Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

 • Skriv ut


Innhold: T

Tilfeldige inntekter /gevinster


 • Sktl. § 5-15 første ledd bokstav i og § 5-50.
 • FSFIN § 5-15-7.

1 Innledning

Sktl. § 5-50 har regler om den skattemessige behandlingen av visse tilfeldige inntekter/gevinster. Bestemmelsen skiller mellom tre hovedgrupper av tilfeldige gevinster
 • inntekter/gevinster som er helt skattefrie
 • inntekter/gevinster som er skattefrie inntil kr 10 000
 • inntekter/gevinster som er skattepliktige fullt ut.
I tillegg inneholder skattelovgivningen enkelte andre regler om skatteplikt/skattefrihet for visse inntekter/gevinster som har et visst tilfeldig preg over seg, se f.eks. emnet «Prisbelønninger». I skatteloven er det også gitt regler om skattefritak for visse naturalytelser mv., herunder inntekt av hobbyvirksomhet. Se emnet «Naturalytelser i arbeidsforhold».

2 Tilfeldige gevinster som er helt skattefrie uavhengig av beløpsgrense

2.1 Generelt

Følgende gevinster er skattefrie, uavhengig av beløp og uavhengig av om utbetaling skjer samlet eller oppdelt over en periode, jf. sktl. § 5-50 annet ledd
 • gevinster fra lotterier som faller inn under lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier mv., herunder
  • bingospill
  • Quicklotteriet
 • gevinster fra Norsk Tipping A/S
 • gevinster vunnet i totalisatorspill som faller inn under lov 1. juli 1927 nr. 3 om veddemål ved totalisator (totalisatorloven), herunder Rikstoto
 • gevinster vunnet i pengespill og lotterier i en annen EØS-stat som godtgjøres å tilsvare de spill eller lotterier som lovlig kan tilbys i Norge, og som er underlagt offentlig tilsyn og kontroll i hjemstaten. Skattyter må kunne godtgjøre (det vil si fremskaffe relevant og tilstrekkelig dokumentasjon for) at det aktuelle spillet tilsvarer de spill eller lotterier som lovlig kan tilbys i Norge, se Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) pkt. 6.
 • gevinster vunnet ved deltakelse i offentlig tilgjengelige tiltak arrangert av massemedia, f.eks. aviser, TV eller radio, se f.eks. FIN 11. februar 2003 i Utv. 2003/465.

2.2 Nærmere om offentlig tilgjengelige tiltak arrangert av massemedia

Skattefritaket for tiltak arrangert av massemedia omfatter ikke gevinster vunnet i tiltak arrangert av andre, f.eks. annonsører, foreninger mv., selv om tiltaket offentliggjøres, refereres mv. gjennom massemedia, se FIN 20. april 1994 i Utv. 1994/772. Om konkurranser lagt ut på internett, se FIN 21. desember 2000 i Utv. 2001/196. Skattefritaket gjelder ikke når gevinsten må anses som vederlag for arbeid/virksomhet, fordi gevinsten har nær sammenheng med mottakerens utdanning, arbeid eller virksomhet. Tiltak som kun er åpent for særskilt inviterte personer, f.eks. tidligere eller nåværende idrettsutøvere eller andre kjente personer, kan ikke anses som offentlig tilgjengelig og vil derfor ikke være omfattet av skattefritaket i sktl. § 5-50 første ledd bokstav e, se SKD i Utv. 2017/171. Slike gevinster vil som hovedregel være skattepliktige som lønn eller virksomhetsinntekt.Om skatteplikt for honorar eller erstatning for tapt inntekt for å delta i et program e.l, se pkt. 5.2.

3 Inntekter/gevinster som er skattefrie inntil kr 10 000

3.1 Mindre gevinster ved spill, konkurranser og lotterier o.l.

Tilfeldige gevinster ved spill, konkurranser, lotterier og lignende anses som skattefrie, hvis gevinsten utgjør kr 10 000 eller mindre, se sktl. § 5-50 første ledd. Skattefritaket gjelder selv om skattyter mottar flere gevinster som hver har en verdi under kr 10 000 i året, men samlet verdi er over kr 10 000 i året.Er gevinsten over kr 10 000, er den skattepliktig i sin helhet, med mindre den er skattefri etter en av bestemmelsene som er nevnt over. Skatteplikten gjelder for eksempel gevinst i utenlandske lotterier, med mindre Kongen har gitt tillatelse til slike spill her i landet, se ovenfor om unntak for visse pengespill og lotterier i andre EØS-land.Hvis gevinstens pålydende overstiger kr 10 000, er hele gevinsten skattepliktig selv om gevinsten skal fordeles på flere skattytere slik at den for hver enkelt ikke overstiger kr 10 000.

