Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

  • Skriv ut


Innhold: S

Selskap med deltakerfastsetting – nyetablering


  • Sktl. § 10-44 og § 10-45.
  • Sktfvl. § 8-9

1 Hva behandles i dette emnet

I dette emnet behandles nyetablering av selskap som etter stiftelsen skal deltakerfastsettes etter nettometoden. Herunder behandles overgang fra bruttofastsatt sameie til selskap med deltakerfastsetting. Om hvilke selskaper som skal deltakerfastsettes etter nettometoden, se emnet «Selskap med deltakerfastsetting – allment om deltakerfastsetting».Nedenfor behandles ikke nyetablering av selskap ved omdanning av enkeltpersonforetak til selskap med deltakerfastsetting eller fra et selskap med deltakerfastsetting til et annet, dersom omdanningen følger reglene om skattefri omdanning i sktl. § 11-20. Om slike omdanninger, se emnet «Virksomhet – omdanning/skifte av eierform».Nedenfor behandles heller ikke nyetablering av selskap i forbindelse med skattefri fisjon eller fusjon, se emnene «Fisjon – innenlands» og «Fusjon – innenlands».

2 Hva menes med nyetablering

2.1 Generelt

Et selskap som skal deltakerfastsettes vil være etablert når vilkårene i selskapsloven kap. 1 er oppfylt. Nyetablering kan skje ved at det opprettes en skriftlig selskapsavtale, jf. selskapsloven § 2-3. Imidlertid vil et selskap anses for etablert skatterettslig, når minst to skattytere som skattlegges atskilt, faktisk driver virksomhet for felles regning og risiko og ansvaret for forpliktelsene utad er som beskrevet i selskapsloven kap. 1. Dette gjelder selv om reglene om selskapsstiftelse ikke er fulgt. Hvorvidt selskapet faktisk er registrert i Foretaksregisteret, er ikke avgjørende for beskatningsmåten.For ektefeller som driver en virksomhet sammen gjelder det særlige krav til opprettelse av selskapsavtale og registrering i Foretaksregisteret for at det skal foreligge et selskap med deltakerfastsetting, jf. FSFIN § 10-48-1. Se emnet «Selskap med deltakerfastsetting – allment om deltakerfastsetting», pkt. 1.4.

2.2 Opptak av kompanjong(er) i enkeltpersonforetak

Overdrar eieren av et enkeltpersonforetak en ideell andel av virksomheten til andre, etableres det et selskap med deltakerfastsetting. Skattemessig etableres det likevel ikke uten videre et selskap med deltakerfastsetting dersom eieren overdrar eller gir en andel av enkeltpersonforetaket til ektefelle når ektefellene skattlegges felles eller særskilt (ikke atskilt). For at det skal etableres et selskap med deltakerfastsetting med to ektefeller som deltakere, må det opprettes en selskapsavtale som registreres i Foretaksregisteret, jf. FSFIN § 10-48-1. Se emnet «Selskap med deltakerfastsetting – allment om deltakerfastsetting», pkt. 1.4.Det etableres ikke noe selskap med deltakerfastsetting ved at en forelder overfører en ideell andel av et enkeltpersonforetak til barn som er 16 år eller yngre og som skattlegges sammen med forelderen.

2.3 Arvefall

Dør eieren av et enkeltpersonforetak og virksomheten overtas av dødsbo, etablerer ikke arvefallet et selskap med deltakerfastsetting.Overtar to eller flere arvinger ved skifte av dødsboet virksomheten og denne drives for deres felles regning og risiko, foreligger det et selskap med deltakerfastsetting. Arvingene trer inn i de inngangsverdier og skatteposisjoner knyttet til virksomheten som gjaldt for dødsboet jf. sktl. § 9-7 annet ledd. Se nærmere emnet «Arv og gave – inngangsverdi og kontinuitet».

2.4 Overgang fra sameie til selskap

Endres utnyttelsen av gjenstand som har vært eid i et bruttofastsatt sameie ved at sameiet går over til å utnytte gjenstanden i en felles virksomhet, oppstår selskapsrettslig og skatterettslig et selskap med deltakerfastsetting. Et selskap anses ikke etablert hvis den endrede utnyttelsen ikke kan karakteriseres som virksomhet. Om kravet til virksomhet, se emnet «Virksomhet – allment».

