Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

 • Skriv ut


Innhold: P

Pensjon – utenlandsk pensjonsordning


 • Sktl. § 2-1, § 2-3 fjerde ledd, § 5-1, § 5-12 sjette ledd, § 5-40, § 5-42 bokstav b,§ 6-45, § 6-46, § 6-47, § § 6-72 og § 12-2 bokstav b.
 • Lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon (foretakspensjonsloven)
 • Lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven).
 • Lov 27. juni 2008 nr. 62 om individuell pensjonsordning
 • Lov 13. desember 2013 nr. 106 om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven)
 • FSFIN § 6-72-1

1 Generelt

Utenlandske pensjonsinnretninger etablert i en EØS-stat kan tilby pensjonsordninger i det norske markedet innenfor de rammene som følger av foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, tjenestepensjonsloven og lov om individuell pensjonsordning. Hvis pensjonsordningen oppfyller vilkårene etter disse lovene, gis det fradrag for tilskudd mv. til pensjonsordningen etter sktl. § 6-46 og § 6-47, på samme måte som om pensjonsinnretningen hadde vært etablert i Norge. Om disse ordningene, se emnene «Pensjon – individuell pensjonsordning (IPA og IPS)», «Pensjon i arbeidsforhold – foretakspensjon», «Pensjon i arbeidsforhold – innskuddspensjon», og «Pensjon i arbeidsforhold – tjenestepensjon».Etter sktl. § 6-72 kan det gis fradrag for innbetalinger til utenlandske pensjonsordninger etablert i en EØS-stat som ikke oppfyller vilkårene i norsk foretakspensjonsordning, innskuddspensjonsordning, tjenestepensjonsordning eller individuell pensjonsordning. I dette emnet behandles skattereglene for innbetalinger til og utbetalinger fra slike utenlandske pensjonsordninger.

2 Krav til pensjonstilbyder

For å kunne kreve fradrag for tilskudd til utenlandsk pensjonsordning, kreves ifølge FSFIN § 6-72-1 bokstav e at pensjonsinnretningen
 • er etablert i en annen EØS-stat
 • har nødvendig tillatelse til å drive slik pensjonsvirksomhet i den aktuelle EØS-staten og
 • er underlagt offentlig tilsyn i den aktuelle EØS-staten.

3 Krav til pensjonsordningen

For at det skal foreligge fradragsrett for innbetalinger til pensjonsordninger må
 • skattyteren ha vært medlem av ordningen når vedkommende etablerer skatteplikt til Norge og i minst ett år før dette tidspunkt,
 • innbetalinger til ordningen ha gitt rett til fradrag i en annen EØS-stat, og
 • alderspensjon være hovedytelsen under ordningen
Se FSFIN § 6-72-1 bokstavene b, c og d.Minstekravet til medlemstid er oppfylt hvis rettighetene under en pensjonsordning blir overført til en annen ordning i forbindelse med at skattyter flytter mv, dersom medlemstiden i begge pensjonsordningene til sammen utgjør minst ett år.Vilkåret om at innbetalinger under ordningen må ha gitt rett til fradrag er oppfylt hvis arbeidsgiver har foretatt innbetalinger til ordningen og fått fradrag for dette, selv om arbeidstaker ikke har foretatt noen innbetaling.Kravet om at alderspensjon skal være pensjonsordningens hovedytelse er oppfylt når den vesentligste delen av midlene i pensjonsordningen går med til å dekke medlemmenes alderspensjon.Det er ikke noe vilkår for fradragsrett at pensjonsordningen er definert som tjenestepensjonsordning. Reglene gjelder også for offentlige pensjonsordninger.

4 Hvem som kan kreve fradrag

4.1 Arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende

Arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som er statsborger i en EØS-stat, kan kreve fradrag i inntekten for sin innbetaling til utenlandsk pensjonsordning som vedkommende er medlem av ved etableringen av skatteplikt til Norge, se sktl. § 6-72 første ledd første punktum. Fradragsretten gjelder både for skattytere som er skattepliktig som bosatt i Norge etter sktl. § 2-1 første ledd og skattytere som er begrenset skattepliktig til Norge etter reglene i sktl. § 2-3.For skattytere med begrenset skatteplikt til Norge er det et vilkår at hele eller tilnærmet hele skattyters inntekt fra arbeid eller virksomhet blir beskattet i Norge, jf. FSFIN § 6-72-1 bokstav a. Kravet om at tilnærmet hele inntekten må bli beskattet i Norge anses oppfylt dersom minst 90 % av inntekten beskattes i Norge. Det er bare skattyters egen inntekt som skal tas med i beregningsgrunnlaget ved vurderingen av om inntektskravet er oppfylt. Det skal ses bort fra pensjonsinntekt og ektefelleinntekt. Om vilkåret om at hele eller tilnærmet hele inntekten må bli beskattet i Norge, se forøvrig emnet «Utland – lønnsinntekter og pensjonsinntekter mv.», pkt. 15.2.Nærmere om begrenset skatteplikt til Norge, se emnene «Utland – lønnsinntekter og pensjonsinntekter mv.», «Utland – kapitalinntekter og kapitalgevinster» og «Utland – virksomhetsinntekter».