4 Inntekter/gevinster som er fullt ut skattepliktige

4.1 Tilfeldige gevinster ved funn av malm og mineraler mv.

Tilfeldige gevinster ved funn av malm og mineraler mv. er etter sktl. § 5-50 første ledd skattepliktig fullt ut, uavhengig av beløpsgrense. Inn under dette faller også gevinst ved
 • andre typer funn
 • finnerlønn, og
 • belønning for nyhetstips til aviser mv.
Om dusør, se pkt. 10.

5 Inntekter/gevinster som faller utenfor sktl. § 5-50

5.1 Inntekter/gevinster hvor kunnskap og ferdigheter har stor betydning

Inntekt/gevinst som hovedsaklig oppnås som et resultat av den enkeltes kunnskaper, ferdigheter, snarrådighet mv. anses ikke som tilfeldig, og er derfor ikke skattepliktig etter sktl. § 5-50 første ledd. Dette gjelder gevinster som oppnås ved spill, konkurranser mv. som drives over tid og på et nivå hvor det i det lange løp vil være kunnskap, ferdigheter og snarrådighet som er avgjørende for om det oppnås gevinst eller ikke. Gevinsten faller da utenfor sktl. § 5-50 selv om gevinsten i det enkelte tilfellet kan ha et tilfeldig preg over seg. Slik inntekt/gevinst kan være skattepliktig som virksomhetsinntekt, ev. arbeidsinntekt etter § 5-1, eller den kan være en skattefri hobbyinntekt. Om en gevinst er et resultat av kunnskap, ferdigheter og/eller snarrådighet eller om den anses tilfeldig må avgjøres konkret. Vurderingen må skje ut fra spillets karakter, spillerens ferdigheter og erfaring, om spillet foregår på en måte som gjør at det hovedsakelig vil være kunnskap, ferdigheter og/eller snarrådighet som er avgjørende for om det oppnås gevinst eller om det i større grad er tilfellet som er avgjørende. Om pokerspill, se pkt. 7. Om premier vunnet i idrettskonkurranser, se emnet «Idrett», pkt. 3. Premier i kunnskapskonkurranser utenfor eget yrkesområde, er skattefrie når de ikke har karakter av å være vederlag for arbeidet med å delta. Se Ot.prp. nr. 76 (1989-90). Dette gjelder f.eks. normalt i slagordkonkurranse. Tilsvarende gjelder vervepremier som oppnås for å verve familie, venner osv.

5.2 Fordel vunnet ved arbeid eller virksomhet

Reglene om tilfeldige inntekter etter sktl. § 5-50 første ledd gjelder ikke når gevinsten/inntekten må anses som vederlag for arbeid/virksomhet, fordi den har nær sammenheng med mottakerens utdanning, arbeid eller virksomhet. Gevinsten/inntekten vil da være skattepliktig etter sktl. § 5-1 første ledd som inntekt vunnet ved arbeid eller virksomhet, se f.eks. BFU 60/2005. Dette er typisk for honorarer og andre vederlag for å delta i programmer, tilstelninger mv. Det samme gjelder for eksempel «hjemme-hos reportasjer». Vervepremier som har karakter av å være vederlag for arbeid er skattepliktig.Om gevinst som er skattefri etter sktl. § 5-50 annet ledd bokstav e som gevinst fra offentlig tilgjengelig tiltak arrangert av massemedia, se pkt. 2.Om skattefrihet for arbeidsvederlag som ikke er lønnsopplysningspliktig, se sktl. § 5-15 første ledd bokstav i.Om skattefrihet for erkjentlighetsgaver med verdi opp til kr 500 for enkeltstående arbeidsprestasjon, se emnet «Gaver og tilskudd i arbeidsforhold mv.».

5.3 Salg av domenenavn

Gevinst ved salg av domenenavn (internettadresse) er skattepliktig etter sktl. § 5-1, jf. § 9-2 første ledd bokstav e, eventuelt som fordel vunnet ved virksomhet.

6 Særlig om pyramidespill

Inntekter fra deltakelse i pyramidespill kan være skattepliktig som
 • fordel vunnet ved virksomhet, se sktl. § 5-1 første ledd, jf. § 5-30 og § 5-31
 • fordel vunnet ved arbeid, se sktl. § 5-1 første ledd, jf. § 5-10 til § 5-15
 • fordel vunnet ved kapital, se sktl. § 5-1 første ledd, jf. § 5-20 og § 5-21
 • tilfeldige inntekter (gevinster), se sktl. § 5-50
 • gevinst ved realisasjon av formuesobjekt, se sktl. § 5-1 annet ledd og § 5-30 annet ledd, jf. kap. 9. Se også blant annet emnet «Aksjer – realisasjon»
Hjemmel for beskatning må vurderes konkret for den enkelte skattyter og for den enkelte inntekt. Om ulike skattespørsmål i forbindelse med deltakelse i T5PC og WGI, se SKD 13. april 2005 i Utv. 2005/843 og SKD 7. oktober 2004 i Utv. 2005/838.

