Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

 • Skriv ut


Innhold: P

Pensjon i arbeidsforhold – innskuddspensjon


 • Sktl. § 4-2 første ledd bokstav c, § 5-1, § 5-12 sjette ledd, § 5-30 fjerde ledd, § 5-40, § 5-42 bokstav b,§ 6-46, § 6-47 og § 12-2 bokstav b og e.
 • Lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven).
 • Lov 21. desember 2005 nr. 124 om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven)
 • Forskrift 21. november 1989 nr. 1170 om forvaltning og bruk av midler i premiefond, pensjonsreguleringsfond og innskuddsfond (innskuddspensjonsloven).
 • Forskrift 22. desember 2000 nr. 1413 til lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven).

1 Innledning

1.1 Generelt

Innskuddspensjon er i utgangspunktet en sparebasert alderspensjon, jf. innskuddspensjonsloven § 2-1.Foretak som har innskuddsbasert alderspensjon kan i tillegg tegne en egen forsikringsavtale om uførepensjon etter tjenestepensjonsloven kap. 8 eller ytelser til etterlatte etter foretakspensjonsloven kap. 7, jf. innskuddspensjonsloven § 2-4 første ledd. Premie til slik forsikring vil være fradragsberettiget etter reglene om tilskudd til tjenestepensjons- og foretakspensjonsordning.Etter lov 21. desember 2005 nr. 124 om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven) er arbeidsgivere pliktige til å ha pensjonsordning for sine ansatte, enten i form av foretakspensjon, innskuddspensjon eller som tjenestepensjon, jf. OTP-loven § 2 første ledd.Innskuddspensjonsloven med forskrifter gir regler om hva en innskuddspensjonsordning kan inneholde og hva den skal inneholde. Når avtalen er i samsvar med disse reglene, behandles den skattemessig etter reglene nedenfor. Innskudds-/tilskuddskvitteringer og meldinger til skattemyndighetene mv. skal merkes slik at det fremgår at det gjelder innskuddspensjonsordning etter loven. Foretaket (arbeidsgiver) og institusjonen, se pkt. 1.2, er ansvarlig for at pensjonsordningen er i samsvar med innskuddspensjonsloven med forskrifter, jf. innskuddspensjonsloven § 2-8 fjerde ledd. Institusjonen er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet. Når institusjonen betegner pensjonsordningen som innskuddspensjonsordning etter loven, kan skattemyndighetene normalt gå ut fra at den er i samsvar med de fastsatte reglene.Innehaver (eier) av foretak der det ikke er ansatte, har også anledning til å inngå innskuddspensjonsordning for å sikre seg selv pensjonsrettigheter, jf. innskuddspensjonsloven § 2-3 annet ledd, se pkt. 3.3. Det samme gjelder frilansere, se pkt. 3.4. Det kan også tegnes en egen forsikringsavtale om uførepensjon etter tjenestepensjonsloven kap. 8 eller ytelser til etterlatte etter foretakspensjonsloven kap. 7, jf. innskuddspensjonsloven § 2-4 tredje ledd jf. første ledd. Premie til slik forsikring vil være fradragsberettiget etter reglene om tilskudd til tjenestepensjons- og foretakspensjonsordning.Om foretakspensjon, se emnet «Pensjon i arbeidsforhold – foretakspensjon». Om tjenestepensjon, se emnet «Pensjon i arbeidsforhold – tjenestepensjon».

1.2 Hvem avtalen kan inngås med

Pensjonsordning etter innskuddspensjonsloven § 2-2 kan opprettes ved avtale med
 • institusjon som har tillatelse fra norske myndigheter til å drive virksomhet her i riket som bank, livsforsikringsselskap, pensjonskasse, innskuddspensjonsforetak eller forvaltningsselskap for verdipapirfond,
 • kredittinstitusjon, livsforsikringsselskap, pensjonsforetak eller forvaltningsselskap for verdipapirfond som er hjemmehørende i en annen stat innenfor EØS-området og som har adgang til å drive tilsvarende virksomhet som nevnt i bokstav a her i riket

