Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

  • Skriv ut


Innhold: P

Personinntekt – arbeidsgodtgjørelse i selskap med deltakerfastsetting


  • Sktl. § 12-2 bokstav f.

1 Generelt

Etter selskapsloven § 2-26 kan deltaker som arbeider for selskap med deltakerfastsetting kreve å bli godskrevet godtgjørelse for sitt arbeid. Om beskatning av slik godtgjørelse hos deltakeren, se nærmere emnet «Selskap med deltakerfastsetting – nettometoden», pkt. 3.3.2.I forhold til alminnelig inntekt skal slik godtgjørelse godskrevet ansvarlig deltaker som hovedregel anses som virksomhetsinntekt fra selskapet og ikke som lønn. Dette gjelder uavhengig av om deltakeren har fullt solidarisk ansvar for selskapets gjeld eller delt ansvar. Arbeidsgodtgjørelse utbetalt til deltaker med ansvar begrenset til et beløp, f.eks. kommandittist, behandles likevel som lønn dersom selskapet har valgt å gjøre det.

2 Hovedregel

Er deltaker i regnskapet godskrevet en særskilt godtgjørelse for arbeid i selskap med deltakerfastsetting, skal bruttogodtgjørelsen som utgangspunkt skattlegges som personinntekt, jf. sktl. § 12-2 bokstav f. Det kreves ikke at det godskrevne beløpet er blitt utbetalt deltakeren i løpet av året. Beskatning som personinntekt forutsetter at godtgjørelsen er faktisk godskrevet på grunnlag av en arbeidsinnsats.Er deltakeren godskrevet et formuesobjekt eller en tjeneste, som f.eks. overtagelse av et formuesobjekt til nedskrevet verdi, legges de reelle verdier til grunn ved denne vurderingen, og ikke nødvendigvis de beløp som er lagt til grunn i regnskapet.

3 Unntak, arbeidsgodtgjørelse til kommandittist/stille deltaker

Arbeidsgodtgjørelse utbetalt til deltaker med ansvar begrenset til et beløp, f.eks. fra kommandittselskap til kommandittist eller fra selskap med deltakerfastsetting til stille deltaker, behandles i forhold til personinntekt som lønn i den utstrekning selskapet velger å behandle utbetalingen som lønn, se sktl. § 12-2 bokstav a, jf. § 5-10 bokstav a. Har selskapet ikke behandlet utbetalingen som lønn, behandles utbetalingen etter reglene for arbeidsgodtgjørelse til deltaker, se ovenfor.

4 Ektefeller

Arbeidsgodtgjørelse fra selskap med deltakerfastsetting til en ansvarlig deltakers ektefelle, behandles på samme måte som arbeidsgodtgjørelse til andre deltakere. Nærmere om disse reglene, se emnet «Selskap med deltakerfastsetting – nettometoden», pkt. 4.4.

5 Tidfesting

Godskrivingen av arbeidsgodtgjørelse til ansvarlig deltaker føres som en kostnad i regnskapet til selskapet. Den tidfestes hos deltakeren samme inntektsår som den kostnadsføres i selskapets regnskap, dvs. etter realisasjonsprinsippet. Dette gjelder selv om beløpets størrelse først fastsettes året etter inntektsåret.Om tidfesting av godtgjørelse som skal behandles som lønn, se emnet «Tidfesting – kontantprinsippet».

6 Negativ beregnet personinntekt

Negativ beregnet personinntekt fra enkeltpersonforetak kan på nærmere bestemte vilkår trekkes fra i særskilt arbeidsgodtgjørelse fra selskap med deltakerfastsetting. Dette gjelder hvor begge foretakene driver bestemte likeartede virksomheter innenfor primærnæringene eller det foreligger høy grad av innholdsmessig og økonomisk nærhet mellom dem, se FSFIN § 12-20-1, jf. § 10-42-3 bokstav c og emnet «Enkeltpersonforetak – beregnet personinntekt (foretaksmodellen)», pkt. 3.2. Dette gjelder også negativ personinntekt fra enkeltpersonforetak som skriver seg fra 2005 eller tidligere.

7 Tilsidesettelse

Om eventuell tilsidesettelse, se emnet «Tilsidesettelse», pkt. 4.5 og pkt. 7.6.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.