Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

  • Skriv ut


Innhold: P

Pensjon – individuell pensjonsordning (IPA og IPS)


  • Sktl. § 4-2 første ledd bokstav c, § 5-20 annet ledd bokstav c,, § 5-40 tredje og fjerde ledd, § 5-42 bokstav b, § 6-47 første ledd bokstav c og d og § 12-2 bokstav d.
  • FSFIN § 5-41, § 5-43, § 6-47.
  • Lov 27. juni 2008 nr. 62 om individuell pensjonsordning.

1 Generelt om IPA

Fradragsretten for innbetaling til individuell pensjonsavtale etter skatteloven (IPA) etter sktl. tidligere § 6-47 første ledd bokstav c, er opphevet.Om overgangsregler, se pkt. 4. Ved formuesbeskatningen og for inntektsbeskatningen ved utbetaling, gjelder de samme reglene som for individuell pensjonsordning etter lov 27. juni 2008 nr. 62, som er beskrevet nedenfor.

2 Individuell pensjonsordning/pensjonsavtale (IPS)

2.1 Generelt

Personlige skattytere kan inngå avtale om individuell pensjonsspareavtale og individuell pensjonsforsikringsavtale med en pensjonsinnretning i samsvar med lov 27. juni 2008 nr. 62 om individuell pensjonsordning (IPS). En slik pensjonsavtale kan enten være
  • pensjonsforsikringsavtale eller
  • pensjonsspareavtale.
Loven gir regler om hva en slik pensjonsavtale kan og skal inneholde. Det skal fremgå av avtalevilkårene, kvitteringer for innbetalt innskudd, premie og vederlag for administrasjon av avtalen samt av meldinger til skattemyndighetene, at dokumentene gjelder individuell pensjonsordning etter nevnte lov, se loven § 1-8 første ledd. Institusjonen er ansvarlig for at opplysninger som fremgår av de nevnte dokumentene er riktige. Når slik betegnelse er benyttet, kan skattemyndighetene normalt gå ut fra at pensjonsavtalen er i samsvar med reglene om individuell pensjonsordning. En pensjonsavtale som er inngått i overensstemmelse med lov om individuell pensjonsordning følger skattereglene nedenfor.Departementet er gitt fullmakt til å gi regler om fradrag for premie, innskudd og kostnader knyttet til administrasjon av avtaler om individuell sparing til pensjon, jf. sktl. § 6-47 annet ledd ny bokstav d. Utbetalinger under slike ordninger skal være skattepliktige som kapitalinntekt etter sktl. § 5-20 annet ledd ny bokstav c. Bestemmelsene trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. I Prop. 130 LS (2016-2017) pkt. 3.1.5 er det forutsatt at bestemmelsene skal tre i kraft i løpet av høsten 2017. Nærmere vilkår for ordningen vil bli fastsatt i forskrift. Slik forskrift er ikke gitt ved avslutningen av redaksjonsarbeidet for Skatte-ABC 2017.Etter at de nye reglene trer i kraft kan det ikke lenger inngås nye IPS-avtaler, men eksisterende IPS-avtaler kan videreføres. Se lov 27. juni 2008 nr. 62 om individuell pensjonsordning § 1-1 a.

2.2 Hvilke skattytere som kan inngå pensjonsavtale

Pensjonsavtale kan bare inngås av enkeltpersoner som har fylt 18 år, jf. lov om individuell pensjonsordning § 1-2 første ledd. Det er ingen øvre aldergrense.

2.3 Hvilke institusjoner kan tilby pensjonsavtale

Pensjonsavtale kan inngås med institusjon som har tillatelse fra norske myndigheter til å drive virksomhet her i riket som bank, livsforsikringsselskap, pensjonsforetak eller forvaltningsselskap for verdipapirfond, med mindre annet følger av bestemmelse gitt i eller i medhold av lov. Se lov om individuell pensjonsordning § 1-2 annet ledd.Pensjonsavtale kan også inngås med kredittinstitusjon, livsforsikringsselskap, pensjonsforetak eller forvaltningsselskap for verdipapirfond som er hjemmehørende i annen EØS-stat, og som her i riket har adgang til å drive tilsvarende virksomhet som nevnt i forrige avsnitt. Se lov om individuell pensjonsordning § 1-2 tredje ledd.

