Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

  • Skriv ut


Innhold: S

Stortingsrepresentanter mv.


  • Sktl. § 3-1 syvende ledd, § 6-1 og § 6-13.
  • Lov 16. desember 2011 nr. 61 om godtgjørelse for stortingsrepresentanter (stortingsgodtgjørelsesloven)
  • Forskrift 8. desember 2011 nr. 1265 om godtgjørelse for stortingsrepresentanter (stortingsgodtgjørelsesforskriften)
  • FSFIN § 3-1-7 og § 6-44-13 bokstav d.
  • Takseringsreglene § 1-3-2 og § 1-3-6.

1 Skattestedet

Medlemmer av Stortinget og Regjeringen, statssekretærer og politiske rådgivere i departementene og ved Statsministerens kontor skal etter sktl. § 3-1 syvende ledd anses skattemessig bosatt i den kommune der de hadde sitt bosted før de tiltrådte. Dette gjelder bare så lenge representanten disponerer bolig til privat bruk under opphold i denne kommunen. Om når en representants foreldrehjem kan anses som registreringsmessig bosted, se FIN 25. september 1997 i Utv. 1997/1295. Representantens ektefelle og barn i felles husstand anses bosatt samme sted med mindre de har særlig svak tilknytning til denne boligen og ikke skattlegges under ett med representanten.

2 Adgang til å frasi seg skattefordeler

Medlemmer av Stortinget og Regjeringen, statssekretærer og politiske rådgivere i departementene og ved Statsministerens kontor kan frasi seg de skattemessige fordelene ved å anses som bosatt i Finnmark og Nord-Troms, se FSFIN § 3-1-7. Dette gjelder fordelen av et særskilt fradrag i alminnelig inntekt, jf. sktl. § 15-5, lavere skattesats på alminnelig inntekt og lavere trinnskattesats i trinn 3, se for øvrig emnet «Finnmark og Nord-Troms (den særskilte tiltakssonen)». Melding om å frasi seg skattemessige fordeler ved å anses bosatt i Finnmark eller Nord-Troms gis til skattekontoret for ett år av gangen. Slik melding endrer ikke skattyterens skattemessige bosted.

3 Inntekten

Stortingsrepresentantenes godtgjørelse regnes som lønn.I tillegg til dette mottar representantene andre godtgjørelser som skal innrapporteres og behandles på vanlig måte etter gjeldende regler.Om behandling av fri bolig for stortingsrepresentanter, se emnet «Bolig – fri bolig».

4 Fradrag

4.1 Flyttekostnader

Representanter som må flytte i forbindelse med stortingsvervet kan kreve fradrag for de kostnader representanten selv må bære. Kostnadene inngår i minstefradraget.Det ytes flyttegodtgjørelse for flytting av innbo og løsøre ved første gangs reise til Stortinget, etter at representanten er valgt, og ved hjemflytting etter avsluttet verv. Godtgjørelsen vil normalt ikke gi overskudd. Kreves fradrag for kostnader til flytting av innbo og løsøre utover den oppebårne godtgjørelse, må samtlige kostnader ved flyttingen kunne dokumenteres, jf. sktfvl. § 10-1. Eventuelt underskudd på godtgjørelsen inngår i minstefradraget.Nærmere om flyttekostnader, se emnet «Flyttekostnader».

4.2 Merkostnader ved opphold utenfor hjemmet

4.2.1 Generelt
Stortingsrepresentanter kan kreve fradrag for eventuelle merkostnader til bolig og kost etter de vanlige regler, se emnet «Merkostnader – kost og losji ved overnatting utenfor hjemmet». Utgangspunktet er at det faktiske antall døgn skattyter oppholder seg utenfor det skattemessige bosted legges til grunn. Fradrag for merkostnader til kost gis ikke for tidsrom hvor skattyteren til tross for sitt opphold utenfor det skattemessige bosted likevel har felles husholdning med sin ektefelle og barn. Fradrag kan heller ikke gis for de dagene representanten ikke må oppholde seg utenfor hjemmet av hensyn til verv som stortingsrepresentant. Stortinget hadde i 2016 møtevirksomhet i periodene 12. januar til 17. juni og 30. september til 20. desember.
4.2.2 Diettgodtgjørelse/dagpenger
Stortingsrepresentantene får dekket merutgifter til kost ved opphold utenfor hjemmet som kostgodtgjørelse etter sats. Representanter som disponerer og regelmessig pendler til fast bolig mer enn 40 km fra Stortinget får utbetalt kostgodtgjørelse med brakkesatsen per dag de reelt har merutgifter til to husholdninger. Representanter som reiser hjem etter endt arbeidsdag får ikke kostgodtgjørelse.Representanter som anses som pendlere, skal beskattes for eventuelt netto overskudd etter de vanlige regler, se emnet «Merkostnader – kost og losji ved overnatting utenfor hjemmet».

4.3 Reisekostnader i forbindelse med utøvelsen av vervet

Stortingsrepresentanter får dekket reiseutgifter på tjenestereiser etter statens satser og utgifter til besøksreiser for pendlere dekkes fullt ut, jf. godtgjørelsesforskriften. For besøksreiser hvor egen bil benyttes mottar representantene en kilometergodtgjørelse etter satsen i reiseregulativet, se stortingsgodtgjørelsesforskriften § 4 siste ledd For kostnader representanten dekker selv gjelder de vanlige regler.Besøksreiser til hjemmet skal behandles som yrkesreiser når representanten av hensyn til vervet må bo utenfor hjemmet, jf. FSFIN § 6-44-13 bokstav d.Om kostnader til valgkamp, se pkt. 4.9.2.

4.4 Kostnader til besøksreise

Stortinget dekker alle reisekostnader mellom Stortinget (eller pendlerleiligheten) og representantens hjemsted inntil en gang per uke for representanter som har leilighet/bolig i tillegg til egen bolig på hjemstedet og som bor mer enn 40 km fra Stortinget. Slike reiser anses som yrkesreiser, jf. FSFIN § 6-44-13 bokstav d.

4.5 Kostnader til aviser

Om kostnader til aviser, se emnet «Avis mv.».

4.6 Elektronisk kommunikasjon

Om elektronisk kommunikasjon, se emnet «Elektronisk kommunikasjon (telefon mv.)».

4.7 Gruppekontingent

Om fradragsrett for «gruppekontingent», «partiskatt» og lignende, se emnet «Partiskatt».

4.8 Kostnader til fjernsynsapparat

For representanter som anses bosatt utenfor hjemmet, kan fjernsynsapparat som er anskaffet til bruk under opphold i Oslo-området anses som driftsmiddel i yrket. Om aktivering/direkte fradragsføring, se emnet «Driftsmiddel – avskrivning på/inntektsføring av saldo». Kostnadene inngår i eventuelt minstefradrag.

4.9 Andre kostnader

4.9.1 Generelt
Kostnader til for eksempel
  • andel i godtgjørelse til gruppesekretær
  • skrivehjelp, PC, porto o.l.
  • tidsskrifter og bøker som er aktuelle i forbindelse med stortingsvervet
inngår i minstefradraget når dette benyttes.
4.9.2 Kostnader til valgkamp mv.
Representanter som selv må dekke kostnadene til valgkamp har ikke krav på fradrag for disse kostnadene. Derimot har stortingsrepresentanten normalt krav på fradrag for udekkede kostnader som står i sammenheng med politisk virksomhet utenfor Stortinget i valgperioden. Kostnadene inngår i minstefradraget.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.