Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

  • Skriv ut


Innhold: S

Særfradrag – uførhet og lettere nedsatt ervervsevne


  • Sktl. § 6-3 fjerde ledd, § 6-82, § 6-85 og § 16-1.
  • Forskrift 4. oktober 2013 nr. 1209 om overgangsregler til endringer i skattereglene for uførepensjon

1 Hva som behandles i dette emnet

I dette emnet behandles
  • særfradrag for uførhet etter forskrift 4. oktober 2013 nr. 1209 om overgangsregler til endringer i skattereglene for uførepensjon, og
  • særfradrag etter sktl. § 6-82 for skattyter som har varig lettere nedsatt ervervsevne, se pkt. 4.

2 Oppheving av særfradragsbestemmelsene i sktl. § 6-81 fra og med inntektsåret 2015

2.1 Generelt

Skatteloven § 6-81 om særfradrag for mottaker av uførepensjon ble opphevet med virkning fra og med inntektsåret 2015. Dette gjelder både særfradrag for sterkt nedsatt ervervsevne etter § 6-81 første ledd og særfradrag for mottaker av lovfestet uførepensjon uten at ervervsevnen var nedsatt med minst 2/3 etter § 6-81 annet ledd. Det er gitt overgangsregler for visse grupper som skal gjelde for inntektsårene 2015, 2016 og 2017. Nærmere om disse, se pkt. 3. Bestemmelsen i sktl. § 6-82 om særfradrag for lettere nedsatt ervervsevne er ikke opphevet. Nærmere om denne, se pkt. 4.

2.2 Spesielt om uførepensjon som tilstås med tilbakevirkende kraft for tidsrom før utgangen av inntektsåret 2014

Utbetales uførepensjon med tilbakevirkende kraft for tidsrom før utgangen av inntektsåret 2014, skal særfradraget for de tidligere årene vurderes etter reglene som gjaldt for den perioden etterberegningen gjelder, se emnet «Etterbetaling av pensjon, trygdeytelser eller lønn». Dette gjelder både for uførepensjon som ville gitt rett til særfradrag etter sktl. § 6-81 første ledd og for uførepensjon som ville gitt rett til særfradrag etter sktl. § 6-81 annet ledd. Uførepensjon fra folketrygden etterbetales ikke for tidsrom hvor det er utbetalt arbeidsavklaringspenger, jf. ftrl. § 22-12 tredje ledd. Om reglene for særfradrag etter den opphevede sktl. § 6-81, se Lignings-ABC 2014/15 og tidligere utgaver.

3 Særfradrag etter overgangsregler til endringer i skattereglene for uførepensjon

3.1 Hvem som omfattes av overgangsreglene

Finansdepartementet har i forskrift 4. oktober 2013 nr. 1209 gitt overgangsregler knyttet til opphevingen av sktl. § 6-81. Forskriften er hjemlet i lov 7. desember 2012 nr. 76 om endring i skatteloven. Overgangsreglene omfatter skattytere som i inntektsåret 2014 fikk et halvt særfradrag for uførhet etter sktl. § 6-81 annet ledd, men som ikke mottok uførepensjon etter folketrygdloven. Dette gjelder således bare for de som i 2014 mottok uførepensjon etter andre lover uten at ervervsevnen var satt ned med minst 2/3, og som ikke samtidig mottok arbeidsavklaringspenger fra folketrygden.

3.2 Nærmere om vilkårene

Vilkåret for å få særfradrag etter overgangsreglene er at skattyter fortsatt bare mottar uførepensjon etter andre lover enn folketrygdloven, og at ervervsevnen fortsatt er satt ned med mindre enn 2/3. Det er i tillegg et vilkår at skattyter ikke samtidig mottar arbeidsavklaringspenger fra folketrygden. Særfradrag etter overgangsreglene gis bare til og med den måneden skattyter fyller 67 år.

3.3 Størrelsen på særfradraget etter overgangsreglene

Særfradraget etter overgangsreglene var/er for hver påbegynte måned
  • kr 1 000 for inntektsåret 2015
  • kr 667 for inntektsåret 2016, og
  • kr 334 for inntektsåret 2017.
Inntektsåret 2017 er siste år med særfradrag etter overgangsreglene.

3.4 Forholdet til andre særfradrag

Særfradrag etter overgangsreglene til endringer i skattereglene for uførepensjon kan eventuelt gis samtidig med særfradrag på grunn av store kostnader ved sykdom etter overgangsreglene til den tidligere bestemmelsen i sktl. § 6-83, se forskrift 30. mars 2012 nr. 270 om utfasing av særfradraget for store sykdomsutgifter og emnet «Særfradrag – sykdom eller svakhet».Særfradrag for enslig forsørger etter sktl. § 6-80 gis uavhengig av andre særfradrag.

4 Særfradrag på grunn av lettere nedsatt ervervsevne

4.1 Generelt

Etter sktl. § 6-82 kan skattytere med lettere nedsatt ervervsevne, få særfradrag i inntekten. Dette gjelder bare for skattytere som har nedsatt ervervsevne av så lett karakter at det ikke gir rett til uføretrygd eller annen offentlig stønad. Særfradraget er kr 9 180 per år. Det skal foretas en økonomisk behovsprøving. Ved slik prøving skal skattyters og eventuell ektefelles eller samboers formues- og inntektsforhold trekkes inn. Skattyter kan ikke gis særfradrag på grunn av inntektsnedgang når skattyters og ektefelles/samboers samlede økonomiske stilling er tilstrekkelig til å dekke et alminnelig underhold.Særfradrag etter denne bestemmelsen kan for eksempel gis skattytere som bare klarer å være i inntektsgivende arbeid en del av dagen. Det er ingen betingelse at den nedsatte ervervsevnen har påført vedkommende uvanlig store kostnader.

4.2 Fordeling mellom ektefeller

Når ektefeller skattlegges særskilt eller under ett med fordeling av skatten, jf. sktl. §§ 2-10 og 2-11, skal særfradraget gis i inntekten hos den av ektefellene som har krav på særfradraget. Et eventuelt ikke utnyttet beløp, blir maskinelt overført til den andre ektefellen.

4.3 Forholdet til andre særfradrag

Etter langvarig praksis kan særfradrag på grunn av lettere nedsatt ervervsevne ikke gis sammen med særfradrag for store kostnader ved sykdom. Særfradrag for lettere nedsatt ervervsevne kan heller ikke gis samtidig med særfradrag for uførhet etter overgangsreglene.Særfradrag for enslig forsørger etter sktl. § 6-80 gis uavhengig av andre særfradrag.

5 Flere kommuner

Ved skatteplikt til flere kommuner behandles særfradrag på samme måte som fordelingsfradrag, se emnet «Fordelingsfradrag». Fordelingen foretas maskinelt.

6 Underskudd

Særfradraget gis etter alle andre inntektsfradrag, herunder fremførbart underskudd. Særfradrag kan ikke etablere eller øke et underskudd, jf. sktl. § 6-3 fjerde ledd.

7 Utland

Har skattyteren vært skattemessig bosatt i riket bare en del av året, gis særfradrag svarende til det antall hele eller påbegynte måneder av inntektsåret skattyteren har vært bosatt i riket (tolvdeler), jf. sktl. § 6-85. Ved bruk av 10 % standardfradrag inngår et eventuelt særfradrag i dette, jf. sktl. § 6-70 tredje ledd.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.