Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

 • Skriv ut


Innhold: S

Studiereise/kongressdeltagelse mv.


 • Sktl. § 5-1 og § 6-1.

1 Fradragsrett for egne reiser

1.1 Hovedregel

Kostnader til studiereiser, kongressdeltakelse, årsmøter, seminar, kurs, messer mv. er fradragsberettigede bare når studiereisen mv. tar sikte på å
 • vedlikeholde skattyterens yrkesmessige kunnskaper, og/eller
 • holde skattyteren à jour med utviklingen i yrket.
Fradragsretten er knyttet til studiereiser mv. med faglig innhold som er relevant for skattyterens inntektsgivende aktivitet. Derimot er det ikke fradragsrett for kostnader til reiser som gjelder emner av mer indirekte interesse for yrket som f.eks. samfunnspolitikk, lønnspolitikk eller foreningssaker. Fradragsretten skal bedømmes etter de samme regler enten skattyteren er næringsdrivende eller lønnsmottaker.Se HRD i Utv. 1992/15 (Rt. 1991/1182) (Brenden) (Lærer ved ungdomsskolen hadde krav på fradrag for kostnader ved studietur til Egypt). Se også HRD i Utv. 1962/483 (Rt. 1962/614) (Tronier) (Adjunkts fradrag for utgifter ved deltakelse i språkkurs i utlandet).

1.2 Videreutdanning mv.

Om fradrag i forbindelse med videreutdanning, se emnet «Utdanning – tilskudd og kostnader».

1.3 Kombinasjon av faglige og andre aktiviteter

1.3.1 Generelt
Dersom studiereiser mv. omfatter fagformål, som gir rett til kostnadsfradrag, og andre aktiviteter som ikke gir fradragsrett, f.eks. videreutdanning eller ferie, vil det normalt være spørsmål om å gi fradrag for enten
 • alle kostnader med unntak av kostnader som utelukkende gjelder ikke-fradragsberettigede formål, eller
 • ingen av kostnadene med unntak av kostnader som utelukkende gjelder fradragsberettigede formål.
Ved denne vurderingen skal det legges vekt på hva som er hovedformålet med reisen. Dersom skattyteren f.eks. etter at fagdelen er avsluttet, enten på eget initiativ eller i forbindelse med kurset mv. tar en rundtur/ferieopphold, må det gjøres en samlet vurdering, der antall dager for eksempel i forbindelse med forlenget opphold pga. ferie ikke alene er avgjørende.At skattyteren har fått impulser av betydning for yrket er ikke tilstrekkelig til å gi fradragsrett for kostnadene til en reise som hovedsakelig har privat karakter, jf. LRD 26. september 1986 (Frostating) i Utv. 1987/83. For studiereiser skal det legges vekt på om skattyteren har fulgt et organisert undervisningsopplegg. I tvilstilfelle kan det legges vekt på om den informasjon som søkes oppnådd, kunne vært ervervet på annen måte, og om kostnadene står i rimelig forhold til utbyttet.
1.3.2 Kostnader som utelukkende gjelder ikke-fradragsberettigede formål
Hvor hovedformålet med reisen er studieformål mv., og kostnadene derfor i utgangspunktet er fradragsberettigede, vil kostnader som utelukkende gjelder ikke fradragsberettigede formål aldri være fradragsberettigede. Selv om merkostnader til kost og losji er fradragsberettigede, vil kostnader som er av privat karakter, for eksempel forlenget ferieopphold, ektefelles deltagelse osv., ikke være fradragsberettiget. Derimot er det fradragsrett for rimelige sosiale tiltak. Se også emnet «Representasjon».
1.3.3 Ektefelles/barns deltakelse
Det gis ikke fradrag for kostnader vedrørende ektefelles deltakelse på slike studiereiser mv. når ektefellen ikke arbeider i bedriften. Det samme gjelder for kostnader til reise og opphold vedrørende barn som er med på reisen, selv om dette skyldes manglende mulighet for pass av barn på hjemstedet. Det kan likevel kreves fradrag for ektefellens kostnader i helt spesielle tilfeller, f.eks. kostnader til ektefellens deltakelse når dette er helt nødvendig av hensyn til den yrkesutøvende ektefelles helsetilstand. Om eventuelt fradrag for kostnader til pass og stell av barn på oppholdsstedet, se emnet «Foreldrefradrag».Arbeider begge ektefeller i bedriften, må det vurderes om det ut fra forretningsmessige hensyn er naturlig at begge deltar på studiereisen. Ved denne vurdering må det tas hensyn til bedriftens størrelse, ektefellenes kompetanse mv.Ved tilbakeføring av kostnader vedrørende ektefellen, skal en bare tilbakeføre de merkostnader ektefellens deltakelse har medført, jf. URD 18. oktober 1983 (Asker og Bærum herredsrett) i Utv. 1983/636.
1.3.4 Kostnader som utelukkende gjelder fradragsberettigede formål
Kostnader som utelukkende dekker fradragsberettigede formål er alltid fradragsberettigede selv om hovedformålet med reisen ikke er studiereise mv. Dette vil f.eks. gjelde kostnader til entré på ren fagmesse og eventuelt ekstrakostnader til reise dit. Videre vil det gjelde den del av seminar/kurskontingent som ikke går til dekning av reise og opphold.