1.3 Hvilke personer omfattes

Innskuddspensjonsordning skal omfatte alle arbeidstakere i foretaket som har fylt 20 år, med mindre annet er fastsatt i innskuddspensjonsloven eller i forskrift, se innskuddspensjonsloven § 4-2 første ledd.Pensjonsordningen kan også omfatte arbeidsgiveren og annen person som må anses som innehaver av foretaket, herunder deltaker i selskap med deltakerfastsetting. Se pkt. 3.2.Også frilansere og innehavere av foretak uten ansatte kan etablere innskuddspensjonsordning, jf. innskuddspensjonsloven § 2-3 annet ledd, se pkt. 3.3 og pkt. 3.4.

2 Formuen

Rettigheter etter en innskuddspensjonsordning er ikke skattepliktig formue for rettighetshaveren, jf. sktl. § 4-2 første ledd bokstav c. En forfalt pensjonstermin som ved årsskiftet ikke er utbetalt, er skattepliktig formue for den som har krav på den.Arbeidsgiveren formuesbeskattes ikke for innbetalte innskudd og/eller tilskudd til innskuddsfond.

3 Fradrag i inntekt

3.1 Arbeidstaker

3.1.1 Generelt
Arbeidstakeren (medlemmet) kan kreve fradrag i inntekten for sitt innskudd til innskuddspensjonsordning, jf. sktl. § 6-47, med den begrensning som følger av innskuddspensjonsloven § 5-6. Fradraget går ikke inn i minstefradraget eller eventuelt 10 % standardfradrag. Innskuddet er fradragsberettiget dersom det er betalt innen 31. mars i året etter inntektsåret, se sktl. § 6-47 første ledd bokstav b, jf. § 6-46 femte ledd.
3.1.2 Opphør av arbeidsforhold
Arbeidstaker som slutter i et arbeidsforhold uten rett til straks begynnende pensjon, opphører ved fratredelsen å være medlem av pensjonsordningen. Vedkommende beholder sin rett til den pensjonskapital som er opptjent ved fratredelsen under forutsetning av at arbeidsforholdet har vart i minst 12 måneder. Har den nye arbeidsgiveren innskuddspensjonsordning, har arbeidstakeren rett til å få pensjonskapital i henhold til pensjonskapitalbevis overført til denne.Så lenge den berettigede ikke er medlem av annen innskudds- eller foretakspensjonsordning, har vedkommende rett til å innbetale årlige innskudd til pensjonsordningen på egen hånd (fortsatt pensjonssparing), jf. innskuddspensjonsloven § 6-5. Innskudd til fortsatt pensjonssparing er ikke fradragsberettiget.Dekker en eventuell ny arbeidsgiver innskudd til fortsatt pensjonssparing, skal beløpet skattlegges som lønn.
3.1.3 Innskuddsfritak ved uførhet i forbindelse med fortsatt pensjonssparing etter opphør av arbeidsforholdet
Arbeidsgiveren skal tegne en egen forsikring som gir rett til innskuddsfritak ved uførhet, jf. innskuddspensjonsloven § 2-4 annet ledd. Vilkårene i bestemmelsene om premiefritak under uførhet i tjenestepensjonsloven må oppfylles hvis det skal gis inntektsfradrag for premie til forsikringen.Forsikringen kan videreføres hos arbeidstakeren på individuelt grunnlag som en fortsettelsesforsikring etter foretakspensjonsloven § 4-9 uten rett til fradrag for premien.Premiefritak under uførhet i tilknytning til fortsettelsesforsikring etter foretakspensjonsloven § 4-9 er ikke skattepliktig inntekt, se FSFIN § 5-43-2. Tilbakeført premie ved fortsettelsesforsikring er skattepliktig som alminnelig inntekt i den utstrekning det for inntektsåret 2006 eller tidligere er gitt fradrag for premien, se FSFIN § 5-43-3. Se for øvrig FIN 18. februar 2002 i Utv. 2002/595.

