Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

 • Skriv ut


Innhold: R

Reindrift


 • Sktl. § 4-11 tredje ledd, § 6-19 annet ledd, § 6-90 annet ledd, § 8-1 første ledd bokstav a, § 8-1 sjette og åttende ledd, § 8-3, § 9-7, § 14-70 sjette ledd og § 14-82.
 • Lov 19. desember 2014 nr. 80 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) X (Overgangsregel for avvikling av gjennomsnittsligning for aksjeselskap og deltaker i deltakerlignet selskap)
 • Takseringsreglene § 1-2-17, § 3-1-4 a 7), § 3-2-2 og § 3-3-5.
 • Lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven).

1 Bokføringsplikt og årsregnskapsplikt

2 Revisjonsplikt

Om revisjonsplikt, se emnet «Regnskap – revisjon».

3 Næringsoppgave

Enkeltpersonforetak og selskap med deltakerfastsetting som utøver reindriftsvirksomhet skal levere næringsoppgave og tilleggsskjemaet «Landbruk» (RF-1177). Som reindriftsutøver anses også den som har rein bortsatt for gjeting hos andre. Skattyter anses likevel ikke som utøver av reindrift dersom driften er avviklet og skattyter bare eier noen få pensjons-/livrein. Skattemelding og næringsoppgave med vedlegg skal leveres elektronisk, jf. sktfvfs. § 8-1-2 annet ledd.

4 Skattestedet

Reinbeiteområde etter lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven) § 4 til § 6 omfatter regelmessig flere kommuner. Personlige utøvere av reindriftsvirksomhet som bor i reinbeiteområde skattlegges i bostedskommunen. Bor skattyter i en kommune utenfor reinbeiteområdet, skattlegges virksomheten som stedbunden virksomhet.Reindrift utenom reinbeiteområde skattlegges for personlige utøvere som stedbunden virksomhet til beitekommunene, se URD 22. april 1944 i Utv. VI/336 og LRD 2. juni 1954 (Eidsivating) i Utv. 1954/318.

5 Formue

5.1 Bolig

Verdien av egen bolig, herunder sekundærbolig, fastsettes etter reglene for verdsetting av boligeiendommer, se emnet «Bolig – formue».

5.2 Reinflokk

Formuesverdien av reinflokken fastsettes hvert år etter satsene i takseringsreglene § 3-1-4 a 7).

5.3 Saldogruppe a, c og d

Formuesverdien for driftsløsøre settes til 90 % av saldoverdien ved utgangen av inntektsåret, jf. takseringsreglene § 2-1-2 og sktl. § 4-17 annet ledd. Beregningsgrunnlaget (saldoverdien) kan fravikes dersom skattyteren påviser at den samlede faktiske verdien av driftsmidlene er lavere enn gruppenes saldoer.

5.4 Lager

Lager av skinn, horn, husflidsprodukter o.l. beregnet for salg, tas med som formue etter tilvirkningsverdi, jf. takseringsreglene § 3-1-4 første ledd, se emnet «Varebeholdning». Lager av innkjøpte varer tas med til anskaffelsesverdien.

5.5 Avsetning til reineierfond

Innskudd på særskilt konto i bank av avsetning til avviklings- og omstillingsfond for reineiere (reineierfond), er skattepliktig formue. Har skattyteren inntekt av reindrift i flere kommuner, skal denne formuen fordeles i forhold til inntekt av virksomhet i hver kommune.

6 Tidfesting av inntekter og kostnader

6.1 Generelt

Inntekter av reindrift inntektsføres det året de er opptjent og kostnader kommer til fradrag det året de er pådratt, selv om betalingen skjer senere, jf. sktl. § 14-2. Se emnet «Tidfesting – realisasjonsprinsippet».Det skal ved resultatberegningen ikke tas hensyn til endring i verdien av reinflokken og lagerbeholdningen av reinprodukter, jf. sktl. § 8-1 første ledd bokstav a.

6.2 Etterbetaling

Etterbetaling fra reinslakterier og andre salgsorganisasjoner organisert som andelslag som fatter vedtak om etterbetaling på årsmøte etter regnskapsavslutningen, inntektsføres i vedtaksåret uavhengig av når beløpet blir utbetalt eller godskrevet reineieren.

6.3 Erverv av rein

Kjøpesummen for reinsdyr fradragsføres i det året reinen kjøpes. Dersom samlet kjøpesum for rein i løpet av inntektsåret er på minst kr 15 000 (grensebeløpet for direkte fradragsføring av avskrivbare driftsmidler), skal kjøpesummen fordeles til fradrag med like beløp på ervervsåret og de 2 etterfølgende årene (kostnadsfordeling), jf. sktl. § 14-82 første ledd bokstav b annet punktum.Ved gavesalg er utgangspunktet at kjøperen skal videreføre selgerens inngangsverdi, jf. sktl. § 9-7 tredje ledd første punktum. Får selgeren en gevinst fordi vederlaget er høyere enn inngangsverdien, skal gevinsten tillegges den inngangsverdien kjøperen trer inn i, jf. sktl. § 9-7 sjette ledd annet punktum, se emnet «Arv og gave – inngangsverdi og kontinuitet», pkt. 5.4. Får selgeren fradrag for tap fordi omsetningsverdien er lavere enn inngangsverdien, skal tapet redusere den inngangsverdien kjøperen trer inn i, jf. sktl. § 9-7 sjette ledd siste punktum, se emnet «Arv og gave – inngangsverdi og kontinuitet», pkt. 5.1.Velger selgeren bort inntektsoppgjør i medhold av sktl. § 9-7 sjette ledd første punktum, skal kjøperen videreføre selgerens inngangsverdier.Nærmere om skattemessig kontinuitet på eiendeler og forpliktelser som overtas ved arv eller gave/gavesalg, se emnet «Arv og gave – inngangsverdi og kontinuitet».

