Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

 • Skriv ut


Innhold: SForsiden
Samboere
Sameie – skattlegging etter bruttometoden
Samvirkeforetak
Selskap med deltakerfastsetting – allment om deltakerfastsetting
Selskap med deltakerfastsetting – nettometoden
Selskap med deltakerfastsetting – nyetablering
Selskap med deltakerfastsetting – oppløsning
Selskap med deltakerfastsetting – realisasjon av andel
Selskap med deltakerfastsetting – utdeling
Sjøfolk
Skadeserstatning
Skattebegrensning – lav alminnelig inntekt eller liten skatteevne
Skattefradrag for pensjonsinntekt
Skattefri arbeidsinntekt
Skattefrie institusjoner mv.
Skattestedet
Skogbruk
Sluttvederlag
Sokkelarbeidere
Stipend
Stortingsrepresentanter mv.
Studiereise/kongressdeltagelse mv.
Svalbard
1 Generelt
2 Fysiske personer skattepliktig som bosatt på Svalbard etter svbsktl. § 2-1
2.1 Bosettelse ved innflytting
2.2 Forholdet mellom skatteplikt til Svalbard og skatteplikt til fastlandet
2.3 Generelt om skatteplikten til Svalbard
2.4 Personer som før oppholdet på Svalbard ikke var bosatt på fastlandet
2.5 Omfanget av skatteplikten til fastlandet
2.6 Utflytting fra Svalbard
2.6.1 Generelt
2.6.2 Personer som samtidig har vært skattemessig bosatt på fastlandet
2.6.3 Personer som ikke samtidig har vært skattemessig bosatt på fastlandet
2.7 Beskatning i utflyttings- og tilbakeflyttingsåret
3 Personer med midlertidig opphold på Svalbard
4 Person bosatt på fastlandet eller i utlandet med skatteplikt til Svalbard for formue og inntekt av fast eiendom på Svalbard
5 Aksjeselskaper og likestilte selskaper hjemmehørende på Svalbard
6 Aksjeselskaper og likestilte selskaper hjemmehørende på fastlandet eller i utlandet, men med begrenset skatteplikt til Svalbard
7 Skattleggingen på Svalbard
8 Forenklet fellesoppgjør
9 Skattesatser
10 Skattemelding/selskapsmelding mv.
11 Arbeidsgiveravgift
Særfradrag – enslig forsørger
Særfradrag – sykdom eller svakhet
Særfradrag – uførhet og lettere nedsatt ervervsevne

Svalbard


 • Sktl. § 2-35 annet ledd.
 • Lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard (svbsktl.).
 • Lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven)
 • Lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (sktfvl.) § 2-3 (om skattemyndigheter for svalbardskatt)
 • Forskrift 15. desember 1997 nr. 1305 om skatt til Svalbard (svalbardskatteforskriften.).
 • Forskrift 4. februar 1994 nr. 111 om register over befolkningen på Svalbard § 2 og § 4.
 • Stortingsvedtak 19. desember 2016 nr. 1741 om formues- og inntektsskatt til Svalbard for inntektsåret 2017 (vedtak om svalbardskatt 2017).
 • Stortingsvedtak 17. desember 2016 nr. 1666 om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2017 (Stortingets skattevedtak).
 • Forskrift 9. november 2007 nr. 1268 om folkeregistrering (folkeregisterforskriften) § 4-4 og § 5-9.
 • Forskrift 12. desember 2016 nr. 1554 om takseringsregler til bruk ved beskatning ved trekk i lønn mv. (lønnstrekkordningen) av personer som skattlegges på Svalbard i inntektsåret 2017 etter lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard.
 • SKD melding nr. 4/2017.

1 Generelt

1.1 Hva behandles i dette emnet

I dette emnet behandles skattereglene for personer og selskaper med skattemessig tilknytning til Svalbard. Dette gjelder både reglene om skattlegging på Svalbard og de reglene som får betydning for skattleggingen på fastlandet.Om skattlegging av personer som oppholder seg på Jan Mayen, se emnet «Jan Mayen og de norske bilandene i Antarktis».

1.2 Skattemyndigheter

Svalbard er eget beskatningsområde med egen skattelov og egen kontorenhet, Skatt nord – Svalbard skattekontor. Det er en særskilt skatteklagenemnd for Svalbard. Henvendelser om skattlegging og klagebehandling på Svalbard rettes til Skatt nord – Svalbard skattekontor, Postboks 413, 9171 Longyearbyen, tlf. 79 02 36 70 eller e-post: svalbard@skatteetaten.no.

1.3 Folkeregister

Det er ikke et ordinært folkeregister på Svalbard. Skatt nord – Svalbard skattekontor fører et eget befolkningsregister for Svalbard.Personer som tar opphold på Svalbard og har til hensikt å oppholde seg der i minst 6 måneder, skal innen 8 dager etter oppholdets begynnelse melde innflytting til Svalbard skattekontor. Ved fraflytting skal melding til skattekontoret sendes senest ved avreise. Det er utarbeidet egen melding for flytting til og fra Svalbard. Se forskrift 4.2.1994 nr. 111 om register over befolkningen på Svalbard § 2 og § 4.Person som oppholder seg på Svalbard og som ved utreisen dit var registrert i folkeregisteret på fastlandet, skal fortsatt regnes som bosatt i Norge i forhold til folkeregisteret. Dette gjelder bare hvis personen ikke skal regnes som utflyttet etter folkeregisterforskriften § 4-7.Skattytere som oppholder seg på Svalbard skal stå med spesifisert registreringstype i folkeregisteret («type 3 Svalbard»), jf. folkeregisterforskriften § 2-1.

1.4 Virkeområde for Svalbardskatteloven

Svalbard omfatter det området som er nevnt i lov om Svalbard 17. juli 1925 nr. 11 § 1. Dette gjelder Bjørnøya, Vest-Spitsbergen, Nordostlandet, Barents øy, Edge øy, Kong Karls land, Hopen, Prins Karls Forland og alle andre øyer, holmer og skjær mellom 10° og 35° lengde øst for Greenwich og mellom 74° og 81° nordlig bredde. Mannskap og fartøyer som opererer utenfor dette området omfattes ikke av Svalbardskatteloven. Dette gjelder selv om de tidvis oppholder seg innenfor området, for eksempel for å fiske eller bunkre.

