Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

 • Skriv ut


Innhold: P

Personinntekt – lønn, pensjon, introduksjonsstønad og visse trygdeytelser


 • Sktl. § 5-10 til § 5-14, § 5-40, § 12-2 bokstav a–e og h-j, samt § 12-3.
 • FSSD § 12-2.

1 Generelt

Følgende typer inntekt inngår i personinntekten som lønn eller pensjon
 • brutto arbeidsinntekt utenfor egen virksomhet og visse brutto arbeidsinntekter i virksomhet som likestilles med lønn mv., se pkt. 3
 • brutto pensjoner, se pkt. 4
 • brutto føderåd, se pkt. 6
 • kollektiv livrente i arbeidsforhold opprettet før 1. januar 2007, se pkt. 5
 • bruttobeløp for visse ytelser etter lov 28. februar 1997 nr. 19 (folketrygdloven), se pkt. 8
 • bruttobeløp for introduksjonsstønad til nyankomne innvandrere etter kap. 3 i lov 4. juli 2003 nr. 80 (introduksjonsloven), se pkt. 9
 • brutto støtte etter lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg, se pkt. 10
 • kvalifiseringsstønad etter lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, se pkt. 11

2 Skattesubjekt

Om hvem som skal ha fastsatt personinntekt, se emnet «Personinntekt – allment».

3 Arbeidsinntekt

3.1 Type arbeid

Lønn, honorar og annen godtgjørelse for arbeid eller oppdrag i eller utenfor tjenesteforhold, er personinntekt med bruttobeløpet når arbeidet eller oppdraget ikke er utført som ledd i virksomhet. Om hva som er i og utenfor virksomhet, se emnet «Virksomhet – allment». Avgjørelse vedrørende arbeidsgiveravgiften om at vederlaget er godtgjørelse i eller utenfor virksomhet, skal legges til grunn ved fastsettingen av mottakerens personinntekt og trygdeavgift, jf. FSSD § 12-2-1.Følgende inntekter inngår i personinntekten med bruttobeløp selv om de er opptjent i virksomhet
 • arbeidsgivers andel av dekning av livrentepremie knyttet til den ansatte, jf. sktl. § 12-2 bokstav a og Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) pkt. 5.3.1.3 (i)
 • godtgjørelse som medlem av styre, representantskap, utvalg, råd, nemnder o.l., herunder dekning av tapt arbeidsfortjeneste ved deltakelsen, uavhengig av om mottakeren er næringsdrivende eller lønnstaker, se sktl. § 12-2 bokstav a, jf. § 5-10 bokstav b. Dette kan f.eks. være praksiskompensasjon som Legeforeningen utbetaler til selvstendig næringsdrivende leger som påtar seg visse verv i Legeforeningen, se emnet «Virksomhet – allment», pkt. 3.2.13.
 • vederlag til arbeidstaker i forbindelse med opphør av arbeidsforhold ved avskjed, oppsigelse eller avtale med arbeidsgiver, herunder skattepliktig del av erstatningsutbetaling ved fratreden, se sktl. § 12-2 bokstav a, jf. § 5-10 bokstav d. Om skatteplikten, se f.eks. emnet «Skadeserstatning». Om unntak fra skatteplikt, se emnet «Sluttvederlag»
 • erstatning i arbeidsforhold for ikke-økonomisk skade ved usaklig oppsigelse eller urettmessig avskjed, jf. lov 17. juni 2005 nr. 62 (arbeidsmiljøloven) § 15-12 og § 15-14, så langt erstatningen overstiger 1 1/2 ganger folketrygdens grunnbeløp (1 1/2 G var fra 1. mai 2016 til 30. april 2017 kr 138 864, og er fra 1. mai 2017 kr 140 451), se sktl. § 12-2 bokstav a, jf. § 5-10 bokstav e
 • godtgjørelse fra forlegger til forfatter og oversetter i de tilfellene vederlaget ikke beregnes etter salg («royalty»), jf. FSSD § 12-2-2. Slik godtgjørelse må avgrenses mot salg av opphavsretten, se emnet «Opphavsretter»
 • godtgjørelse som utbetales en arbeidstaker for at denne skal avstå fra å ta stilling i en konkurrerende bedrift eller fra selv å etablere konkurrerende virksomhet i et bestemt tidsrom (karensgodtgjørelse), jf. FSSD § 12-2-3. Dette gjelder selv om godtgjørelsen utbetales etter at arbeidsforholdet er opphørt
 • godtgjørelse for idrettsutøvelse som utbetales fra fond for idrettsutøvere godkjent av FIN, se FSSD § 12-2-5 og emnet «Idrett»
 • godtgjørelse som en barnepasser mottar ved pass av barn som ikke har fylt 12 år før utgangen av inntektsåret eller barn som har særlig behov for omsorg og pleie, når barnepasset skjer i barnepassers hjem, jf. FSSD § 12-2-6. Utgiftsgodtgjørelse gitt etter SKDs takseringsregler for barnepass, anses som medgått i sin helhet ved fastsetting av personinntekten. Om hva som anses som arbeidsvederlag og hva som anses som utgiftsgodtgjørelse, se emnet «Barnepass»
 • godtgjørelse for transport av skogsvirke med egen hest eller traktor når utøveren av slik transport ikke har plikt til å beregne og betale merverdiavgift av godtgjørelsen, jf. FSSD § 12-2-7 første ledd
 • skattepliktig erstatning for tapt arbeidsfortjeneste utenom virksomhet. Om skatteplikten, se emnet «Skadeserstatning»
 • visse skattepliktige stipender, se Utv. 1974/277 og emnet «Stipend»
Opplistingen er ikke uttømmende.

