Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

  • Skriv ut


Innhold: S

Særfradrag – enslig forsørger


  • Sktl. § 6-80
  • SSV § 6-6

1 Generelt

Det er i sktl. § 6-80 gitt en egen bestemmelse om særfradrag i alminnelig inntekt for enslige forsørgere som har barn som ikke er fylt 18 år. Nærmere om vilkårene og om størrelsen på særfradraget, se nedenfor.

2 Hvem som har krav på fradraget

2.1 Generelt

Særfradraget gis til forsørger som mottar utvidet barnetrygd etter barnetrygdloven § 9. Det er et vilkår for rett til utvidet barnetrygd at mottakeren er enslig. Det er NAV som tar stilling til om vilkårene for rett til utvidet barnetrygd er oppfylt.Forsørger som mottar halv utvidet barnetrygd fordi barnet bor fast hos begge foreldrene, jf. barnetrygdloven § 2 tredje ledd og § 12 tredje ledd, skal ha et halvt særfradrag, jf. sktl. § 6-80 annet punktum. Hvis bare den ene av foreldrene har rett til halv utvidet barnetrygd, er det bare denne som skal ha det halve særfradraget.Også fosterforelder har rett til særfradrag for forsørgelse dersom vedkommende mottar utvidet barnetrygd etter barnetrygdloven kapittel 9 for fosterbarnet. Dette gjelder uavhengig av om det også utbetales fosterhjemsgodtgjørelse.

2.2 Utenlandske arbeidstakere

Særfradraget for enslig forsørger inngår i standardfradraget for utenlandsk arbeidstaker etter sktl. § 6-70. Personer som etablerer skatteplikt som bosatt i Norge etter sktl. § 2-1 kan for de to første inntektsårene som alternativ til standardfradraget velge å kreve ordinære fradrag, herunder særfradrag for enslig forsørger. Personer med begrenset skatteplikt til Norge etter sktl. § 2-3 første ledd bokstav d og annet ledd har ikke har rett til særfradrag for enslig forsørger selv om de velger bort standardfradraget for utenlandske arbeidstakere. Dette skyldes at de bare har krav på fradrag som er knyttet til opptjening av inntekten i Norge. Særfradraget for enslig forsørger er et sosialt fradrag som ikke anses knyttet til opptjening av inntekt.

2.3 Arbeidstaker fra annet EØS-land

Arbeidstaker fra annet EØS-land som har rett til utvidet barnetrygd, vil ha rett til særfradrag for enslig forsørger dersom vedkommende skattlegges for hele eller tilnærmet hele sin inntekt i Norge, jf. sktl. § 6-71.

3 Tidsrom for rett til særfradraget

Særfradraget gis for hver påbegynt måned forsørgeren har rett til utvidet barnetrygd.

4 Fradragets størrelse

Fradragets størrelse fastsettes årlig i Stortingets skattevedtak, jf. sktl. § 6-80 siste punktum. Særfradraget gis i alminnelig inntekt, og fullt særfradrag utgjør for inntektsåret 2017 kr 4 317 per påbegynt måned. Halvt særfradrag utgjør kr 2 159 per måned. Se SSV § 6-6.

5 Innrapportering fra NAV

NAV skal for hvert inntektsår gi opplysninger til skattemyndighetene om
  • hvem som har fått utvidet barnetrygd i løpet av inntektsåret,
  • hvor mange måneder vedkommende har fått utvidet barnetrygd for, og
  • den utvidede barnetrygden er delt mellom foreldrene.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.