ordninger som kan opprettes i medhold av lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 24 nr. 3 gis etter FSFIN § 6-45-2 annet ledd til
 • foretak som har eller har hatt kommunal, herunder fylkeskommunal, eierandel, eller
 • foretak med nær tilknytning til kommune eller fylkeskommune
Det gis også fradrag for arbeidsgivers tilskudd til Overføringsavtalens sikringsordning, jf. sktl. § 6-45.Arbeidsgiver må kunne dokumentere at kostnadene gjelder slik pensjonsordning.

2.4 Spesielt om arbeidsgivers tilskudd til Norges Banks pensjonskasse

Arbeidsgivers tilskudd til Norges Banks pensjonskasse er fradragsberettiget, jf. FSFIN § 6-45-2 første ledd. Dette gjelder også foretak hvor Norges Bank har eller har hatt eierandel, og hvor det ikke meldes nye medlemmer inn i Norges Banks pensjonskasse, jf. FSFIN § 6-45-2 annet ledd bokstav c.

2.5 Spesielt om arbeidsgivers tilskudd til utenlandsk pensjonsordning

Arbeidsgivers tilskudd til utenlandsk pensjonsordning som arbeidstakeren er medlem av ved etableringen av skatteplikt til Norge er fradragsberettiget, se sktl. § 6-72 første ledd annet punktum. Reglene gjelder bare hvor arbeidstakeren er statsborger i en EØS-stat. Fradrag for tilskudd til utenlandsk pensjonsordning kan ikke overstige grensene for innskudd etter tjenestepensjonsloven § 4-7 første og annet ledd, se sktl. § 6-72 første ledd tredje punktum.Se emnet «Pensjon – utenlandsk pensjonsordning».

3 Den trygdedes fradragsrett i forbindelse med pensjon

Utgangspunktet i skattelovgivningen er at den trygdede ikke har fradragsrett for premie eller andre tilskudd til sikring av pensjoner. Skatteloven har derfor ingen alminnelig hjemmel for fradrag for slike kostnader. De tilfellene der det gis rett til fradrag er positivt regulert og bestemmelsene er uttømmende, jf. sktl. § 6-45 og § 6-47. Den trygdede kan etter nærmere vilkår gis fradrag for
 • tilskudd til offentlig pensjonsordning i arbeidsforhold, jf. sktl. § 6-47 første ledd bokstav a
 • tilskudd (den trygdedes andel av premie mv.) til foretaks-, innskudds- og tjenestepensjonsordning, jf. sktl. § 6-47 første ledd bokstav b
 • tilskudd til individuell pensjonsavtale etter lov 27. juni 2008 nr. 62 om individuell pensjonsordning (IPS), jf. sktl. § 6-47 første ledd bokstav c
 • tilskudd til skattefavorisert individuell pensjonsavtale, jf. sktl. § 6-47 første ledd bokstav d (ikke trådt i kraft ved avslutningen av redaksjonsarbeidet for Skatte-ABC 2017)
 • tilskudd (den trygdedes andel av premie mv.) til Norges Banks pensjonskasse, jf. FSFIN § 6-45-2 tredje ledd
Om fradrag for innskudd til pensjonsordning for innehaver av foretak uten ansatte, jf. innskuddspensjonsloven § 2-3 annet ledd, se emnet «Pensjon i arbeidsforhold – innskuddspensjon», pkt. 3.3 og pkt. 3.4.

3.1 Utenlandsk arbeidstakers og selvstendig næringsdrivendes fradragsrett for tilskudd til utenlandsk pensjonsordning

Arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som er statsborgere i en EØS-stat kan kreve fradrag i inntekten for tilskudd til utenlandsk pensjonsordning som vedkommende er medlem av ved etableringen av skatteplikt til Norge, se sktl. § 6-72 første ledd første punktum. Fradragsretten gjelder både for skattytere som er skattepliktig som bosatt i Norge etter sktl. § 2-1 første ledd og skattytere som er begrenset skattepliktig til Norge etter sktl. § 2-3. Fradraget for arbeidstaker kan ikke overstige grensene for innskudd etter tjenestepensjonsloven § 4-7 første og annet ledd, se sktl. § 6-72 første ledd tredje punktum. For næringsdrivende er fradraget begrenset til innskudd etter innskuddspensjonsloven § 2-3 annet ledd, se sktl. § 6-72 annet ledd annet punktum. Nærmere om utenlandsk pensjonsordning, se emnet «Pensjon – utenlandsk pensjonsordning».

4 Om tilordning av pensjon

Tjenestepensjon skal tilordnes den som har vært tilsatt og opparbeidet pensjonsrettighetene. Dette vil også gjelde tillegg i pensjonen for forsørgelse av andre personer. Etter den tilsattes død er etterlattepensjon innvunnet av og skal tilordnes den eller de etterlatte som er pensjonsberettiget.Pensjon fra folketrygden skal tilordnes den som er berettiget til pensjonen. Dette vil også gjelde tillegg i pensjonen for forsørgelse. Krav på pensjon fra folketrygden kan ikke overdras til andre med virkning for skattleggingen, heller ikke før den ble innvunnet.Pensjon (som ikke er tjenestepensjon eller pensjon fra folketrygden), livrenter og lignende, skal tilordnes den som er begunstiget på tidspunktet for forfall av den enkelte termin. Overdras forsikringen til andre (oppnevning av ny begunstiget), skal senere utbetalinger tilordnes den nye begunstigede.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.