Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

 • Skriv ut


Innhold: P

Pensjon i arbeidsforhold – foretakspensjon


 • Sktl. § 4-2 første ledd bokstav c, § 5-1, § 5-12 sjette ledd, § 5-30 fjerde ledd, § 6-46, § 6-47 og § 12-2 bokstav b.
 • FSFIN § 5-43.
 • Lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon (foretakspensjonsloven).
 • Lov 21. desember 2005 nr. 124 om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven)
 • Forskrift 1. desember 2000 nr. 1212 til lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon (foretakspensjonsloven).
 • Forskrift 22. desember 2000 nr. 1412 om overgangsregler for private tjenestepensjonsordninger (foretakspensjonsloven).
 • Overgangsregel til sktl. § 6-46 (inntatt i foretakspensjonsloven § 16-3).

1 Innledning

1.1 Generelt

Foretakspensjon er i utgangspunktet en arbeidsgiverfinansiert pensjonsforsikringsordning, men det kan bestemmes at arbeidstaker skal betale inntil halvparten av premien, jf. foretakspensjonsloven § 9-4.Ifølge lov 21. desember 2005 nr. 124 om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven) er arbeidsgivere pliktige til å ha pensjonsordning for sine ansatte, enten i form av foretakspensjon, innskuddspensjon eller som tjenestepensjon, jf. OTP-loven § 2 første ledd.Foretakspensjon skal gi rett til alderspensjon, og det kan også bestemmes at den skal gi rett til uførepensjon og/eller etterlattepensjon, jf. foretakspensjonsloven § 2-1.Regler om hva en foretakspensjonsordning kan inneholde og hva den skal inneholde, er fastsatt i foretakspensjonsloven med forskrifter. Når avtalen er i samsvar med disse reglene, behandles den skattemessig etter reglene nedenfor. Premiekvitteringer og meldinger til skattemyndighetene merkes slik at det fremgår at det gjelder pensjon etter foretakspensjonsloven. Forsikringsselskapet/pensjonskassen og foretaket (arbeidsgiveren) er ansvarlig for at pensjonsordningen er i samsvar med foretakspensjonsloven med forskrifter, jf. lov om foretakspensjon § 2-6 fjerde ledd. Forsikringsselskaper og pensjonskasser er undergitt tilsyn fra Finanstilsynet. Når forsikringsselskapet/pensjonskassen betegner forsikringen som pensjon etter foretakspensjonsloven, kan skattemyndighetene normalt gå ut fra at pensjonsordningen er i samsvar med de fastsatte reglene.Om innskuddspensjon, se emnet «Pensjon i arbeidsforhold – innskuddspensjon». Om tjenestepensjon, se emnet «Pensjon i arbeidsforhold – tjenestepensjon».

1.2 Hvem avtalene kan inngås med

Avtaler om foretakspensjon kan etter foretakspensjonsloven § 1-1 bare inngås med
 • selskap som har tillatelse fra norske myndigheter til å drive livsforsikringsvirksomhet her i riket,
 • pensjonskasse som har tillatelse fra norske myndigheter til her i riket å overta kollektive pensjonsordninger som regnes som livsforsikring,
 • selskap som er etablert i en annen stat innenfor EØS-området og som her i riket har adgang til å drive livsforsikringsvirksomhet,
 • pensjonskasse som er etablert i annen stat innenfor EØS-området, og som har adgang til her i riket å overta kollektive pensjonsordninger som regnes som livsforsikring.

1.3 Hvilke personer kan omfattes

Om hvilke arbeidstakere som omfattes av pensjonsordningen, se foretakspensjonsloven kap. 3.

2 Formuen

Rettigheter etter en foretakspensjonsordning er ikke skattepliktig formue for de som omfattes av pensjonsordningen, jf. sktl. § 4-2 første ledd bokstav c. En forfalt pensjonstermin som ved årsskiftet ikke er utbetalt, er skattepliktig formue for den som har krav på den.Arbeidsgiveren formuesbeskattes ikke for innbetalte premier og/eller tilskudd til premiefond.