2.4 Fradrag for innbetalinger til ordningen

2.4.1 Generelt
Rettighetshaver kan kreve fradrag i alminnelig inntekt for innbetaling til individuell pensjonsavtale. Både den årlige innbetalingen og det årlige fradraget for hver person kan maksimalt utgjøre kr 15 000 per år, jf. lov om individuell pensjonsordning § 1-3 fjerde ledd og sktl. § 6-47 første ledd bokstav c. Innbetaling til ordningen kan ikke skje ved å trekke av pensjonskapitalen, jf. lov om individuell pensjonsordning § 1-3 fjerde ledd annet punktum.Dersom det i samme inntektsår foretas innbetalinger i både den eksisterende IPS-ordningen og i den nye ordningen med skattefavorisert individuell pensjonssparing, skal det foretas en samordning av fradragene etter de to ordningene slik at samlet fradrag ikke overstiger kr 40 000. Se sktl. § 6-47 første ledd bokstav d, annet punktum. (Bestemmelsen er ikke trådt i kraft ved avslutningen av redaksjonsarbeidet for Skatte-ABC 2017.)Maksimalbeløpet omfatter både premie, innskudd og kostnader til administrasjon, herunder kostnader til forvaltning av årets premie eller innskudd. Maksimalbeløpet gjelder også for innbetalinger til eventuelle tilknyttede forsikringer som gir rett til uførepensjon, etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner eller samboer samt barnepensjon.For å få fradrag i inntektsåret må innbetalingen være foretatt innen utløpet av inntektsåret.Det er den rettighetshaveren som erverver rett til ytelser etter pensjonsordningen som har rett til fradraget.
2.4.2 Arbeidsgiver foretar innbetaling
Foretas innbetalingen av arbeidsgiver, skal innbetalt beløp skattlegges som lønn. Arbeidstaker vil ha fradragsrett på vanlig måte.
2.4.3 Forholdet til andre fradrag
Fradrag for innbetaling til individuell pensjonsavtale inngår ikke i minstefradraget. Om forholdet til standardfradrag for utenlandske arbeidstakere, se emnet «Utland – lønnsinntekter og pensjonsinntekter mv.», pkt. 12.2.

3 Flytting av midler

Rettighetshaver kan, uten at det får skattemessige konsekvenser, flytte pensjonsavtalen med tilhørende midler til en annen institusjon som fyller vilkårene for å inngå pensjonsavtale, se lov om individuell pensjonsordning § 1-5. Flyttingen må skje i samsvar med reglene i lov 6. oktober 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) §§ 6-13 og 6-14.Det gjelder tilsvarende regler for flytting av midler innestående i en IPA.

4 Overgangsregler for IPA

4.1 Generelt

Det ble 2. februar 2007 fastsatt overgangsregler i forbindelse med opphevelsen av sktl. § 6-47 første ledd bokstav c, se FSFIN § 6-47 VII.I tillegg er det gitt overgangsregler i lov om individuell pensjonsordning kapittel 5. Overgangsreglene gjelder for individuelle pensjonsavtaler som omfattes av FSFIN § 6-47 og hvor avtalen før 12. mai 2006 forutsatte innbetaling av premie 12. mai 2006 eller senere, se lov om individuell pensjonsordning § 5-1 første ledd.

4.2 Utbetaling av innestående

Rettighetshavere med samlet innestående verdi som etter kontoutskrift per 31. desember 2006 ikke oversteg 1,5 G, dvs. kr 94 338, kunne innen 31. desember 2010 kreve midlene utbetalt og avtalen avsluttet, jf. FSFIN § 6-47-31. Utbetalingen skulle beskattes som pensjonsinntekt, med trygdeavgift lav sats, jf. sktl. § 5-40, § 12-2 første ledd bokstav d og ftrl. § 23-3 annet ledd nr. 1 bokstav a.Avtaler med samlet innestående som oversteg 1,5 G per 31. desember 2006, kunne ikke kreves utbetalt etter overgangsregelen, men beskattes på vanlig måte ved senere utbetalinger fra ordningen, se pkt. 6.

4.3 Utstedelse av forsikringsbevis og pensjonskapitalbevis

Institusjoner som har inngått individuell pensjonsavtale etter skatteloven (IPA) måtte utstede pensjonskapitalbevis eller forsikringsbevis pr. tidspunktet for avslutningen av avtalen, senest pr. 31. desember 2008, se lov om individuell pensjonsordning § 5-2.Pensjonskapital knyttet til pensjonskapitalbevis kan slås sammen med et annet pensjonskapitalbevis med rett til straks begynnende alderspensjon, se lov om individuell pensjonsordning § 5-4 første ledd jf. § 2-5 annet ledd.Skattyter kan kreve at pensjonskapital knyttet til forsikringsbevis slås sammen med fripolise utgått fra ytelsesbasert tjenestepensjonsordning etter foretakspensjonsloven, se lov om individuell pensjonsordning § 5-4 annet ledd, jf. § 3-10.Pensjonskapital knyttet til forsikringsbevis kan videre slås sammen med og inngå i en individuell pensjonsforsikringsavtale, forutsatt at avtalene forvaltes av samme institusjon, se lov om individuell pensjonsordning § 5-6 første ledd. Dette gjelder ikke hvis det for rettighetene etter forsikringsbeviset er oppnevnt endelig begunstiget som nevnt i forsikringsavtaleloven § 15-2 annet ledd, se lov om individuell pensjonsordning § 5-6 tredje ledd.

