Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

 • Skriv ut


Innhold: P

Pensjon i arbeidsforhold – tjenestepensjon


 • Sktl. § 4-2 annet ledd, 5-1, § 5-12 sjette ledd, § 6-46, § 6-47
 • Lov 13. desember 2013 nr. 106 om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven)

1 Innledning

1.1 Generelt

Regler om tjenestepensjon er gitt ved lov av 13. desember 2013 nr. 106 om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven). Arbeidsgivers tilskudd til tjenestepensjon er ikke skattepliktig for arbeidstaker, jf. sktl. § 5-12 sjette ledd.Tjenestepensjon er i utgangspunktet en arbeidsgiverfinansiert pensjonsforsikringsordning, men det kan avtales at arbeidstaker skal betale årlige tilskudd som ikke kan settes høyere enn halvparten av lovens grenser for årlige tilskudd for lønn inntil 12 G, jf. tjenestepensjonsloven § 4-17.Ifølge lov 21. desember 2005 nr. 124 om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven) er arbeidsgivere pliktige til å ha pensjonsordning for sine ansatte, enten i form av foretakspensjon, innskuddspensjon eller tjenestepensjon, jf. OTP-loven § 2 første ledd.Tjenestepensjon skal gi rett til alderspensjon og innskuddsfritak ved uførhet i samsvar med den faktiske uføregraden. Foretaket kan i tillegg som en del av pensjonsordningen tegne særskilt forsikring etter foretakspensjonsloven som kan gi uførepensjon til medlemmer som helt eller delvis mister ervervsevnen og/eller ytelser til barn og andre etterlatte av medlemmer som dør, jf. tjenestepensjonsloven § 2-1.Regler om hva en tjenestepensjonsordning kan inneholde og hva den skal inneholde, er fastsatt i tjenestepensjonsloven. Når avtalen er i samsvar med disse reglene, behandles den skattemessig etter reglene nedenfor. Premiekvitteringer og meldinger til skattemyndighetene skal merkes slik at det fremgår at det gjelder pensjon etter tjenestepensjonsloven. Forsikringsselskapet/pensjonskassen og foretaket (arbeidsgiveren) er ansvarlig for at pensjonsordningen er i samsvar med tjenestepensjonsloven med forskrifter, jf. tjenestepensjonsloven § 2-6 fjerde ledd. Forsikringsselskaper og pensjonskasser er undergitt tilsyn fra Finanstilsynet. Når forsikringsselskapet/pensjonskassen betegner forsikringen som pensjon etter tjenestepensjonsloven, kan skattemyndighetene normalt gå ut fra at pensjonsordningen er i samsvar med de fastsatte reglene.Om innskuddspensjon se emnet «Pensjon i arbeidsforhold – innskuddspensjon». Om foretakspensjon, se emnet «Pensjon i arbeidsforhold – foretakspensjon».

1.2 Hvem avtalene kan inngås med

Avtaler om tjenestepensjon kan etter tjenestepensjonsloven § 1-1 annet ledd bare inngås med
 • selskap som har tillatelse fra norske myndigheter til å drive livsforsikringsvirksomhet her i riket,
 • pensjonskasse som har tillatelse fra norske myndigheter til her i riket å overta kollektive pensjonsordninger som regnes som livsforsikring,
 • selskap som er etablert i en annen stat innenfor EØS-området og som her i riket har adgang til å drive livsforsikringsvirksomhet,
 • pensjonskasse som er etablert i annen stat innenfor EØS-området, og som her i riket har adgang til å overta kollektive pensjonsordninger som regnes som livsforsikring.

1.3 Hvilke personer kan omfattes

Om hvilke arbeidstakere mv. som omfattes av pensjonsordningen, se tjenestepensjonsloven kap. 3.

2 Formuen

Rettigheter etter en tjenestepensjonsordning er ikke skattepliktig formue for de som omfattes av pensjonsordningen, jf. sktl. § 4-2 første ledd bokstav c. En forfalt pensjonstermin som ved årsskiftet ikke er utbetalt, er skattepliktig formue for den som har krav på den.Arbeidsgiveren formuesbeskattes ikke for innbetalte premier og/eller tilskudd til premiefond.