7 Inntekter/kostnader (sortert alfabetisk)

7.1 Avløserordninger

Etter forskrift om tilskudd til avløsning ved svangerskap/fødsel 17. juni 2009 nr. 659 (hjemlet i reindriftsavtalen) kan det gis tilskudd til driftsenheter til dekning av kostnader til avløser i reindriften ved svangerskap/fødsel. Tilskuddet gis til andelsinnehaver og ektefelle/samboer. Utbetaling til reineiere er skattepliktig virksomhetsinntekt for disse. Om andre tilskudd til reinbeitedistriktene, se pkt. 7.25.

7.2 Barn og ungdom

7.2.1 Generelt
Formue og inntekt av reinsdyr tilhørende barn som er 16 år eller yngre skattlegges hos foreldrene, jf. sktl. § 2-14 første ledd.Barn som er 17 år eller eldre skattlegges selvstendig for formue og inntekt av egen rein. Både inntekter og kostnader knyttet til drift av reinflokken må være skilt ut og tatt med i egen næringsoppgave.Når barnets reinflokk skilles ut fordi vedkommende skal skattlegges selvstendig, må eventuell inngangsverdi på foreldrenes reinflokk per 1. januar i inntektsåret reduseres med den delen av verdien som faller på de utskilte dyra. Denne verdien inngår i barnets åpningsbalanse. Normalt vil foreldrene etter gjeldende regler ikke ha noen inngangsverdi for rein. Inngangsverdien for rein som tas med til selvstendig skattlegging hos barnet settes da til kr 0.
7.2.2 Lønn til egne barn
Om lønn til egne barn, se emnet «Barn og ungdom».

7.3 Bil

Fradrag for bil i virksomhet gis etter vanlige regler, se emnet «Bil – fradrag for bilkostnader».

7.4 Biltilhenger

En biltilhenger som hovedsakelig brukes i virksomheten, er driftsmiddel og skal føres på saldogruppe d hvis kostprisen er kr 15 000 eller høyere. Er ikke biltilhengeren driftsmiddel, kan det fastsettes et skjønnsmessig fradrag for bruk i virksomhet.

7.5 Bolig

Reineiere kan ha både en primærbolig og en sekundærbolig. Sekundærbolig er en bolig utenfor det faste bostedet som har en slik beliggenhet og standard at den egner seg til familiebolig og således tilfredsstiller kravene for den særskilte tilskuddsordningen etter reindriftsavtalen for slik bolig. Den benyttes vanligvis som sommerbolig av familien når reinen er på sommerbeite, og ligger som regel utenfor beiteområdet og i nær tilknytning til den faste bosetningen i distriktet. Også sekundærboligen anses som boligbygg og kan ikke avskrives.Begge boligene fritaksbehandles når vilkårene for øvrig er oppfylt, se emnet «Bolig – fritaksbehandling». Begge boligene følger også reglene om realisasjon av egen bolig i sktl. § 9-3 annet ledd. Når brukstid skal beregnes i forhold til reglene om skattefritak ved realisasjon, skal også den tiden boligen ikke er brukt på grunn av opphold i den andre boligen, regnes med. En forutsetning for at dette tidsrommet skal regnes med som brukstid, er at boligen står til reineierens disposisjon og ikke er utleid.Eventuell skattepliktig utleieinntekt fra regnskapsbehandlet bolig tas ikke med i årsinntekt som gjennomsnittsfastsettes. Om gjeterhytter, se nedenfor.

7.6 Båt

Småbåter som hovedsakelig brukes i virksomheten, f.eks. ved tilsyn av flokken, er driftsmiddel i virksomhet og føres i saldogruppe d.

7.7 Driftstilskudd

Driftstilskudd utbetalt til reineierne beskattes som virksomhetsinntekt. Tilskuddet er et ferie- og avløsertilskudd som skal innrapporteres til skattekontoret av kassererne i de forskjellige reinbeitedistriktene. Driftstilskuddet inngår i inntekten som gjennomsnittsfastsettes.

7.8 Ektefeller

Om fordeling av inntekt mellom ektefeller når de behandles etter reglene om felles bedrift i sktl. § 2-11 tredje ledd, se emnet «Ektefeller, registrerte partnere og meldepliktige samboere», pkt. 13. Ektefeller som driver virksomhet sammen, kan på visse vilkår skattlegges som selvstendige deltakere i selskap med deltakerfastsetting. Nærmere om dette, se emnet «Selskap med deltakerfastsetting – allment om deltakerfastsetting».

7.9 Elektrisk kraft

Elektrisk kraft til bruk i virksomhet er fradragsberettiget. Elektrisk kraft til bolig og sekundærbolig/sommerbolig er ikke fradragsberettiget.

7.10 Elektronisk kommunikasjon

Om elektronisk kommunikasjon, se emnet «Elektronisk kommunikasjon (telefon mv.)».

7.11 Erstatninger

7.11.1 Generelt
Erstatning for rovviltskade på rein, jf. forskrift 4. mai 2001 nr. 468 om erstatning for tap og følgekostnader når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt, beskattes som virksomhetsinntekt. Det samme gjelder støtte som utbetales ved omfattende tap av rein i ulykker, jf. kapittel 3 i forskrift 21. juni 2011 nr. 616 for Reindriftens Utviklingsfond (hjemlet i reindriftsavtalen).Erstatning for tap av minst 25 % av reinflokken (regnet etter omsetningsverdi), kan kreves betinget fritatt for beskatning i den utstrekning erstatningen brukes til kjøp av ny rein, jf. sktl. § 14-70 sjette ledd bokstav b, se emnet «Betinget skattefritak».
7.11.2 Rettigheter
Om erstatning for ekspropriasjon av rettigheter i fast eiendom, for eksempel beiterett, fiskerettigheter mv., se emnet «Rettigheter i fast eiendom».

