Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

  • Skriv ut


Innhold: P

Pensjon – skattefavorisert individuell pensjonssparing


  • Sktl. § 5-20 annet ledd bokstav c, § 6-47 første ledd bokstav c og d.
Departementet er gitt fullmakt til å gi regler om fradrag for premie, innskudd og kostnader knyttet til administrasjon av avtaler om individuell sparing til pensjon, jf. sktl. § 6-47 annet ledd ny bokstav d. Utbetalinger under slike ordninger skal være skattepliktige som kapitalinntekt etter sktl. § 5-20 annet ledd ny bokstav c. Bestemmelsene trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. I Prop. 130 LS (2016-2017) pkt. 3.1.5 er det forutsatt at bestemmelsene skal tre i kraft i løpet av høsten 2017. Nærmere vilkår for ordningen vil bli fastsatt i forskrift. Slik forskrift er ikke gitt ved avslutningen av redaksjonsarbeidet for Skatte-ABC 2017.I Prop. 130 LS (2016-2017) pkt. 3.1.3 er det forutsatt at reglene om skattefavorisert individuell pensjonssparing (SIPS) skal følge reglene i IPS-ordningen, men med følgende forskjeller:
  • ordningen skal bare gjelde individuelle pensjonsspareavtaler, ikke pensjonsforsikringsavtaler
  • årlig fradragsberettiget beløp skal utgjøre kr 40 000 per person
  • uttak fra ordningen skal bare skattlegges som alminnelig inntekt og ikke som pensjonsinntekt med trinnskatt og trygdeavgift
Fra ikrafttredelsen av reglene skal det ikke lenger kunne inngås nye IPS-avtaler, men eksisterende IPS-avtaler kan videreføres. Se lov 27. juni 2008 nr. 62 om individuell pensjonsordning § 1-1 a. Nærmere om IPA og IPS, se emnet «Pensjon – individuell pensjonsordning (IPA og IPS)».

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.