7 Særlig om pokerspill

7.1 Generelt

Poker kan være et spill der tilfeldighetene i større eller mindre grad er medvirkende for spillets utfall, men kan også være et spill der gevinst beror på spillerens kunnskap og snarrådighet. For pokerspill som drives på et høyt nivå over tid kan det være kunnskap, ferdigheter og snarrådighet som vil være avgjørende for om det oppnås gevinst eller ikke mer enn tilfeldigheter, se pkt. 5.1. Gevinsten vil da falle utenfor sktl. § 5-50, se LRD (Gulating) 26. mai 2016 i Utv. 2016/1314. (En person hadde gjennom mange år spilt turneringspoker i stort omfang, i store konkurranser og vunnet betydelige beløp i premier. Retten så det slik at gevinstene ikke kunne anses som tilfeldige gevinster etter sktl. § 5-50. Retten la bl.a. vekt på at selv om poker er et spill hvor tilfeldigheter har betydning, kan tilfeldighetene reduseres sterkt gjennom spillerens kunnskap og snarrådighet.) Hvor gevinstene ikke kan anses som tilfeldige, må det vurderes om det foreligger en virksomhet, se nærmere «Virksomhet – allment». Hvis det foreligger virksomhet er samlet inntekt etter fradrag for kostnadene skattepliktig. Er kravet til virksomhet ikke oppfylt, er gevinst som faller utenfor sktl. § 5-50 skattefri. På lavere nivåer og i tilfeller hvor pokerspill drives mer sporadisk, vil tilfeldigheter ha større betydning for resultatet, slik at gevinster vil være skattepliktige etter sktl. § 5-50 første ledd. I grensetilfeller må det legges vekt på spillerens kunnskap og erfaring og om spillingen skjer regelmessig og har et visst omfang.

7.2 Pokerturnering

En pokerturnering spilles med chips (sjetonger), og pågår normalt til en spiller vinner alle chipsene i turneringen. Turneringschips har ingen pålydende verdi; turneringschips har med andre ord ingen egen pengeverdi.I pokerturneringer vil deltakerne starte med et likt antall pokerchips. Noen turneringer gir spillerne mulighet til å kjøpe flere pokerchips, såkalt «re-buys», i en tidsbegrenset periode i starten av turneringen. I slike turneringer vil deltakerne normalt også gis mulighet til å foreta et siste kjøp av chips, såkalt «add-on», ved «re-buy»-periodens slutt. Når en deltaker ikke har flere pokerchips igjen er han eller hun ute av turneringen.For å delta i en pokerturnering vil deltakerne normalt betale en startkontingent, såkalt «buy-in». Premiepotten i en pokerturnering beror vanligvis på hvor mange deltakere som er med i turneringen.Gevinst/premiering gis ut fra hvilken plassering deltakeren får i turneringen. Hvis gevinsten er skattepliktig etter sktl. § 5-50 første ledd, se pkt. 7.1, vil premie over kr 10 000 per pokerturnering være skattepliktig. Ved beregningen av skattepliktig gevinst gis det fradrag for kostnader som er direkte knyttet til den skattepliktige gevinsten, som for eksempel startkontingent «buy-in», «re-buys» og/eller «add-on». Beløpsgrensen gjelder premiens størrelse før fradrag for innsatsen.

7.3 Cashgame

Cashgame er betegnelsen på pokerspill hvor det spilles med pokerchips til pålydende verdi eller penger. I cashgames spilles det mange enkeltspill, hvor det spilles én hånd om én pott. Den spilleren som får alle andre spillere til å kaste seg, eventuelt sitter igjen med den beste gjenværende pokerhånden, vinner potten.Ved spill i cashgames hvor gevinsten er skattepliktig etter sktl. § 5-50 første ledd, se pkt. 7.1, gjelder beløpsgrensen på kr 10 000 i forhold til hver enkelt pott. Overstiger den enkelte potten kr 10 000 er gevinsten skattepliktig. Spillerens innsats i vinnerpotten kommer til fradrag ved gevinstberegningen. Beløpsgrensen gjelder gevinstens størrelse før fradrag for innsatsen.

8 Særlig om avkastning av hobbyvirksomhet

Avkastning av hobbyvirksomhet regnes ikke som skattepliktig inntekt, jf. FSFIN § 5-15-7 første punktum. Om grensen mot virksomhet, se emnet «Virksomhet – allment», pkt. 3.5.

9 Særlig om hage- og naturprodukter

Bruttoinntekt ved salg av hage- og naturprodukter opptil kr 4 000 er skattefri, forutsatt at aktiviteten ikke er utøvet i virksomhet, jf. FSFIN § 5-15-7.

