Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

  • Skriv ut


Innhold: S

Samboere


  • Sktl. § 2-10, § 2-11, § 2-14, § 2-15 og § 15-4 femte ledd.

1 Generelt

Reglene i sktl. kap. 2 om beskatning av ektefeller gjelder i utgangspunktet ikke for samboere, dvs. personer som bor sammen uten å være gift. Samboere skal derfor som hovedregel skattlegges hver for seg for sin formue og inntekt. Gjenlevende samboer i uskiftet bo, omfattes imidlertid av sktl. § 2-15 annet ledd og § 15-4 femte ledd, jf. § 15-4 femte ledd syvende punktum. Nærmere om dette, se pkt. 11.Separerte ektefeller som flytter sammen, skattlegges som ektefeller. Tidligere ektefeller som flytter sammen etter at de er skilt, er samboere.Meldepliktige samboere skal imidlertid i forhold til en del skatteregler behandles på samme måte som ektefeller. Om hvem som er meldepliktige, se emnet «Ektefeller, registrerte partnere og meldepliktige samboere». Når det i Skatte-ABC står at en regel gjelder for ektefeller, gjelder regelen også for meldepliktige samboere med mindre det er tatt uttrykkelig forbehold.Nedenfor behandles bare samboere som skatterettslig ikke skal likestilles med ektefeller (ikke-meldepliktige samboere).

2 Bedrift som eies av en eller begge av samboerne

Reglene om «felles bedrift» i sktl. § 2-11 tredje ledd gjelder bare for samboere som er meldepliktige, se emnet «Ektefeller, registrerte partnere og meldepliktige samboere».Virksomhet som eies sammen av ikke-meldepliktige samboere, er et selskap med deltakerfastsetting, se emnet «Selskap med deltakerfastsetting – nettometoden».Arbeider den ene av de ikke-meldepliktige samboerne i bedrift tilhørende den andre samboeren alene (enkeltpersonforetak) anses denne som lønnstaker i bedriften.

3 Barns formue og inntekt

Særkullsbarns formue og inntekt som etter reglene i sktl. § 2-14 første og annet ledd skal fastsettes hos foreldrene, skattlegges hos den av de ikke-meldepliktige samboerne som er barnets far eller mor.Formue og inntekt som tilhører felles barn, skattlegges med en halvpart hos hver av foreldrene når de bor sammen ved inntektsårets utgang, med mindre samboerne har krevd en annen fordeling. Skyldes formuen eller inntekten overføring fra en av de ikke-meldepliktige samboerne, skattlegges den overførte delen hos denne. Om særskilt fastsetting av barns formue og inntekt, se emnet «Barn og ungdom».

4 Særfradrag for enslig forsørger

Skattyter med samboer anses normalt ikke som enslig forsørger. Om særfradrag for enslig forsørger, se emnet «Særfradrag – enslig forsørger».

5 Foreldrefradrag

Om foreldrefradrag for ikke-meldepliktige samboere med felles barn/særkullsbarn, se emnet «Foreldrefradrag».

6 Rentekostnader

Om betaling av renter vedrørende ikke-meldepliktig samboers gjeld, se emnet «Renter av gjeld», pkt. 2.4.5.

7 Andel i boligselskap

Bare den ikke-meldepliktige samboeren som er andelseier, skal skattlegges som andelshaver i boligselskapet selv om begge bor der.Er begge samboerne andelseiere (sameiere) skal formue/gjeld, samt eventuelle skattepliktige inntekter/fradragsberettigede kostnader som skriver seg fra andelen i boligselskapet, fordeles i samme forhold som eierforholdet mellom samboerne. Fremgår ikke eierforholdet av avtale, fordeles formue/gjeld og inntekter/kostnader likt mellom samboerne. Se for øvrig emnet «Bolig – boligselskap mv. og andelshaverne».

8 Betinget skattefritak

En ikke-meldepliktig samboer kan ikke oppfylle den andre samboers plikt til å foreta reinvestering av betinget avsatt skattepliktig gevinst. Se for øvrig emnet «Betinget skattefritak».

9 Merkostnader ved å bo utenfor hjemmet

I utgangspunktet anses ikke-meldepliktig samboer uten egne barn som enslig i forhold til spørsmål om skattemessig bosted/pendling. Dette gjelder selv om vedkommende forsørger sin samboer og/eller dennes særkullsbarn. Samboer som har felles hjem med egne barn (særkullsbarn eller felles barn) som ikke har fylt 22 år ved inntektsårets utgang anses i utgangspunktet som familiependler etter FSFIN § 3-1-2.

10 Bosted

Om samboeres skattemessige bosted, se emnet «Bosted – skattemessig bosted».

11 Gjenlevende samboer i uskiftet bo

I det året den ene samboeren dør og gjenlevende har overtatt eiendeler i uskifte, gjelder regelen i sktl. § 2-10 om fastsetting under ett med avdøde for disse eiendelenes vedkommende, med fordeling av skatten etter sktl. § 2-13, se sktl. § 2-15 annet ledd. Det skal foretas særskilt fastsetting etter sktl. § 2-11 hvis dette gir lavere samlet skatt. Se også emnet «Arvelater/etterlatte/dødsbo», pkt. 2.5.Reglene om skattemessig kontinuitet i sktl. § 9-7 første ledd gjelder også for gjenlevende samboere i uskifte, se emnet «Arv og gave – inngangsverdi og kontinuitet».Reglene i sktl. § 15-4 femte ledd om klassefastsetting i dødsåret gjelder tilsvarende for gjenlevende samboer i uskifte, se emnet «Klassefastsetting», pkt. 8.1.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.