1.5 Kategorier skattytere med skatteplikt til Svalbard

1.5.1 Fysiske personer
Fysiske personer med skatteplikt til Svalbard kan inndeles i følgende kategorier:
 • personer skattepliktig som bosatt på Svalbard etter svbsktl. § 2-1. Disse omfatter
  • personer som har tatt varig opphold på Svalbard og samtidig er skattepliktig som bosatt på fastlandet
  • personer som har tatt varig opphold på Svalbard og hvor skatteplikten som bosatt til fastlandet er falt bort
  • personer som før bosettelsen på Svalbard ikke har vært skattemessig bosatt i Norge, jf. svbsktl. § 2-1 annet ledd
 • personer med begrenset skatteplikt til Svalbard. Disse omfatter
  • personer bosatt på fastlandet som midlertidig oppholder seg på Svalbard, jf. svbsktl. § 2-2 første og annet ledd. Nærmere om disse, se pkt. 3
  • personer bosatt på fastlandet som er skattepliktig til Svalbard for formue i og inntekt av fast eiendom og anlegg som ligger på Svalbard, jf. svbsktl. § 2-2 tredje ledd.
  • personer bosatt i utlandet som er skattepliktig til Svalbard for formue i og inntekt av fast eiendom og anlegg som ligger på Svalbard, jf. svbsktl. § 2-2 tredje ledd.
  • personer bosatt i utlandet med midlertidig opphold på Svalbard, jf. svbsktl. § 2-2 første og annet ledd
Om begrenset skatteplikt for personer som før oppholdet på Svalbard ikke har vært skattemessig bosatt i Norge (herunder Svalbard) i løpet av de siste ti årene, se pkt. 2.4.Personer som før bosettelsen på Svalbard ikke var skattemessig bosatt i Norge, får ingen skattemessig tilknytning til fastlandet som følge av at de bosetter seg på Svalbard. Tilsvarende gjelder for personer som ikke er skattemessig bosatt i Norge og som har midlertidig opphold på Svalbard eller som er skattepliktig for formue i eller inntekt av fast eiendom og anlegg med tilbehør som ligger på Svalbard. Skattemessig tilknytning til Norge vil først kunne oppstå hvis de oppholder seg midlertidig på fastlandet, bosetter seg på fastlandet eller blir skattepliktig for formue i eller inntekt av fast eiendom eller anlegg med tilbehør som ligger på fastlandet.
1.5.2 Aksjeselskaper mv.
Aksjeselskaper og likestilte selskaper med skatteplikt til Svalbard omfatter
 • aksjeselskaper og likestilte selskaper hjemmehørende på Svalbard, jf. svbsktl. § 2-3. Nærmere om disse, se pkt. 5
 • aksjeselskaper og likestilte selskaper som ikke er hjemmehørende på Svalbard, men som driver virksomhet på Svalbard som varer sammenhengende i minst 30 dager, se svbsktl. § 2-4, jf. sktl. § 2-35 annet ledd bokstav c. Nærmere om disse, se pkt. 6
 • aksjeselskaper og likestilte selskaper som er egne skattesubjekter hjemmehørende i utlandet, men som har inntekt vunnet ved virksomhet utøvet på Svalbard som varer sammenhengende i minst 30 dager, jf. svbsktl. § 2-4.
1.5.3 Selskap med deltakerfastsetting mv.
Etter norsk internrett regnes hver enkelt deltaker i et selskap med deltakerfastsetting som eget skattesubjekt. Det har derfor ikke betydning for skatteplikten å fastslå hvor selskapet som sådant er hjemmehørende. Ved beskatning av den enkelte deltaker gjelder de vanlige reglene for beskatning av andel av inntekt fra selskap med deltakerfastsetting og beskatning ved utdeling. Særskilt godtgjørelse for arbeidsinnsats beskattes som virksomhetsinntekt, medmindre selskapet er et kommandittselskap som har valgt å behandle arbeidsgodtgjørelsen til kommandittisten som lønn. Om hvor den enkelte deltaker anses bosatt/hjemmehørende, se nedenfor.

2 Fysiske personer skattepliktig som bosatt på Svalbard etter svbsktl. § 2-1

2.1 Bosettelse ved innflytting

2.1.1 Generelt
Fysisk person anses skattemessig bosatt på Svalbard etter svbsktl. § 2-1 når vedkommende har tatt varig opphold der. Er oppholdet av minst 12 måneders varighet, anses personen som bosatt allerede fra oppholdets begynnelse. Kortere fravær fra Svalbard, så som ferieopphold, medfører ikke at oppholdet anses avbrutt. Sktl. § 2-1 annet ledd om vilkår for skatteplikt til Norge ved innflytting får ikke anvendelse ved vurderingen av om en person skal anses skattemessig bosatt på Svalbard, jf. svbsktl. § 3-2 annet ledd.
2.1.2 Ektefellers bostedsforhold
Ektefellers bostedsforhold må vurderes hver for seg i forhold til spørsmålet om bosettelse på Svalbard.

2.2 Forholdet mellom skatteplikt til Svalbard og skatteplikt til fastlandet

Personer som er skattemessig bosatt på Svalbard etter svbsktl. § 2-1, skal i forhold til skatteloven som hovedregel likestilles med person bosatt i utlandet, jf. sktl. § 2-35 annet ledd. En person som tar fast opphold på Svalbard faller inn under reglene om opphør av skatteplikt ved utflytting i sktl. § 2-1 tredje ledd. Oppholdet på Svalbard likestilles med opphold i utlandet i forhold til disse reglene. Dette kan få betydning hvis vedkommende etter oppholdet på Svalbard flytter til et annet land, og øvrige vilkår i sktl. § 2-1 tredje ledd for opphør av skatteplikt til fastlandet er oppfylt i den perioden vedkommende var bosatt på Svalbard.

Eksempel

Et ektepar og deres to barn har bodd i Oslo hele sitt liv, før de i år 1 tar fast opphold på Svalbard. Samtidig selger de deres faste bolig i Oslo. De disponerer ikke annen bolig på fastlandet. 1. januar i år 6 flytter familien fra Svalbard og bosetter seg i Sverige. De påberoper seg da at de er utflyttet fra Norge. De kan under hele oppholdet på Svalbard godtgjøre at de hvert år ikke har oppholdt seg mer enn 61 dager på fastlandet. Vilkårene i sktl. § 2-1 tredje ledd bokstav b om utflytting fra Norge vil da være oppfylt. De opprettholder imidlertid bostedstilknytningen til fastlandet så lenge de er bosatt på Svalbard og ikke har påberopt seg at bostedstilknytningen til fastlandet er opphørt.

Om opphør av skatteplikt ved utflytting, se emnet «Utland – skattemessig bosted», pkt. 2.3.

2.3 Generelt om skatteplikten til Svalbard

Personer som er bosatt på Svalbard skal i utgangspunktet svare skatt til Svalbard av hele sin formue og inntekt, jf. svbsktl. § 2-1 første ledd første punktum. Beskatningen skjer etter reglene i skatteloven, men det gjelder betydelige unntak.Lønn og annen godtgjørelse for arbeid utført utenfor Svalbard er unntatt fra skatteplikt til Svalbard hvis det godtgjøres at inntekten er skattepliktig til fastlandet eller i fremmed stat, jf. svbsktl. § 2-1 fjerde ledd. Det samme gjelder for inntekt av næringsvirksomhet som er utøvet utenfor Svalbard, jf. svbsktl. § 2-1 femte ledd.Det er ikke skatteplikt til Svalbard for formue i og inntekt av fast eiendom eller anlegg med tilbehør som ligger utenfor Svalbard, jf. svbsktl. § 2-1 sjette ledd.

2.4 Personer som før oppholdet på Svalbard ikke var bosatt på fastlandet

Personer som før oppholdet på Svalbard ikke har vært skattemessig bosatt i Norge (herunder Svalbard) i løpet av de siste 10 årene, har de første fem årene begrenset skattepliktig til Svalbard, jf. svbsktl. § 2-1 annet ledd. De første fem årene vedkommende anses bosatt på Svalbard, skal vedkommende skattlegges etter svbsktl. § 2-2, på samme måte som personer bosatt på fastlandet, men som har midlertidig opphold på Svalbard, se pkt. 3.Fører begrensningen i skatteplikt til at et beløp som overstiger 12 ganger folketrygdens grunnbeløp unntas fra skattlegging til Svalbard i et inntektsår, kan skattekontoret på Svalbard velge å sette begrensningen til side for det aktuelle året, jf. svbsktl. § 2-1 annet ledd bokstav b.

