Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

  • Skriv ut


Innhold: S

Stipend


  • Sktl. § 5-10 bokstav a, § 5-15 første ledd bokstav j og § 5-42 bokstav a og c.

1 Hovedregel

Stipend er i utgangspunktet skattepliktig når:
  • det er så nær sammenheng mellom utført arbeid/virksomhet og den fordel som er oppnådd, at det er naturlig å se stipendet som fordel vunnet ved arbeid/virksomhet
  • stipendet utbetales som regelmessig personlig understøttelse som skattyteren har krav på etter lov eller avtale, jf. sktl. § 5-42 bokstav a.
Om fradrag for kostnader, se nedenfor.

2 Forskningsstipend

Forskningsstipend utbetalt i arbeidsforhold, er skattepliktig.Forskningsstipend utbetalt utenfor arbeidsforhold som skal erstatte arbeidsinntekt, er også skattepliktig, se sktl. § 5-1, jf. § 5-10 bokstav a. Ved vurderingen av om stipendet erstatter arbeidsinntekt, legges det bl.a. vekt på om stipendet er stort nok til å bidra vesentlig til dekning av mottakers vanlige leveomkostninger. Skatteplikten gjelder selv om mottakeren ikke har noen rettslig forpliktelse til bestemte prestasjoner overfor stipendyteren. Skatteplikten gjelder enten stipendet utbetales med et bestemt beløp per mnd. eller med engangsbeløp. Se FIN 25. mars 1999 i Utv. 1999/992 og URD 4. april 1991 (Trondheim byrett) i Utv. 1991/615.

3 Idrettsstipend

Stortinget bevilger idrettsstipend til toppidrettsutøvere. Dette statsstipendet blir samordnet med stipend gitt av Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske komité i tre typer stipend. A-stipend og B-stipend på henholdsvis kr 120 000 og kr 70 000 som resultat av prestasjon. I tillegg gis det et utviklingsstipend på kr 60 000 beregnet på morgendagens toppidrettsutøvere. For å kunne motta fullt stipend må idrettsutøveren ikke ha en inntekt som overstiger kr 500 000. Ved høyere inntekt avkortes stipendet forholdsmessig. Stipendene er i utgangspunktet skattepliktige. I den grad skattyter har kostnader til idrettsutøvelse som er fradragsberettiget etter de vanlige regler, kan nettometoden anvendes. Dette innebærer at bare eventuelt overskudd, herunder dekning av tapt arbeidsfortjeneste, er skattepliktig inntekt.Andre stipend enn de stipendene som er nevnt ovenfor, anses som skattefrie dersom idretten utøves utenfor virksomhet og utøveren heller ikke mottar lønn for å utøve idretten.

4 Kunstnere

Kunstnerlønn bevilget av Stortinget, samt æres- og kulturpriser utdelt av staten, fylkeskommune eller kommune regnes ikke som inntekt, jf. sktl. § 5-15 første ledd bokstav j.Kulturdepartementet deler ut en rekke kunstnerstipend:
  • Arbeidsstipend og arbeidsstipend for yngre-/nyetablerte kunstnere er skattepliktig.
  • Stipend for eldre, fortjente kunstnere utbetales som regelmessig personlig understøttelse og er skattepliktig, se sktl. § 5-42 bokstav a.
  • Stipend basert på gjennomført kunstutdanning er skattefritt.
Andre stipend er skattepliktig inntekt dersom de har tilstrekkelig tilknytning til den kunstneriske aktiviteten. Nettometoden benyttes for ikke-næringsdrivende, se emnet «Utgiftsgodtgjørelse».

5 Reisestipend

Overskudd på reisestipend i arbeidsforhold er skattepliktig inntekt. Skatteplikt for eventuelt overskudd på reisestipend utenfor arbeidsforhold, må vurderes konkret i forhold til sktl. § 5-1.Reisestipend utbetalt fra Statens lånekasse for utdanning er skattefritt.

6 Utdanningsstipend

6.1 Utdanningsstipend i arbeidsforhold

Om utdanningsstipend, lønn under studietid mv., se emnet «Utdanning – tilskudd og kostnader».

6.2 Utdanningsstipend utenfor arbeidsforhold

6.2.1 Utdanningsstipend frem til avsluttende eksamen
Utdanningsstipend utenfor arbeidsforhold fra for eksempel legater eller fond er ikke skattepliktig når det utbetales for å gå på skoler, høyskoler og universiteter frem til avsluttende eksamen. Det arbeidet som utføres ved å gjennomføre selve studiet, gir ikke stipendet karakter av å være i arbeidsforhold. Skattefriheten vil også gjelde lommepenger, fri kost og losji på skolen.Stipend som ytes for å utarbeide masteravhandlinger mv. kan likevel være skattepliktig som fordel vunnet ved arbeid hvis stipendet kan anses som et vederlag for at mottakeren skal utføre et oppdrag med å skrive avhandlingen. Dette vil være tilfelle hvis den som yter stipendet bestiller en avhandling om et spesifikt tema som vedkommende tar sikte på å nyttiggjøre seg. Dersom stipendet derimot ytes for å stimulere til interesse og aktivitet blant studenter for yterens eget fagfelt, taler dette for å anse stipendet som skattefri ytelse til grunnutdanning. Om eksempel på et skattepliktig stipend, se URD 3. november 1997 (Solør herredsrett) i Utv. 1998/63.
6.2.2 Utdanningsstipend etter avsluttende eksamen
Utdanningsstipend utenfor arbeidsforhold etter avsluttende eksamen er i alminnelighet skattepliktig inntekt når det er egnet til å bidra vesentlig til mottakers leveomkostninger i perioden, for eksempel stipender til stipendiatstillinger, jf. sktl. § 5-1 og § 5-10 bokstav c. Det er ikke en forutsetning for skatteplikten at mottaker har rettslig forpliktelse til å yte bestemte prestasjoner overfor utbetaleren, f.eks. en utredning, en rapport eller arbeide en viss tid for utbetaleren etterpå. Se for øvrig Ot.prp. nr. 18 (1968-1969) side 46.

7 Avskrivning/ettergivelse av utdanningslån

Om avskriving/ettergivelse av utdanningslån, se emnet «Gjeldsettergivelse, foreldelse mv.».

8 Fradrag for kostnader

Når skattyter mottar stipend til dekning av kostnader i forbindelse med utdanning/kurs, se emnet «Utgiftsgodtgjørelse». Om fradrag for kostnader i arbeidsforhold, se emnet «Utdanning – tilskudd og kostnader». Når skattyteren har hatt kostnader som ikke er dekket av stipendet, må fradragsretten for underskudd vurderes etter vanlige regler, se emnet «Utdanning – tilskudd og kostnader». Om når eventuelt overskudd på stipend er skattepliktig, se ovenfor.

9 Minstefradrag

Skattepliktig overskudd på stipend går inn i grunnlaget for beregning av minstefradrag. Underskudd på stipend inngår i minstefradraget bortsett fra den del av underskuddet som skyldes merkostnader til kost og losji ved opphold borte fra hjemmet.

10 Tidfesting av inntekt og fradrag

Om tidfesting ved skattleggingen av stipend, se emnene om tidfesting.Når et reise- eller studiestipend som helt eller for en vesentlig del forutsettes å skulle dekke fradragsberettigede kostnader for mottakeren, tidfestes ett år mens kostnadene påløper året etter, bør stipendet ut fra rimelighetshensyn ikke skattlegges i tidfestingsåret, men tas med ved skattleggingen for det påfølgende år.

11 Skattested

Stipend skattlegges i bostedskommunen.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.