3 Fradrag i inntekt

3.1 Arbeidstaker

3.1.1 Generelt
Arbeidstakeren (den forsikrede) kan kreve fradrag i inntekten for sitt tilskudd til tjenestepensjonsordning, jf. sktl. § 6-47, med den begrensning som følger av tjenestepensjonsloven § 4-17. Fradraget går ikke inn i minstefradraget eller eventuelt 10 % standardfradrag. Arbeidstakerens andel av premien skal innrapporteres. Premien er fradragsberettiget dersom den er betalt innen 31. mars i året etter inntektsåret, se sktl. § 6-47 første ledd bokstav b, jf. § 6-46 femte ledd.
3.1.2 Opphør av arbeidsforhold
Arbeidstaker som slutter i et arbeidsforhold uten samtidig å ta ut alderspensjon fra ordningen, opphører ved fratredelsen å være medlem av pensjonsordningen, jf. tjenestepensjonsloven § 6-1. Vedkommende har rett til pensjonsbevis som sikrer medlemmet rett til pensjonsbeholdningen, jf. tjenestepensjonsloven § 6-2. Arbeidstakeren kan inngå avtale med pensjonsinnretningen på samme vilkår (fortsettelsesforsikring), men da med individuell premieberegning. Årlig premie kan likevel ikke overstige det beløp, justert etter alminnelig lønnsvekst, som ble innbetalt til pensjonsbeholdningen siste år arbeidstakeren var medlem av pensjonsordningen, jf. tjenestepensjonsloven § 6-4 annet ledd. Premie til fortsettelsesforsikring er ikke fradragsberettiget. Dekker en eventuell ny arbeidsgiver premien, skal beløpet skattlegges som lønn. Utbetaling fra en slik fortsettelsesforsikring tegnet som livrente, skattlegges etter reglene om livrenter, se emnet «Forsikring – livsforsikring (livrenteforsikring)», pkt. 5.

3.2 Arbeidsgiver

3.2.1 Generelt
Arbeidsgiver kan kreve fradrag for premie og tilskudd til tjenestepensjonsordning, jf. sktl. § 6-46 tredje ledd. Fradrag kan kreves for betalte beløp som dekker
 • arbeidsgivers andel av årlig innskudd og premie
 • tilskudd til premiefond med inntil 50 % av gjennomsnittet av arbeidsgivers andel av årets og de to foregående års premie. Premiefondet må ikke overstige 6 ganger gjennomsnittet av arbeidsgivers andel av årets og de to foregående års premie. I de to første årene pensjonsordningen løper, beregnes gjennomsnittet med utgangspunkt i en nevner på henholdsvis 1 og 2.
 • arbeidsgivers andel av tilskudd i henhold til regulering av pensjonsbeholdningen etter tjenestepensjonsloven § 4-6 tredje ledd og til regulering av pensjoner under utbetaling etter § 4-14 første ledd,
 • årlige kostnader og risikopremier i henhold til tjenestepensjonsloven § 4-8.
Fradragsretten er betinget av at arbeidsgiver har avtale med det selskapet mv. der pensjonsordningen er tegnet om at dette ukrevet innrapporterer opplysninger om utbetalinger fra pensjonsordningen til skattemyndighetene i henhold til skatteforvaltningsloven, se sktl. § 6-46 sjette ledd.Når arbeidsgiver har tjenestepensjonsordning som i tillegg til ansatte også omfatter innehaveren (eieren), er det også fradragsrett for den delen av premie og tilskudd som gjelder innehaverens pensjonsrettigheter, jf. tjenestepensjonsloven § 3-2 tredje ledd, se sktl. § 6-46 første ledd.Premien, tilskuddet, kostnaden og risikopremien er fradragsberettiget for inntektsåret, når den er endelig betalt til forsikringsselskapet innen 31. mars i året etter inntektsåret, jf. sktl. § 6-46 femte ledd. Det er anledning til å inngå avtale om tjenestepensjon med tilbakevirkende kraft og med skattemessig fradragsrett dersom avtalen inngås og midlene innbetales innen 31. mars året etter inntektsåret.Premie dekket ved overføring fra premiefond er ikke fradragsberettiget fordi fradraget er gitt ved innbetaling til premiefondet.Innbetalinger som har karakter av egenkapitaltilførsel, er ikke fradragsberettiget.
3.2.2 Selskap med deltakerfastsetting
Premie som et selskap med deltakerfastsetting betaler til tjenestepensjonsordning som omfatter arbeidende deltaker, er fradragsberettiget også for den delen som gjelder deltakers pensjonsrettigheter. Fradraget gis i selskapsinntekten før fordeling av nettoresultatet til deltakerne, se Ot.prp. 77 (2005-2006) pkt. 1.2 og FIN 17. februar 1997 i Utv. 1997/414. Selskapets betaling av premien anses ikke som en utdeling etter sktl. § 10-42.