2.5 Omfanget av skatteplikten til fastlandet

2.5.1 Generelt
Personer skattepliktig som bosatt på Svalbard kan bli skattepliktige til fastlandet for visse formuesposter og inntekter. Ved skattleggingen på fastlandet skal de i utgangspunktet likestilles med personer bosatt i utlandet, se pkt. 2.2. Skatteplikten til fastlandet vil f.eks. gjelde
 • formue i og inntekt fra fast eiendom på fastlandet
 • lønn og annen godtgjørelse for arbeid opptjent under midlertidig opphold på fastlandet
 • inntekt av virksomhet på fastlandet
For lønn og annen godtgjørelse er det ikke noe vilkår at lønnen mv. kommer fra arbeidsgiver på fastlandet.Det gis fradrag på fastlandet for kostnader knyttet til inntekt som skattlegges på fastlandet.
2.5.2 Formue og inntekt skattlagt til Svalbard - unngåelse av dobbeltbeskatning
Personer som anses bosatt på fastlandet kan ikke beskattes på fastlandet for formue og inntekt som er skattlagt til Svalbard, jf. sktl. § 2-35 annet ledd bokstav c.
2.5.3 Ektefeller
Formue/gjeld og inntekt/kostnader tilordnes hver av ektefellene etter de vanlige reglene. Om fordeling av kostnader mellom ektefeller, se emnet «Renter av gjeld» og emnet «Ektefeller, registrerte partnere og meldepliktige samboere». Skattlegges ektefellene hver for seg (atskilt) på fastlandet, gjelder reglene for enslige.Om klassefastsetting ved skattleggingen på fastlandet, se pkt. 2.5.5 og emnet «Klassefastsetting».
2.5.4 Feriepenger
Feriepenger av lønn som er skattlagt på Svalbard, er skattepliktig til Svalbard. Dette gjelder uavhengig av om mottakeren var skattepliktig som bosatt på Svalbard i det tidsrommet feriepengegrunnlaget ble opptjent.
2.5.5 Personfradrag
Person bosatt på Svalbard, men som fortsatt er skattepliktig som bosatt på fastlandet, gis fullt personfradrag i inntekt som skattlegges på fastlandet, jf. sktl. § 15-4 syvende ledd, se emnet «Klassefastsetting». Person som ikke er skattepliktig som bosatt på fastlandet, gis tolvtedels personfradrag som for utenlandsk arbeidstaker ved midlertidig arbeidsopphold på fastlandet, jf. sktl. § 15-4 åttende ledd.
2.5.6 Skatteplikt på latent aksjegevinst mv. ved utflytting til Svalbard
Bestemmelsen i sktl. § 10-70 om skattlegging av latent gevinst på aksjer mv. ved utflytting fra Norge, gjelder også for person som tar opphold på Svalbard og anses bosatt der, jf. sktl. § 2-35 annet ledd bokstav b. Svalbard likestilles i denne sammenhengen med stat innenfor EØS. Nærmere om reglene for beskatning av latent aksjegevinst mv. ved utflytting, se emnet «Utland – gevinst og tap på aksjer og andeler mv. ved utflytting».
2.5.7 Kildeskatt på utbytte
Reglene om kildeskatt på utbytte fra norske selskaper gjelder ikke for personer som er bosatt på Svalbard, se sktl. § 2-35 annet ledd bokstav a annet punktum, jf. § 10-13.
2.5.8 Kildeskatt på pensjoner
Reglene om kildeskatt på pensjoner som utbetales fra Norge gjelder ikke for personer bosatt på Svalbard, se sktl. § 2-35 annet ledd bokstav a annet punktum, jf. sktl. § 2-3 fjerde ledd. Pensjoner som utbetales fra Norge til personer bosatt på Svalbard, skattlegges på Svalbard etter lønnstrekkordningen. Se for øvrig Prop. 1 LS (2010-2011) pkt. 11.11.
2.5.9 Gjeld/gjeldsrenter
Reglene om fradrag for gjeld og gjeldsrenter på fastlandet for personer skattepliktig som bosatt/selskap hjemmehørende i utlandet, gjelder tilsvarende for personer bosatt på Svalbard, jf. sktl. § 2-35 annet ledd bokstav a. Dette gjelder selv om personen fortsatt er skattepliktig som bosatt på fastlandet. Om disse reglene, se emnet «Utland – formue, gjeld og gjeldsrenter», pkt. 5.2.
2.5.10 Fradrag for gaver etter sktl. § 6-50
Person bosatt på Svalbard, men som fortsatt er skattepliktig som bosatt på fastlandet, har krav på fradrag for gaver til frivillige organisasjoner etter sktl. § 6-50 i inntekt som er skattepliktig til fastlandet. Det er ikke noe krav om at skattyter må ha positiv alminnelig inntekt i året. Fradrag for slike gaver kan således etablere eller øke et underskudd til fremføring på fastlandet.
2.5.11 Fradrag for tilskudd til vitenskapelig forskning og yrkesopplæring
Person bosatt på Svalbard, men som fortsatt er skattepliktig som bosatt på fastlandet, har krav på fradrag for tilskudd til vitenskapelig forskning og yrkesopplæring etter sktl. § 6-42 i inntekt som er skattepliktig til fastlandet. Det er ikke noe krav om at skattyter må ha positiv alminnelig inntekt i året. Fradrag for slike tilskudd kan således etablere eller øke et underskudd til fremføring på fastlandet.
2.5.12 Fradrag for Individuell pensjonssparing (IPS)
Person bosatt på Svalbard, men som fortsatt er skattepliktig som bosatt på fastlandet, har krav på fradrag for innbetaling til individuell pensjonsspareavtale og individuell pensjonsforsikringsavtale etter sktl. § 6-47 første ledd bokstav c i inntekt som er skattepliktig til fastlandet. Det er ikke noe krav om at skattyter må ha positiv alminnelig inntekt i året. Fradrag for slik innbetaling kan således etablere eller øke et underskudd til fremføring på fastlandet.
2.5.13 Standardfradrag for utenlandske arbeidstakere
Skattyter skattepliktig som bosatt på Svalbard og som ikke samtidig er skattepliktig som bosatt på fastlandet, kan kreve 10 % standardfradrag i arbeidsinntekt opptjent på fastlandet, jf. sktl. § 6-70. Skattyteren kan i stedet velge å kreve fradrag for faktiske kostnader. Nærmere om dette, se emnet «Utland – utflytting av selskap fra Norge». Dette vil normalt bare gjelde personer som før oppholdet på Svalbard ikke har vært skattemessig bosatt i Norge.
2.5.14 Minstefradrag
For personer som har bodd i riket bare en del av året, skal øvre og nedre grense for minstefradraget avkortes etter antall hele eller påbegynte måneder vedkommende har vært bosatt i Norge, se sktl. § 6-32 fjerde ledd og emnet «Minstefradrag», pkt. 2.5. Begrensningen gjelder ikke skattyter som fortsatt anses skattemessig bosatt i Norge.
2.5.15 Boligsparing for ungdom, skattefradrag
Person som fortsatt er skattepliktig som bosatt på fastlandet, har krav på skattefradrag for sparebeløp i boligspareordningen for ungdom (BSU) etter sktl. § 16-10 i fastsatt skatt på fastlandet. Dette gjelder selv om vedkommende samtidig er skattepliktig som bosatt på Svalbard. Person som ikke er skattepliktig som bosatt på fastlandet, har ikke krav på slikt fradrag ved midlertidig arbeidsopphold på fastlandet.
2.5.16 Lønn fra den norske stat
Personer som arbeider på Svalbard med lønn fra den norske stat, kan ikke skattlegges på fastlandet for inntekt som er skattlagt på Svalbard. Dette gjelder selv om vedkommende er bosatt på fastlandet, jf. sktl. § 2-35 annet ledd bokstav c.Personer som er bosatt på Svalbard, men ikke på fastlandet og som reiser direkte fra Svalbard til tjeneste for den norske stat utenfor norsk territorium, skal betale trinnskatt, trygdeavgift og fellesskatt til staten på lønn fra den norske stat opptjent utenfor Svalbard, se sktl. § 2-3 første ledd bokstav g, jf. § 2-36 tredje ledd og SSV. § 3-5 annet ledd. Slike saker behandles av Skatt øst.
2.5.17 Underskudd og underbalanse
Underskudd i alminnelig inntekt på Svalbard kan ikke kreves fradratt i alminnelig inntekt på fastlandet. Se også URD 9. desember 2010 (Oslo tingrett) i Utv. 2011/79 (Avinor AS). Tilsvarende gjelder for underbalanse på formue. Se Innst. O. nr. 2 (1996-97) pkt. 5.3.3.2.2 og 8.2, samt Besl. O. nr. 29 (1997-98).

2.6 Utflytting fra Svalbard

2.6.1 Generelt
Skatteplikten som bosatt på Svalbard faller bort fra og med det inntektsåret en person har oppholdt seg utenfor Svalbard mer enn 183 dager i en tolvmånedersperiode, jf. svbsktl. § 2-1 tredje ledd. Dette gjelder uavhengig av om vedkommende var skattemessig bosatt på fastlandet samtidig som han var bosatt på Svalbard.I tilfeller hvor nødvendig medisinsk behandling eller lignende tungtveiende grunner gjør at en person må oppholde seg utenfor Svalbard mer enn 183 dager, kan Svalbard skattekontor etter en helhetsvurdering av bostedsmessig tilknytning vedta at personen likevel skal anses bosatt på Svalbard, se § 8 i Svalbardskatteforskriften.
2.6.2 Personer som samtidig har vært skattemessig bosatt på fastlandet
Hvis en person bosatt på Svalbard flytter tilbake til fastlandet før skatteplikten til fastlandet har opphørt, jf. sktl. § 2-35 annet ledd, vil den skattemessige tilknytningen til fastlandet fortsette som om vedkommende ikke hadde oppholdt seg på Svalbard.
2.6.3 Personer som ikke samtidig har vært skattemessig bosatt på fastlandet
For person som ikke var skattemessig bosatt på fastlandet under oppholdet på Svalbard, gjelder skattelovens regler om innflytting til Norge. Dette innebærer at en person som oppholder seg på fastlandet i mer enn 183 dager i en 12-månedersperiode, vil bli skattepliktig som bosatt på fastlandet. Regelen i sktl. § 2-1 annet ledd bokstav b, om innflytting til Norge når vedkommende har oppholdt seg på fastlandet i mer enn 270 dager i løpet av enhver 36-månedersperiode, gjelder ikke for personer som anses bosatt på Svalbard, jf. sktl. § 2-1 annet ledd siste punktum.