3 Prinsipper ved nyetablering

3.1 Generelt

Ved skattleggingen skal transaksjoner mellom deltakerne og selskapet med deltakerfastsetting som stiftes, behandles som transaksjoner mellom atskilte skattesubjekter, jf. sktl. § 10-45. Formuesobjekter som skytes inn i selskapet, skal behandles som realisert i sin helhet for de tidligere eierne. Selskapet får ny inngangsverdi. Ved overgang fra sameie til selskap gjelder dette selv om de tidligere eiere får samme eierandel i selskapet som de hadde i sameiet.Ved overføring av formuesobjekter eller heleid virksomhet til selskapet i forbindelse med etablering kan det velges mellom følgende to fremgangsmåter:
  • Overdrageren overfører den ideelle andelen av formuesobjektet/virksomheten til de andre deltakerne. Dernest overfører alle deltakerne, inklusive den tidligere eieren, alle sine ideelle andeler av formuesobjektet/virksomheten til selskapet. Denne overføringen behandles etter reglene om realisasjon eller uttak av formuesobjekter mv. hos den opprinnelige eier. Om uttak, se emnet «Uttak av formuesobjekter og/eller tjenester». Den videre overføringen av andelen i formuesobjektene fra alle deltakere til selskap følger også reglene for realisasjon hos alle deltakerne. Dette gjelder også for den delen som den tidligere eier beholdt selv og som han skjøt inn i selskapet.
  • Overdrageren overfører formuesobjektet/virksomheten direkte til selskapet og overfører deretter eierandeler i det etablerte selskapet til de andre deltakerne. Overføringen til selskapet behandles som realisasjon for den tidligere eier. Overføring av andeler i selskapet til de andre deltakerne behandles etter reglene om realisasjon av andeler i selskap med deltakerfastsetting, se emnet «Selskap med deltakerfastsetting – realisasjon av andel».

3.2 Skattlegging i etableringsåret

Hvis selskapet anses etablert på et annet tidspunkt enn ved overgangen fra et inntektsår til et annet, skal overdrageren skattlegges for inntekten frem til tidspunktet for etableringen av selskapet. Ved tingsinnskudd anses deltakerne å ha realisert eiendelene på dette tidspunktet. For resten av inntektsåret skal inntekten fastsettes hos selskapet etter sktl. § 10-41 første ledd. Formuen ved årets utgang fastsettes på samme måte. Deltakerne kan f.eks. ikke saldoavskrive de overdratte driftsmidlene i overføringsåret. Full saldoavskrivning vil derimot kunne foretas i overføringsåret hos det nystiftede selskapet.

3.3 Plikt til å levere selskapsmelding

Om plikt til å levere selskapsmelding, se emnet «Selskap med deltakerfastsetting – nettometoden», pkt. 5.1.3.