3.2 Naturalytelser

Skattepliktige naturalytelser i arbeidsforhold er personinntekt med den verdi som legges til grunn ved fastsettingen av alminnelig inntekt. Det er uten betydning om naturalytelsen er trekkpliktig.Om skattefritak for naturalytelser i arbeidsforhold, se emnet «Naturalytelser i arbeidsforhold». Om skatteplikt for fri kost, losji eller transport mellom bolig på arbeidsstedet og annen bolig for arbeidstakere som krever standardfradrag for utenlandske arbeidstakere, se emnet «Utland – lønnsinntekter og pensjonsinntekter mv.», pkt. 13.

3.3 Utgiftsgodtgjørelser

3.3.1 Generelt
For utgiftsgodtgjørelser som skattemessig behandles etter bruttometoden, regnes brutto godtgjørelse som personinntekt. For utgiftsgodtgjørelser som skattemessig behandles etter nettometoden, regnes bare overskuddet på godtgjørelsen som personinntekt. Nærmere om når nettometoden skal brukes, se emnet «Utgiftsgodtgjørelse» og emnet «Utland – lønnsinntekter og pensjonsinntekter mv.», pkt. 13.Reglene om personinntekt for utgiftsgodtgjørelser er ikke sammenfallende med reglene for arbeidsgiveravgift for slike godtgjørelser. Ved bruk av nettometoden er det overskuddet ved fastsettingen av alminnelig inntekt som er personinntekt, uavhengig av om godtgjørelsen er trekkpliktig eller ikke. Overskudd/underskudd fastsettes for hver type godtgjørelse hos samme arbeidsgiver. Underskudd på én type godtgjørelse kan ikke trekkes fra i overskudd på en annen type godtgjørelse. Har skattyter f.eks. i tillegg til bilgodtgjørelse for yrkeskjøring også yrkeskjøring uten bilgodtgjørelse (f.eks. for en annen arbeidsgiver), er det bare kostnadene vedrørende kjøring med bilgodtgjørelse som skal trekkes fra godtgjørelsen.
3.3.2 Særlig om godtgjørelse til kost, losji og besøksreiser for utenlandsk arbeidstaker som får 10 % standardfradrag
For arbeidstaker som pendler til hjem i Norge eller i utlandet og som ved skattefastsettingen krever standardfradrag for utenlandske arbeidstakere, skal utgiftsgodtgjørelse til dekning av kostnader til kost, losji og besøksreiser til hjemmet være personinntekt med bruttobeløpet, jf. FSFIN § 5-12-10. Se også emnet «Utland – lønnsinntekter og pensjonsinntekter mv.», pkt. 13.
3.3.3 Særlig om godtgjørelse til dekning av reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise)
Godtgjørelse til dekning av privatkostnader mv., f.eks. arbeidsreiser mellom hjem og fast arbeidssted, se emnet «Reise – avgrensning mellom arbeidsreiser, besøksreiser og yrkesreiser», er personinntekt med bruttobeløpet. Fordel i form av arbeidsgivers dekning av reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise) regnes likevel ikke som personinntekt når arbeidsgiver er en veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon, og visse vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved dekning av arbeidsreise for skattytere i offentlige politiske verv. Se emnet «Reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser)», pkt. 10.3.

