Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

  • Skriv ut


Innhold: S

Sokkelarbeidere


  • Sktl. § 2-3 første ledd bokstav h, § 5-11, § 5-12 og § 5-15 første ledd bokstav e.
  • FSFIN § 5-11-1 og § 5-12-10.
  • Petrl. sktl. § 2, jf. § 1.
  • Takseringsreglene § 1-3-7.

1 Generelt

1.1 Personer bosatt i Norge

Personer som anses skattepliktig som bosatt i Norge, skal for inntekt opptjent ved arbeid på kontinentalsokkelen, skattlegges i sin bostedskommune. Om når en person anses bosatt i Norge, se emnet «Utland – skattemessig bosted».

1.2 Personer bosatt i utlandet

For personer som ikke anses bosatt i Norge etter norsk intern rett, kan inntekt opptjent ved arbeid på norsk kontinentalsokkel bare skattlegges etter petroleumsskatteloven eller sktl. § 2-3 første ledd bokstav h. Skatteplikten kan være begrenset ved skatteavtale. Om når en person anses bosatt i Norge, se emnet «Utland – skattemessig bosted».Skattleggingen av disse personene foretas av Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Disse skattytere behandles ikke nedenfor.

2 Personer bosatt i Norge

2.1 Fri kost og losji på plattform og annen sokkelinnretning

Sokkelarbeidere får fri kost og losji på plattformen. Reglene nedenfor gjelder pendleropphold. Opphold på sokkelen som anses som tjenestereise/yrkesopphold, følger de vanlige reglene.Fritt losji i forbindelse med pendleropphold på plattform og annen sokkelinnretning er ikke skattepliktig inntekt for sokkelarbeidere, se sktl. § 5-15 første ledd bokstav e nr. 1. Dette gjelder selv om de krever 10 % standardfradrag for utenlandske arbeidstakere ved skattefastsettingen.Fri kost på plattform og annen sokkelinnretning er skattepliktig bare hvis skattyteren har en samlet årlig personinntekt som overstiger kr 600 000. Dette innebærer at sokkelarbeidere med samlet personinntekt som ikke overstiger kr 600 000 heller ikke skal skattlegges for kostbesparelse.Det er den samlede årlige personinntekten som er avgjørende ved vurderingen, og ikke bare inntekt fra arbeid på sokkelen. Verdien av fri kost på sokkelen skal også regnes med i vurderingen. Overstiges beløpsgrensen, er all kostgodtgjørelse skattepliktig, se Ot.prp. nr. 77 (2005-2006) pkt. 6.3.1.Om arbeidsgiveravgift for fri kost på sokkelinnretning, se emnet «Arbeidsgiveravgift – avgiftsplikt og grunnlag», pkt. 3.9.5.

2.2 Småutgifter

Fra og med inntektsåret 2016 gis det ikke fradrag for ulegitimerte småutgifter.Arbeidstakere som må betale for bruk av telefon om bord gis fradrag for faktiske kostnader.Arbeidstaker som krever 10 % standardfradrag for utenlandske arbeidstakere ved inntektsfastsettingen, kan ikke i tillegg kreve fradrag for faktiske merkostnader ved oppholdet om bord som vedkommende må dekke selv, herunder eventuelle kostnader til bruk av telefon.