7.12 Fiske

Utnyttelse av rett til fiske i elver og ferskvann i reinbeiteområdet anses som biinntekt til reindriftsvirksomhet, og inngår i årsinntekten som gjennomsnittsfastsettes, se FSFIN § 8-1-11 nr. 1 annet ledd.Inntekt fra sjøfiske anses ikke som biinntekt i reindriftsvirksomheten.

7.13 Fjellutstyr

Det gis fradrag for kostnader til fjellutstyr som brukes i forbindelse med reingjeting o.l. Kostnadene kommer til fradrag i årsinntekt som kan gjennomsnittsfastsettes. Vanlige arbeidsklær og sportsutstyr er ikke fradragsberettiget som kostnad i virksomhet.

7.14 Forsikring

Kostnader til forsikring vedrørende virksomheten er fradragsberettiget. Forsikring av fritaksbehandlede boliger og av innbo er ikke fradragsberettiget.

7.15 Gjeterhund

Kostnader til kjøp av gjeterhund er fradragsberettiget. Er kostprisen kr 15 000 eller høyere, skal denne aktiveres og avskrives på saldogruppe d. Salg av valper fra gjeterhund vil være omsetning i virksomheten. Hvis høyere fôrkostnader ikke dokumenteres, gis et samlet fradrag for kostnader til fôr på kr 2 200 (2016) for hver næringsdrivende, se takseringsreglene § 3-3-4.

7.16 Gjeterhytter

Hytter oppsatt i naturlig tilknytning til beiteområdene, og som hovedsakelig brukes under gjetingen eller på flyttereiser, anses normalt som avskrivbare driftsmidler i saldogruppe h, se HRD i Utv. 1999/760 (Rt. 1998/811) (Smuk). Kostnader til innbo i gjeterhytte vil også være fradragsberettigede.

7.17 Jakt

Utnyttelse av rett til jakt i reindriftsdistriktet regnes som biinntekt til reindriftsvirksomhet, og inngår i årsinntekten som skal gjennomsnittsfastsettes, se FSFIN § 8-1-11 nr. 1 annet ledd.

7.18 Kjøreinntekter

Godtgjørelse for kjøring/transport, f.eks. med bil, terrengmotorsykkel, båt eller snøscooter som brukes minst 60 % i reindriften er skattepliktig inntekt av virksomhet og inngår i årsinntekt som skal gjennomsnittsfastsettes. Det samme gjelder godtgjørelse for kjøring med rein. Se FSFIN § 8-1-11 nr. 1 annet ledd.

7.19 Kontingent

Kontingent til Norske Reindriftsamers Landsforbund er fradragsberettiget for skattyter og ektefelle som driver reindriftsvirksomhet, jf. sktl. § 6-19 annet ledd. Om begrensninger i fradragsretten, se emnet «Kontingenter». Kostnaden kommer til fradrag i årsinntekten som skal gjennomsnittsfastsettes.

7.20 Kost og losji – egne kostnader

Utøver av reindriftsvirksomhet kan ved overnatting utenfor bolig eller sekundærbolig, gis et fradrag for merkostnader til kost etter en sats på kr 87 per døgn (2016) uten dokumentasjon, se takseringsreglene § 3-3-5. Fradraget skal redusere virksomhetsinntekten. For øvrig gjelder de vanlige reglene om fradrag for kost og losji. Se emnene «Merkostnader – kost og losji ved overnatting utenfor hjemmet» og «Merkostnader – kost ved reiser/fravær fra hjemmet uten overnatting». Reindriftsutøvere gis ikke fradrag for merutgifter til kost og losji når de bor i sekundærbolig.

7.21 Kost og losji for ansatte

Verdi av fri kost og losji for ansatte fradragsføres etter takseringsreglene § 1-2-17, og innrapporteres som naturalytelse.Utgifter til kost og losji til reineiers egne barn som ved siden av skolegang eller lignende blir lønnet for arbeid i ferie og fritid, er ikke fradragsberettiget.

7.22 Lønnskostnader

Lønn som er gått med til påkostninger, f.eks. oppføring av gjeterhytter, aktiveres og inngår i kostprisen. Lønn som vedrører driften fradragsføres direkte.

7.23 Mobiltelefon

Om kostnader til mobiltelefon, se emnet «Elektronisk kommunikasjon (telefon mv.)». De fradragsberettigede kostnadene kommer til fradrag i årsinntekten som skal gjennomsnittsfastsettes.

7.24 Pensjon

Det er gjennom reindriftsavtalen etablert en særskilt pensjonsordning for reindriftsutøvere, jf. forskrift 14. juni 2010 nr. 887 om tidligpensjon i reindriften (reindriftsavtalen). Slik pensjon er skattepliktig som pensjonsinntekt, men gir ikke rett til skattefradrag for pensjonsinntekt etter sktl. § 16-1.Pensjonen føres direkte i skattemeldingen.

7.25 Reinbeitedistrikt

Reinbeitedistriktene er skattefrie institusjoner etter sktl. § 2-32, og er bare skattepliktige for mulig økonomisk aktivitet, se emnet «Skattefrie institusjoner mv.».Driftstilskudd utbetalt til reinbeitedistrikt går i sin helhet til dekning av distriktets administrasjonsutgifter og til fellestiltak som gjerdeanlegg, slakteanlegg, driftsbygninger og vedlikehold av disse. Tilskudd per rein, som den enkelte driftsenhet/reineier betaler til reinbeitedistriktet, jf. reindriftsloven § 46 annet ledd, er fradragsberettiget for driftsenheten/reineieren.Vederlag for arbeid som reineiere utfører for reinbeitedistrikt, anses som lønnsinntekt.