3 Fradrag i inntekt

3.1 Arbeidstaker

3.1.1 Generelt
Arbeidstakeren (den forsikrede) kan kreve fradrag i inntekten for sitt tilskudd til foretakspensjonsordning, jf. sktl. § 6-47, med den begrensning som følger av foretakspensjonsloven § 9-4. Fradraget går ikke inn i minstefradraget eller eventuelt 10 % standardfradrag. Arbeidstakerens andel av premien trukket i lønnen skal innrapporteres. Premien er fradragsberettiget dersom den er betalt innen 31. mars i året etter inntektsåret, se sktl. § 6-47 første ledd bokstav b, jf. § 6-46 femte ledd.
3.1.2 Opphør av arbeidsforhold
Arbeidstaker som slutter i et arbeidsforhold uten samtidig å ta ut alderspensjon fra ordningen, opphører ved fratredelsen å være medlem av pensjonsordningen, jf. foretakspensjonsloven § 4-6. Vedkommende har rett til fripolise, jf. foretakspensjonsloven § 4-7. Arbeidstakeren kan inngå avtale med pensjonsinnretningen på samme vilkår (fortsettelsesforsikring), men da med individuell premieberegning, se foretakspensjonsloven § 4-9 annet ledd jf. forsikringsavtaleloven § 19-7. Slik fortsettelsesforsikring kan også utvides til å omfatte uførepensjon og/eller etterlattepensjon, jf. foretakspensjonsloven § 4-9 annet ledd. Premie til fortsettelsesforsikring er ikke fradragsberettiget. Dekker en eventuell ny arbeidsgiver premien, skal beløpet skattlegges som lønn. Utbetaling fra en slik fortsettelsesforsikring tegnet som livrente, skattlegges etter reglene om livrenter, se FSFIN § 5-41-1 annet ledd bokstav a og emnet «Forsikring – livsforsikring (livrenteforsikring)», pkt. 5.

3.2 Arbeidsgiver

3.2.1 Generelt
Arbeidsgiver kan kreve fradrag for premie og tilskudd til foretakspensjonsordning, jf. sktl. § 6-46 første ledd. Fradrag kan kreves for betalte beløp som dekker
 • arbeidsgivers andel av årets premie
 • tilskudd til pensjonistenes overskuddsfond
 • tilskudd til premiefond med inntil 50 % av gjennomsnittet av arbeidsgivers andel av årets og de to foregående års premie. Premiefondet må ikke overstige 6 ganger gjennomsnittet av arbeidsgivers andel av årets og de to foregående års premie. I de to første årene pensjonsordningen løper, beregnes gjennomsnittet med utgangspunkt i en nevner på henholdsvis 1 og 2.
 • pliktig tilskudd i henhold til foretakspensjonsloven § 11-1 fjerde ledd
 • kostnad i henhold til foretakspensjonsloven § 2-12 fjerde ledd, § 11-5 tredje ledd, § 15-5 syvende ledd og § 15-6 femte ledd.
Fradragsretten er betinget av at arbeidsgiver har avtale med det selskapet mv. der pensjonsordningen er tegnet, om at dette ukrevet innrapporterer opplysninger om utbetalinger fra pensjonsordningen til skattemyndighetene i henhold til skatteforvaltningsloven, se sktl. § 6-46 sjette ledd.Det er også fradragsrett for den delen av årets premie som går til dekning av forvaltnings- og administrasjonskostnader, se FIN 28. november 2006 i Utv. 2006/1755.Når arbeidsgiver har foretakspensjonsordning som i tillegg til ansatte også omfatter innehaveren (eieren), er det også fradragsrett for den delen av premie og tilskudd som gjelder innehaverens pensjonsrettigheter, jf. foretakspensjonsloven § 3-2 annet ledd, sktl. § 6-46 første ledd og Ot.prp. nr. 77 (2005-2006) pkt. 1.2.Premien, tilskuddet eller kostnaden er fradragsberettiget for inntektsåret, når den er endelig betalt til forsikringsselskapet innen 31. mars i året etter inntektsåret, jf. sktl. § 6-46 femte ledd. Det er anledning til å inngå avtale om foretakspensjon med tilbakevirkende kraft og med skattemessig fradragsrett dersom avtalen inngås og midlene innbetales innen 31. mars året etter inntektsåret.Premie dekket ved overføring fra premiefond er ikke fradragsberettiget fordi fradraget er gitt ved innbetaling til premiefondet.Innbetalinger som har karakter av egenkapitaltilførsel, er ikke fradragsberettiget. Det er således ikke fradragsrett for innbetalinger som skal dekke opp manglende premiereserve for allerede opptjente rettigheter som følge av endringer i det forsikringstekniske beregningsgrunnlaget, se FIN 24. november 2008 i Utv. 2008/1859.
3.2.2 Selskap med deltakerfastsetting
Premie som et selskap med deltakerfastsetting betaler til foretakspensjonsordning som omfatter arbeidende deltaker, er fradragsberettiget også for den delen som gjelder deltakers pensjonsrettigheter. Fradraget gis i selskapsinntekten før fordeling av nettoresultatet til deltakerne, se Ot.prp. 77 (2005-2006) pkt. 1.2, sammenlign FIN 17. februar 1997 i Utv. 1997/414. Selskapets betaling av premien anses ikke som en utdeling etter sktl. § 10-42.

4 Inntekt

4.1 Arbeidsgivers betaling av premie

Premie til foretakspensjonsordning betalt av arbeidsgiver beskattes ikke hos arbeidstaker, jf. sktl. § 5-12 sjette ledd annet punktum.Hvis en ny arbeidsgiver skal dekke innbetalingen til pensjonsordningene som arbeidstaker fortsetter på individuelt grunnlag etter at det tidligere arbeidsforholdet er opphørt (fortsettelsesforsikring), anses dette som en skattepliktig fordel vunnet ved arbeid på tilsvarende måte som om arbeidsgiver skulle betale premien til en individuell pensjonsforsikring til den ansatte. Dette gjelder også om den nye arbeidsgiveren bare dekker den delen den tidligere arbeidsgiveren dekket. Den nye arbeidsgiverens dekning behandles på samme måte om fortsettelsesforsikringen er tegnet som livrente, se FSFIN § 5-41-1 annet ledd bokstav a og emnet «Forsikring – livsforsikring (livrenteforsikring)», pkt. 5.