2.7 Beskatning i utflyttings- og tilbakeflyttingsåret

Om hva som er skattepliktig til fastlandet og om fradragene i år hvor skatteplikten som bosatt på fastlandet opphører eller inntrer, se emnet «Utland – gevinst og tap på aksjer og andeler mv. ved utflytting».

3 Personer med midlertidig opphold på Svalbard

3.1 Generelt

Personer som tar midlertidig opphold på Svalbard som sammenhengende varer i minst 30 dager og utfører arbeid eller utøver næringsvirksomhet der, skal svare skatt til Svalbard av inntekt vunnet ved slikt arbeid eller virksomhet, jf. svbsktl. § 2-2 første ledd.Personer med midlertidig opphold på Svalbard er i tillegg skattepliktig til Svalbard forfølgende ytelser som de mottar under oppholdet, jf. svbsktl. § 2-2 annet ledd, jf. sktl. § 5-10 bokstav c:
 • dagpenger under arbeidsløshet etter ftrl. kap. 4
 • sykepenger etter ftrl. kap. 8 og stønad etter kap. 9
 • foreldrepenger etter ftrl. kap. 14
 • dagpenger i privat syke- og ulykkesforsikring som overstiger kr 20 pr. dag
Skatteplikten etter svbsktl. § 2-2 annet ledd er betinget av at oppholdet varer sammenhengende i minst 30 dager og at vedkommende var i aktivt arbeid på Svalbard da retten til utbetaling oppstod.De ovennevnte inntektene inngår verken i alminnelig inntekt eller personinntekt på fastlandet. Dette gjelder selv om vedkommende er skattemessig bosatt på fastlandet. Forutsetningen er at inntekten faktisk er skattlagt på Svalbard, jf. sktl. § 2-35 annet ledd bokstav c. Det skal ikke gis fradrag på fastlandet for kostnader som knytter seg til inntekt som skattlegges på Svalbard.

3.2 Pensjon, føderåd eller livrente

Person som oppholder seg midlertidig på Svalbard, er ikke skattepliktig til Svalbard for pensjon, føderåd og livrente. Dette gjelder selv om pensjonen mv. er knyttet til tidligere arbeidsforhold på Svalbard. Slik inntekt er skattepliktig til fastlandet hvis vedkommende også er bosatt der.

3.3 Feriepenger

Om feriepenger, se pkt. 2.5.4.

3.4 Nærmere om 30-dagersregelen

Skattyter må oppholde seg sammenhengende minst 30 dager på Svalbard for at skatteplikt til Svalbard skal inntre, jf. svbsktl. § 2-2 første ledd. Det er imidlertid ikke satt krav til antall dager vedkommende arbeider under oppholdet. Regelen om 30 dager sammenhengende opphold på Svalbard skal praktiseres slik at ethvert brudd i oppholdet på Svalbard avbryter perioden. Oppholder f.eks. en person seg først 14 dager på Svalbard, så en helg utenfor Svalbard og deretter 20 dager på Svalbard, foreligger to oppholdsperioder hver på under 30 dager.Ved beregning av 30-dagersperioden regnes ikke reisedager til og fra Svalbard som opphold på Svalbard.Et sammenhengende opphold på minst 30-dager som går over et årsskifte, oppfyller vilkåret selv om oppholdet i ett eller begge inntektsårene er under 30 dager.

3.5 Underskudd og underbalanse

Om underskudd og underbalanse i formue/inntekt på Svalbard, se pkt. 2.5.17.

4 Person bosatt på fastlandet eller i utlandet med skatteplikt til Svalbard for formue og inntekt av fast eiendom på Svalbard

Person bosatt på fastlandet eller i utlandet er skattepliktig til Svalbard for formue i og inntekt av fast eiendom og anlegg med tilbehør som ligger på Svalbard, jf. svbsktl. § 2-2 tredje ledd. Gjeld som er knyttet til slik formue og renter av slik gjeld er fradragsberettiget i formuen og inntekten på Svalbard. Slik formue og inntekt er ikke skattepliktig til fastlandet, jf. sktl. § 2-35 annet ledd. Det skal foretas gjelds- og gjeldsrentebegrensning, jf. sktl. § 4-31 og § 6-91.De skatteavtaler som Norge har inngått med andre stater, gjelder ikke for Svalbard.

5 Aksjeselskaper og likestilte selskaper hjemmehørende på Svalbard

5.1 Vilkår for å anses som hjemmehørende på Svalbard

Aksjeselskap mv. anses som hjemmehørende på Svalbard dersom det har kontor på Svalbard og selskapet faktisk ledes derfra. Det er ikke tilstrekkelig at generalforsamling eller styremøter i aksjeselskapet avholdes på Svalbard. Det er heller ikke tilstrekkelig at et aksjeselskap mv. er registrert med forretningsadresse på Svalbard, se FIN 31. oktober 1989 i Utv. 1989/883, jf. Ot.prp. nr. 32 (1995-96) pkt. 5.3.4.1.Det er Svalbard skattekontor som i første omgang tar stilling til om et selskap er skattemessig hjemmehørende på Svalbard.

5.2 Omfanget av skatteplikten til Svalbard

Aksjeselskaper og likestilte selskaper hjemmehørende på Svalbard skal i utgangspunktet skattlegges for hele sin inntekt til Svalbard, jf. svbsktl. § 2-3 første ledd. Ved skattleggingen på fastlandet skal disse selskapene i utgangspunktet likestilles med selskap hjemmehørende i utlandet, jf. sktl. § 2-35 annet ledd, se pkt. 2.2.

5.3 Utbytte fra selskaper hjemmehørende på Svalbard

Utbytte fra og gevinst/tap ved realisasjon av aksjer mv. i aksjeselskap mv. hjemmehørende på Svalbard som tilfaller aksjeselskap mv. på fastlandet, omfattes av fritaksmetoden, se sktl. § 2-38, jf. § 2-35 annet ledd bokstav a.

5.4 Gjeld/gjeldsrenter – fast eiendom utenfor Svalbard

Reglene om begrensning av fradrag for gjeld og gjeldsrenter, gjelder også for selskaper hjemmehørende på Svalbard som har fast eiendom utenfor Svalbard, jf. svbsktl. § 3-2 annet ledd siste punktum. Om disse reglene, se emnet «Utland – formue, gjeld og gjeldsrenter», pkt. 5.2. Unntak fra skattlegging på Svalbard etter svbsktl. likestilles med unntak fra skattlegging i Norge etter overenskomst med fremmed stat etter sktl. § 4-31 og § 6-91.

5.5 Underskudd og underbalanse

Om underskudd og underbalanse i formue/inntekt på Svalbard, se pkt. 2.5.17.

6 Aksjeselskaper og likestilte selskaper hjemmehørende på fastlandet eller i utlandet, men med begrenset skatteplikt til Svalbard

6.1 Generelt

Aksjeselskaper og likestilte selskaper hjemmehørende på fastlandet eller i utlandet, kan ha begrenset skatteplikt til Svalbard for inntekt, jf. svbsktl. § 2-4.Skatteplikten til Svalbard omfatter
 • inntekt av virksomhet utøvet på Svalbard såfremt virksomheten varer sammenhengende i minst 30 dager
 • inntekt av fast eiendom og anlegg med tilbehør som ligger på Svalbard.
For selskaper hjemmehørende på fastlandet inngår de ovennevnte inntektene ikke i alminnelig inntekt på fastlandet. Forutsetningen er at inntekten faktisk er skattlagt på Svalbard, jf. sktl. § 2-35 annet ledd bokstav c.Det skal ikke gis fradrag på fastlandet for kostnader som knytter seg til inntekt som skattlegges på Svalbard.Norske selskaper som har fast eiendom og anlegg med tilbehør på Svalbard, skal ikke ha fradrag ved skattleggingen på fastlandet for gjeld knyttet til erverv av slik formue og renter av denne gjelden, sml. emnet «Utland – formue, gjeld og gjeldsrenter», pkt. 5.2. Reglene om forholdsmessig fordeling av gjeld og gjeldsrenter mellom Norge og utlandet kommer ikke til anvendelse.