7.26 Siidaandel

Siidaen er en spesiell organisasjonsform knyttet til reindrift og har en sentral plass i reindriftslovgivningen. I reindriftsloven brukes begrepet siida om en ”gruppe av reineiere som utøver reindrift i fellesskap på bestemte arealer”, se reindriftsloven § 51. Dette innebærer imidlertid ikke at det foreligger et selskap med deltakerfastsetting, men det å eie en slik siidaandel innebærer en rett til å utøve reindrift på de arealene siidaen omfatter. En reineier kan være ansvarlig leder for bare én siidaandel og kan heller ikke eie rein i mer enn én siidaandel, jf. reindriftsloven § 10 tredje ledd. Skattemessig anses siidaandel som en ikke-tidsbegrenset immateriell rettighet, og kostprisen ved erverv av en slik andel må aktiveres uten avskrivning.

7.27 Snøscooter

Snøscooter og snøscooterslede som brukes hovedsakelig i reindriften, er driftsmiddel og aktiveres for avskrivning i saldogruppe d. Fordel ved privat bruk av snøscooter skal inntektsføres. Sats for fordel ved privat bruk av snøscooter mv. kan være fastsatt av skattekontoret som lokal takseringsregel, jf. sktfvl. § 8-8 annet ledd.

7.28 Sykepenger

Sykepenger er skattepliktig inntekt.Sykepenger føres direkte i skattemeldingen selv om pengene erstatter reindriftsinntekt.

7.29 Telefonkostnader

Om kostnader til telefon, se emnet «Elektronisk kommunikasjon (telefon mv.)». De fradragsberettigede kostnadene kommer til fradrag i årsinntekten som skal gjennomsnittsfastsettes.

7.30 Telt

Telt som hovedsakelig brukes i reindriftsvirksomheten, anses som driftsmiddel.

7.31 Terrengkjøretøy (ATV)

Terrengkjøretøy (ATV) som brukes hovedsakelig i reindriften, anses som driftsmiddel i virksomhet og aktiveres for avskrivning i saldogruppe d. Fordel ved privat bruk av terrengkjøretøy skal inntektsføres.

7.32 Tilskudd

Det er innen reindriftsnæringen etablert en rekke tilskuddsordninger. Landbruksdirektoratets avdeling i Alta har oversikt over gjeldende tilskuddsordninger i reindriftsnæringen.Tilskudd som erstatter virksomhetsinntekt er skattepliktig virksomhetsinntekt.Er det mottatt tilskudd gjennom reindriftsavtalen eller andre offentlige tilskuddsordninger til anskaffelse av driftsmidler, skal kostprisen reduseres med tilskuddet. Se for øvrig emnet «Tilskudd – offentlige tilskudd».

7.33 Tilvekst

Tilvekst på dyr regnes ikke som inntekt før ved realisasjon, jf. sktl. § 8-1 første ledd bokstav a.

7.34 Underskudd

Underskudd i reindrift kan overføres til fradrag i annen alminnelig inntekt, både i reindriftskommunen og i andre kommuner i samme inntektsår. Er inntekten gjennomsnittsberegnet, vil det være underskuddet som fremkommer etter gjennomsnittsberegningen som kan overføres til fradrag i annen inntekt i skattemeldingen. Underskudd av reindrift kan fremføres til fradrag mot all slags alminnelig inntekt i senere inntektsår og kan tilbakeføres ved opphør av virksomheten. Om fradrag hos ektefelle for udekket underskudd, se emnet «Underskudd», pkt. 7.3.1.Underskudd utenom reindrift (bortsett fra underskudd ved drift av våningshus på gårdsbruk oppstått t.o.m. 2004) kan føres til fradrag i reindriftsinntekt, både ved overføring for samme år, ved fremføring til senere år eller ved tilbakeføring ved opphør av virksomhet, når vilkårene for øvrig er oppfylt. Se for øvrig emnet «Underskudd».

7.35 Uttak av produkter

Uttak til bruk i egen husholdning av produkter fra reindrift verdsettes ved inntektsfastsettingen til netto salgsverdi (eksklusiv merverdiavgift). Uttak av produkter til kost for ansatte som har kosten hos arbeidsgiver, behandles som uttak til egen husholdning. Verdien av uttaket inngår i årsinntekt som skal gjennomsnittsfastsettes. Verdien av uttatt reinkjøtt settes til kr 2 300 (2016) per husstandsmedlem. For barn under 10 år og personer over 70 år settes verdien til kr 1 150 (2016). Se takseringsreglene § 3-2-3.

7.36 Vedlikehold

Om fradrag for vedlikehold, se emnet «Vedlikehold».

7.37 Walkie talkie

Kostnader til kommunikasjonsradio (walkie talkie mv.) brukt hovedsakelig i virksomhet er fradragsberettiget.

8 Gjennomsnittsfastsetting

8.1 Generelt

Reglene om gjennomsnittsfastsetting hos reineiere gjelder bare for enkeltpersonforetak, jf. sktl. § 14-82 første ledd. Om overgangsregler for selskaper og selskapsdeltakere som var omfattet av tidligere regler om gjennomsnittsligning (til og med inntektsåret 2014), se pkt. 8.2.Når en personlig skattyter har drevet reindriftsvirksomhet som enkeltpersonforetak i tre hele kalenderår, skattlegges han i det tredje året for gjennomsnittet av det årsinntektene i reindriftsvirksomheten har utgjort i inntektsåret og de to foregående år (dvs. summen av de 3 årsinntektene delt på 3), jf. sktl. § 14-82 første ledd bokstav a. Det foretas likevel ikke gjennomsnittsfastsetting for tredje og fjerde år dersom årsinntekten ligger mer enn 15 % under gjennomsnittsinntekten for vedkommende år. Prosenten beregnes av gjennomsnittsinntekten.