3.4 Etterlønn ved dødsfall

Skattepliktig etterlønn ved dødsfall regnes ikke som personinntekt, verken for avdøde eller for arving/gjenlevende ektefelle, jf. sktl. § 12-2 bokstav b. Om hva som er etterlønn, se emnet «Arvelater/etterlatte/dødsbo», pkt. 8.17.2.

3.5 Aksjeerverv til underpris

Om hva som regnes som lønnsinntekt ved erverv av aksjer til underpris i arbeidsforhold, om størrelsen og om tidfestingen, se emnet «Aksjer – ansattes erverv til underpris».

3.6 Opsjon i arbeidsforhold

Om hva som regnes som lønnsinntekt i forbindelse med opsjoner i arbeidsforhold og tidspunkt for skattlegging, se emnet «Finansielle instrumenter – opsjoner mv. i arbeidsforhold».

4 Pensjoner, avløsningsbeløp mv. fra andre enn folketrygden

4.1 Hovedregel

4.1.1 Løpende pensjon
Som hovedregel er alle skattepliktige pensjoner personinntekt etter sktl. § 12-2, både offentlige og private pensjoner. Det er ikke noe vilkår at pensjonen har tilknytning til et tidligere arbeidsforhold. Skatteplikten gjelder også
 • ytelser fra kollektiv pensjonsordning
 • utbetaling under en kollektiv livrente i arbeidsforhold, men bare hvor den er opprettet før 1. januar 2007, se pkt. 5.2
 • løpende pensjonsytelser utbetalt til barn og etterlatte
 • ytelser fra egen pensjonsordning, herunder IPA (og EPES) og IPS (ny individuell pensjonsordning)
 • avtalt pensjon ved overdragelse av virksomhet og fast eiendom mv., herunder eget aksjeselskap. Om hva som er pensjon ved overdragelse av virksomhet, se emnet «Inngangsverdi», pkt. 2.1.6
 • føderåd
4.1.2 Avløsning av rett til pensjon med engangsbeløp
Engangsbeløp, avløsningsbeløp og andre kapitalytelser for pensjon i og utenfor arbeidsforhold og føderåd, er personinntekt. Det samme gjelder livrente som er ledd i pensjonsordning i arbeidsforhold opprettet før 1. januar 2007, jf. sktl. § 12-2 bokstav b. Engangsutbetaling fra individuell pensjonsavtale (IPA), engangsutbetaling fra pensjonsavtale etter lov om individuell pensjonsordning (IPS) og engangsutbetaling fra pensjonsordning etter innskuddspensjonsloven skal anses som personinntekt, jf. sktl. § 12-2 bokstav d og e. For slik utbetaling skal det betales trygdeavgift med lav sats, jf. ftrl. § 23-3 annet ledd nr. 1 bokstav a.Utbetalingen behandles fullt ut som
 • lønn, dersom avløsningsbeløpet utbetales arbeidstaker før eller i forbindelse med opphør av arbeidsforholdet hos vedkommende arbeidsgiver, jf. Ot.prp. nr. 1 (2001-2002) pkt. 12.2.1.2 side 83 spalte 1.
 • pensjon i andre tilfeller.
4.1.3 Etterbetaling
Om etterbetaling av pensjon til den berettigede, se emnet «Etterbetaling av pensjon, trygdeytelser eller lønn».
4.1.4 Ektefelletillegg
Skattepliktig ektefelletillegg til pensjon etter folketrygdloven er personinntekt for den av ektefellene som er pensjonsberettiget, se emnet «Ektefeller, registrerte partnere og meldepliktige samboere».