10 Særlig om dusør

Dusør i tilfeller der det utloves en økonomisk påskjønnelse for informasjon som bidrar til oppklaring av en sak der det antas å foreligge et straffbart forhold, typisk i samråd med politiet, vil ikke være skattepliktig etter sktl. § 5-50 første ledd, se Finansministerens brev til Stortinget 28. august 2012 (svar på spørsmål nr. 1770). Dusøren vil likevel kunne være skattepliktig som vederlag for arbeid eller virksomhet på grunn av tilknytning til mottakers utdanning, arbeid eller virksomhet.

11 Fradragsrett

Når en tilfeldig inntekt/gevinst er skattepliktig etter sktl. § 5-50 første ledd, gis det bare fradrag for dokumenterte kostnader (innsats) som er direkte knyttet til den skattepliktige inntekten/gevinsten. Har en f.eks. kjøpt fem lodd hvor ett av dem kommer ut med gevinst, gis bare fradrag for kostnaden til dette loddet. Se likevel pkt. 12 om lemping av skatten i slike tilfeller.Hvis gevinsten/inntekten anses som en arbeids-/virksomhetsinntekt, se pkt. 5.2, gis det fradrag etter sktl. § 6-1 for kostnader til å erverve, vedlikeholde eller sikre den skattepliktige inntekten. Fradrag for kostnader knyttet til arbeidsinntekt vil normalt inngå i minstefradraget.Om avskjæring av fradragsrett etter sktl. § 6-51 ved kontant betaling på kr 10 000 eller mer, se emnet «Kostnader – allment om fradrag», pkt. 5.

12 Lemping av skatt på tilfeldig gevinst ved spill o.l. etter sktl. § 5-50

Beskatning av gevinster fra aktivitet som faller inn under sktl. § 5-50 første ledd kan i noen tilfeller gi urimelig stor fastsatt skatt i forhold til samlet netto gevinst gjennom inntektsåret. Dette skyldes at det ved gevinstberegningen bare gis fradrag for de kostnadene (innsatsen) som knytter seg til de konkrete skattepliktige gevinstene, ikke kostnader til aktiviteten for øvrig. Se pkt. 11. I slike tilfeller kan nettogevinsten, når en ser alle gevinster og kostnader knyttet til disse under ett, bli vesentlig lavere enn den skattepliktige gevinsten slik den fastsettes etter sktl. § 5-50 første ledd. Det er heller ikke uvanlig at skattyters netto resultat av den samlede aktiviteten etter sktl. § 5-50 første ledd går med underskudd ett år selv om skattyter mottar store skattepliktige enkeltgevinster samme året.Når det av særlige grunner knyttet til fastsettingen av skatten virker særlig urimelig å fastholde hele kravet, kan skattyter etter at skattefastsettingen er foretatt søke skattekontoret om lemping av skatten på gevinsten, se sktfvl. § 9-9 .Sktfvl. § 9-9 kan gi grunnlag for lemping av skatt på tilfeldige gevinster etter sktl. § 5-50 første ledd, jf. SKD 8. januar 2016 i Utv. 2015/2303. Lemping forutsetter at saken er godt opplyst og dokumentert, og skattekontoret kan sette som vilkår for lemping at skattyter gir kontoret innsyn i spillhistorikken på skattyters konti hos spilltilbyderne.Ved lempingen skal
 • nettoinntekten beregnes slik at samtlige tilfeldige gevinster etter sktl. § 5-50 første ledd tas med, herunder gevinster på inntil kr 10 000. Det skal gis fradrag for kostnader i form av innsats, også for spill som ikke har gitt gevinst
 • skatten lempes ved at den settes ned med differansen mellom fastsatt skatt på skattepliktige gevinster etter sktl.§ 5-50 første ledd og beregnet skatt på netto gevinster (nettoinntekten)
 • det ikke tas hensyn til gevinst ved spill som er skattefri etter sktl. § 5-50 annet ledd og innsats knyttet til slike gevinster.
 • hvert år vurderes for seg. Dette gjelder selv om skattesaken kommer opp ved kontroll som omfatter flere inntektsår
 • Underskudd som fremkommer ved at netto resultat av tilfeldige gevinster gir tap, kan ikke fradras i annen alminnelig inntekt. Slikt underskudd kan heller ikke fremføres mot positive tilfeldige gevinster senere år.

13 Dokumentasjonskrav

Skattyter som i inntektsåret har mottatt skattefrie gevinster på kr 100 000 må på forespørsel fra skattemyndighetene kunne legge frem dokumentasjon som viser de samlede skattefrie lotterigevinster på kr 100 000 eller mer med bekreftelse fra den som har utlevert/utbetalt gevinstene.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.