Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

  • Skriv ut


Innhold: P

Personinntekt – allment


  • Sktl. § 12-1 til § 12-3.

1 Generelt

Personinntekt etter sktl. § 12-2 omfatterInntekt som ikke er omfattet av sktl. § 12-2 vil ikke være personinntekt. Dette gjelder selv om inntekten er vunnet ved arbeid, f.eks. skattepliktig arbeid på egen bolig, såfremt arbeidet ikke er utøvet som ledd i egen virksomhet. (Skatteplikten for slik inntekt følger av sktl. § 5-1, og ikke sktl. § 5-10).Personinntekt danner grunnlag for beregning avDen del av personinntekten som det skal beregnes trygdeavgift av er pensjonsgivende inntekt og er grunnlag for beregning av pensjonspoeng, se emnet «Personinntekt – trygdeavgift/pensjonspoeng».

2 Hvilke skattytere som skal ha personinntekt

2.1 Generelt

Personinntekt fastsettes bare for fysiske personer. Det er ingen aldersgrenser for slik fastsetting, se likevel nedenfor om barn. Skattyters alder kan imidlertid ha betydning for satsene for trygdeavgift, se emnet «Personinntekt – trygdeavgift/pensjonspoeng», pkt. 4.2.

2.2 Ektefeller

Personinntekt fastsettes særskilt for hver ektefelle, jf. sktl. § 12-3.

2.3 Barn

Barn skal ha fastsatt personinntekt for inntekter som skal skattlegges hos barnet, se emnet «Barn og ungdom». Videre skal det fastsettes personinntekt av arbeidsinntekt for barn som er 12 år eller yngre selv om denne inntekten skal skattlegges hos foreldrene. Arbeidsinntekt inntil kr 10 000 til barn under 13 år er imidlertid skattefri, jf. sktl. § 5-15 første ledd bokstav o. Beregnet personinntekt i virksomhet som er overført fra foreldre, skal ikke skattlegges hos foreldrene når barnet er 17 år eller eldre.

2.4 Dødsfall

Det fastsettes personinntekt hos avdøde av inntekter som er innvunnet og tidfestet før dødsfallstidspunktet. Dette gjelder både når dødsboet skattlegges for egen og avdødes sammenlagte inntekt i dødsåret og når gjenlevende ektefelle/samboer i uskifte eller enearving overtar boet udelt.Om personinntekt av inntekt som er innvunnet men ikke tidfestet før dødsfallet, se emnet «Arv og gave – inngangsverdi og kontinuitet», pkt. 2.7 og pkt. 3.6.

2.5 Innland/utland

Personinntekt fastsettes bare for
  • personer som er skattepliktige som bosatt i Norge, og
  • personer bosatt utenfor Norge som i inntektsåret er pliktig til å svare trinnskatt og/eller trygdeavgift til Norge
Om hvem som skal betale trinnskatt, se emnet «Personinntekt – trinnskatt».Om hvem som skal betale trygdeavgift, se emnet «Personinntekt – trygdeavgift/pensjonspoeng».

3 Tidfesting

Det er skattelovens regler for tidfesting av inntekter og kostnader for alminnelig inntekt som legges til grunn også for tidfesting av personinntekten, se emnene om tidfesting.

4 Negativ personinntekt

Om beregnet negativ personinntekt etter foretaksmodellen, se emnet «Enkeltpersonforetak – beregnet personinntekt (foretaksmodellen)», pkt. 8.

5 Nedsettelse

Om nedsettelse av beregningsgrunnlaget for trygdeavgifter og pensjonspoeng ved manglende betaling av skatt og trygdeavgift, se emnet «Folketrygd – nedsettelse».

6 Skjema for beregning av personinntekt

Eier av enkeltpersonforetak skal sammen med skattemeldingen levere skjemaet «Personinntekt fra enkeltpersonforetak» (RF-1224), se emnet «Enkeltpersonforetak – beregnet personinntekt (foretaksmodellen)».

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.