4.2 Unntak

4.2.1 Etterpensjon
Etterpensjon utbetalt etter dødsfall regnes ikke som personinntekt verken for avdøde eller etterlatte, jf. sktl. § 12-2 bokstav b. Om hva som er etterpensjon, se emnet «Arvelater/etterlatte/dødsbo», pkt. 8.19.2.
4.2.2 Barnepensjon
Barnepensjon til barn som ikke er fylt 17 år ved utløpet av inntektsåret regnes ikke som personinntekt, jf. sktl. § 12-2 bokstav b. Forsørgertillegg til f.eks. uføre- eller alderstrygdede anses ikke som barnepensjon.
4.2.3 Engangsutbetaling til dødsbo
Personinntekt fastsettes aldri for dødsbo. Dette gjelder tilsvarende for engangsutbetalinger fra individuell pensjonsavtale (IPA), jf. FSFIN § 6-47-6 tredje ledd, og engangsbeløp fra en individuell pensjonsordning (IPS) som eventuelt tilfaller dødsboet, jf. lov om individuell pensjonsordning § 2-8 tredje ledd. Det samme gjelder engangsbeløp til dødsboet etter innskuddspensjonsloven, jf. innskuddspensjonsloven § 7-4 fjerde ledd. Imidlertid skal slike engangsutbetalinger til bo beskattes med en særskilt sats, jf. sktl. § 5-40 fjerde ledd og SSV § 3-7.

5 Livrenter

5.1 Generelt

Utbetaling av livrente fra forsikringsselskap er personinntekt når livrenten er en pensjonsordning i arbeidsforhold, jf. sktl. § 12-2 bokstav b. Utbetalt livrente utenom arbeidsforhold likestilles med kapitalavkastning og inngår ikke i personinntekten.

5.2 Kollektiv livrenteforsikring

Utbetaling under en kollektiv livrenteforsikring i arbeidsforhold opprettet før 1. januar 2007, og som er finansiert med premieinnbetaling som arbeidstaker ikke fullt ut er beskattet for, er skattepliktig med hele det utbetalte beløp som pensjon. Det innebærer at utbetalingen er skattepliktig som alminnelig inntekt og det skal svares trygdeavgift med lav sats, se sktl. § 12-2 bokstav b. Dette gjelder selv om det er innbetalt premie på en slik livrente etter 1. januar 2007, og denne premieinnbetalingen dermed har blitt beskattet fullt ut som lønn for arbeidstaker.Utbetaling under kollektive livrenter opprettet fra og med 1. januar 2007, hvor arbeidstaker er skattlagt for hele premieinnbetalingen som lønn etter sktl. § 5-12 sjette ledd og § 12-2 bokstav a, er skattepliktig bare for den del av livrenten som går ut over tilbakebetaling av innbetalt premie, dvs. at kun avkastningen av livrenten beskattes som alminnelig inntekt og ikke som personinntekt, se Ot.prp. nr. 1 (2007-2008) pkt. 33.3.

5.3 Individuell livrenteforsikring

Arbeidsgivers tilskudd til individuell livrenteforsikring skal innrapporteres som lønn på arbeidstakeren. Fremtidige utbetalinger til arbeidstakeren i slike tilfeller vil ikke kunne betraktes som livrente i arbeidsforhold, og anses da ikke som personinntekt. Om når arbeidsgivers tilskudd til individuell livrenteforsikring skal innrapporteres som lønn på arbeidstakeren, se emnet «Forsikring – livsforsikring (livrenteforsikring)», pkt. 4.1.1.