8.2 Overgangsregler for selskaper med deltakerfastsetting og aksjeselskaper som ble gjennomsnittslignet for inntektsåret 2014.

Deltakere i selskap med deltakerfastsetting som ble gjennomsnittslignet etter skatteloven § 14-82 i inntektsåret 2014, kan velge tilsvarende gjennomsnittsfastsetting også for etterfølgende inntektsår, men ikke lenger enn til og med 2019, se lov 19. desember 2014 nr. 80 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) X. Skattedirektoratet har lagt til grunn at også aksjeselskaper kan benytte de samme overgangsreglene. Ved opphøret av gjennomsnittsfastsettingen for selskapsdeltakere og aksjeselskaper gjelder følgende overgangsregel:
 • Dersom summen av de to siste (foregående) års skattlagte reindriftsinntekter etter gjennomsnittsfastsetting overstiger summen av de faktiske inntektene fra reindriften i disse årene, skal denne differansen komme til fradrag i reindriftsinntekten i det året gjennomsnittsfastsettingen opphører.
 • Dersom summen av de to siste (foregående) års skattlagte reindriftsinntekter etter gjennomsnittsfastsetting er lavere enn summen av de faktiske reindriftsinntektene i samme periode, skal differansen tas til inntekt i det året gjennomsnittsfastsettingen opphører.

Eksempel:

Skattyter bestemmer seg for å avslutte gjennomsnittsfastsettingen fra og med inntektsåret 2017. Summen av skattlagte gjennomsnittsinntekter for årene 2015 og 2016 utgjør kr 500 000, mens summen av faktiske årsinntekter for disse årene utgjør kr 510 000. Skattyter skal da i 2017 ha et tillegg i faktisk reindriftsinntekt på kr 10 000.

Aksjeselskaper og deltakere i selskap med deltakerfastsetting som etter tidligere regler var i posisjon til å starte med gjennomsnittsligning for inntektsåret 2014, kunne unnlate å starte opp gjennomsnittsligning for dette året. Dette gjaldt f.eks. deltaker som i 2014 hadde drevet reindriftsvirksomhet gjennom et selskap med deltakerfastsetting i tre år, og som etter dagjeldende regler hadde frist for å starte opp gjennomsnittsligningen fra og med inntektsåret 2014.

8.3 Hvilke inntekter som skal inngå i gjennomsnittsfastsettingen

Det er inntekt av reindriften og biinntekter knyttet til denne som inngår i gjennomsnittsberegningen. I utgangspunktet vil det være det korrigerte driftsresultatet slik det fremgår av del XIV i skjemaet RF-1177.Biinntekt i tilknytning til reindriften, så som:
 • inntekt fra salg av husflidsprodukter som er biprodukter av rein
 • inntekt fra sanking av bær
 • inntekt fra snarefangst
 • inntekt fra fiske i elver og ferskvann
inngår i gjennomsnittsfastsettingen. Se for øvrig pkt. 10.3. Inntekt fra jordbruk og fiske i sjøen, som blir drevet ved siden av reindriften anses ikke som biinntekt knyttet til reindriften og inngår aldri i gjennomsnittsfastsettingen.Om diverse inntekter/kostnader alfabetisk ordnet, se ovenfor.

8.4 Gjeldsrenter

Den årsinntekten som inngår i gjennomsnittsberegningen fastsettes før fradrag for gjeldsrenter, jf. sktl. § 14-82 første ledd bokstav b første punktum.

8.5 Avviklings- og omstillingsfond for reineiere (Fond for reineiere)

Avsetning til eller uttak fra avviklings- og omstillingsfond for reineiere skal ikke trekkes fra/tas med i årets virksomhetsinntekt før gjennomsnittsberegningen. Avsetning til og uttak fra fondet må henholdsvis trekkes fra og legges til årets gjennomsnittsberegnede inntekt.

8.6 Reindriftsfradrag

Reindriftsfradraget skal redusere positiv inntekt etter at gjennomsnittsberegningen er foretatt, og etter eventuell avsetning til /inntektsføring fra avviklings- og omstillingsfond.

8.7 Underskudd

Når det før gjennomsnittsfastsetting er startet opp, fremkommer et underskudd i reindriftsvirksomheten som overføres eller fremføres til fradrag i annen inntekt skattyteren har, skal årsinntekten for vedkommende år settes til kr 0 ved gjennomsnittsberegningen for senere år, jf. sktl. § 14-82 første ledd bokstav a siste punktum.Underskudd etter at gjennomsnittsberegning er påbegynt, inngår i gjennomsnittsberegningen med det faktiske beløpet. Dersom det etter gjennomsnittsberegning også fremkommer en negativ inntekt, er det denne som utgjør underskuddet fra reindriften dette året, og skal overføres til skattemeldingen for beregning av alminnelig inntekt.

8.8 Salg av reindriftvirksomhet

Ved realisasjon av reindriftsvirksomhet skal gjennomsnittsfastsettingen avbrytes hos overdrageren. Dette gjelder i prinsippet også ved overdragelse til arveberettigede, med mindre det foreligger et gavesalg. Om avbrudd av gjennomsnittsfastsetting, se pkt. 8.15.Om oppstart av gjennomsnittsfastsetting hos kjøperen, se pkt. 8.1.

