Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

 • Skriv ut


Innhold: T

Trygdeytelser mv.


 • Sktl. § 5-10 bokstav c, § 5-15 første ledd, § 5-42 og § 5-43 første ledd bokstav d, e, g og annet ledd.

1 Skattepliktige ytelser

Alle løpende ytelser fra folketrygden er i utgangspunktet skattepliktige. Det er spesielle unntak fra skattlegging, se nedenfor.Ytelsene er skattepliktige til bostedskommunen selv om mottakeren er selvstendig næringsdrivende med stedbunden virksomhet i annen kommune.

2 Skattefrie ytelser

2.1 Generelt

Følgende ytelser er skattefrie for mottakeren, jf. sktl. § 5-43 første ledd
 • barnetrygd etter lov om barnetrygd
 • kontantstøtte etter kontantstøtteloven
 • stønad ved helsetjenester etter ftrl. kap. 5
 • grunnstønad og hjelpestønad etter ftrl. kap. 6
 • gravferdsstønad etter ftrl. § 7-2
 • stønad til bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet etter ftrl. § 10-5, jf. ftrl. § 10-7
 • tilleggsstønader etter ftrl. § 11-12
 • engangsstønad ved fødsel og adopsjon etter ftrl. § 14-17
 • stønad til barnetilsyn etter ftrl. § 15-10, § 17-9 og § 17-10
 • tilleggsstønader og stønad til skolepenger mv. etter ftrl. § 15-11, § 16-9, § 17-9 og § 17-10
 • kompensasjonstillegg etter AFP-tilskottsloven § 9
 • ektefelletillegg etter ftrl. § 3-24 som utbetales til mottaker av alderspensjon, og tilsvarende ektefelletillegg som utbetales til mottaker av AFP. Dette gjelder likevel bare for de som var mottakere av ektefelletillegget per 31. desember 2010.
I tillegg er følgende trygdeytelser skattefrie etter sktl. § 5-15 første ledd
 • ménerstatning ved yrkesskade etter ftrl. § 13-17
 • tiltakspenger mv. under deltakelse i arbeidsmarkedstiltak jf. forskrift gitt med hjemmel i lov 10. desember 2004 nr. 76 om arbeidsmarkedstjenester § 13
Ovennevnte ytelser er stort sett ment å dekke spesielle kostnader i forbindelse med sykdom, dødsfall, tap av forsørger, yrkesskade, svangerskap mv.Samordning av helt eller delvis skattefri inntekt etter sktl. § 5-43 første ledd d eller g med ytelse som nevnt i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser, skal ikke medføre reduksjon av den skattefrie delen.

2.2 Kommunal kontantstøtte

Kontantstøtte til småbarnsforeldre på grunnlag av kommunestyrevedtak er skattefri for mottaker. Se SKD 9. januar 2012.

2.3 Særlig om ektefelletillegg

Ektefelletillegg er i utgangspunktet en skattepliktig trygdeytelse, jf. sktl. § 5-42. Om skattefritak i visse tilfeller, se ovenfor og sktl. § 5-43 første ledd bokstav j. Om forståelsen av unntaksregelen for skatteplikt, se FIN 18. januar 2011, hvor det i hovedsak fremgår følgende:
 • Det er virkningstidspunktet for ektefelletillegget som styrer retten til skattefritak. Dette innebærer at ektefelletillegg til alderspensjon eller AFP gitt for desember 2010 er omfattet av fritaket, mens ektefelletillegg som var bortfalt før denne datoen og ble innvilget igjen etter 1. januar 2011, ikke er omfattet av fritaket.
 • Alderspensjon med ektefelletillegg gitt med virkning fra 31. desember 2010 eller tidligere omfattes av fritaket. Dette gjelder uavhengig av om vedtaket, for eksempel på grunn av saksbehandlingstiden i NAV, først ble fattet etter dette tidspunktet, dersom vedtaket ble gitt tilbakevirkende kraft til å omfatte desember 2010.
 • Ektefelletillegg som er redusert til kr 0 på grunn av inntektsprøvingen, er ikke omfattet av skattefritaket. Dette gjelder uavhengig av når inntektsprøvingen skjer, dersom det berører ytelser for perioden desember 2010 eller senere.
 • Ektefelletillegg til en uførepensjon som senere blir konvertert til alderspensjon omfattes heller ikke av fritaket.
 • Ved klage avgjør det endelige virkningstidspunktet om ektefelletillegget er skattefritt eller ikke, og ikke tidspunktet for når ytelsen faktisk utbetales.
 • Øvrige endringsvedtak etter 1. januar 2011 i løpende saker med ektefelletillegg, der ektefelletillegget har vært utbetalt sammenhengende fra desember 2010 og ikke bortfaller som et resultat av endringsvedtaket, har ikke betydning for skattefritaket.

3 Pensjoner til utenlandsboende

4 Etterbetaling av pensjoner

Om etterbetaling av pensjoner, se emnet «Etterbetaling av pensjon, trygdeytelser eller lønn».

5 Tilbakebetaling mv. av trygdeytelse

Om tilbakebetaling av trygdeytelser, se emnet «Tilbakebetaling av lønn, pensjon og trygdeytelser».

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.