6.2 Konsernbidrag

Selskap hjemmehørende på fastlandet får ikke fradrag for konsernbidrag til selskap hjemmehørende på Svalbard, siden et selskap hjemmehørende på Svalbard i forhold til sktl. § 10-4 ikke anses som et norsk selskap eller et selskap hjemmehørende innenfor EØS.

6.3 Underskudd og underbalanse

Om underskudd og underbalanse i formue/inntekt på Svalbard, se pkt. 2.5.17.

7 Skattleggingen på Svalbard

7.1 Generelt

For lønn, pensjon og annen ytelse som nevnt i sktl. § 12-2 bokstavene a, b og c, gjennomføres skattleggingen på Svalbard etter en lønnstrekkordning. Dette innebærer at skatten betales ved at det trekkes skatt av ytelsens bruttoverdi, jf. svbsktl. § 3-1. Det gis ingen fradrag i skattegrunnlaget.For formue og inntekt som ikke faller inn under lønnstrekkordningen, fastsettes skatt av formue og inntekt på Svalbard etter skattelovens alminnelige regler, med de unntak som er fastsatt, jf. svbsktl. § 3-2 første ledd.For inntekt fra enkeltpersonforetak er det særregler i svbsktl. § 3-2 fjerde ledd.

7.2 Formue

Formue som er skattepliktig til Svalbard fastsettes etter sktl. kap. 4, se emnet «Formue». Sktl. § 4-10 annet ledd om verdsetting av fast eiendom gjelder ikke på Svalbard, jf. svbsktl. § 3-2. Fast eiendom verdsettes til omsetningsverdien, jf. sktl. § 4-1. Reglene om begrensning av formuesverdien, herunder for bolig- og fritidseiendom i sktl. § 4-10 første ledd gjelder også for Svalbard. Se nærmere emnet «Bolig – formue», pkt. 8.

7.3 Fradragsposter

I utgangspunktet gjelder skattelovens regler om fradrag i skattepliktig inntekt til Svalbard, men det er gjort en del unntak, jf. svbsktl. § 3-2 annet ledd. Det gis ikke fradrag i inntekt som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Følgende regler om fradrag gjelder ikke ved fastsettingen av inntekt som skattlegges på Svalbard:
 • minstefradrag etter sktl. § 6-30 til § 6-32
 • faktiske kostnader som knytter seg til inntekt som inngår i lønnstrekkordningen
 • merkostnader ved å bo utenfor hjemmet etter sktl. § 6-13 første ledd
 • kontingent til arbeidsgiverforening etter sktl. § 6-19 første ledd
 • kontingent til landsomfattende yrkes- og næringsorganisasjon etter sktl. § 6-19 annet ledd
 • fagforeningskontingent etter sktl. § 6-20
 • tilskudd til vitenskapelig forskning og yrkesopplæring etter sktl. § 6-42
 • kostnader ved fremlegging av trykt vitenskapelig arbeid som godkjennes til å forsvares for doktor- eller lisensiatgrad etter sktl. § 6-43
 • kostnader til reise mellom hjem- og arbeidssted etter sktl. § 6-44
 • arbeidstakers tilskudd til offentlig pensjon i arbeidsforhold etter sktl. § 6-47 første ledd bokstav a
 • arbeidstakers tilskudd til pensjonsordning i arbeidsforhold etter sktl. § 6-47 første ledd bokstav b (foretakspensjonsordning, innskuddspensjonsordning og tjenestepensjonsordning).
 • tilskudd mv. til individuell pensjonsordning etter sktl. § 6-47 første ledd bokstav c
 • premie til frivillig syke- og ulykkesforsikring etter sktl. § 6-47 første ledd bokstav d
 • premie til frivilling trygd som nevnt i ftrl. § 8-36, 8-39 og 13-13, jf. sktl. § 6-47 første ledd bokstav e
 • tvungne innskudd i vikarkasse etter sktl. § 6-47 første ledd bokstav f
 • tap på sparedelen ved utbetaling fra en individuell livrente og livsforsikring (kapitalforsikring) i selskap hjemmehørende innenfor EØS etter sktl. § 6-47 annet ledd
 • foreldrefradrag etter sktl. § 6-48
 • særskilt fradrag i barns inntekt etter sktl. § 6-49
 • særskilt fradrag for sjøfolk etter sktl. § 6-61

7.4 Boligsparing for ungdom

Reglene om skattefradrag for boligsparing for ungdom (BSU) gjelder ikke for skatt fastsatt etter svalbardskatteloven, jf. svbsktl. § 3-2 annet ledd. Om fradrag i skatt på fastlandet for personer bosatt der, se pkt. 2.5.15.

7.5 Fradrag for gaver etter sktl. § 6-50

Reglene om fradrag for gaver etter sktl. § 6-50 gjelder også på Svalbard. Fradrag kan ikke gis både på fastlandet og Svalbard for den samme gaven.

7.6 Skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt og liten skatteevne

Reglene om skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt eller liten skatteevne, gjelder ikke for skatt fastsatt etter Svalbardskatteloven jf. svbsktl. § 3-2 annet ledd.

7.7 Skattefradrag for pensjonsinntekt

Reglene i sktl. § 16-1 om skattefradrag for pensjonsinntekt gjelder ikke for Svalbard.

7.8 Avskrivninger

Skattelovens regler om grunnlaget for avskrivninger og avskrivningssatser gjelder også på Svalbard. Ifølge forskrift 15. desember 1997 nr. 1305 om skatt til Svalbard § 4 kan imidlertid saldo for forretningsbygg på Svalbard avskrives med inntil 4 prosent.

7.9 Generelt om lønnstrekkordningen

Skatten ved lønnstrekk beregnes etter en skattesats på 8 % for inntekt opp til 12 G, og 22 % for inntekt over 12 G, jf. svbsktl. § 3-1 og Stortingets skattevedtak for Svalbard § 3 bokstav a. Det er det sist fastsatte grunnbeløpet for inntektsåret som skal benyttes. Inntekt av enkeltpersonforetak skattepliktig til Svalbard skal inngå i det samlede inntektsgrunnlaget ved beregningen av skatten på lønnsinntekten mv., jf. svbsktl. § 3-1 første ledd tredje punktum.

7.10 Lønnstrekkordningen - fradragsposter

Kostnader som knytter seg til inntekt som inngår i lønnstrekkordningen, herunder minstefradrag, er ikke fradragsberettiget, jf. svbsktl. § 3-2. For utgiftsgodtgjørelser kan nettometoden benyttes, på samme måte som på fastlandet, se emnet «Utland – skattemessig bosted».Om andre fradragsposter, se pkt. 7.3.