8.9 Overdragelse av reindriftsvirksomhet ved gave eller gavesalg

Ved overdragelse av hele reindriftsvirksomheten ved gave eller gavesalg, skal gjennomsnittsfastsettingen videreføres hos den/de som overtar virksomheten, se sktl. § 9-7 tredje ledd annet punktum, jf. sktl. § 9-7 annet ledd annet punktum.

8.10 Overtakelse av reindriftsvirksomhet etter dødsfall

Gjennomsnittsfastsettingen videreføres også om virksomheten overtas udelt av enearving eller av gjenlevende ektefelle/samboer i uskifte eller av dødsbo, se sktl. § 9-7 første ledd. Tilsvarende gjelder for arving som overtar virksomheten ved utlodning fra dødsbo, jf. sktl. § 9-7 annet ledd.

8.11 Inngåelse av ekteskap mellom reineiere

8.11.1 Skattlegging etter reglene om felles bedrift
Hvis to reineiere som hver for seg driver gjennomsnittsfastsatt reindriftsvirksomhet inngår ekteskap med hverandre og slår sammen virksomhetene til én virksomhet, skal foregående års inntekter slås sammen ved beregningen av gjennomsnittsinntekten for den felles virksomheten fra og med det første året de skattlegges som ektefeller.
8.11.2 Etablering av selskap med deltakerfastsetting
Hvis to reineiere som inngår ekteskap med hverandre velger å registrere virksomheten som et selskap med deltakerfastsetting og inngår selskapsavtale, jf. sktl. § 10-48 og FSFIN § 10-48-1, opphører de tidligere enkeltpersonforetakene. Sktl. § 14-82 tredje ledd om endring av fastsettingen gjelder tilsvarende, se pkt. 8.15. Overgangsreglene knyttet til bortfall av reglene om gjennomsnittligning for aksjeselskaper og deltakere i deltakerlignet selskap, se pkt. 8.2, kommer ikke til anvendelse da disse bare gjelder for selskap som eksisterte i 2014, og hvor deltakeren ble gjennomsnittslignet for inntektsåret 2014.

8.12 Endring av fastsetting

Endring av fastsetting, både når den er til gunst og når den er til ugunst for skattyteren, får bare betydning for gjennomsnittsberegningen dersom den er vedtatt før skatteoppgjøret for det påfølgende inntektsåret er sendt skattyteren. Senere endringer av fastsatt årsinntekt tilregnes i sin helhet det inntektsåret den enkelte endringen gjelder, uten at endringen får konsekvenser for gjennomsnittsberegningen for dette eller senere inntektsår. Se sktl. § 14-82 første ledd bokstav c.

8.13 Opphør

Dersom skattyteren i inntektsåret har opphørt med virksomheten, herunder gått konkurs, avbrytes gjennomsnittsfastsettingen. Gjennomsnittsfastsetting foretas ikke for opphørsåret. Det samme gjelder ved dødsfall hvis virksomheten ikke videreføres, se pkt. 8.10.

8.14 Flytting til annen kommune

Gjennomsnittsfastsettingen fortsetter selv om skattyteren på grunn av flytting skattlegges for reindriftsinntekten i annen kommune enn tidligere.

8.15 Avbrudd av gjennomsnittsfastsetting

Dersom det ved avbrudd av gjennomsnittsfastsettingen viser seg at gjennomsnittsinntekten i det siste eller nest siste året avviker mer enn 10 % fra det beløpet årsinntekten utgjorde, legges årsinntekten til grunn for inntektsfastsettingen gjennom endring av fastsettingen for vedkommende inntektsår, jf. sktl. § 14-82 tredje ledd.Skattemyndighetene gjennomfører endringen av eget tiltak, jf. sktfvl. § 12-1 tredje ledd bokstav b.

9 Avviklings- og omstillingsfond for reineiere (reineierfond)

9.1 Hvem kan avsette

9.1.1 Generelt
Skattytere som utøver reindriftsvirksomhet, kan sette av til avviklings- og omstillingsfond for reineiere (reineierfond) når visse vilkår er oppfylt, jf. sktl. § 8-3, se nedenfor.Det gis fradrag i inntekten det året avsetning foretas.
9.1.2 Ektefeller
Begge ektefeller i felles bedrift kan sette av til reineierfond.
9.1.3 Deltakere i selskap med deltakerfastsetting
I selskap med deltakerfastsetting er det den enkelte deltaker som kan avsette til avviklings- og omstillingsfond for reineiere. Hvorvidt vilkåret om reduksjon av beholdningen er oppfylt, må imidlertid måles hos selskapet.

9.2 Vilkår for å sette av

9.2.1 Generelt
Avsetningsadgangen til reineierfond er betinget av at beholdningen av rein (antall voksne dyr og kalver) per 31. desember i inntektsåret er redusert med minst en tredjedel i forhold til beholdningen per 1. januar og at reduksjonen skyldes:
 • tap av dyr,
 • salg av dyr til slakt og/eller
 • salg av livdyr.
Reduksjon av beholdning som skyldes salg av livdyr, regnes bare med dersom områdestyret som er oppnevnt etter reindriftsloven, skriftlig har gitt erklæring om at salget vil fremme nødvendig omstilling i reindriftsnæringen. Dette kan ikke overprøves av skattemyndighetene. Se sktl. § 8-3 første ledd.Reduksjon av beholdningen som skyldes at dyr er overført som gave/arveforskudd skal ikke tas i betraktning ved vurdering av avsetningsadgangen, dersom det ikke foretas uttaksbeskatning. Skattyteren kan sette av hvert år vilkårene er oppfylt. Det er ingen øvre grense for antall år det kan foretas avsetninger.
9.2.2 Flere kommuner
Dersom skattytere er skattepliktige for reindrift til flere kommuner, er det samlet beholdning i alle kommuner som legges til grunn for vurderingen.
9.2.3 Barn
Når barns inntekt av reindrift skattlegges hos foreldrene, skal barnets beholdning av rein per 1. januar og 31. desember være med ved vurdering av reduksjonen.

