Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

  • Skriv ut


Innhold: P

Personinntekt – trinnskatt


  • Sktl. § 12-1.

1 Hvem er pliktig til å svare trinnskatt

1.1 Fysiske personer

Pliktig til å svare trinnskatt av eventuell personinntekt er alle fysiske personer som er
  • skattepliktig som bosatt i Norge, jf. sktl. § 2-1
  • skattemessig bosatt i utlandet og skattepliktig til Norge etter sktl. § 2-3 første og annet ledd, se emnene «Utland – lønnsinntekter og pensjonsinntekter mv.» og «Utland – virksomhetsinntekter». Beregnet personinntekt og dermed trinnskatt for eier bosatt i utlandet av enkeltpersonforetak, fastsettes bare i den utstrekning enkeltpersonforetaket er skattepliktig til Norge av alminnelig inntekt etter intern lovgivning og ikke er unntatt fra skatteplikten i Norge i henhold til skatteavtaler, se emnene om utland
Det skal svares trinnskatt uavhengig av om skattyteren er trygdet i Norge. F.eks. skal norske sjøfolk på utenlandske skip svare trinnskatt selv om de ikke er pliktig trygdet. Det samme gjelder utlendinger som ikke skal svare trygdeavgift pga. trygdeavtale (sosialkonvensjon) med andre land.

1.2 Selskaper mv.

Selskaper, bo mv. ilegges ikke trinnskatt.

2 Grunnlaget for trinnskatt

2.1 Generelt

Sum personinntekt danner grunnlaget for beregning av trinnskatt. Om hvordan personinntekt fastsettes, se de øvrige emnene om personinntekt, herunder emnet «Enkeltpersonforetak – beregnet personinntekt (foretaksmodellen)».

2.2 Fordeling av inntekt over flere år

2.2.1 Etterbetaling av lønn/pensjon
Om grunnlaget for beregning av trinnskatt ved etterbetaling av lønn/pensjon, se emnet «Etterbetaling av pensjon, trygdeytelser eller lønn».
2.2.2 Bonus i forsvaret
Om grunnlaget for beregning av trinnskatt ved utbetaling av bonus i forsvaret, se emnet «Forsvarspersonell».
2.2.3 Fordeling av åndsverksinntekt
Om grunnlaget for beregning av trinnskatt ved fordeling av åndsverkinntekt, se emnet «Personinntekt – åndsverk og patenter, fordeling over tre år».
2.2.4 Opsjon i arbeidsforhold
Om særskilt skatteberegning ved innløsning/salg av opsjon i arbeidsforhold, se emnet «Finansielle instrumenter – opsjoner mv. i arbeidsforhold», pkt. 4.

3 Innslagspunkt for trinnskatt

3.1 Generelt

Trinnskatten er progressiv og består av fire trinn. Om beløp og satser ved beregning av trinnskatt, se SSV. § 3-1 og under «Skatte- og avgiftssatser» bak i boken. (Særskilt inntektsfradrag for Finnmark og Nord-Troms kommer ikke til fradrag ved beregningen av trinnskatt.)

3.2 Bosatt en del av året i Norge

Skattyter som har vært skattepliktig som bosatt i Norge en del av året skal ha så mange tolvtedeler av hvert trinn som antall hele eller påbegynte måneder (30-dagersperiode) han har bodd i Norge, jf. SSV. § 3-1 tredje ledd første punktum. Det er i denne sammenheng uten betydning over hvor langt tidsrom inntekten er opptjent. Om beregning av antall måneder, se emnet «Klassefastsetting».

3.3 Midlertidig opphold i Norge

Har skattyteren personinntekt som er skattepliktig til Norge for tidsrom hvor han oppholder seg i Norge uten å være bosatt her, jf. sktl. § 2-3 første og annet ledd, skal beløpsgrensene nedsettes forholdsmessig (tolvtedels) i forhold til det antall hele eller påbegynte måneder (30-dagersperiode) av året han har oppholdt seg her, jf. SSV. § 3-1 tredje ledd annet punktum. Om beregning av antall måneder, se emnet «Klassefastsetting». Om tilfeller der avkorting av beløpsgrensene likevel ikke skal gjennomføres, se emnet «Utland – lønnsinntekter og pensjonsinntekter mv.», pkt. 15.

3.4 Ikke bosatt/opphold i Norge

For skattytere som ikke har vært skattemessig bosatt eller oppholdt seg i Norge i løpet av året, skal beløpet (for klasse 0) beregnes i forhold til det antall hele og/eller påbegynte måneder (30-dagersperiode) i det året inntekten anses opptjent, jf. SSV. § 3-1 tredje ledd annet punktum. Virksomhetsinntekt anses opptjent over de måneder i inntektsåret virksomheten har vært drevet. Styrehonorarer anses opptjent over den periode i utbetalingsåret vervet har vart.

3.5 Dødsfall

Tidspunkt for dødsfall i inntektsåret fører ikke til reduksjon av beløpsgrensene i trinnskatten.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.