Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

  • Skriv ut


Innhold: P

Pensjon i arbeidsforhold – pensjon utbetalt av arbeidsgiver over driften mv.


  • Sktl. § 4-2 første ledd bokstav c, § 4-3 første ledd bokstav c, § 5-1 første ledd, § 5-40, § 6-1 første ledd og § 6-52.

1 Innledning

I dette emnet behandles pensjon i arbeidsforhold hvor det foreligger avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om utbetaling av pensjon direkte fra arbeidsgiver til den berettigede (pensjon over driften).Utbetaling av pensjon over driften må skilles fra andre utbetalinger fra arbeidsgiver til en tidligere arbeidstaker. Slike andre utbetalinger kan blant annet være etterbetalinger av lønn som skal behandles etter reglene for lønn selv om arbeidstakeren har sluttet å arbeide.Om skillet mellom pensjon og vederlag i forbindelse med salg av foretak, fast eiendom og lignende, se emnet «Inngangsverdi», pkt. 2.1.6.Om pensjon i arbeidsforhold hvor utbetalingen foretas av forsikringsselskap, pensjonskasse mv., se emnene «Pensjon i arbeidsforhold – foretakspensjon», «Pensjon i arbeidsforhold – innskuddspensjon» og «Pensjon i arbeidsforhold – tjenestepensjon». Om livrenter i arbeidsforhold, herunder kollektiv livrenteforsikring, se emnet «Forsikring – livsforsikring (livrenteforsikring)».Om andre typer pensjoner, se emnet «Pensjon – allment». Se også emnene om forsikring.

2 Arbeidstaker og etterlatte

2.1 Formue

Rettighet etter en pensjonsavtale er ikke skattepliktig formue for den berettigede, jf. sktl. § 4-2 første ledd bokstav c.Rettigheten ved inntektsårets utgang til en forfalt, men ikke utbetalt pensjonstermin, er likevel skattepliktig formue for den som har krav på utbetalingen.

2.2 Inntekt

2.2.1 Løpende pensjon over driften
Utbetaling av pensjonsytelser fra den tidligere arbeidsgiveren er skattepliktig inntekt.Skattleggingen skjer hos den tidligere arbeidstakeren. Dette gjelder også eventuell del av pensjonen som etter avtalen ytes på grunn av arbeidstakerens forsørgelse av ektefelle, barn mv. Dette gjelder selv om denne delen av pensjonen utbetales direkte til den forsørgede og selv om den forsørgede ikke skattlegges sammen med vedkommende, for eksempel fordi den forsørgede er en ektefelle og ektefellene er separert eller skilt. Den delen av pensjon over driften som eventuelt går til den forsørgede, vil etter omstendighetene kunne behandles som underholdsbidrag hos arbeidstakeren og den forsørgede, se emnet «Underholdsbidrag».Etter den tidligere arbeidstakerens død, skattlegges eventuelle pensjonsutbetalinger hos den eller de etterlatte som har rett til pensjon etter avtalen.Arbeidsgiver kan i visse tilfeller velge å sikre sin fremtidige forpliktelse etter pensjonsavtalen ved for eksempel å tegne en forsikring. Hvis det kan dokumenteres at forsikringen kun er tegnet til fordel for arbeidsgiver, skal premien ikke behandles som lønn. Arbeidsgiver skal ikke ha fradrag for premieinnbetalingen, og det er uten betydning om det er innbetalt en engangspremie eller om premien er innbetalt i flere terminer. De avtalte pensjonsytelsene utbetales fra arbeidsgiver over driften i henhold til pensjonsavtalen, og skal beskattes som pensjonsinntekt. Om engangsbeløp ved avløsning av en avtale om pensjon over driften, se pkt. 2.2.2.Om eventuelt skattefritak for etterlønn og etterpensjon i forbindelse med dødsfall, se emnet «Arvelater/etterlatte/dødsbo» under henholdsvis pkt. 8.17.2 og pkt. 8.19.2.
2.2.2 Engangsbeløp ved avløsning av avtale om pensjon over driften, hovedregel
Engangsbeløp ved avløsning av avtale om pensjon over driften er skattepliktig inntekt. Dette gjelder også for de etterlatte etter den tidligere arbeidstakers død, uavhengig av om avløsningen foretas i forbindelse med dødsfallet eller etter at pensjonen er begynt å løpe.Avløsningsbeløp skattlegges som lønn dersom beløpet utbetales til arbeidstaker mens arbeidsforholdet består. Det samme gjelder for slik utbetaling som finner sted etter at arbeidsforholdet hos vedkommende arbeidsgiver er opphørt, men hvor tilknytningen til arbeidsforholdet fortsatt er så nær at beløpet må anses som lønn. Dette kan for eksempel være tilfelle hvis utbetalingen avtales i forbindelse med arbeidsforholdets opphør. Se også FIN 10. juni 2003 i Utv. 2006/114. Hvorvidt det foreligger en lønnsytelse eller en pensjonsytelse beror på en konkret vurdering av ytelsens tilknytning til arbeidsforholdet, og man kan på skjønnsmessig grunnlag komme til at tilknytning til arbeidsforholdet er slik at engangsbeløpet skal skattlegges som lønn. Dette kan for eksempel være tilfellet når det i realiteten er inngått en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker før arbeidsforholdet har opphørt om at pensjonsavtalen skal avløses etter at pensjonen har begynt å løpe. Utbetaling av avløsningsbeløp til arbeidstaker etter at arbeidsforholdet er opphørt, og vedkommende har arbeid for en annen arbeidsgiver, må vurderes på samme måte.Dersom tilknytningen til arbeidsforholdet ikke lenger er av en slik karakter at beløpet skal skattlegges som lønn, beskattes beløpet tilsvarende pensjon selv om pensjonsutbetalingene ikke har begynt å løpe. Engangsbeløpet regnes ikke som pensjon etter skatteloven, men skal skattlegges på samme måte som pensjon, se sktl. § 5-40 tredje ledd, jf. annet ledd og § 12-2 bokstav b. Det kan ikke uten videre legges til grunn at tilknytningen til arbeidsforholdet kan regnes som opphørt etter en viss periode, for eksempel tre måneder. Det må alltid foretas en konkret vurdering.
2.2.3 Engangsbeløp ved avløsning av pensjon over driften, unntak
Arbeidsgivers avløsning av en aktuell løpende pensjon over driften vil ikke være skattepliktig i avløsningsåret dersom avløsningsbeløpet innbetales som en engangspremie til en livrente til fordel for den pensjonsberettigede. Forutsetningen er at det foreligger et debitorskifte mellom arbeidsgiver og et forsikringsselskap uten at eiendomsretten til polisen overføres til den tidligere ansatte. Dette innebærer blant annet at vedkommende ikke kan få utbetalt innestående midler på annen måte enn som løpende ytelser etter pensjonsavtalen. De løpende terminytelsene fra livrenten skal fullt ut beskattes som pensjon. Se FIN 1. mars 1999 i Utv. 1999/717, FIN 23. mars 2007 i Utv. 2007/919 og FIN 9. mai 2007 i Utv. 2007/1037.