4.2 Arbeidsgiver

Fradragsretten etter sktl. § 6-72 gjelder også for arbeidsgivers tilskudd til utenlandsk pensjonsordning som arbeidstakeren er medlem av ved etableringen av skatteplikt til Norge og som oppfyller vilkårene som nevnt ovenfor i pkt. pkt. 2 og pkt. 3.

5 Øvre grense for fradrag

5.1 Arbeidstaker

Arbeidstakers fradrag for tilskudd til utenlandsk pensjonsordning etter sktl. § 6-72 kan ikke overstige grensene for årlige innskudd etter tjenestepensjonsloven § 4-7 første og annet ledd, se sktl. § 6-72 første ledd tredje punktum.

5.2 Selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende gis ikke fradrag for større beløp enn det som er grensene for innskudd etter innskuddspensjonsloven § 2-3 annet ledd, se sktl. § 6-72 annet ledd annet punktum.

5.3 Arbeidsgiver

Arbeidsgivers fradrag for tilskudd til utenlandsk pensjonsordning er begrenset på samme måte som for arbeidstaker, se pkt. pkt. 5.1.

6 Arbeidsgiveravgift

Det skal svares arbeidsgiveravgift av arbeidsgivers tilskudd til utenlandsk pensjonsordning, jf. ftrl. § 23-2 fjerde ledd.

7 Medlemskap i både norsk og utenlandsk pensjonsordning

Dersom en arbeidstaker kombinerer medlemskap i en utenlandsk pensjonsordning med medlemskap i en norsk tjenestepensjonsordning, gis det kun fradrag for tilskudd til den norske ordningen etter reglene i sktl. §§ 6-46 og 6-47, se sktl. § 6-72 tredje ledd.En arbeidstaker kan velge å stå utenfor en norsk pensjonsordning hvis vedkommende er medlem i en utenlandsk pensjonsordning som tilfredsstiller vilkårene i sktl. § 6-72 og arbeidsgiver betaler premie eller avgift til den utenlandske ordningen. Se forskrift 1. desember 2000 nr. 1212 til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon § 4-1 syvende ledd, forskrift 22. desember 2000 nr. 1213 til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) § 5-1 syvende ledd og forskrift 27. juni 2014 nr. 885 til tjenestepensjonsloven § 7. Nærmere regler vil bli gitt i forskriftene til pensjonslovene.Selvstendig næringsdrivende som kombinerer medlemskap i en utenlandsk pensjonsordning med en pensjonsordning etter innskuddspensjonsloven § 2-3 annet ledd, har kun fradragsrett for årlige tilskudd til den norske ordningen.

8 Inntekt

8.1 Arbeidsgivers betaling av innskudd

Innskudd betalt av arbeidsgiver til utenlandsk pensjonsordning etter reglene i sktl. § 6-72 beskattes ikke hos arbeidstaker, se. sktl. § 5-12 sjette ledd annet punktum.

8.2 Utbetaling

For personer bosatt i Norge er utbetaling fra utenlandsk pensjonsordning som omfattes av sktl. § 6-72 skattepliktig som alminnelig inntekt etter sktl. § 5-1 og § 5-40. Utbetaling av alderspensjon inngår i grunnlaget for personinntekt etter sktl. § 12-2 bokstav b (lav sats). Uføreytelser anses som personinntekt etter bokstav j (mellomsats).For personer som ikke er skattepliktig som bosatt i Norge foreligger det etter norsk intern rett plikt til å svare kildeskatt etter sktl. § 2-3 fjerde ledd av pensjon og uføreytelser hvis det er gitt fradrag for innbetalingen til pensjonsordningen etter § 6-72, se sktl. § 2-3 fjerde ledd bokstav c. Om kildeskatt, herunder forholdet til skatteavtalene, se emnet «Utland – lønnsinntekter og pensjonsinntekter mv.», pkt. 7.

9 Kontroll av opplysninger

Det er et vilkår for fradragsrett etter sktl. § 6-72 at Norge har inngått skatteavtale eller annen folkerettslig traktat med den aktuelle EØS-staten hvor pensjonsordningen er etablert. En slik avtale må gi skattemyndighetene rett til å få utlevert opplysninger fra myndighetene i denne staten, jf. FSFIN § 6-72-1 bokstav f.Dersom slik skatteavtale ikke foreligger, vil fradragsrett likevel foreligge, men da må skattyter på forespørsel kunne legge frem erklæring fra de relevante myndigheter som bekrefter de vesentlige forhold knyttet til fradragsretten, jf. FSFIN § 6-72-1 bokstav f annet punktum. Dette vil særlig gjelde kravet til at den utenlandske pensjonsordningen har gitt rett til fradrag, og krav til selve pensjonsordningen, at beløpet det kreves fradrag for faktisk er innbetalt, samt opplysninger om egen person.

10 Innrapportering av innbetalt beløp

Dersom arbeidstakeren blir trukket i lønn for arbeidsgivers innbetalinger til pensjonsordningen, skal beløpet innrapporteres av arbeidsgiver, se sktfvl. § 7-2 tredje ledd bokstav a.Dersom arbeidstaker ikke blir trukket i lønn, men selv betaler premien til ordningen, må skattyter selv sørge for å kreve fradrag.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.