7.11 Lønnstrekkordningen – fordel vunnet ved arbeid

7.11.1 Lønn mv.
Lønnstrekkordningen gjelder for lønn, honorar, feriepenger og annen godtgjørelse for arbeid eller oppdrag i eller utenfor tjenesteforhold, jf. svbsktl. § 3-1, jf. ftrl. § 12-2 bokstav a, jf. sktl. § 5-10 første ledd bokstav a. Lønnstrekkordningen gjelder i utgangspunktet ikke hvis arbeidet eller oppdraget er utført som ledd i virksomhet. Om avgrensningen mot virksomhetsinntekt, se emnet «Virksomhet – allment».Lønnstrekkordningen gjelder lønn mv. som er opptjent under opphold på Svalbard som varer mer enn 30 dager. Dette gjelder også utbetalinger som skjer etter at vedkommende er flyttet fra Svalbard, for eksempel feriepenger.Videre gjelder lønnstrekkordningen bl.a. følgende ytelser:
 • utgiftsgodtgjørelser i den grad disse er skattepliktige, se emnet «Utland – skattemessig bosted»
 • skattepliktige naturalytelser, jf. sktl. § 5-12 til § 5-14, se emnet «Naturalytelser i arbeidsforhold»
 • godtgjørelse fra forlegger til forfatter og oversetter i de tilfellene vederlaget ikke beregnes etter salg («royalty»), jf. FSSD § 12-2-2. Slik godtgjørelse må avgrenses mot salg av opphavsretten, se emnet «Opphavsretter»
 • godtgjørelse som utbetales en arbeidstaker for at denne skal avstå fra å ta stilling i en konkurrerende bedrift eller fra selv å etablere konkurrerende virksomhet i et bestemt tidsrom (karensgodtgjørelse), jf. FSSD § 12-2-3. Dette gjelder selv om godtgjørelsen utbetales etter at arbeidsforholdet er opphørt
 • godtgjørelse for idrettsutøvelse som utbetales fra fond for idrettsutøvere godkjent av FIN, se FSSD § 12-2-5 og emnet «Idrett»
 • godtgjørelse som en barnepasser mottar ved pass av barn som ikke har fylt 12 år før utgangen av inntektsåret eller barn som har særlig behov for omsorg og pleie, når barnepasset skjer i barnepassers hjem, jf. FSSD § 12-2-6. Utgiftsgodtgjørelse gitt etter SKDs takseringsregler for barnepass, anses som medgått i sin helhet og inngår dermed ikke i lønnstrekkordningen. Om hva som anses som arbeidsvederlag og hva som anses som utgiftsgodtgjørelse, se emnet «Barnepass»
 • skattepliktig erstatning for tapt arbeidsfortjeneste utenom virksomhet. Om skatteplikten, se emnet «Skadeserstatning»
 • visse skattepliktige stipender, se Riksskattestyret i Utv. 1974/277 og emnet «Stipend»
Om hva som regnes som lønnsinntekt ved erverv av aksjer til underpris i arbeidsforhold, om størrelsen og om tidfestingen, se emnet «Aksjer – aksjebytte».Om hva som regnes som lønnsinntekt i forbindelse med opsjoner i arbeidsforhold og tidspunkt for skattlegging, se emnet «Finansielle instrumenter – opsjoner mv. i arbeidsforhold».
7.11.2 Styregodtgjørelse mv.
Lønnstrekkordningen gjelder for godtgjørelse som medlem av styre, representantskap, utvalg, råd og lignende, jf. svbsktl. § 3-1. jf. sktl. § 12-2 bokstav a, jf. § 5-10 bokstav b. For slike ytelser gjelder lønnstrekkordningen uavhengig av om mottakeren er næringsdrivende eller lønnstaker.
7.11.3 Ytelser som trer i stedet for arbeidsinntekt
Visse ytelser som trer i stedet for arbeidsinntekt inngår i lønnstrekkordningen, jf. svbsktl. § 3-1, jf. sktl. § 12-2 bokstav a, jf. § 5-10 bokstav c. Dette gjelder følgende ytelser:
 • dagpenger under arbeidsløshet etter folketrygdloven kap. 4
 • sykepenger etter folketrygdloven kap. 8 og stønad etter kap. 9
 • foreldrepenger etter folketrygdloven kap. 14
 • dagpenger i privat syke- og ulykkesforsikring som overstiger kr 20 per dag, jf. sktl. § 5-15 første ledd bokstav j nr. 4
7.11.4 Ytelser i forbindelse med opphør av arbeidsforhold
Vederlag til arbeidstaker i forbindelse med opphør av arbeidsforhold ved avskjed, oppsigelse eller avtale med arbeidsgiver inngår i lønnstrekkordningen, jf. svbsktl. § 3-1, jf. sktl. § 12-2 bokstav a, jf. § 5-10 bokstav d. Også skattepliktig del av erstatningsutbetaling ved fratreden inngår i lønnstrekkordningen. Om skatteplikten, se emnet «Skadeserstatning», pkt. 2.7. Om unntak fra skatteplikt, se emnet «Sluttvederlag».
7.11.5 Erstatning for ikke-økonomisk skade ved oppsigelse/avskjed
Erstatning for ikke-økonomisk skade ved usaklig oppsigelse eller urettmessig avskjed, jf. lov 17. juni 2005 nr. 62 (arbeidsmiljøloven) § 15-12 og § 15-14, inngår i lønnstrekkordningen, jf. svbsktl. § 3-1, jf. sktl. § 12-2 bokstav a, jf. § 5-10 bokstav e. Dette gjelder så langt erstatningen overstiger 1 1/2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

7.12 Lønnstrekkordningen - arbeidsavklaringspenger og overgangsstønad

Arbeidsavklaringspenger etter ftrl. kap. 11 og overgangsstønad etter ftrl. § 15-7, § 16-7 og § 17-6 faller inn under lønnstrekkordningen, jf. svbsktl. § 3-1, jf. sktl. § 12-2 bokstav c, forutsatt at skattyter er bosatt på Svalbard.

7.13 Lønnstrekkordningen - pensjon, livrente og føderåd

7.13.1 Generelt
Pensjon i og utenfor arbeidsforhold, føderåd, livrente som er ledd i pensjonsordning i arbeidsforhold inngår i lønnstrekkordningen, se svbsktl. § 3-1, jf. sktl. § 12-2 bokstav a, forutsatt at skattyter er bosatt på Svalbard, jf. svbsktl. § 2-1. Dette omfatter bl.a.
 • alderspensjon og uføretrygd
 • skattepliktig ektefelletillegg til pensjon etter ftrl.
 • overgangsstønad etter ftrl. § 15-6, § 16-7 og § 17-6
 • ytelser fra kollektiv pensjonsordning
 • ytelser fra egen pensjonsordning, herunder IPA (og EPES) og IPS
 • utbetaling fra en kollektiv livrente i arbeidsforhold, men bare hvor den er opprettet før 1. januar 2007, se emnet «Personinntekt – lønn, pensjon, introduksjonsstønad og visse trygdeytelser», pkt. 5.2
 • løpende pensjonsytelser utbetalt til barn og etterlatte
 • avtalt pensjon ved overdragelse av virksomhet og fast eiendom mv., herunder eget aksjeselskap. Om hva som er pensjon ved overdragelse av virksomhet, se emnet «Inngangsverdi», pkt. 2.1.6.
7.13.2 Unntak
Følgende pensjoner mv. faller utenfor lønnstrekkordningen, jf. svbsktl. § 3-1, jf. sktl. § 12-2 bokstav b annet og tredje punktum:
 • barnepensjon til barn som ikke er fylt 17 år ved utløpet av inntektsåret
 • etterlønn og etterpensjon som nevnt i sktl. § 5-40 første ledd
 • utbetaling fra kollektiv livrente i arbeidsforhold opprettet etter inntektsåret 2006, der premien er tatt til inntekt etter sktl. § 5-12 sjette ledd og § 12-2 første ledd bokstav a.
7.13.3 Avløsning av rett til pensjon med engangsbeløp
Engangsbeløp, avløsningsbeløp og andre kapitalytelser for pensjon mv. som nevnt i emnet «Personinntekt – lønn, pensjon, introduksjonsstønad og visse trygdeytelser», pkt. 4, inngår i lønnstrekkordningen, jf. svbsktl. § 3-1 jf. sktl. § 12-2 bokstav b, forutsatt at skattyter er bosatt på Svalbard. Engangsutbetaling fra individuell pensjonsavtale (IPA), engangsutbetaling fra pensjonsordning etter innskuddspensjonsloven og engangsutbetaling fra pensjonsavtale etter lov om individuell pensjonsordning (IPS) faller imidlertid utenfor lønnstrekkordningen.