2.3 Reise mellom hjem og plattform

2.3.1 Generelt
Arbeidsperiode er som hovedregel delt opp slik: 14 dager arbeid og 28 dager fri. Ansatte ledere og ansatte hos innleide kontraktører kan ha andre ordninger. Inndeling i arbeidsperioder fører til en betydelig pendling av arbeidstakere fra hele landet og utlandet til plattformen via helikopterbasene bl.a. på Flesland i Bergen og Sola utenfor Stavanger. Av hensyn til behandlingen må en dele opp slike reiser i to deler, nemlig en reise mellom hjem og helikopterbase og en reise mellom helikopterbasen og plattform.
2.3.2 Reisen mellom helikopterbasen og plattform
Reisen mellom helikopterbasene og plattformen besørges av arbeidsgiver. Denne del av reisen regnes alltid som yrkesreise, jf. FSFIN § 6-44-13 bokstav h. Verdien av fri reise på denne strekningen kommer derfor ikke til inntekt og medfører heller ikke noe fradrag for arbeidstakeren. Dette gjelder uavhengig av om man overnatter på plattformen eller reiser frem og tilbake til plattform samme dag. Dette gjelder også for arbeidstakere som krever 10 % standardfradrag ved skattefastsettingen.
2.3.3 Reisen mellom hjem og helikopterbasen
Reisen mellom hjem og helikopterbase vil være en besøksreise der sokkelarbeidere er ansatt og overnatter på plattformen, og derfor anses å være pendlere. Reisen vil være en besøksreise også for visse personer som pendler til bolig i utlandet, se emnet «Merkostnader – pendler med hjem i utlandet».Selv om en arbeidstaker er pendler, vil den første og siste reisen være en yrkesreise. Vedkommende kan likevel velge å behandle disse reisene som en besøksreise.Om fradrag for kostnader til besøksreise, behandling av godtgjørelse til dekning av reisekostnadene eller behandling av fri reise for personer som pendler til hjem i Norge, se emnet «Merkostnader – besøksreiser til hjemmet».Om fradrag for kostnader til besøksreise, behandling av godtgjørelse til dekning av reisekostnadene eller behandling av fri reise for personer som pendler til bolig i utlandet, se emnet «Utland – lønnsinntekter og pensjonsinntekter mv.», pkt. 12.2.I noen tilfeller vil reise mellom hjem og helikopterbase og oppholdet på plattformen karakteriseres som yrkesreise/yrkesopphold for sokkelarbeideren. Dette vil være tilfelle der skattyter ikke arbeider fast på plattformen, men utfører oppdrag av kortere varighet. I så fall er kostnadene fradragsberettiget etter reglene for kostnader i yrket. Utgiftsgodtgjørelse til dekning av kostnadene behandles da etter nettometoden.Reisekostnadene mellom hjem og helikopterbasen dekkes som regel helt eller delvis av arbeidsgiver – herunder også kost og losji under reisen.Fri kost og losji under tjenestereise/yrkesopphold er alltid skattefri. Dette gjelder også for personer som krever 10 % standardfradrag ved skattefastsettingen. Om skille mellom person på yrkesreise og pendler, se emnet «Reise – avgrensning mellom arbeidsreiser, besøksreiser og yrkesreiser».Om fradrag for kostutgifter og om behandling av godtgjørelse for kost på besøksreisen, se emnet «Merkostnader – kost ved reiser/fravær fra hjemmet uten overnatting», pkt. 2.4 og pkt. 3.3.7. Reisetiden på besøksreisen regnes mellom plattform og hjemmet. Eventuelt fradrag for merkostnader til kost under besøksreisen inngår ikke i minstefradraget.
2.3.4 Spesielt om ekstrakostnader ved utsettelse/avlysning av reisen fra helikopterbase til plattform
Lar ikke reisen fra helikopterbasen til plattformen seg gjennomføre til planlagt tid, f.eks. fordi været er for dårlig, må skattyter vente, og hvis ventetiden blir for lang, enten ta inn på hotell eller snu og reise hjem. Ekstrakostnader til kost, losji og/eller reise som oppstår i slike tilfeller, skal anses å være knyttet til en yrkesreise.Det er fradragsrett for slike ekstrakostnader, også for personer som krever 10 % standardfradrag. Fradraget inngår i utgangspunktet ikke i minstefradraget, men vil inngå for personer som snur og reiser hjem uten å overnatte utenfor hjemmet på turen.Dekker arbeidsgiver ekstrakostnadene eller yter arbeidsgiver fri kost og/eller losji i forbindelse med utsatt/avlyst reise, skal det ikke skattlegges noen fordel hos arbeidstakeren. Dette gjelder også for personer som krever 10 % standardfradrag.

2.4 Arbeid utført på britisk sokkel

2.4.1 Generelt
Personer som er skattemessig bosatt i Norge er skattepliktige for lønn ved arbeid utført på britisk sokkel. Inntekten kan også skattlegges i Storbritannia. Skattyter kan kreve kreditfradrag for skatt betalt i Storbritannia i norsk skatt på samme inntekt. Se emnet «Utland – unngåelse av dobbeltbeskatning», pkt. 4. Se skatteavtalen mellom Norge og Storbritannia (St.prp. nr. 9 (2000-2001)). Om trygdeavgift, se nedenfor.Storbritannia har regler som medfører at skattyter kan få refundert en del av den skatten som trekkes og innbetales til britiske skattemyndigheter under løpende arbeidsforhold. Det skal bare gis kreditfradrag for den delen av britisk skatt som skattyter ikke kan få refundert.Lønnsinntekter opptjent om bord på skip eller luftfartøyer som brukes til transport av forsyninger eller lignende virksomhet, skal beskattes i den stat hvor den som opererer fartøyet er hjemmehørende. Kan inntekten beskattes i Storbritannia, skal dobbeltbeskatning unngås ved anvendelse av kreditmetoden.Arbeidstakere som er bosatt i Norge og som er engasjert i forbindelse med rørledningstransport av olje og gass fra Norge, skattlegges bare i Norge, selv om arbeidsstedet er på britisk sokkel.Om anvendelsen av de norske reglene om forskuddstrekk og kreditfradrag for personer bosatt i Norge som arbeider på britisk sokkel, se FIN 26. april 2002 i Utv. 2002/890 og FIN 7. mai 2002 i Utv. 2002/899.Om behandling av skattytere som er skattepliktig som bosatt i Norge, men som anses bosatt i Storbritannia etter skatteavtalen, se emnet «Utland – skattemessig bosted», pkt. 2.6.
2.4.2 Trygdeavgift
Den som pendler mellom bosted i Norge og arbeidssted på britisk kontinentalsokkel, og får lønn utbetalt fra arbeidsgiver i Norge, er trygdet i Norge, jf. ftrl. § 2-1. Inntekt opptjent på britisk sokkel skal inngå i grunnlaget for beregning av trygdeavgift.
2.4.3 Arbeidsgiveravgift
Norske arbeidsgivere skal også svare arbeidsgiveravgift av lønn til arbeidstakere bosatt i Norge for arbeid utført på britisk sokkel.

2.5 Arbeid utført på andre lands sokler

Om skatteplikt for lønn opptjent ved arbeid på andre lands sokler, se Skd. nr. 4/2007 i Utv. 2007/687 pkt. 42.16 og Skd nr. 8/2008 i Utv. 2008/775 pkt. 32.5.

2.6 Særskilt fradrag for sjøfolk

Om hvem som har krav på særskilt fradrag for sjøfolk, se emnet «Sjøfolk».

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.