3.2 Arbeidsgiver

3.2.1 Generelt
Arbeidsgiver kan kreve fradrag for innbetalinger til innskuddspensjonsordning etter innskuddspensjonsloven, jf. sktl. § 6-46 annet ledd.Fradrag kan kreves for betalte beløp som dekker
 • årets innskudd
 • tilskudd til innskuddsfond med inntil 50 % av gjennomsnittet av årets innskudd og de to foregående års innskudd (eksklusiv tilskudd til innskuddsfond). Innskuddsfondet må ikke overstige 6 ganger gjennomsnittet av årets innskudd og de to foregående års innskudd. I de to første årene pensjonsordningen løper, beregnes gjennomsnittet med utgangspunkt i en nevner på henholdsvis 1 og 2.
 • tilskudd og kostnad i henhold til innskuddspensjonsloven § 3-4 femte ledd.
 • kostnad i henhold til innskuddspensjonsloven § 14-1 fjerde ledd.
Fradragsretten er betinget av at arbeidsgiver har avtale med det selskapet mv. der pensjonsordningen er tegnet, om at dette ukrevet innrapporterer opplysninger om utbetalinger fra pensjonsordningen til skattemyndighetene i henhold til skatteforvaltningsloven, jf. sktl. § 6-46 sjette ledd.Det er også fradragsrett for den delen av årets innskudd som går til dekning av forvaltnings- og administrasjonskostnader, se FIN 28. november 2006 i Utv. 2006/1755.Når arbeidsgiver har innskuddspensjonsordning som i tillegg til ansatte også omfatter innehaveren (eieren), er det også fradragsrett for den delen av innskudd og tilskudd som gjelder innehaverens pensjonsrettigheter.Innskuddet, tilskuddet og kostnaden er fradragsberettiget når de er endelig betalt til institusjonen innen 31. mars i året etter inntektsåret, jf. sktl. § 6-46 femte ledd. Det er også anledning til å inngå avtale om innskuddspensjon med tilbakevirkende kraft og med skattemessig fradragsrett dersom avtalen inngås og midlene innbetales innen 31. mars året etter inntektsåret.Innskudd dekket av innskuddsfondet er ikke fradragsberettiget fordi fradraget er gitt ved innbetalingen til fondet.
3.2.2 Selskap med deltakerfastsetting
Innskudd som et selskap med deltakerfastsetting betaler til innskuddspensjonsordning som omfatter arbeidende deltaker, er fradragsberettiget også for den delen som gjelder deltakers pensjonsrettigheter. Fradraget gis i selskapsinntekten før fordeling av nettoresultatet til deltakerne. Sammenlign FIN 17. februar 1997 i Utv. 1997/414 og Ot.prp. 77 (2005-2006) punkt 1.2. Selskapets betaling av premien anses ikke som en utdeling etter sktl. § 10-42.
3.2.3 Innskuddsfritak ved uførhet
Arbeidsgiveren skal tegne en egen forsikring som gir rett til innskuddsfritak ved uførhet, jf. innskuddspensjonsloven § 2-4 annet ledd. Vilkårene i bestemmelsene om premiefritak under uførhet i foretakspensjonsloven må oppfylles hvis det skal gis inntektsfradrag for premie til forsikringen.I den utstrekning innskuddet dekkes av forsikringsytelsen og ytelsen ikke skattlegges, vil vilkårene for fradrag for innskudd ikke være oppfylt.Se for øvrig FIN 18. februar 2002 i Utv. 2002/595.