7.14 Lønnstrekkordningen – gjennomføringen av beskatningen

7.14.1 Generelt
Arbeidsgiver skal foreta lønnstrekk med lav sats inntil brutto godtgjørelser i inntektsåret utgjør 12 G. For inntekt som overstiger 12 G, skal det foretas lønnstrekk med høy sats, jf. svbsktl. § 5-2.
7.14.2 Flere arbeidsgivere
Skattytere som har flere arbeidsgivere og som sannsynliggjør at samlet inntekt vil overstige 12 G, kan kreve at det fastsettes forskuddsskatt etter reglene i sktbl., se svbsktl. § 5-2 annet ledd.
7.14.3 Naturalytelser
Mottar skattyter naturalytelser, foretas lønnstrekket i kontante ytelser, så langt disse rekker. Resterende skattebeløp skal innbetales fra den ansatte til arbeidsgiveren når ytelsen mottas, jf. svbsktl. § 5-2 tredje ledd. Sktbl. § 5-12 får anvendelse ved verdsetting av naturalytelser, jf. svbsktl. § 5-2 fjerde ledd. For visse naturalytelser fastsettes det egne satser, jf. forskrift 12. desember 2016 nr. 1554 om takseringsregler til bruk ved beskatning ved trekk i lønn mv. (lønnstrekkordningen) av personer som skattlegges på Svalbard i inntektsåret 2017 etter lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard.
7.14.4 Plikt til å levere a-melding
Ordningen med månedlige a-meldinger gjelder også for Svalbard, jf. a-opplysningsloven § 1 annet ledd. Av svbsktl. § 5-2 femte ledd framgår at arbeidsgiver plikter å levere opplysninger om foretatt lønnstrekk for hver kalendermåned etter reglene i a-opplysningsloven. Opplysninger om foretatt lønnstrekk skal også leveres når arbeidsgiver opphører med virksomhet på Svalbard eller når aktiviteten på Svalbard på annen måte opphører. Nærmere om a-ordningen, herunder om kravet til spesifikasjon av lønnsopplysningene, se Skatteforvaltningshåndboken.
7.14.5 Innbetaling av lønnstrekk
Ordningen med to årlige terminer for arbeidsgivers betaling av lønnstrekk er opphevet med virkning fra årsskiftet 2016/2017. Fra og med den terminen som startet 1. januar 2017 gjelder fristene i sktbl. § 10-10 første ledd for betaling av forskuddstrekk på fastlandet, også for lønnstrekk på Svalbard og Jan Mayen,
7.14.6 Avregning
Er lønnstrekket for lavt, skal arbeidsgiver innbetale differansen, jf. svbsktl. § 5-2 sjette ledd. Arbeidsgiver kan motregne regresskravet i lønn og annen godtgjørelse til den ansatte. Den ansatte kan holdes ansvarlig for beløpet når kravet overfor arbeidsgiver er uerholdelig. Er lønnstrekket for høyt, skal differansen tilbakebetales til den ansatte.For betaling og innkreving av skatt på Svalbard gjelder i utgangspunktet reglene i skattebetalingsloven, jf. sktbl. § 1annet ledd b. For skatt fastsatt ved lønnstrekk gjelder likevel særreglene i svbsktl. § 5-2, jf. sktbl. § 1 annet ledd b siste punktum. Når samlet lønn og andre ytelser overstiger 12 G, skjer imidlertid avregning og innkreving av eventuelt for mye eller for lite lønnstrekk etter reglene i skattebetalingsloven.
7.14.7 Endring av skattefastsetting
Skatteforvaltningslovens regler gjelder tilsvarende ved endring av skatt og trygdeavgift fastsatt ved lønnstrekk, se Skatteforvaltningshåndboken.

7.15 Inntekt fra enkeltpersonforetak

7.15.1 Generelt
Alminnelig inntekt fra enkeltpersonforetak fastsettes etter de alminnelige reglene i sktl., men med de unntakene som fremgår av svbsktl. § 3-2 annet og tredje ledd, jf. pkt. 7.3 og pkt. 7.8. Det skal ikke foretas beregning av personinntekt, jf. svbsktl. § 3-2 annet ledd første punktum.
7.15.2 Fradrag for gjeldsrenter
Ved fastsetting av inntekt fra enkeltpersonforetak er retten til fradrag for gjeldsrenter begrenset etter svbsktl. § 3-2 fjerde ledd bokstav a.Det gis fradrag for renter av gjeld til finansinstitusjoner og gjeld som knytter seg til mengdegjeldsbrev. Om hva som er mengdegjeldsbrev, se emnet «Verdipapirer»pkt. 1. Fradrag gis i den utstrekning gjelden ikke overstiger verdien av eiendelene i virksomheten. Verdien av eiendelene fastsettes etter de reglene som gjelder ved fastsettingen av skjermingsfradraget i sktl. § 12-12 annet ledd, se emnet «Enkeltpersonforetak – beregnet personinntekt (foretaksmodellen)», pkt. 6. Sktl. § 12-12 annet ledd bokstav c om at det ved fastsettingen skal gjøres fradrag for gjeld som knytter seg til finansinstitusjoner og gjeld som knytter seg til mengdegjeldsbrev får ikke anvendelse.
7.15.3 Beregning av skatten
Alminnelig inntekt fra enkeltpersonforetak inngår ikke ved fastsettingen av ordinær alminnelig inntekt. Skatt på inntekt fra enkeltpersonforetak fastsettes særskilt, jf. svbsktl. § 3-2 fjerde ledd bokstav b. Skatten beregnes etter samme prosentsatser som gjelder for lønnsinntekt, jf. svbsktl. § 3-1 og pkt. 9.2.1.Skatt på særskilt godtgjørelse for arbeidsinnsats i selskap med deltakerfastsetting, jf. selskapsloven § 2-26, beregnes på samme måte, jf. svbsktl. § 3-2 fjerde ledd bokstav b siste punktum.
7.15.4 Underskudd
Underskudd fra enkeltpersonforetak kan fremføres til fradrag i senere års inntekt fra enkeltpersonforetak på Svalbard, jf. svbsktl. § 3-2 fjerde ledd bokstav c.Når det ved opphør av enkeltpersonforetak er udekket underskudd, kan slikt underskudd kreves avregnet mot alminnelig inntekt ved bruk av en avregningsfaktor på 0,5, jf. svbsktl. § 3-2 fjerde ledd bokstav c annet punktum.
7.15.5 Ektefeller
Reglene om sambeskatning av ektefeller, herunder reglene om felles bedrift, gjelder ikke for inntekt skattepliktig til Svalbard, jf. svbsktl. § 3-2 annet ledd. Ektefeller beskattes som to selvstendige skattytere. Virksomhet som drives for ektefellers felles regning og risiko beskattes etter reglene om selskap med deltakerfastsetting.

7.16 Selskapsinntekt

7.16.1 Generelt
De ordinære reglene i skatteloven gjelder for fastsetting av inntekt fra aksjeselskap og andre selskaper og innretninger som er selvstendige skattytere, jf. svbsktl. 3-2 første ledd. Om unntak, se pkt. 7.3 og pkt. 7.8.
7.16.2 Kontingenter
Ved inntektsfastsettingen gis det ikke fradrag for kontingent til arbeidsgiverforening eller landsomfattende yrkes- og næringsorganisasjon etter sktl. § 6-19, se svbsktl. § 3-2 annet ledd.
7.16.3 Skipsaksjeselskaper og skipsallmennaksjeselskaper
Reglene i sktl. § 8-10 til § 8-19 om skipsaksjeselskaper og skipsallmennaksjeselskaper gjelder ikke for selskaper skattepliktig til Svalbard, jf. svbsktl. § 3-2 annet ledd.
7.16.4 Fritak for skatteplikt
Sktl. § 2-30 til § 2-32 fjerde ledd om skattefritak for visse personer og institusjoner gjelder i utgangspunktet ikke på Svalbard, jf. svbsktl. § 3-2 annet ledd. Visse institusjoner er imidlertid unntatt fra formues- og inntektsskatt til Svalbard etter svbsktl. § 1-4. Dette gjelder
 • Staten, herunder statlig institusjon, innretning og fond, jf. sktl. § 2-30 første ledd bokstav b. Den norske stat er imidlertid skattepliktig for formue og inntekt knyttet til statens bergverksdrift på Svalbard
 • universitetene og offentlige skoler, jf. sktl. § 2-30 første ledd bokstav d
 • mild stiftelse, kirkesamfunn, menighet, selskap eller innretning som ikke har erverv til formål, jf. sktl. § 2-32 første ledd, se emnet «Skattefrie institusjoner mv.». For institusjoner som faller inn under denne bestemmelsen gjelder skattefritaket også for inntekt av økonomisk virksomhet som disse måtte drive.
 • selveiende institusjon som eier privat skole og som mottar privat tilskudd, jf. sktl. § 2-32 fjerde ledd. Om rekkevidden av skattefritaket, se emnet «Skattefrie institusjoner mv.», pkt. 1.3 og pkt. 4.5.
Sktl. § 2-32 femte ledd om formuesbeskatning av familiestiftelser og andre formuesmasser gjelder på Svalbard.