4.2 Premiefritak under uførhet

4.2.1 Arbeidsgiver
Foretakspensjonsordningen skal ha regler om at det for medlemmer som blir uføre, skal være premiefritak i samsvar med den faktiske uføregraden, tilsvarende premiefritak etter tjenestepensjonsloven § 2-1 annet ledd. Se foretakspensjonsloven § 6-6 første ledd. Premiefritak under uførhet i tilknytning til en foretakspensjonsordning er ikke skattepliktig inntekt for arbeidsgiveren. Det kan heller ikke kreves fradrag for den delen av premien som det gis fritak for.
4.2.2 Arbeidstaker
Premiefritak under uførhet i tilknytning til fortsettelsesforsikring etter foretakspensjonsloven § 4-9 er ikke skattepliktig inntekt, se FSFIN § 5-43-2.

4.3 Utbetaling

Utbetaling fra foretakspensjonsordning, med unntak av uføreytelse, skattlegges som pensjonsinntekt for mottakeren, jf. sktl. § 5-40 og § 12-2 bokstav b, og det skal svares trygdeavgift lav sats, jf. ftrl. § 23-3 annet ledd nr. 1 bokstav a. Uføreytelse som utbetales fra pensjonsordningen er skattepliktig som lønnsinntekt, jf. sktl. § 5-42 bokstav b jf. § 12-2 bokstav j, og det skal svares trygdeavgift mellomsats, jf. ftrl. § 23-3 annet ledd nr. 2 bokstav b.

4.4 Tidfesting av inntekt

Pensjoner og uføreytelser som utbetales i henhold til foretakspensjon skal skattlegges i det året utbetalingen finner sted (kontantprinsippet), jf. sktl. § 14-3 første ledd.

5 Premiefond

Renter av premiefond tillegges fondet uten å beskattes i opptjeningsåret.Midler innestående på premiefondet kan i utgangspunktet bare brukes til dekning av premie og nærmere angitte kostnader, eller til utbetalinger fra ordningen, se foretakspensjonsloven § 10-3. I noen tilfeller kan og skal midler på premiefondet tilbakeføres til arbeidsgiver, se foretakspensjonsloven § 10-4. Slik tilbakeføring vil medføre at det overførte beløpet skal tas til inntekt hos arbeidsgiver i tilbakeføringsåret, jf. sktl. § 5-30 fjerde ledd.Premie som er betalt ved overføring fra premiefondet, kan ikke fradragsføres.

6 Skattemessig behandling av underfinansierte pensjonsforpliktelser ved overdragelse av virksomhet

Ved overdragelse av virksomhet med tilhørende pensjonsforpliktelser vil avtalen ofte innebære at kjøper trer inn i forpliktelser og rettigheter etter eksisterende pensjonsordninger for de ansatte, og vil omfatte både pensjonsmidler og underfinansierte forpliktelser. Kjøper og selger vil i disse tilfellene ha foretatt en verdsetting av pensjonsforpliktelsen ved overdragelsen, herunder fastsatt verdien på den underfinansierte forpliktelsen. I SKD uttalelse av 4. november 2014 (Utv. 2014/1983) er den skattemessige og regnskapsmessige behandlingen ved en slik overdragelse nærmere kommentert med eksempler på føring i skjema.Det avtalte/samlede vederlag, inkludert verdien av underfinansiert pensjonsforpliktelse vil her danne grunnlaget for eiendelens skattemessige kostpris og gevinst-/tapsberegningen på henholdsvis kjøper og selgers hånd.Overtakelsen av underfinansiert pensjonsforpliktelse kan skattemessig ikke anses som overtakelse av gjeld, og overtakelsen innebærer derfor at denne del av vederlaget for virksomheten, skattemessig ikke kan anses betalt. Det manglende skattemessige oppgjør av vederlaget kan fradragsføres i salgsåret som en skattemessig kostnad/tap på selgers hånd, jf. sktl. § 6-1. Tilsvarende må kjøper av virksomheten inntektsføre beløpet, jf. sktl § 5-1. Det gis tre alternativer for inntektsføring:
 1. Vederlaget kan inntektsføres i kjøpsåret
 2. Kjøper kan inntektsføre i takt med innbetaling til pensjonsordningen. Dette forutsetter at skattyter årlig aktuarberegner og dokumenterer hvor mye av årets premie og avkastning av pensjonsmidlene som vedrører den overtatte forpliktelsen. Dette må gjøres hvert år.
 3. Kjøper kan inntektsføre vederlaget lineært over 5 år

7 Arbeidsgiveravgift

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.