4 Inntekt

4.1 Arbeidsgivers betaling av premie

Premie til tjenestepensjonsordning betalt av arbeidsgiver beskattes ikke hos arbeidstaker, jf. sktl. § 5-12 sjette ledd annet punktum.Hvis en ny arbeidsgiver skal dekke innbetalingen til pensjonsordningene som arbeidstaker fortsetter på individuelt grunnlag etter at det tidligere arbeidsforholdet er opphørt (fortsettelsesforsikring), anses dette som en skattepliktig fordel vunnet ved arbeid på tilsvarende måte som om arbeidsgiver skulle betale premien til en individuell pensjonsforsikring til den ansatte. Dette gjelder også om den nye arbeidsgiveren bare dekker den delen den tidligere arbeidsgiveren dekket. Den nye arbeidsgiverens dekning behandles på samme måte om fortsettelsesforsikringen er tegnet som livrente, se FSFIN § 5-41-1 annet ledd bokstav a og emnet «Forsikring – livsforsikring (livrenteforsikring)», pkt. 5.

4.2 Premiefritak under uførhet

4.2.1 Arbeidsgiver
Tjenestepensjonsordningen skal ha regler om at det for medlemmer som blir uføre, skal være premiefritak i samsvar med uføregraden, jf. tjenestepensjonsloven § 2-1 annet ledd. Premiefritak under uførhet i tilknytning til en tjenestepensjonsordning er ikke skattepliktig inntekt for arbeidsgiveren. Det kan heller ikke kreves fradrag for den delen av premien som det gis fritak for.
4.2.2 Arbeidstaker
Premiefritak under uførhet i tilknytning til fortsettelsesforsikring etter tjenestepensjonsloven § 6-4 er ikke skattepliktig inntekt.

4.3 Utbetaling

Utbetaling i henhold til tjenestepensjonsordning med unntak av uføreytelse skattlegges som pensjonsinntekt for mottakeren, jf. sktl. § 5-40 og § 12-2 bokstav b, og det skal svares trygdeavgift lav sats, jf. ftrl. § 23-3 annet ledd nr. 1 bokstav a. Utbetaling av uføreytelse etter særskilt forsikring etter lov om foretakspensjon, jf. tjenestepensjonsloven § 2-1 tredje ledd, er skattepliktig inntekt etter sktl. § 5-42 bokstav b jf. § 12-2 bokstav j og skattlegges som lønnsinntekt. Det skal svares trygdeavgift mellomsats, jf. ftrl. § 23-3 annet ledd nr. 2 bokstav b.

4.4 Tidfesting av inntekt

Pensjoner og uføreytelser som utbetales i henhold til tjenestepensjonsordning skal skattlegges i det året utbetalingen finner sted (kontantprinsippet), jf. sktl. § 14-3 første ledd.

5 Premiefond

Renter av premiefond tillegges fondet uten å beskattes i opptjeningsåret.Midler innestående på premiefondet kan i utgangspunktet bare brukes til dekning av innskudd og premier og nærmere angitte kostnader, se tjenestepensjonsloven § 5-11. I noen tilfeller kan og skal midler på premiefondet tilbakeføres til arbeidsgiver, se tjenestepensjonsloven § 5-12. Slik tilbakeføring vil medføre at det overførte beløpet skal tas til inntekt hos arbeidsgiver i tilbakeføringsåret, jf. sktl. § 5-30 fjerde ledd.Premie som er betalt ved overføring fra premiefondet, kan ikke fradragsføres.

6 Arbeidsgiveravgift

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.