Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

 • Skriv ut


Innhold: T

Tilskudd – offentlige tilskudd


 • Sktl. § 5-15 første ledd bokstav b, § 5-31 bokstav a, § 5-42 bokstav e, § 5-43 første ledd, § 14-42 annet ledd bokstav a og § 14-44 første ledd.

1 Hva behandles i dette emnet

Nedenfor behandles bare tilskudd fra det offentlige. Om tilskudd fra andre, se henholdsvis emnene «Gaver og tilskudd i arbeidsforhold mv.» og «Gaver og tilskudd utenfor arbeidsforhold».

2 Oversikt over offentlige tilskudd

Offentlige tilskudd kan stort sett deles inn i
 • bostøtte
 • driftstilskudd
 • etablererstipend
 • investeringstilskudd
 • kvalifiseringsstønad etter sosialtjenesteloven
 • sosiale tilskudd/stønader
 • stønad etter lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere
 • tilskudd til dekning av kostnader i virksomhet
 • tilskudd til bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet
 • tilskudd i forbindelse med reduksjon eller opphør av virksomhet
 • tilskudd til dekning av private kostnader
 • tilskudd under militærtjeneste.
Se også emnet «Jordbruk – allment».Offentlig tilskudd/lån kan gis på ulike vilkår, slik at tilskudd på visse vilkår likevel skal tilbakebetales eller at lån på visse vilkår ettergis. Om prinsippene for behandlingen av slike tilskudd/lån, se pkt. 4.

3 Nærmere om ulike former for tilskudd (alfabetisk ordnet)

3.1 Bostøtte

Bostøtte etter forskrift 29. november 2012 nr. 1283 om bustøtte (lov 24. august 2012 nr. 64 om bustøtte) og kommunal bostøtte utenfor arbeidsforhold, er skattefri, jf. sktl. § 5-43 første ledd bokstav f.

3.2 Driftstilskudd

Driftstilskudd fra det offentlige behandles som skattepliktig inntekt.

3.3 Etablerertilskudd

Etablerertilskudd, f.eks. fra Innovasjon Norge, er et økonomisk tilskudd til planlegging og etablering av egen virksomhet. Slike stipend anses som skattepliktig virksomhetsinntekt. Nærmere om de ulike tilskuddsordningene, se innovasjonnorge.no/no/finansiering/

3.4 Investeringstilskudd

Investeringstilskudd er som hovedregel skattepliktig inntekt, jf. sktl. § 5-1.For tilskudd fra Staten, en kommune eller et selskap med offentlig støtte, til erverv av driftsmiddel, skal beskatningen gjennomføres ved at kostprisen på driftsmidlet reduseres, jf. sktl. § 14-42 annet ledd bokstav a, annet punktum. Også investeringstilskudd som gjelder ikke-avskrivbare driftsmidler eller andre formuesobjekter kan nedskrives på inngangsverdi, og kommer dermed ikke til beskatning i utbetalingsåret, se BFU 59/2007.Følgende tilskudd skal ikke regnes som inntekt, jf. sktl. 5-31 bokstav a, og heller ikke redusere avskrivningsgrunnlaget, jf. sktl. § 14-42 annet ledd bokstav a siste punktum:
 • Tilskudd som gis til investering i distriktene etter forskrift gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17. juni 2014 nr. 807 om virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte.
 • Tilskudd til investeringer etter forskrift 19. desember 2014 nr. 1816 om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket, når tilskuddet gis til investering i kommune som omfattes av § 3 i forskrift 17. juni 2014 nr. 807 om virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte.
For begge tilskuddstypene gjelder at de skal regnes som en del av vederlaget hvis driftsmidlet realiseres innen fem år etter at det ble ervervet, jf. sktl. § 14-44 første ledd annet punktum. Det samme gjelder også tilskudd ytet til faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr etter tidligere forskrift 28. januar 2009 nr. 75 om midler til bygdeutvikling (BU-midler) (opphevet med virkning fra 1. januar 2015).

3.5 Kvalifiseringsstønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Kvalifiseringsstønad etter lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (Sosialtjenesteloven) er skattepliktig inntekt, jf. sktl. § 5-42 bokstav e. Kvalifiseringsstønaden inngår også i personinntektsgrunnlaget, jf. sktl. § 12-2 første ledd bokstav h, se Ot.prp. nr. 70 (2006-2007) kap. 8.

3.6 Lærlingtilskudd

Offentlig tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger er skattepliktig virksomhetsinntekt.

