Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

  • Skriv ut


Innhold: R

Reklameinntekter/-kostnader


  • Sktl. § 6-21.
  • FSSD § 6-21-5.
  • Takseringsreglene § 2-3-6.

1 Skatteplikt for reklameinntekter

Inntekter ved reklame kan være skattepliktig som fordel vunnet enten ved arbeid, virksomhet eller kapital, jf. sktl. § 5-1. For eksempel vil godtgjørelse for reklame på en bil som brukes i virksomhet være fordel vunnet ved virksomhet. Ved vurdering av skatteplikt for reklameinntekter på en privatbil eller lignende, må det vurderes om inntekten skriver seg fra fritidsaktiviteter, hvor slike inntekter vil kunne anses som skattefrie. Det er for eksempel lagt til grunn at reklameinntekter på russebiler/russebusser normalt er skattefrie, fordi slike inntekter i det vesentlige knytter seg til fritidsaktiviteter.

2 Fradragsrett for reklamekostnader

2.1 Generelt

Kostnader til reklame i inntektsgivende aktivitet er fradragsberettiget ved inntektsfastsettingen, jf. sktl. § 6-1. Reklamekostnader kan i utgangspunktet fradragsføres når de pådras, selv om kostnadene også kan ha betydning for fremtidige inntektserverv. Reklamekostnader må avgrenses mot kostnader til utvikling av materielle eller immaterielle driftsmidler hvor kostnadene må aktiveres som en del av driftsmidlets kostpris. Se f.eks. Utv. 2015/921(Rt. 2015/367) (Lilleborg), som gjaldt spørsmål om kostnader til forskning og utvikling innenfor eksisterende varemerker skulle utgiftsføres direkte eller aktiveres. Høyesterett kom til at kostnadene ikke kunne anses som reklamekostnader.

2.2 Sponsorkostnader

Sponsorkostnader er fradragsberettiget i den utstrekning de kan sies å ha reklameverdi, jf. FSSD § 6-21-5. Det må vurderes om det er tilstrekkelig tilknytning mellom inntektservervet og sponsorkostnaden, herunder i hvilken grad skattyters formål med å pådra seg kostnaden har vært å erverve inntekt eller å yte støtte uten motytelse. Se nærmere emnet «Kostnader – allment om fradrag», pkt. 4.2 og HRD i Utv. 2012/1046 (Rt. 2012/744) (Skagen AS). (Fradrag ble nektet etter sktl. § 6-1 fordi det ikke forelå tilstrekkelig tilknytning til skattepliktig inntekt for kostnader til oppfyllelse av profileringsavtaler med allmennyttige organisasjoner). Se også Kristiansand tingrett i Utv. 2014/81 (Stormberg AS) (Kostnader til kjøp av frivillige klimakvoter ble etter en konkret vurdering ansett som fradragsberettigede. Retten la til grunn at selskapets kjøp av frivillige klimakvoter var benyttet aktivt i markedsføringen.)Kostnader som påløper for bilforhandlere som stiller biler til disposisjon for idrettsutøvere, vil i alminnelighet være fradragsberettigede, idet ordningen vanligvis må anses som reklametiltak basert på forretningsmessig grunnlag. (Om eventuell fordelsbeskatning for brukeren, se ovenfor og emnene om bil.)

2.3 Avgrensning av reklame mot gave/representasjon

Reklame er tiltak som går ut på å fremheve bedriften og/eller dens produkter/tjenester overfor kjøpermassen for å øke omsetningen.Reklamekostnader må avgrenses mot ikke fradragsberettigede kostnader til gaver, representasjon, smøring og bestikkelser, se emnene «Representasjon» og «Ulovlige inntekter, fradrag for bestikkelser mv.». Se også URD 24. juni 1994 (Drammen byrett) i Utv. 1994/744Gaver til forretningsforbindelser, deres familie eller ansatte, anses som representasjon med mindre de enten kan anses som reklame (se nedenfor) eller som en del av vederlaget i en forretningstransaksjon.Gavegjenstander godtas som reklame, jf. FSSD § 6-21-5, dersom alle følgende vilkår er oppfylt
  • kostnadene til innkjøp av gavegjenstanden ikke overstiger kr 250 inkl. mva., se takseringsreglene(2016) § 2-3-6
  • gavegjenstanden er utformet med reklame for øye i et større antall eksemplarer
  • firmamerke og/eller firmanavn er fast knyttet til gavegjenstanden
Som eksempel på slike gavegjenstander kan nevnes vinopptrekkere, nøkkelringer, skrivesett, bordkalendere osv. med påtrykt firmanavn.Kontantbeløp, gjenstander mv. som gis til lotterier, er vanligvis å anse som gaver og er ikke fradragsberettiget. Det samme gjelder bidrag til politiske foreninger o.l. eller kontingenter til slike foreninger.Fradrag for kostnader til støtteannonser i medlemsblad o.l. begrenses til den reelle reklameverdi for den næringsdrivende.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.