2.3 Tidfesting

Om tidfesting av pensjonsinntekt hos mottakeren, se emnet «Tidfesting – kontantprinsippet».

3 Arbeidsgiver

3.1 Fradrag i formue

Forpliktelser til å yte pensjon er ikke fradragsberettiget ved formuesfastsettingen, jf. sktl. § 4-3 første ledd bokstav c.Forpliktelse ved inntektsårets utgang til å yte en forfalt, men ikke utbetalt, pensjonstermin kommer likevel til fradrag ved formuesfastsettingen.

3.2 Fradrag i inntekten

3.2.1 Løpende pensjon
I arbeidsforhold er løpende pensjon over driften fradragsberettiget for arbeidsgiveren, se sktl. § 6-1, jf. § 6-52. Dette gjelder også for skattytere som ved kjøp av foretak overtar løpende pensjonsforpliktelser.I andre tilfeller er utbetaling av pensjon fradragsberettiget så fremt vilkårene for fradrag etter sktl. § 6-52 er oppfylt. Dette gjelder selv om det ikke var fradragsrett for lønnen til arbeidstakeren, for eksempel fordi arbeidstakeren arbeidet i arbeidsgivers hjem. Fradragsrett foreligger selv om mottakeren ikke er skattepliktig til Norge etter norsk internrett.Når det i forbindelse med erverv av foretak mv. avtales at erverver skal overta forpliktelsene til å utbetale pensjon over driften, skal den kapitaliserte verdi av disse betalingsforpliktelsene ikke regnes som inngangsverdi for den forpliktede, se emnet «Inngangsverdi», pkt. 2.1.6. Det samme gjelder løpende pensjonsforpliktelser som er overtatt i forbindelse med erverv av foretak. Slike pensjonsforpliktelser kommer til fradrag i inntekten som løpende ytelser, se sktl. § 6-1, jf. § 6-52.
3.2.2 Engangsbeløp ved avløsning av pensjon over driften
I inntektsgivende aktivitet er avløsning av pensjon over driften i utgangspunktet fradragsberettiget hos arbeidsgiveren. Utenfor inntektsgivende aktivitet er avløsning av slik pensjon ikke fradragsberettiget. Dette gjelder for eksempel avløsning av pensjon til hushjelp.

3.3 Tidfesting

Om tidfesting av fradrag for pensjon hos arbeidsgiver, se emnene om tidfesting.

4 Arbeidsgiveravgift

Om arbeidsgivers plikt til å svare arbeidsgiveravgift, se emnet «Arbeidsgiveravgift – avgiftsplikt og grunnlag», pkt. 3.5.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.