3.7 Sosiale tilskudd

3.7.1 Tilskudd i trygdeordning o.l.
Tilskudd som ytes på sosialt grunnlag, er i alminnelighet ikke skattepliktig inntekt. Når slike skattefrie tilskudd ytes etter bestemmelsene i folketrygdloven, og skal dekke kostnader som kan gi rett til inntektsfradrag, må det tas hensyn til tilskuddet ved fastsetting av størrelsen på fradraget.Enslige foreldre som mottar stønad for barnepass, kan bare gis foreldrefradrag i den utstrekning kostnadene til barnepass overstiger stønaden. Om tilskudd til dekning av sykdomskostnader, se emnet «Særfradrag – sykdom eller svakhet».Barnetrygd etter lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd er skattefri, jf. sktl. § 5-43 første ledd bokstav a.
3.7.2 Tilskudd etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
Stønad til livsopphold etter lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, er ikke skattepliktig inntekt selv om det ytes som regelmessig støtte over en periode, jf. sktl. § 5-43 første ledd bokstav c. Dette gjelder selv om det er satt som betingelse for å motta stønaden at mottakeren utfører arbeidsoppgaver for kommunen.Stønad til livsopphold som nevnt ovenfor reduserer ikke mottakerens fradragsberettigede kostnader, selv om tilskuddet er gitt til dekning av slike kostnader. Dette gjelder for eksempel dekning av gjeldsrenter på bolig, se FIN 13. september 1990 i Utv. 1990/1092.
3.7.3 Kontantstøtte til småbarnsforeldre
Kontantstøtte etter lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre er skattefri, jf. sktl. § 5-43 første ledd bokstav b. Kontantstøtte til småbarnsforeldre som ytes av kommune er også skattefri.Kontantstøtte til småbarnsforeldre skal ikke redusere eventuelt foreldrefradrag. Om foreldrefradrag, se emnet «Foreldrefradrag».

3.8 Stønad etter lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere

Introduksjonsstønad etter kap. 3 i lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere er skattepliktig inntekt, jf. sktl. § 5-42 bokstav e.

3.9 Tilretteleggingstilskudd fra NAV

Etter forskrift 19. desember 2003 nr. 1671 om tilretteleggingstilskudd gitt med hjemmel i folketrygdloven § 8-6 og § 21-12, kan en arbeidsgiver få dekket kostnader fra NAV som kompensasjon for virksomhetens merutgifter eller merinnsats i forbindelse med et konkret tilretteleggingstiltak. Slikt tilskudd er skattepliktig inntekt for arbeidsgiver men utløser ikke skatteplikt for den ansatte. Utbetaler arbeidsgiver tilskuddet til arbeidstaker, vil dette i utgangspunktet være lønn.

3.10 Tilskudd til bygging av bolig

Offentlige tilskudd til dekning av kostnader ved bygging av bolig utenfor virksomhet er i utgangspunktet skattefrie. Inngangsverdien reduseres med tilskuddet.

3.11 Tilskudd fra Enova til energi- og klimatiltak ved nybygg og i eksisterende bygninger

Enova er et statsforetak (SF) som yter tilskudd til rådgivning og investering i klima- og energibesparende løsninger både i og utenfor virksomhet. Tilskuddet vil redusere eventuelle fradragsberettigede kostnader knyttet til tiltaket. For aktiveringspliktige tiltak må tilskuddet redusere inngangsverdien.

3.12 Tilskudd til dekning av kostnader i virksomhet

Offentlige tilskudd til dekning av kostnader i virksomhet reduserer den kostnaden som skal dekkes av tilskuddet. Eventuell udekket kostnad er fradragsberettiget. Er tilskuddet større enn den kostnaden som skal dekkes, er overskuddet normalt skattepliktig inntekt. Tilskudd fra en kommune eller et selskap med offentlig støtte til erverv av driftsmiddel, skal redusere inngangsverdien jf. sktl. § 14-42 annet ledd bokstav a. Om skattefritak for overskudd på tilskudd til nydyrking og overflatedyrking, se emnet «Jordbruk – allment».

3.13 Tilskudd til dekning av private kostnader

Offentlige tilskudd til dekning av private kostnader er i utgangspunktet skattefrie. Dersom tilskuddet er ytet til dekning av fradragsberettigede private kostnader, skal fradraget som hovedregel reduseres med tilskuddet. Om særlige unntak for tilskudd til arbeidsreise etter ftrl. § 8-14, se emnet «Reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser)», pkt. 2.10, pkt. 2.11.6 og pkt. 2.11.7. Skal tilskuddet dels også dekke kostnader som ikke er fradragsberettigede, anses tilskuddet å dekke de ikke-fradragsberettigede kostnadene først.

3.14 Tilskudd under militærtjeneste

Om utbetaling av forsørgertillegg mv. til vernepliktige, se emnet «Forsvarspersonell».

4 Betingede tilskudd

Om skatte- og regnskapsmessig behandling av offentlige tilskudd som på visse vilkår skal tilbakebetales, se FIN 6. mars 2000 i Utv. 2000/946. Om ettergivelse av betinget lån, se emnet «Gjeldsettergivelse, foreldelse mv.».

5 Tidfesting av inntekt

I utgangspunktet skal tilskuddet tidfestes etter de vanlige reglene, se emnene om tidfesting av inntekter og kostnader.Utbetales skattepliktig tilskudd i år før kostnaden er påløpt, kan skattlegging av tilskuddet utsettes til det senere året kostnaden påløper. Dette vil forekomme f.eks. ved utbetaling av etablerertilskudd og lignende tilskudd til nyetablering.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.