3.3 Innehaver (eier) av foretak hvor kravene til ansatte ikke er oppfylt

Innehaver (eier) av foretak hvor kravene til ansatte i innskuddspensjonsloven § 2-3 første ledd ikke er oppfylt, kan kreve fradrag for innbetalinger til innskuddspensjonsordning etter innskuddspensjonsloven § 2-3 annet ledd, se sktl. § 6-46 fjerde ledd, jf. Ot.prp. nr. 77 (2005-2006) kap. 1.Ordningen etter innskuddspensjonsloven § 2-3 annet ledd gjelder for
 • innehaver av enkeltpersonforetak med positiv beregnet personinntekt. For ektefeller som deler overskuddet mellom seg i samsvar med sktl. § 2-11 tredje ledd, regnes hver av dem som innehavere, slik at de også kan oppfylle kravene til ansatte i innskuddspensjonsloven § 2-3 første ledd. (Fradragsrett for innbetalinger til innskuddspensjonsordningen følger da av sktl. § 6-46 annet ledd.)
 • selskap med deltakerfastsetting hvor deltaker tar ut arbeidsgodtgjørelse, jf. sktl. § 12-2 bokstav f og
 • aksjeselskap hvor eieren (aksjonæren) er ansatt og tar ut lønn fra selskapet, og hvor det enten ikke er andre ansatte, eller bare andre ansatte som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør minst 20 og mindre enn 75 prosent av full stilling, jf. innskuddspensjonsloven § 2-3 annet ledd fjerde punktum jf. § 4-2.
Hvis foretaket tilfredsstiller kravene til antall ansatte, gjelder fradragsretten for innehavers innskudd i samme utstrekning som de ansattes innskudd, se pkt. 3.2.1 og pkt. 3.2.2.Fradrag etter sktl. § 6-46 fjerde ledd for selvstendig næringsdrivende og deltakere i selskap med deltakerfastsetting, gis på tilsvarende vilkår som for arbeidsgivere, se sktl. § 6-46 annet ledd og pkt. 3.2. Er pensjonsordning opprettet for ansatt eier av aksjeselskap i medhold av innskuddspensjonsloven § 2-3 annet ledd, vil fradragsretten følge direkte av sktl. § 6-46 annet ledd da selskapet i dette tilfelle vil være arbeidsgiver, jf. sktl. § 6-46 annet ledd første punktum.Fradragsretten omfatter også premie til risikoytelser etter foretakspensjonsloven knyttet til pensjonsordning etter innskuddspensjonsloven § 2-3 annet ledd, jf. sktl. § 6-46 fjerde ledd annet punktum. Risikoytelser etter tjenestepensjonsloven omfatter uførepensjon, og risikoytelser etter foretakspensjonsloven omfatter ytelser til etterlatte og innskuddsfritak ved uførhet. Fradragsretten for slik premie kommer i tillegg til den maksimale innskuddsgrensen til alderspensjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere etter innskuddspensjonsloven § 2-3 annet ledd og som omtales i neste avsnitt, se Ot.prp. nr. 24 (2007-2008) pkt. 3.2.2.Årlig innskudd, jf. innskuddspensjonsloven § 2-3 annet ledd, kan ikke overstige 6 % av
 • beregnet personinntekt mellom 1 og 12 G for innehaver av enkeltpersonforetak. For ektefeller som skattlegges for forholdsmessig andel av overskuddet i felles bedrift, jf. sktl. § 2-11 tredje ledd, gjelder grensen på 1 og 12 G for hver av dem
 • godtgjørelse for arbeidsinnsats mellom 1 og 12 G til deltaker i selskap med deltakerfastsetting, jf. selskapsloven § 2-26
 • lønn mellom 1 og 12 G for eier (aksjonær) i aksjeselskap.
Beregningsgrunnlaget for maksimalt fradragsberettiget innskudd er inntektsårets personinntekt før fradrag for årets innskudd. Innehaver av enkeltpersonforetak kan også benytte beregnet personinntekt i året forut for innskuddsåret som beregningsgrunnlag, se FIN 10. mars 2010 i Utv. 2010/634. Denne beregningsmåten må i så fall følges konsekvent.For innehaver av enkeltpersonforetak vil fradraget i alminnelig inntekt redusere årets beregnede personinntekt tilsvarende. For deltaker med arbeidsgodtgjørelse og ansatt eier i aksjeselskap må innskuddet fradras i selskapets inntekt. For selskap med deltakerfastsetting innebærer dette at innskuddet skal redusere nettoresultatet før fordelingen på deltakerne, se Ot.prp. 77 (2005-2006) punkt 1.2.Når institusjonen betegner pensjonsordningen som innskuddspensjonsordning etter loven, kan skattemyndighetene normalt gå ut fra at den er i samsvar med de fastsatte reglene.