4.4 Rett til å inngå ny avtale

Personer med IPA-avtale per 11. mai 2006 kunne fram til 30. juni 2009 kreve å inngå ny avtale på tilsvarende vilkår og med rett til samme ytelser som den eksisterende pensjonsforsikringsavtalen uten å gi nye helseopplysninger, jf. lov om individuell pensjonsordning § 5-3. Den nye avtalen kan være en individuell pensjonsordning i henhold til lov om individuell pensjonsordning eller en livrente hvor utbetalingen skal skattlegges etter reglene om livrenter i sktl. § 5-41 og FSFIN § 5-41-3. Se emnet «Forsikring – livsforsikring (livrenteforsikring)».

5 Formuesbeskatning av innestående i IPA og individuell pensjonsavtale (IPS)

Rettigheter i henhold til individuell pensjonsavtale, herunder IPA, er ikke skattepliktig formue, jf. FSFIN § 4-2-1 og § 6-47-11. Forfalte terminer som ved årsskiftet ikke er utbetalt til skattyter, er alltid skattepliktig formue. Innestående midler (inklusive avkastning) i premiefond i tilknytning til en IPA er skattepliktig formue.

6 Inntektsbeskatning

6.1 Generelt

Avkastning av midler innestående i ordningen er ikke skattepliktig ved opptjeningen. Løpende pensjonsytelser, med unntak av uføreytelse som utbetales i henhold til en individuell pensjonsavtale, herunder IPA, er skattepliktige etter reglene om pensjonsinntekt, jf. sktl. § 5-40, og det skal svares trygdeavgift lav sats, jf. ftrl. § 23-3 annet ledd nr. 1 bokstav a. Uføreytelse som utbetales i henhold til en individuell pensjonsavtale, herunder IPA, er skattepliktig inntekt etter sktl. § 5-42 bokstav b jf. sktl. § 12-2 bokstav j og skattlegges som lønnsinntekt. Det skal svares trygdeavgift mellomsats, jf. ftrl. § 23-3 annet ledd nr. 2 bokstav b. Skatteplikten gjelder uavhengig av om utbetalingene gjelder midler som tidligere er innbetalt eller avkastning av disse. Skatteplikten gjelder både ytelsene til rettighetshaver og ytelsene til andre enn rettighetshaver, f.eks. begunstiget eller arvinger.For midler plassert som livrente i henhold til overgangsreglene ved opphevelsen av reglene om IPA, skal skattlegging skje etter reglene om livrenter, se emnet «Forsikring – livsforsikring (livrenteforsikring)», pkt. 5.

6.2 Beløp innbetalt etter reglene om egen pensjonsforsikring etter skatteloven (EPES)

For beløp som ble innbetalt til Egen pensjonsforsikring etter skatteloven i 1996 eller tidligere (EPES-ordningen), og som det den gangen ikke ble gitt fradrag for, skal utbetalinger likevel ikke beskattes, se pkt. 2.1.4 i Innst. O. nr. 106 (1996-97). Se også FSFIN § 5-41-11 bokstav c, annet punktum. Skattyter må fremsette krav om slikt fritak overfor den som plikter å innrapportere ytelsen, og dokumentere dette med tidligere bekreftelse fra ligningskontoret.

6.3 Engangs- og avløsningsbeløp mv.

Engangs- og avløsningsbeløp og andre kapitalytelser er skattepliktige i sin helhet for mottakeren, jf. sktl. § 5-40 annet ledd og skal anses som personinntekt, jf. sktl. § 12-2 bokstav d. Folketrygdavgift skal svares med lav sats, jf. ftrl. § 23-3 annet ledd nr. 1 bokstav a. Dette gjelder også utbetaling til rettighetshaver etter overgangsreglene i FSFIN § 6-47-31, se pkt. 4.2. For dødsbo anses utbetalingen ikke som personinntekt. Dødsbo vil være skattepliktig for bruttobeløpet etter en særskilt sats som årlig fastsettes av Stortinget i SSV, jf. sktl. § 5-40 fjerde ledd. For inntektsåret 2017 er denne satsen 45 %, jf. SSV § 3-7.

7 Tidfesting av inntekt

Løpende pensjoner, uføreytelser, engangs- og avløsningsbeløp samt andre kapitalytelser som utbetales i henhold til avtalen skal skattlegges i det året utbetalingen finner sted (kontantprinsippet).

8 Flere kommuner

Mottatte ytelser skattlegges i mottakerens bostedskommune. Dødsbo skattlegges i den kommunen som avdøde var skattepliktig til som bosatt i dødsåret.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.