4 Innskudd i selskapet

4.1 Deltakers forhold

4.1.1 Generelt
Verdien av innskudd i selskapet inngår som en del av deltakerens inngangsverdi, skjermingsgrunnlag og innbetalt kapital knyttet til andelen. Innskuddet får dermed betydning ved beskatningen av utdeling fra selskapet og ved gevinst/tapsberegningen ved realisasjon av andelen. Se nærmere emnene «Selskap med deltakerfastsetting – utdeling» og «Selskap med deltakerfastsetting – realisasjon av andel».
4.1.2 Innskudd i utenlandsk valuta
Innskudd av penger i utenlandsk valuta anses som en realisasjon av valuta for deltakeren, se emnet «Valutagevinst/-tap».
4.1.3 Innskudd av formuesobjekt
Overdragelse av et formuesobjekt fra deltaker til selskapet i forbindelse med nyetablering av selskapet (tingsinnskudd), behandles som en realisasjon av hele formuesobjektet hos deltakeren etter de vanlige reglene for realisasjon av varer, driftsløsøre, fast eiendom mv. Verdien av den andelen som overdrageren mottar, inngår i vederlaget. Normalt må derfor formuesobjektet anses realisert til full omsetningsverdi uavhengig av hvilken verdi som er lagt til grunn ved stiftelsen, se FIN 17. februar 1995 i Utv. 1995/476. Eventuell gevinst vil være skattepliktig og tap vil være fradragsberettiget når vilkårene for øvrig er oppfylt.
4.1.4 Generasjonsskifte
Ved generasjonsskifte hvor det skal overføres en ideell andel av en virksomhet, for eksempel fra foreldre til barn, kan foreldrene velge mellom
  • først å etablere et selskap og deretter overføre selskapsandeler til arving, eller
  • overføre andel i formuesobjektene til det barnet som skal bli deltaker i selskapet.
Ved det førstnevnte alternativ gjelder det særlige regler om opprettelse av selskapsavtale og registrering i Foretaksregisteret, se emnet «Selskap med deltakerfastsetting – allment om deltakerfastsetting», pkt. 1.4.Overføres det andel i formuesobjekter som er knyttet til giverens virksomhet sammen med en andel i virksomheten, vil det normalt foreligge unntak fra uttaksbeskatning når overtakeren er arveberettiget, jf. sktl. § 5-2 første ledd tredje punktum og § 9-7 fjerde ledd. Se også emnet «Uttak av formuesobjekter og/eller tjenester», pkt. 2.5.4.Ved gavesalg skal det imidlertid foretas et inntektsoppgjør basert på det faktiske vederlag, se emnet «Arv og gave – inngangsverdi og kontinuitet». Overdrageren kan imidlertid velge å unnlate å foreta inntektsoppgjør slik at erververen overtar overdragerens inngangsverdi jf. sktl. § 9-7 sjette ledd. Når foreldrene og barnet deretter sammen oppretter et ansvarlig selskap, realiserer begge sin eierandel av de formuesobjekter som går inn i selskapet. Realisasjonsvederlaget settes til omsetningsverdien av andelen på etableringstidspunktet. Eventuell gevinst er skattepliktig og tap fradragsberettiget når vilkårene for skatteplikt/fradragsrett for øvrig er oppfylt.Om generasjonsskifte gjennomført etter reglene om skattefri overgang fra enkeltpersonforetak til ansvarlig selskap, se emnet «Virksomhet – omdanning/skifte av eierform».

4.2 Hva kan overføres til selskapet

4.2.1 Generelt
I utgangspunktet kan deltakerne overføre alle typer virksomhet og/eller formuesobjekter til selskapet. Men deltakerne kan også overføre selve virksomheten (driften) til selskapet og beholde alle eller enkelte av sine eiendeler i virksomhet utenfor selskapet/sameiet og f.eks. leie de ut til selskapet. Spesielt om fremgangsmåten når besetning på gårdsbruk mv. holdes utenfor selskaper, se SKD 24. mars 1993 i Utv. 1993/499.
4.2.2 Særlig om overgang fra bruttofastsatt sameie til selskap
Ved overgang fra bruttofastsatt sameie til selskap med deltakerfastsetting er det bare de sameide formuesobjektene som skal inngå i den felles virksomheten, som skal tilordnes selskapet.Eventuelle øvrige eiendeler som tidligere var eid i sameie, kan deltakerne fritt velge å holde utenfor eller overdra til selskapet. Deltakerne kan også velge om eiendelene skal tilordnes ett eller flere selskaper.
4.2.3 Hvilke skatteposisjoner som kan overføres til selskapet
I utgangspunktet vil et selskap med deltakerfastsetting, ikke kunne overta deltakernes skatteposisjoner som f.eks. negativ saldo, tom positiv saldo og gevinst-/ tapskonto. Om skatteposisjoner som kan overtas ved skattefri omdanning, se emnet «Virksomhet – omdanning/skifte av eierform». Fremførbart underskudd er imidlertid en skatteposisjon som tilhører deltakeren og påvirkes ikke av overgangen. Dette gjelder også ved skattefri omdanning til selskap med deltakerfastsetting.

5 Selskapets forhold

Ved fastsetting av inngangsverdi for formuesobjekter som selskapet erverver fra deltaker, må en skille mellom de tilfellene som skal betraktes som rene kjøp og de tilfellene som må behandles som innskudd av egenkapital.Ved kjøp vil selskapets inngangsverdi være de samme verdiene som er lagt til grunn som vederlag til deltakerne ved overføringen til selskapet, jf. FIN 17. februar 1995 i Utv. 1995/476. Ved innskudd er det den avtalte verdien for formuesobjektet, eventuelt korrigert til virkelig omsetningsverdi, som skal legges til grunn, jf. HRD i Utv. 1995/1141 (Rt. 1995/1674) (Viking Supply).

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.