3.4 Frilanser

Med frilanser menes en person som utfører arbeid eller oppdrag utenfor tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse, uten å være selvstendig næringsdrivende, jf. innskuddspensjonsloven § 1-2 bokstav e.Frilansere kan kreve fradrag tilsvarende som eiere av foretak uten ansatte, se sktl. § 6-46 fjerde ledd, jf. innskuddspensjonsloven § 2-3 annet ledd annet punktum. Fradragsretten for slik premie kommer i tillegg til den maksimale innskuddsgrensen til alderspensjonsordning etter innskuddspensjonsloven § 2-3 annet ledd og som omtales i neste avsnitt, se pkt. 3.3.Maksimalt årlig innskudd til ordningen kan ikke overstige 6 % av samlet personinntekt fra frilansoppdrag mellom 1 og 12 G, jf. innskuddspensjonsloven § 2-3 annet ledd. Eventuell personinntekt fra ansettelsesforhold vil ikke inngå i grunnlaget.Fradraget gis kun i alminnelig inntekt.

4 Inntekt

4.1 Arbeidsgivers betaling av innskudd

Innskudd betalt av arbeidsgiver til innskuddspensjonsordning, beskattes ikke hos arbeidstaker, jf. sktl. § 5-12 sjette ledd annet punktum.Hvis arbeidstaker fortsetter innskuddspensjonsordningen på individuelt grunnlag etter at det tidligere arbeidsforholdet er opphørt og en ny arbeidsgiver dekker premiebetalingen, anses dette som fordel vunnet ved arbeid.

4.2 Utbetaling

Reglene om alder ved uttak, periode for uttak og utbetaling er regulert i innskuddspensjonsloven §§ 7-1 til 7-4. Reglene om utbetaling av gjenværende pensjonskapital som barnepensjon og etterlattepensjon er regulert i § 7-7.Utbetaling fra innskuddspensjonsordning, med unntak av uføreytelser, skattlegges som pensjonsinntekt for mottakeren enten denne er tidligere ansatt eller innehaver (eier), se sktl. § 5-40 og § 12-2 bokstav b. Det skal svares trygdeavgift lav sats, jf. ftrl. § 23-3 annet ledd nr. 1 bokstav a. Utbetaling av uføreytelse etter særskilt forsikring etter lov om tjenestepensjon, jf. innskuddspensjonsloven § 2-4 første ledd, er skattepliktig inntekt etter sktl. § 5-42 bokstav b jf. § 12-2 bokstav j og skattlegges som lønnsinntekt. Det skal svares trygdeavgift mellomsats, jf. ftrl. § 23-3 annet ledd nr. 2 bokstav b.Engangsbeløp utbetalt til fysisk person er personinntekt etter sktl. § 12-2 bokstav e. Trygdeavgift skal svares med lav sats, jf. ftrl. § 23-3 annet ledd nr. 1 bokstav a. Utbetaling av engangsbeløp til dødsbo skal skattlegges med en skattesats på 45 %, se sktl. § 5-40 fjerde ledd og SSV § 3-7.

4.3 Tidfesting av inntekt

Pensjoner og uføreytelser som utbetales i henhold til innskuddspensjonsordning skal skattlegges i det året utbetalingen finner sted (kontantprinsippet), jf. sktl. § 14-3. Engangsbeløp og andre kapitalytelser i henhold til pensjonsordningen skal skattlegges det året det oppstår en ubetinget rett til ytelsen (realisasjonsprinsippet), jf. sktl. § 14-2.

5 Innskuddsfond

Avkastning av innskuddsfond tillegges fondet uten å beskattes i opptjeningsåret.Midler innestående på innskuddsfondet kan og skal i noen tilfeller tilbakeføres til arbeidsgiver, se innskuddspensjonsloven § 9-4. Tilbakeføring vil medføre at det overførte beløpet skal tas til inntekt hos arbeidsgiver i tilbakeføringsåret, se sktl. § 5-30 fjerde ledd.Er årets innskudd betalt ved overføring fra innskuddsfondet, skal dette angis særskilt. Tilsvarende gjelder ved tilbakeføring av midler fra innskuddsfondet til arbeidsgiver.

6 Arbeidsgiveravgift

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.