2 Kostnadsfradragets størrelse

Kostnadsfradraget fastsettes etter de vanlige regler, herunder eventuelt fradrag for de fradragsberettigede kostnader ved å bo utenfor hjemmet hvis betingelsene ovenfor er oppfylt. Bokføringspliktige skattytere, se emnet «Regnskap – foretak med bokføringsplikt», skal for regnskapsformål føre kostnadene i regnskapet og dokumentere disse med originalbilag. Skattemyndighetene kan kreve å få seg forelagt dokumentasjonen, se sktfvl. § 10-1. Bokføringspliktig skattyter har ikke krav på fradrag etter satsene i statlig regulativ (særavtale).

3 Forholdet til minstefradraget

For lønnsmottaker inngår kostnadene til reise, kursavgift mv. i minstefradraget dersom dette benyttes. Merkostnader til kost og losji kan trekkes fra i tillegg til minstefradraget.Har lønnsmottaker mottatt en særskilt godtgjørelse for å dekke kostnadene til turen, og reisen er tjenestereise, skal nettometoden benyttes. Se emnet «Utgiftsgodtgjørelse».Om de tilfeller hvor skattyter har både lønns- og virksomhetsinntekt, se emnet «Minstefradrag».

4 Opplysninger

Skattytere som krever fradrag for studiereise/kongressdeltakelse må kunne sannsynliggjøre at vilkårene for fradrag er oppfylt. Etter krav fra skattemyndighetene må skattyter kunne legge frem opplysninger for kongresser, møter, seminarer, kurs mv. om
 • hvem som har organisert kongressen mv.
 • hvilke emner som er behandlet
 • tidsangivelse for hvert emne
 • hva som er særlig viktig i relasjon til skattyters yrke/virksomhet
 • hva skattyteren faktisk har deltatt på
 • eventuelt trykket program
For studiereiser kan det kreves opplysninger om
 • reisens formål
 • skattyter har fulgt et organisert opplegg, og i tilfelle, hvem som har organisert reisen
 • hvordan reisen er foretatt
 • hvilke steder som er besøkt med tidsangivelse
 • hva som er studert på hvert sted
 • andre personer i samme bransje/virksomhet/yrke har deltatt

5 Kostnadene dekket av arbeidsgiver

5.1 Skatteplikt hos arbeidstaker

5.1.1 Generelt
Har arbeidsgiveren dekket kostnadene til en studiereise mv. som er tjenestereise, skal arbeidstakeren ikke skattlegges, heller ikke for fritt opphold (kost og losji). Har arbeidsgiveren også dekket kostnader av rent privat karakter (f.eks. ektefelles deltakelse eller forlenget ferieopphold), skal kostnadene til dette tillegges arbeidstakerens inntekt og behandles som lønn. I tilfelle hvor arbeidsgiver dekker utvidet opphold uten at kostnadene økes, se emnet «Naturalytelser i arbeidsforhold», pkt. 4.34.6. Har lønnsmottaker mottatt en særskilt godtgjørelse for å dekke kostnadene til turen, og reisen er tjenestereise, skal nettometoden benyttes. Se emnet «Utgiftsgodtgjørelse». Om behandling av skattytere som krever standardfradrag for utenlandske arbeidstakere, se emnet «Utland – lønnsinntekter og pensjonsinntekter mv.», pkt. 13.Dersom reisen ikke er tjenestereise for vedkommende arbeidstaker, vil fordel ved fri reise og opphold være skattepliktig, se emnet «Naturalytelser i arbeidsforhold».
5.1.2 Arbeidsgiverfinansiert utdanning
Om skattefritak for arbeidsgiverfinansiert utdanning, se emnet «Utdanning – tilskudd og kostnader».

5.2 Fradrag hos arbeidsgiver

Arbeidsgiver har krav på fradrag for dekning av kostnader til ansattes reiser mv. Dette gjelder også kostnader til reiser av rent privat karakter hvor arbeidstakeren skal fordelsbeskattes. Kostnadene til reiser mv. av privat karakter skal behandles som en lønnskostnad.

6 Kostnader dekket av leverandør mv.

6.1 Fradrag for yter

Importører og produsenter av kapitalvarer gir ofte sine forhandlere eller deres ansatte reiser mv. som belønning for salgsinnsats. Kostnadene til slik belønning er som regel fradragsberettigede for yteren. Gjelder kostnadene ikke betaling for en slik motytelse, vil ytelsen normalt måtte anses som en representasjon. Fradragsretten vil da som utgangspunkt være avskåret for yteren. Om begrenset fradragsrett for demonstrasjoner mv., se emnet «Representasjon», pkt. 6.4.

6.2 Mottakers forhold

For den som mottar en reise finansiert av egen eller arbeidsgivers forretningsforbindelse, behandles reisen etter samme regler som ovenfor. Dersom reisen er en ren fag- eller studiereise, anses bare dekning av kostnader til ikke-fradragsberettigede formål som inntekt. Har reisen hovedsakelig feriemessig preg, vil verdien være skattepliktig inntekt, eventuelt med unntak for de kostnadene som utelukkende relaterer seg til fradragsberettigede formål.Se f.eks. LRD 26. september 1986 (Frostating) i Utv. 1987/83 og LRD 31. januar 1994 (Agder) i Utv. 1994/212.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.