6 Føderåd

Føderådsytelser (kår) i jord- og skogbruk er personinntekt, jf. sktl. § 12-2 bokstav b. Det er vanligvis snakk om en føderådsytelse (kårytelse) når yteren plikter å levere næringsoppgave for virksomheten. Om hva som er føderåd, se emnet «Føderåd».

7 Underholdsbidrag

Mottatt underholdsbidrag er ikke personinntekt.

8 Trygdeytelser

Følgende trygdeytelser er personinntekt med bruttobeløpet, jf. sktl. § 12-2 bokstav a, b, c og j, i tillegg til pensjonsytelsene nevnt ovenfor
 • pensjonsytelser fra folketrygden, herunder
  • alderspensjon og uføretrygd
  • overgangsstønad etter ftrl. § 15-6, § 16-7 og § 17-6
 • uføreytelser fra andre ordninger enn folketrygdloven kap. 12, jf. sktl. § 12-2 bokstav j
 • ytelser som trer i stedet for arbeidsinntekt, herunder
  • dagpenger under arbeidsløshet etter folketrygdloven kap. 4
  • sykepenger etter folketrygdloven kap. 8 og stønad etter kap. 9
  • foreldrepenger etter folketrygdloven kap. 14
  • dagpenger i privat syke- og ulykkesforsikring som overstiger kr 20 per dag, jf. sktl. § 5-15 første ledd bokstav j nr. 4
  • arbeidsavklaringspenger etter ftrl. kap. 11
Om unntak for sjøfolk i utenriksfart, se emnet «Sjøfolk».Disse ytelsene er personinntekt med bruttobeløpet enten de erstatter lønnsinntekt mv. eller inntekt av virksomhet. Sykepenger som erstatter inntekt av virksomhet skal således ikke inngå i grunnlaget for beregnet personinntekt etter foretaksmodellen, men tas med som personinntekt med bruttobeløpet. Om forskjell i satser for trygdeavgift, se emnet «Personinntekt – trygdeavgift/pensjonspoeng».Overgangsstønad etter ftrl. § 15-6, som er innvilget fra og med 1. april 2014 skattlegges som lønn, jfr. ftrl. § 23-3 annet ledd nr. 2 bokstav g. Dette gjelder også for eventuell etterbetaling for tidsrom før 1. april 2014.

9 Introduksjonsstønad til nyankomne innvandrere

Bruttobeløp for introduksjonsstønad til nyankomne innvandrere etter kap. 3 i lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) er personinntekt, jf. Ot.prp. nr. 28 (2002-2003) og sktl. § 12-2 bokstav h.

10 Supplerende støtte til personer med kort botid i Norge

Brutto støtte etter lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg er personinntekt, se Ot.prp. nr. 77 (2005-2006) pkt. 3 og sktl. § 12-2 bokstav i.

11 Kvalifiseringsstønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Kvalifiseringsstønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen er skattepliktig inntekt, jf. sktl. § 5-42 bokstav e. Kvalifiseringsstønaden inngår også i personinntektsgrunnlaget, jf. sktl. § 12-2 bokstav h, se Ot.prp. nr. 70 (2006-2007) pkt. 8.

12 Tidfesting

Personinntekt av lønn, pensjon mv., tidfestes etter kontantprinsippet, jf. sktl. § 14-3, i samme år som lønnen, pensjonen mv. inngår i alminnelig inntekt, se emnet «Tidfesting – kontantprinsippet».

13 Tilbakebetaling av lønn/pensjon

Om endring av personinntekt ved tilbakebetaling av for mye utbetalt lønn, pensjon mv., se emnet «Tilbakebetaling av lønn, pensjon og trygdeytelser».

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.