9.3 Avsetningsgrunnlaget

9.3.1 Generelt
Grunnlaget for beregning av maksimal avsetning til reineierfond er årets inntekt av reindriftsvirksomhet i alle kommuner, eventuelt etter gjennomsnittsberegning, men før reindriftsfradrag. Inntekten regnes etter fradrag for årets underskudd i reindriftsvirksomhet i andre kommuner og fradrag for tidligere års fremførbare underskudd uansett hvordan dette er oppstått (bortsett fra underskudd ved drift av våningshus på gårdsbruk). Gjeldsrenter mv., eventuelt særfradrag, og andre beløp som føres direkte i skattemeldingen, skal derimot ikke redusere beregningsgrunnlaget.Tidligere års avsetning til reineierfond som tillegges i årets inntekt, skal ikke tas med i avsetningsgrunnlaget. Det samme gjelder renter av reineierfond som behandles på samme måte som selve reineierfondet.Skattepliktige sykepenger og dagpenger under arbeidsløyse skal heller ikke tas med i beregningsgrunnlaget.
9.3.2 Dødsfall
Det kan ikke settes av til reineierfond i avdødes navn for dødsåret. Dødsbo, gjenlevende ektefelle/samboer i uskifte eller enearving som overtar avdødes reindriftsvirksomhet udelt, kan ta med avdødes inntekt av reindrift i sitt avsetningsgrunnlag, jf. sktl. § 8-3 syvende ledd annet punktum.Om behandling av innestående på fondskonto ved dødsfall, se pkt. 9.9.4.
9.3.3 Ektefeller
Hvis bare en av ektefellene (hovedutøver) krever avsetning til reineierfond, kan inntekt av felles bedrift tas med i avsetningsgrunnlaget før noen del overføres til særskilt fastsetting hos den andre ektefellen. Har ektefellene registrert virksomheten som et selskap med deltakerfastsetting og inngått selskapsavtale, kan ikke begge ektefellenes andel av selskapsinntekten tas med i avsetningsgrunnlaget hos den ene. Hver av dem anses i et slikt tilfelle som separate selskapsdeltakere, se pkt. 9.1.3.
9.3.4 Barn
Barns inntekt av reindrift som skattlegges hos foreldrene, tas med i avsetningsgrunnlaget.

9.4 Avsetningens størrelse

9.4.1 Minstegrense
Den årlige avsetningen må utgjøre minst kr 30 000, jf. sktl. § 8-3 annet ledd siste punktum. Dersom begge ektefellene krever avsetning, gjelder minstegrensen for hver av dem.
9.4.2 Maksimumsgrense
Avsetningsbeløpet det enkelte år må ikke være mer enn 80 % av avsetningsgrunnlaget, jf. sktl. § 8-3 annet ledd første punktum.Hvis begge ektefellene setter av til reineierfond, gjelder maksimumsgrensen for hver av ektefellene.

9.5 Krav om avsetning

Krav om fradrag for avsetning må fremsettes i skattemeldingen.

9.6 Deponering i bank

Skattyteren må innen fristen for levering av skattemelding sette avsetningsbeløpet inn på særskilt konto i innenlandsk bank, jf. sktl. § 8-3 tredje ledd. Som vedlegg til skattemeldingen må følge erklæring fra banken om innbetalingen med erklæring om at enhver bevegelse på kontoen eller bruk av kontoen som sikkerhet for gjeld, vil bli meddelt skattemyndighetene.Dersom det ved kontroll fra skattemyndighetene avdekkes at deponering i bank ikke er foretatt og forholdet anses unnskyldelig, bør skattyteren gis en kort frist for å ordne dette, f.eks. 14 dager. Samtidig må skattyteren gjøres oppmerksom på at erklæring om deponering for senere år må vedlegges skattemeldingen uoppfordret. Blir beløpet ikke deponert, gis det ikke fradrag for avsetning.

9.7 Flere kommuner

Har skattyteren inntekt av reindrift i flere kommuner, skal fradraget for avsetningen fordeles i forhold til alminnelig inntekt i hver kommune.

9.8 Økning av avsetning

Har skattyteren avsatt maksimalt til reineierfond ved fastsettingen av skattegrunnlaget, kan skattyteren kreve økt avsetning dersom inntektstillegg ved endring av fastsetting medfører at avsetningen kan økes med minst kr 5 000, jf. sktl. § 8-3 fjerde ledd. Skattemyndighetene kan gi en kort frist til å sette det økte avsetningsbeløpet inn i bank.