7.17 Aksjeutbytte og aksjegevinster

Reglene om skatteplikt for aksjeutbytte og aksjegevinster gjelder for skattytere skattepliktig til Svalbard. Se nærmere emnet «Aksjer – realisasjon» og emnet «Aksjer – utbytte». Reglene om skjerming får imidlertid ikke anvendelse på Svalbard, jf. svbsktl. § 3-2 annet ledd. Fritaksmetoden får anvendelse på Svalbard, se emnet «Fritaksmetoden».

7.18 Selskap med deltakerfastsetting

7.18.1 Generelt
Et selskap med deltakerfastsetting anses ikke som eget skattesubjekt. Spørsmålet om skatteplikt til Svalbard avgjøres på grunnlag av deltakerens forhold. Utøver selskapet virksomhet på Svalbard sammenhengende i minst 30 dager, jf. svbsktl. § 2-4, eller har selskapet kontor på Svalbard og ledes derfra, jf. svbsktl. § 2-3 første ledd, medfører dette at deltakeren blir skattepliktig til Svalbard for sin andel av overskuddet. Deltakerens andel av selskapets overskudd fastsettes etter reglene i sktl. § 10-41, men med de unntak som er nevnt i pkt. 7.3 og pkt. 7.8.
7.18.2 Kontingenter
Ved inntektsfastsettingen gis det ikke fradrag for kontingent til arbeidsgiverforening eller landsomfattende yrkes- og næringsorganisasjon etter sktl. § 6-19, se svbsktl. § 3-2 annet ledd.
7.18.3 Utdeling fra selskap med deltakerfastsetting
Utdeling fra selskap med deltakerfastsetting er skattepliktig for personlig deltaker som er skattepliktig til Svalbard. Tillegget i alminnelig inntekt beregnes etter sktl. § 10-42 første til fjerde ledd, se emnet «Selskap med deltakerfastsetting – utdeling». Sktl. § 10-42 femte til tiende ledd om fradrag for skjerming får ikke anvendelse, jf. svbsktl. § 3-2 annet ledd annet punktum.
7.18.4 Særskilt godtgjørelse for arbeidsinnsats
Skatt på særskilt godtgjørelse for arbeidsinnsats beregnes med en prosentvis andel av denne inntekten, på samme måte som for inntekt fra enkeltpersonforetak, jf. svbsktl. § 3-2 fjerde ledd bokstav b annet punktum og pkt. 7.15.
7.18.5 Gevinst/tap ved realisasjon av andel
Gevinst ved realisasjon av andel i selskap med deltakerfastsetting er skattepliktig til Svalbard, jf. svbsktl. § 3-2 annet ledd. Tilsvarende tap er fradragsberettiget. Se emnet «Selskap med deltakerfastsetting – realisasjon av andel». Gevinst/tap beregnes etter sktl. § 10-44, men siden reglene om skjerming i sktl. § 10-42 femte til tiende ledd ikke gjelder for inntekt som er skattepliktig til Svalbard, vil det ikke være aktuelt med fradrag i gevinst for ubenyttet skjerming etter § 10-44 annet ledd annet punktum.

8 Forenklet fellesoppgjør

8.1 Forskere mv.

Med hjemmel i svbsktl. § 4-9 jf. svalbardskatteforskriften § 7, kan Svalbard skattekontor samtykke i at forskergrupper og andre prosjektgrupper med utenlandsk arbeidsgiver, leverer skattemessig fellesoppgjør for ansattes lønn (forenklet fellesoppgjør). De nærmere vilkårene fremgår av svalbardskatteforskriften § 7.

8.2 Bosettingen i Barentsburg

Bosettingen i Barentsburg skattlegges etter et forenklet sjablongsystem. Det gjennomføres et fellesoppgjør for arbeidsgiverselskapet for ansattes skatt. Ordningen skal avvikles fra den tid Kongen bestemmer, jf. svbsktl. § 6-3. Avviklingen av denne ordningen har ikke betydning for ordningen med forenklet fellesoppgjør for forskere mv. jf. svbsktl. § 6-3 første ledd annet punktum.

9 Skattesatser

9.1 Formue

For formueskatt gjelder samme skattesatser og fribeløp som gjelder for formuesskatten til staten og kommunene på fastlandet (maksimumssats), jf. svalbardskattevedtaket § 2. Om skattesatsene, se tabeller bak i Skatte-ABC.

9.2 Skatt på inntekt

9.2.1 Personlige skattytere
Inntekt som skattlegges ved lønnstrekk, skattlegges etter følgende satser, se svalbardskattevedtaket for inntektsåret 2017 § 3 bokstav a
 • lav sats: 8 %.
 • høy sats: 22 %.
Annen inntekt skattlegges med 16 %. Personlige skattytere skal ha et fradrag i slik inntekt på kr 20 000. Se svalbardskattevedtaket § 3 bokstav c og siste ledd
9.2.2 Trygdeavgift
Det skal svares trygdeavgift for personer som er medlem av folketrygden. Personer som er medlem av trygden og bosetter seg eller tar opphold på Svalbard, beholder sitt medlemskap i trygden, jf. ftrl. § 2-3 første ledd. En person som ikke er medlem av trygden, blir medlem hvis vedkommende tar arbeid for en norsk arbeidsgiver som driver virksomhet på Svalbard, jf. ftrl. § 2-3 annet ledd.
9.2.3 Kildeskatt på utbytte til aksjonær bosatt/hjemmehørende i utlandet
I utbytte utbetalt fra selskap hjemmehørende på Svalbard til aksjonær bosatt/hjemmehørende i utlandet, jf. sktl. § 10-13, trekkes det kildeskatt med 20 %, jf. svalbardskattevedtaket § 6. Ingen av skatteavtalene som Norge har inngått gjelder for Svalbard.
9.2.4 Selskaper
Det betales en selskapsskatt på 24 % for den del av selskapsoverskuddet som overstiger kr 15 mill. og som overstiger summen av:
 • 10 ganger kostnadene til lønn som blir skattlagt ved lønnstrekk, og
 • 0,20 ganger skattemessig verdi av anlegg, fast eiendom og annen realkapital som er på Svalbard ved utgangen av inntektsåret.
I andre tilfeller er selskapsskatten 16 % av selskapsoverskuddet.Se svalbardskattevedtaket § 3 bokstav b og c.

9.3 Forenklet fellesoppgjør

For inntekt fastsatt ved forenklet fellesoppgjør etter svbsktl. § 6-3 skal satsen være 8 % for 2017, jf. svalbardskattevedtaket § 7.

10 Skattemelding/selskapsmelding mv.

Skattemelding med opplysninger om all formue og inntekt, fradragsposter og andre opplysninger som skattyter har lagt til grunn ved fastsettingen av skattegrunnlaget, skal leveres av den som er skattemessig bosatt på Svalbard, se skatteforvaltningsloven § 8-2. Skattemeldingen med vedlegg skal leveres elektronisk, eller sendes til Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana, innen utgangen av april i året etter inntektsåret. Lønnstakere og pensjonister som mottar forhåndsutfylt skattemelding for formues- og inntektsskatt, kan unnlate å levere skattemelding når den er riktig og fullstendig utfylt.Nærmere om plikten til å levere skattemelding/selskapsmelding mv. og frister for slik levering for
 • personer bosatt på Svalbard,
 • personer med midlertidig opphold på Svalbard,
 • selskaper hjemmehørende på Svalbard
 • personer og selskaper som er skattepliktig til Svalbard for formue i eller inntekt av fast eiendom og anlegg med tilbehør som ligger på Svalbard
 • deltakere i utenlandsk ansvarlig selskap, kommandittselskap mv. og deltakere i norsk kontrollert selskap i lavskatteland, gjelder reglene i sktfvfs. § 8-9-2 om plikt til å levere selskapsmelding og melding om deltakernes formue og inntekt fra selskapet
se Skatteforvaltningshåndboken, omtalen av sktfvl. kap. 8.

11 Arbeidsgiveravgift

Om arbeidsgiveravgift for foretak hjemmehørende på Svalbard og for godtgjørelse som skattlegges etter svbsktl., se emnet «Arbeidsgiveravgift – avgiftssatser», pkt. 2.3.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.