9.9 Skattlegging

9.9.1 Uttak
Beløp som det er gitt fradrag for etter bestemmelsene omtalt ovenfor, skal skattyter inntektsføre ved fastsettingen for det eller de år innestående midler på vedkommende bankkonto heves, jf. sktl. § 8-3 femte ledd. Hevet beløp skal ikke tas med i årsinntekt som gjennomsnittsberegnes, og kan ikke danne grunnlag for ny avsetning det året det hevede beløpet skattlegges, jf. sktl. § 8-3 sjette ledd. Skattyteren anses å ha disponert over fondsmidlene i samme rekkefølge som avsetning er foretatt.Uttaket inngår i grunnlaget for beregning av personinntekt etter foretaksmodellen. Dette gjelder likevel ikke for uttak som skjer etter at skattyter har sluttet å drive virksomheten.
9.9.2 Sikkerhet for gjeld
Blir avsatte fondsmidler stilt som sikkerhet for gjeld, likestilles det med uttak, jf. sktl. § 8-3 femte ledd fjerde punktum.
9.9.3 Renter
Rentebeløp som godskrives den særskilte avsetningskontoen, skattlegges ikke i opptjeningsåret, men behandles helt ut som avsetningsmidler, og ikke som renter, jf. sktl. § 8-3 femte ledd tredje punktum. Renter på avsetning påløpt etter at virksomheten er opphørt, anses ikke innvunnet i virksomhet, jf. sktl. § 12-10. Det skal således ikke beregnes personinntekt på opptjente renter fra reindriftsvirksomheten reelt sett opphørte og frem til uttaket av rentene.
9.9.4 Dødsfall
Står det ved skattyterens død avsatte midler på fondskontoen, skal disse tas til inntekt i dødsåret, jf. sktl. § 8-3 syvende ledd første punktum. Skattyterens dødsbo, samt gjenlevende ektefelle/samboer i uskifte eller enearving som udelt overtar reindriftsvirksomheten, kan la avsatte fondsbeløp bli stående ubeskattet på samme vilkår som for avdøde.
9.9.5 Konkurs
Går skattyteren konkurs og det står avsatte midler på fondskontoen, skal disse inntektsføres det året konkursen åpnes, jf. sktl. § 8-3 åttende ledd.
9.9.6 Frist for skattlegging
Avsatte midler skattlegges senest ved fastsettingen for det syvende året etter at det ble gitt fradrag for beløpet, jf. sktl. § 8-3 femte ledd annet punktum. Opptjente renter som er godskrevet kontoen, skattlegges senest det syvende året etter opptjeningsåret, se sktl. § 8-3 femte ledd tredje punktum, jf. pkt. 9.9.3.
9.9.7 Flere kommuner
Har skattyteren inntekt i flere kommuner, skal inntektsført beløp fordeles i forhold til alminnelig inntekt i hver kommune, jf. sktl. § 8-3 femte ledd og § 6-90 annet ledd.

10 Reindriftsfradrag

10.1 Generelt

Det skal gis reindriftsfradrag i alminnelig inntekt til skattytere som har drevet reindrift i over halvparten av inntektsåret, jf. sktl. § 8-1 sjette ledd.Fradraget utgjør inntil kr 63 500 tillagt 38 % av inntekt i reindriftsvirksomhet som overstiger kr 63 500, opp til et maksimalt fradrag på kr 166 400 per skattyter.Etter dette vil fradraget bli som følger:
Virksomhetsinntekt kr 0 til kr 63 500Inntektsfradrag er lik virksomhetsinntekten
Virksomhetsinntekt kr 63 500 til kr 334 290Inntektsfradrag kr 63 500 pluss 38 % av virksomhetsinntekt over kr 63 500
Virksomhetsinntekt kr 334 290 eller høyereInntektsfradrag kr 166 400
Reindriftsfradrag, jordbruksfradrag og fradrag i inntekt fra skiferproduksjon kan til sammen ikke overskride kr 166 400, jf. sktl. § 8-1 åttende ledd.Reindriftsfradraget kan bare gis i positiv inntekt. Fradraget kan således ikke være større enn nettoinntekten av reindriften. Reindriftsfradraget skal ikke redusere beregnet personinntekt.Personer som deler inntekten fra samme næringsoppgave mellom seg, skal dele fradraget forholdsmessig, jf. sktl. § 8-1 sjette ledd fjerde punktum. Foruten ektefeller med felles bedrift, vil dette gjelde for deltakere i selskap med deltakerfastsetting, herunder ektefeller som har registrert foretaket som et selskap med deltakerfastsetting og oppfyller vilkårene i FSFIN § 10-48-1.Ingen kan få mer enn ett reindriftsfradrag. Det er bare personlige reineiere som kan få fradraget, herunder deltakere i selskap med deltakerfastsetting som driver reindriftsvirksomhet. Tilfeller der reinen er eid av et selskap/sammenslutning som er et eget skattesubjekt, faller utenfor ordningen.Ektefeller som skattlegges felles eller særskilt (ikke atskilt), vil til sammen bare ha krav på ett fradrag, jf. sktl. § 8-1 sjette ledd femte punktum. Dette gjelder også om ektefellene driver virksomheter hver for seg.

10.2 Krav til utøvelse av virksomhet

For å få reindriftsfradrag er det en forutsetning at skattyteren driver reindriftsvirksomhet i over halvparten av inntektsåret, jf. sktl. § 8-1 sjette ledd tredje punktum. Det er ikke noe vilkår at skattyteren selv deltar aktivt i reindriftsvirksomheten. Det er heller ikke noe krav at reindriften skal være skattyters hovedbeskjeftigelse.Om hva som anses som virksomhet, se emnet «Virksomhet – allment».

10.3 Inntekter som gir rett til reindriftsfradrag

Grunnlaget for reindriftsfradraget er netto virksomhetsinntekt etter fradrag for alle driftskostnader, og etter eventuelt fradrag for avsetning til, eller tillegg for uttak fra, avviklings- og omstillingsfond for reineiere. Dersom inntekten er gjennomsnittsberegnet, legges denne til grunn.Om hvilke inntekter som inngår i gjennomsnittsberegningen, se pkt. 8.3.Grunnlaget går fram av post 332 i skjemaet «Landbruk» (RF-1177).

10.4 Flere kommuner

Reindriftsfradraget gis i den kommunen der reindriftsinntekten er skattepliktig.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.